فهرست آثار لنين

بــه تــرتــيــب تــاريــخ

فهرست الفبايی

٢٣ ٢٢  ٢١  ١٩٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٩١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٩٠٠ ٩٩  ٩٨  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ١٨٩٣ 
اين ليست، نامه‌های لنين (مطالب جلدهاى ٣٤ تا ٤٥ مجموعه آثار) را در بر نميگيرد
  ١٨٩٣ 1893
Ar Fa En L1001 بهبودهای جديد اقتصادی در زندگی دهقانی 1893 V01
Ar Fa En L1002 درباره به اصطلاح مسأله بازار 1893 V01
١٨٩٤ 1894
Ar Fa En L1003 "دوستان مردم" کيانند و چطور عليه سوسيال دمکراتها مبارزه ميکنند 1894 V01
Ar Fa En L1004 مضمون اقتصادی نارُديسم و نقد آن در کتاب آقای استروه 1894 V01
١٨٩٥ 1895
Ar Fa En L1005 فريدريش انگلس 1895 V02
Ar Fa En L1006 تشريح قانون جريمه تحميل شده به کارگران کارخانه‌ها 189511 V02
Ar Fa En L1007 مدرسه-مزرعه‌ها و مدارس تأديبی 1895 V02
Ar Fa En L1008 به مردان و زنان کارگر کارخانۀ تورنتُن 18951100 V02
Ar Fa En L1009 وزرای ما به فکر چه هستند؟ 1895 V02
Ar Fa En L1010 پيشنويس و توضيح برنامه‌ای برای حزب سوسيال دمکرات 1895 V02
١٨٩٦ 1896
Ar Fa En L1011 به دولت تزاريست 18961100 V02
١٨٩٧ 1897
Ar Fa En L1012 توصيفی زنده‌ از رمانتيسيسم اقتصادی 1897 V02
Ar Fa En L1013 قانون جديد کارخانه‌ 1897 V02
Ar Fa En L1014 درباره مقاله‌ای از روزنامه‌ای که ميشناسيد 1897 V02
Ar Fa En L1015 وظايف سوسيال دمکراتهای روس 1897 V02
Ar Fa En L1016 آمار صنايع غيرماشينی ٩٥-١٨٩٤ در استان پِرم و مسائل عمومی مربوط به صنايع غيرماشينی (مبتنی بر کار دستی) 1897 V02
Ar Fa En L1017 نگين پروژه‌سازی‌های نارُدنيکی 1897 V02
Ar Fa En L1018 ميراثی که طردش ميکنيم 1897 V02
Ar Fa En L1019 توسعه سرمايه‌داری در روسيه 1899 V03
Ar Fa En L1020 انتقاد نامنتقد 1900 V03
١٨٩٨ 1898
Ar Fa En L1021 درباره مسأله آمار کارخانه‌ها 1898 V04
Ar Fa En L1022 بررسی کتاب: آ. بوگدانف. دوره کوتاهی در ياددگيری علم اقتصاد 1898 V04
Ar Fa En L1023 يادداشتی درباره مسأله تئوری بازار 1898 V04
١٨٩٩ 1899
Ar Fa En L1024 بررسی کتاب: پارووس. بازار جهانی و بحران کشاورزی 1899 V04
Ar Fa En L1025 بررسی کتاب: ر. گووُدزِف. کولاک. نزولخواری کولاک، و اهميت اقتصادی و اجتماعی آن. 1899 V04
Ar Fa En L1026 بررسی کتاب: روسيه تجاری و صنعتی 189902xx V04
Ar Fa En L1027 باز هم درباره تئوری متحقق شدن محصول در توليد سرمايه‌داری 1899 V04
Ar Fa En L1028 بررسی کتاب: کارل کائوتسکی. مسأله ارضی 1899 V04
Ar Fa En L1029 بررسی کتاب: ج. آ. هابسون. تکامل سرمايه‌داری مدرن 189904xx V04
Ar Fa En L1030 سرمايه‌داری در کشاورزی (کتاب کائوتسکی و مقاله آقای بولگاکُف) 1899 V04
Ar Fa En L1031 پاسخ به آقای نِژدانُف 1899 V04
Ar Fa En L1032 اعتراضی از سوی سوسيال دمکراتهای روسيه 1899 V04
Ar Fa En L1033 بررسی کتاب: س. ن. پروُکوُپوُويچ. جنبش طبقه کارگر در غرب 1899 V04
Ar Fa En L1034 بررسی کتاب: کارل کائوتسکی. بِرنشتاين و برنامه سوسيال دمکراسی. يک ضد نقد 189911xx V04
Ar Fa En L1035 نامه به گروه تحریریه 'رابوچایا گازتا' 1899 V04
Ar Fa En L1036 برنامه ما 1899 V04
Ar Fa En L1037 وظيفه عاجل ما 1899 V04
Ar Fa En L1038 یک مسأله مبرم 1899 V04
Ar Fa En L1039 پيشنويس برنامه حزب ما 1899 V04
Ar Fa En L1040 گرايشی قهقرايی در سوسيال دمکراسی روسيه 189910dd V04
Ar Fa En L1041 راجع به مرامنامه کمیتۀ کییف 189912dd V04
Ar Fa En L1042 محاکم کارخانه برای رسيدگی به اختلافات 1899 V04
Ar Fa En L1043 درباره اعتصاب‌ها 1899 V04
١٩٠٠ 1900
Ar Fa En L1044 پيشنويس اعلام شروع بکار هيأتهای تحريريه ايسکر و زاريا 1900 V04
Ar Fa En L1045 چگونه "اسپارک" (جرقه) نزديک به خاموشی بود 1900 V04
Ar Fa En L1046 پيشنويس موافقتنامه 1900 V04
Ar Fa En L1047 اعلام شروع بکار هيأت تحريريه ايسکرا 1900 V04
Ar Fa En L1048 پيشگفتار به جزوه، روزهای کارگر در خارکُف 19001100 V04
Ar Fa En L1049 وظایف عاجل جنبش ما 190011dd V04
Ar Fa En L1050 جنگ در چين 190012dd V04
Ar Fa En L1051 شکاف در اتحاد سوسيال دمکراتهای روس در خارج کشور 1900 V04
Ar Fa En L1052 يادداشت ٢٩ دسامبر ١٩٠٠ 1900 V04
١٩٠١ 1901
Ar Fa En L1053 بزن، اما نه تا حد مرگ! 1901 V04
Ar Fa En L1054 تسريع سير بدتر شدن روزگار چرا؟ 1901 V04
Ar Fa En L1055 آمار عينی 1901 V04
Ar Fa En L1056 احضار ١٨٣ دانشجو برای سربازی در ارتش 1901 V04
Ar Fa En L1057 دهقانان و حزب کارگران 1901 V04
Ar Fa En L1058 از کجا بايد شروع کرد؟ 190105 V05
Ar Fa En L1059 کشتاری دیگر 190106dd V05
Ar Fa En L1060 عاملان تعقيب و آزار دولت محلی (زِمستوُ) و هانيبالهای (سرداران) ليبراليسم 1901 V05
Ar Fa En L1061 یک اعتراف ارزشمند 19010715 V05
Ar Fa En L1062 درسهای بحران 190108 V05
Ar Fa En L1063 سِرف-داران در عمل 1901 V05
Ar Fa En L1064 کنگره دولت محلی (زِمستوُ) 1901 V05
Ar Fa En L1065 مسأله ارضی و "منتقدين مارکس" 1901 V05
Ar Fa En L1066 کنفرانس "وحدت" حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه و سازمانهای خارج کشور 1901 V05
Ar Fa En L1067 مبارزه با قحطی‌زدگان 1901 V05
Ar Fa En L1068 پاسخی به کميته سنت پترزبورگ 1901 V05
Ar Fa En L1069 امور حزب در خارج کشور 1901 V05
Ar Fa En L1070 قوانين و مقررات ناظر بر حبس با اعمال شاقّه و و احکام مجازات حبس با اعمال شاقّه 1901 V05
Ar Fa En L1071 بررسی مسائل و امور داخلی روسيه 1901 V05
Ar Fa En L1072 پيشگفتار به جزوه اسناد کنفرانس "وحدت" 1901 V05
Ar Fa En L1073 اعتراض مردم فنلاند 1901 V05
Ar Fa En L1074 روزنامه آزادی (اسوُبوُدا) 1901 V05
Ar Fa En L1075 سخنی با مدافعان اکونوميسم 1901 V05
Ar Fa En L1076 درباره بيست و پنجمين سالگرد فعاليت انقلابی گ. و. پلخانف 1901 V05
Ar Fa En L1077 تظاهراتها شروع شده‌اند 1901 V05
Ar Fa En L1078 درباره نامه‌ای از "کارگران جنوب" 19011220 V05
Ar Fa En L1079 آنارشيسم و سوسياليسم (١٩٠١) 1901 V05
١٩٠٢ 1902
Ar Fa En L1080 در رابطه با بودجه دولت 1902 V05
Ar Fa En L1081 آژيتاسيون سياسی و "دیدگاه طبقاتی" 19020201 V05
Ar Fa En L1082 پاسخ به "يک خواننده" 19020201 V05
Ar Fa En L1083 چه بايد کرد؟ 190202 V05
Ar Fa En L1084 يادداشتهايی درباره اولين پيشنويس برنامه پلخانف 1902 V06
Ar Fa En L1085 پيشنويس برنامه حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1902 V06
Ar Fa En L1086 سه اصلاحيه به پيشنويس برنامه 1902 V06
Ar Fa En L1087 يادداشتهای درباره دومين پيشنويس برنامه پلخانف 1902 V06
Ar Fa En L1088 اظهارنظر درباره دومين پيشنويس پلخانف 1902 V06
Ar Fa En L1089 ملاحظاتی درباره پيشنويس برنامه حزب کميته 1902 V06
Ar Fa En L1090 ملاحظات بيشتری درباره پيشنويس برنامه حزب کميته 1902 V06
Ar Fa En L1091 بندی جديد در مورد مبارزه طبقاتی (در پيشنويس برنامه حزب) 1902 V06
Ar Fa En L1092 اصلاحيه‌ای به بخش مسأله ارضی در برنامه حزب 1902 V06
Ar Fa En L1093 نشانه‌های ورشکستگی 1902 V06
Ar Fa En L1094 از زندگی اقتصادی روسيه 1902 V06
Ar Fa En L1095 گزارش هيأت تحريريه ايسکرا به کنفرانس کميته‌های حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1902 V06
Ar Fa En L1096 برنامه ارضی سوسيال دمکراسی روسيه 1902 V06
Ar Fa En L1097 نامه‌ای به طرفداران زِمستوُها 1902 V06
Ar Fa En L1098 درباره گروه بُربا 1902 V06
Ar Fa En L1099 نامه‌ای به "ليگِ شمال" - ملاحظاتی درباره برنامه "ليگِ شمال" 1902 V06
Ar Fa En L1100 چرا سوسيال دمکراتها بايد عليه "سوسیالیست-رولوسیونرها" جنگی مصممانه و بی‌امان اعلام کنند 190206 V06
Ar Fa En L1101 دو نامه به ای. ای. رادچِنکوُ 1902 V06
Ar Fa En L1102 ماجراجويی (آوانتوريسم) انقلابی 190208 V06
Ar Fa En L1103 نامه‌ای به کميته مسکو 1902 V06
Ar Fa En L1104 پيشگفتار به چاپ دوم جزوه وظايف سوسيال دمکراتهای روسيه 190208 V06
Ar Fa En L1105 پيشنويس قانونی جديد در مورد اعتصابات 1902 V06
Ar Fa En L1106 نامه‌ای به تحريريه کارگر جنوب (يوژنی رابوُچی) 1902 V06
Ar Fa En L1107 نامه‌ای به يک رفيق درباره وظايف سازمانی ما 190209xx V06
Ar Fa En L1108 مبارزۀ سیاسی و حیله‌گری سیاسی 19021015 V06
Ar Fa En L1109 در رابطه با تظاهراتها 190210dd V06
Ar Fa En L1110 احياى سوسياليسم عاميانه و نارودنيسم بگونه "انقلابيون سوسياليست" 19021101 V06
Ar Fa En L1111 درباره وظايف جنبش سوسيال دمکراتيک 1902 V06
Ar Fa En L1112 تزهای پايه‌ای عليه "انقلابيون سوسياليست" 1902 V06
Ar Fa En L1113 رويدادهای نو و مسائل کهنه 19021201 V06
Ar Fa En L1114 به دانش‌آموزان دبيرستانها 19021201 V06
Ar Fa En L1115 درباره گروه آزادی (اسوُبُدا) 1902 V06
Ar Fa En L1116 خلاصه‌‌ای از مقاله‌ای عليه "انقلابيون سوسياليست" 1902 V06
Ar Fa En L1117 پيشنويس فراخوان کميته سازمانده روسی به ليگ سوسيال دمکراسی انقلابی، اتحاد سوسيال دمکراتها در خارج کشور، و کميته خارج اتحاديه سراسری کارگران يهودی (بوند) 1902 V06
١٩٠٣ 1903
Ar Fa En L1118 درباره موضوع گزارشهای کميته‌ها و گروههای ح.ک.س.د.ر به کنگره سراسری حزب 19030100 V06
Ar Fa En L1119 زوباتوويست‌های مسکو در سنت پترزبورگ 1903 V06
Ar Fa En L1120 اطلاعيه تشکيل يک کميته سازمانده 1903 V06
Ar Fa En L1121 فکرها و نظراتی در مورد نامه "٧ت‌س. ٦ف." 1903 V06
Ar Fa En L1122 درمورد بيانيه بوند 1903 V06
Ar Fa En L1123 دربارۀ مانيفست سوسيال-دمکراتهای ارمنستان 19030201 V06
Ar Fa En L1124 آيا پرولتاريای يهودی به يک "حزب سياسی مستقل" نياز دارد؟ 1903 V06
Ar Fa En L1125 ديدگاههای مارکسيستی درباره مسأله ارضی در اروپا و در روسيه 1903 V06
Ar Fa En L1126 حکومت مطلقه فردی (اتوکراسی) متزلزل شده است... 1903 V06
Ar Fa En L1127 چهره واقعی آقای استرووه توسط همکارش از پرده بيرون افتاده است 1903 V06
Ar Fa En L1128 به روستاييان فقير 1903 V06
Ar Fa En L1129 نکويان را نکويی گِرد هم ميآورد (کبوتر با کبوتر باز با باز؟) 1903 V06
Ar Fa En L1130 پاسخ به نقد پيشنويس برنامه ما 1903 V06
Ar Fa En L1131 مسأله ملی در برنامه ما 1903 V06
Ar Fa En L1132 رئوس مطالب مقاله‌ای علیه سوسیالیست-رولوسیونرها 19030700 V06
Ar Fa En L1133 پيشنويس قطعنامه درباره تظاهراتها 1903 V06
Ar Fa En L1134 پيشنويس قطعنامه درباره جايگاه بوند در حزب 1903 V06
Ar Fa En L1135 پيشنويس قطعنامه درباره شيوه برخورد به جوانان دانشجو 1903 V06
Ar Fa En L1136 پيشنويس قطعنامه درباره ادبيات حزبی 190307dd V06
Ar Fa En L1137 پيشنويس قرارها در مورد: مبارزه اقتصادی؛ روز کارگر؛ کنگره بين‌المللی؛ تروريسم؛ تبليغ و ترويج؛ تقسيم نيروها. 1903 V06
Ar Fa En L1138 پيشنويس قطعنامه درباره انتشار يک نشريه برای اعضای گروههای مذهبی 1903 V06
Ar Fa En L1139 پيشنويس اساسنامه حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1903 V06
Ar Fa En L1140 پيشنويس قطعنامه‌هايی که به کنگره ارائه نشدند: عقب‌نشينی بوند؛ گروههای مجزا؛ ارتش؛ دهقانان 1903 V06
Ar Fa En L1141 سخنرانی اول درباره دستور جلسه کنگره، ١٥ ژوئيه 1903 V06
Ar Fa En L1142 سخنرانی دوم درباره دستور جلسه کنگره، ١٥ ژوئيه 1903 V06
Ar Fa En L1143 سخنرانی درباره اقدامات کميته سازمانده، ١٥ ژوئيه 1903 V06
Ar Fa En L1144 سخنرانی درباره حضور سوسيال دمکراتهای لهستان در کنگره، ١٨ ژوئيه 1903 V06
Ar Fa En L1145 سخنرانی درباره جايگاه بوند در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه، ٢٠ ژوئيه (٢ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1146 سخنرانی درباره برنامه حزب، ٢٢ ژوئيه (٤ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1147 گزارش درباره اساسنامه حزب، ٢٩ ژوئيه (١١ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1148 سخنرانی اول در بحث مربوط به برنامه ارضی، ٣١ ژوئيه (١٣ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1149 سخنرانی دوم در بحث مربوط به برنامه ارضی، اول اوت (١٤ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1150 سخنرانی سوم در بحث مربوط به برنامه ارضی، اول اوت (١٤ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1151 سخنرانی چهارم در بحث مربوط به برنامه ارضی، اول اوت (١٤ اوت) 1903 V06
Ar Fa En L1152 سخنرانی اول در بحث اساسنامه حزب، ٢ اوت 1903 V06
Ar Fa En L1153 سخنرانی دوم در بحث اساسنامه حزب، ٢ اوت 1903 V06
Ar Fa En L1154 سخنرانی در جلسه انتخاب هيأت تحريريه ايسکرا، ٧ اوت 1903 V06
Ar Fa En L1155 سخنرانی درباره شيوه برخورد به جوانان دانشجو، ١٠ اوت 1903 V06
Ar Fa En L1156 یک دورۀ اصلاحات 19030815 V06
Ar Fa En L1157 آخرين کلام در ناسيوناليسم بونديستی 1903 V06
Ar Fa En L1158 ضدالنقيض‌ها و زيگزاگهای مارتُف 1903 V06
Ar Fa En L1159 گزارش کنگره دوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1903 V07
Ar Fa En L1160 از موفقيت محروم شده! 1903 V07
Ar Fa En L1161 نکاتی که بايد در نامه‌‌های مربوط به وظايف جوانان انقلابی رعايت شوند 1903 V07
Ar Fa En L1162 وظايف جوانان انقلابی 1903 V07
Ar Fa En L1163 دومين کنگره حزب (طرح مقاله) 1903 V07
Ar Fa En L1164 حداکثر وقاحت و حداقل منطق 1903 V07
Ar Fa En L1165 پيشنويس يک نامه از کميته مرکزی و هيأت تحريريه ارگان مرکزی به اعضای اپوزيسيون 1903 V07
Ar Fa En L1166 دومين کنگره ليگ سوسيال دمکراسی انقلابی روس در خارج کشور، ١٣ تا ١٨ اکتبر (٢٦ تا ٣١) سال ١٩٠٣ 1903 V07
Ar Fa En L1167 يک بيانيه ارائه داده نشده 1903 V07
Ar Fa En L1168 بيانيه کناره‌گيری از شورای حزب و همچنين از هيأت تحريريه ارگان مرکزی 1903 V07
Ar Fa En L1169 جايگاه بوند در حزب 1903 V07
Ar Fa En L1170 بورژوازی نارُدنيک-مانند و نارُديسم مدهوش 1903 V07
Ar Fa En L1171 به هيأت تحريريه ارگان مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1903 V07
Ar Fa En L1172 يک بيانيه صادر نشده 1903 V07
Ar Fa En L1173 نامه به ايسکرا 1903 V07
Ar Fa En L1174 چرا از هيأت تحريره ايسکرا استعفا دادم (نامه‌ای به تحريريه "ايسکرا") 1903 V07
Ar Fa En L1175 نامه از کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به مسئولين ليگ خارج کشور، گروههای کمک‌رسانی به حزب و به همه اعضای حزب در خارج کشور 190312dd V07
Ar Fa En L1176 يادداشتی درباره موضع ايسکرای جديد 1903 V07
١٩٠٤ 1904
Ar Fa En L1177 پيشگفتار به جزوه نامه‌ای به يک رفيق درباره وظايف سازمانی ما 1904 V07
Ar Fa En L1178 مؤخره به جزوه نامه‌ای به يک رفيق درباره وظايف سازمانی ما 1904 V07
Ar Fa En L1179 به اعضای حزب 1904 V07
Ar Fa En L1180 پيشنويس قرار درباره اقداماتی برای اعاده آرامش در حزب. پيشنهاد شده در ١٥ ژانويه 19040115 V07
Ar Fa En L1181 نظرات مخالف گزارش شده توسط نمايندگان کميته مرکزی. ١٧ ژانويه 19040117 V07
Ar Fa En L1182 پيشنويس قرار درباره برگزاری کنگره سوم حزب، ١٧ ژانويه 19040117 V07
Ar Fa En L1183 پيشنويس قرارهای پيشنهاد شده در ١٧ ژانويه 19040115 V07
Ar Fa En L1184 سخنرانی‌هايی درباره اقداماتی برای اعاده آرامش در حزب. ١٥ ژانويه 19040115 V07
Ar Fa En L1185 سخنرانی‌هايی درباره اقداماتی برای اعاده آرامش در حزب. ١٦ ژانويه 19040116 V07
Ar Fa En L1186 سخنرانی‌هايی درباره برگزاری کنگره سوم حزب، ١٧ ژانويه 19040117 V07
Ar Fa En L1187 سخنرانی‌هايی درباره انتشار ادبيات حزب، ١٧ ژانويه 19040117 V07
Ar Fa En L1188 به حزب (فوريه ١٩٠٤) 190402 V07
Ar Fa En L1189 موجبات کناره‌گيری از هيأت تحريره ايسکرا 1904 V07
Ar Fa En L1190 روز کارگر (اول ماه مه) 190404xx V07
Ar Fa En L1191 يک گام به پيش، دو گام به پس (بحران حزب ما) 1904 V07
Ar Fa En L1192 نامه به اعضای کميته مرکزی 1904 V07
Ar Fa En L1193 بيانيه سه عضو کميته مرکزی 1904 V07
Ar Fa En L1194 به حزب (مه ١٩٠٤) 190405 V07
Ar Fa En L1195 نشست شورای حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. ٣١ مه و ٥ ژوئن ١٩٠٤ 19040605 V07
Ar Fa En L1196 آنچه ما برايش فعاليت ميکنيم (به حزب) 1904 V07
Ar Fa En L1197 به حزب (اوت ١٩٠٤) 190408 V07
Ar Fa En L1198 به پنج عضو کميته مرکزی (برای روسيه) 1904 V07
Ar Fa En L1199 نامه به مأمورين کميته مرکزی و اعضای کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. جانبداری از اکثريت کنگره دوم حزب 1904 V07
Ar Fa En L1200 نامه به گلِبُف (و.ا. نُسکُف) 1904 V07
Ar Fa En L1201 يک گام به پيش، دو گام به پس (پاسخ ن. لنين به رُزا لوکزامبورگ) 1904 V07
Ar Fa En L1202 ليبرالی دلسوز و مددکار 1904 V07
Ar Fa En L1203 پيشگفتار به جزوه ن. شاخُف "مبارزه برای يک کنگره" 1904 V07
Ar Fa En L1204 اطلاعيه تشکيل دفتری از کميته‌های اکثريت 1904 V07
Ar Fa En L1205 کمپين زِمستوُ و نقشه ايسکرا 1904 V07
Ar Fa En L1206 نکات اصلی صحبتی درباره اوضاع در درون حزب 1904 V07
Ar Fa En L1207 نامه‌ای به رفقا (با رجوع به انتشار قريب‌الوقوع ارگان اکثريت حزب) 1904 V07
Ar Fa En L1208 بيانيه و اسناد مربوط به جدايی نهادهای سازمان مرکزی از حزب 1904 V07
Ar Fa En L1209 اطلاعيه تشکيل کميته سازمانده و برگزاری سومين کنگره عادی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1904 V07
١٩٠٥ 1905
Ar Fa En L1210 اتوکراسى و پرولتاريا 19050104 V08
Ar Fa En L1211 تظاهرات‌های خوب پرولتارها و استدلال‌های بد بعضی از روشنفکران 19050104 V08
Ar Fa En L1212 وقت صدور دستور ايست! 1905 V08
Ar Fa En L1213 کنفرانس‌های کميته‌ها 1905 V08
Ar Fa En L1214 قرضه جديد روسيه 1905 V08
Ar Fa En L1215 به آ. آ. بوگدانف 19050110 V08
Ar Fa En L1216 سقوط پورت آرتور 1905 V08
Ar Fa En L1217 حرف خالی مفت است، هر چقدر هم که چرب باشد 1905 V08
Ar Fa En L1218 نامه‌ای به گروه بلشويکهای زوريخ 1905 V08
Ar Fa En L1219 نامه‌ای به استاسوُوا و ديگر رفقای زندانی در مسکو 1905 V08
Ar Fa En L1220 انقلاب در روسيه 1905 V08
Ar Fa En L1221 دمکراسى طبقه کارگر و دمکراسى بورژوايى 19050124 V08
Ar Fa En L1222 از نارُديسم تا مارکسيسم 19050124 V08
Ar Fa En L1223 اعتصاب سنت پترزبورگ 19050124 V08
Ar Fa En L1224 تارتوف‌های ما (واعظين غير متعظ ما) 1905 V08
Ar Fa En L1225 شروع انقلاب در روسيه 19050131 V08
Ar Fa En L1226 در روسيه چه دارد رخ ميدهد؟ 1905 V08
Ar Fa En L1227 پدر گاپُن 1905 V08
Ar Fa En L1228 نقشه جنگ سنت پترزبورگ 1905 V08
Ar Fa En L1229 ضميمه‌ مقاله "نقشه جنگ سنت پترزبورگ" 1905 V08
Ar Fa En L1230 "پدرمان تزار" و سنگربنديهای خيابانی 1905 V08
Ar Fa En L1231 اولين قدمها 1905 V08
Ar Fa En L1232 روز قبل يکشنبه خونين 1905 V08
Ar Fa En L1233 تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها 1905 V08
Ar Fa En L1234 نبردهای سنگرهای خيابانی 1905 V08
Ar Fa En L1235 صلح تزاريستی 1905 V08
Ar Fa En L1236 توصيفی اجمالی از انشعاب در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. (نامه به گرويليش) 1905 V08
Ar Fa En L1237 ترِپُف پشت فرمان 1905 V08
Ar Fa En L1238 سنت پترزبورگ بعد از نهم ژانويه 1905 V08
Ar Fa En L1239 اولين درسها 1905 V08
Ar Fa En L1240 نامه‌ای به بوُگدانُف و گوسِف 1905 V08
Ar Fa En L1241 دو تاکتيک 1905 V08
Ar Fa En L1242 توافقی مبارزه‌جويانه برای قيام 19050221 V08
Ar Fa En L1243 آيا ما بايد انقلاب را سازمان بدهيم؟ 19050225 V08
Ar Fa En L1244 برگزاری سومين کنگره حزب 1905 V08
Ar Fa En L1245 از اردوی ايسکرای نو 1905 V08
Ar Fa En L1246 نامه‌ای به سازمانهای روسيه 1905 V08
Ar Fa En L1247 طرح عمومی تصميمات کنگره سوم 1905 V08
Ar Fa En L1248 پيشنويس قطعنامه‌هايی برای کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1905 V08
Ar Fa En L1249 تغيير بند مربوط به مرکزيت‌‌ها در اساسنامه حزب 1905 V08
Ar Fa En L1250 پرسشنامه برای سومين کنگره حزب 1905 V08
Ar Fa En L1251 پيشگفتار به جزوۀ 'یادداشت‌ لوپوخین رئیس ادارۀ پلیس' 19050300 V08
Ar Fa En L1252 طرح یک سخنرانی آموزشی دربارۀ کمون 19050300 V08
Ar Fa En L1253 وظايف جديد و نيروهای جديد 1905 V08
Ar Fa En L1254 طرفداران اُسوُبُژدنيه و طرفداران ايسکرای نو، سلطنت‌طلبان و ژيرونديست‌ها 1905 V08
Ar Fa En L1255 طفره‌رفتنهای بی‌انتها 1905 V08
Ar Fa En L1256 ميخواهند چه کسانی را گول بزنند؟ 1905 V08
Ar Fa En L1257 پرولتاریا و دمکراتهای بورژوا 19050315 V08
Ar Fa En L1258 پرولتاريا و دهقانان 1905 V08
Ar Fa En L1259 جنگ خيابانی (توصيه يکی از ژنرالهای کمون) 1905 V08
Ar Fa En L1260 گام اول 1905 V08
Ar Fa En L1261 درباره تاريخ برنامه حزب 1905 V08
Ar Fa En L1262 درباره برنامه ارضی ما (نامه‌ای به کنگره سوم) 19050329 V08
Ar Fa En L1263 بناپارتيست‌ها مشغول چه کارند؟ 1905 V08
Ar Fa En L1264 انقلابی از نوع ١٧٨٩ يا ١٨٤٨؟ 190504 V08
Ar Fa En L1265 به حزب 1905 V08
Ar Fa En L1266 گام دوم 1905 V08
Ar Fa En L1267 سرمایۀ اروپایی و اتوکراسی 19050405 V08
Ar Fa En L1268 سوسيال دمکراسی و دولت موقت انقلابی 19050405 V08
Ar Fa En L1269 ديکتاتوری دمکراتيک-انقلابی پرولتاريا و دهقانان 19050412 V08
Ar Fa En L1270 سودجویی از مقام: یک رسم فرانسوی-روسی 19050412 V08
Ar Fa En L1271 مجرم، بيگناه را مسئول وقوع جرم ميخواند 1905 V08
Ar Fa En L1272 برنامه ارضی ليبرالها 19050420 V08
Ar Fa En L1273 مارکس درباره "توزيع مجدد عمومی" آمريکايی 19050420 V08
Ar Fa En L1274 شورا به تله افتاده است 1905 V08
Ar Fa En L1275 نامه سرگشاده به رفيق پلخانف، رئيس شورای حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1905 V08
Ar Fa En L1276 در رابطه با کنگره سوم 1905 V08
Ar Fa En L1277 طرحی برای يک اعلاميه روز کارگر 1905 V08
Ar Fa En L1278 اول ماه مه (روز کارگر) 1905 V08
Ar Fa En L1279 بازار مکاره مشروطه‌طلبی 1905 V08
Ar Fa En L1280 گزارشهای هر دو هفته يکبار سازمانهای حزبی 1905 V08
Ar Fa En L1281 سخنرانی درباره اعتبار کنگره. ١٣ آوريل 19050413 V08
Ar Fa En L1282 سخنرانی درباره صلاحيت کميته‌های کازان (غازان) و کوبان. ١٤ آوريل 19050414 V08
Ar Fa En L1283 پيشنويس قطعنامه دربارۀ شيوۀ برخورد حزب کارگر سوسيال-دمکرات روسيه به قيام مسلّحانه 19050414 V08
Ar Fa En L1284 پيشنويس قطعنامه درباره قيام مسلحانه 19050430 V08
Ar Fa En L1285 سخنرانی درباره مسأله قيام مسلحانه. ١٥ آوريل 19050415 V08
Ar Fa En L1286 سخنرانی درباره مسأله قيام مسلحانه. ١٦ آوريل 19050416 V08
Ar Fa En L1287 قطعنامه درباره مسأله قيام مسلحانه 19050416 V08
Ar Fa En L1288 سخنرانی درباره شيوه برخورد به تاکتيکهای دولت در آستانه انقلاب. ١٨ آوريل (اول مه) 19050418 V08
Ar Fa En L1289 ماده الحاقی به قطعنامه برخورد به سياست دولت در آستانه و در لحظه انقلاب 1905 V08
Ar Fa En L1290 پيشنويس قطعنامه درباره مسأله عمل سياسی علنی توسط حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 19050419 V08
Ar Fa En L1291 پيشنويس قطعنامه درباره شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابی 19050420 V08
Ar Fa En L1292 بند الحاقى به قطعنامه درباره شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابى 19050420 V08
Ar Fa En L1293 گزارش درباره مسأله شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابی، ١٨ آوريل (اول مه) 19050418 V08
Ar Fa En L1294 پيشنويس قطعنامه درباره دولت موقت انقلابی 19050418 V08
Ar Fa En L1295 صحبت در مورد اصلاحيه‌‌هاى قطعنامه درباره دولت موقت انقلابی 19050419 V08
Ar Fa En L1296 گزارش درباره قطعنامه مربوط به حمايت از جنبش دهقانی. ١٩ آوريل (٢ مه) 19050419 V08
Ar Fa En L1297 پيشنويس قطعنامه درباره حمايت از جنبش دهقانی 19050420 V08
Ar Fa En L1298 صحبت درباره روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهاى سوسيال-دمکراتيک 19050420 V08
Ar Fa En L1299 پيشنويس قطعنامه درباره روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک 19050422 V08
Ar Fa En L1300 تذکری در بحث روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک. ٢٢ آوريل (٨ مه) 19050422 V08
Ar Fa En L1301 سخنرانی درباره پيشبرد بحث روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک. ٢٢ آوريل 19050422 V08
Ar Fa En L1302 سخنرانی در مبحث اساسنامه. ٢١ آوريل 19050421 V08
Ar Fa En L1303 سخنرانی درباره فورمولبندی بند ٩ اساسنامه. ٢١ آوريل 19050421 V08
Ar Fa En L1304 سخنرانی درباره توافقنامه‌ای با "انقلابيون سوسياليست". ٢٣ آوريل 19050423 V08
Ar Fa En L1305 سخنرانی درباره گزارش کار کميته مرکزی. ٢٥ آوريل 19050425 V08
Ar Fa En L1306 قطعنامه درباره انتشار اسناد و مصوبات کنگره 1905 V08
Ar Fa En L1307 پيشنويس قطعنامه درباره وقايع قزاقستان 1905 V08
Ar Fa En L1308 مغالطه‌های سیاسی 19050518 V08
Ar Fa En L1309 گزارش درباره کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1905 V08
Ar Fa En L1310 کنگره چگونه برگزار شد 1905 V08
Ar Fa En L1311 کنگره سوم 1905 V08
Ar Fa En L1312 انقلاب پيروزمند 190506xx V08
Ar Fa En L1313 سرگيجه‌آور کردن و غيرقابل فهم کردن سياست با استفاده از فنون پداگوژی 1905 V08
Ar Fa En L1314 نامه‌ای به دفتر انترناسيونال سوسياليستی 1905 V08
Ar Fa En L1315 اندرز بورژوازی محافظه کار 1905 V08
Ar Fa En L1316 درباره دولت موقت انقلابی 19050609 V08
Ar Fa En L1317 شکست مفتضحانه 1905 V08
Ar Fa En L1318 مبارزه انقلابی و دلّالی ليبرالی 1905 V08
Ar Fa En L1319 به کارگران يهودی 1905 V08
Ar Fa En L1320 یک انجمن کارگری انقلابی جدید 19050617 V08
Ar Fa En L1321 وظايف دمکراتيک پرولتاريای انقلابی 19050617 V08
Ar Fa En L1322 اولين قدمهای خيانت بورژوايی 1905 V08
Ar Fa En L1323 "انقلابيون" لطيف و نرم و نازک 1905 V08
Ar Fa En L1324 نامه سرگشاده به هيأت تحريريه روزنامه مردم لايپزيگ (لايپزيگر فولکس‌زايتونگ) 1905 V08
Ar Fa En L1325 تصوير ساده شده‌ای از يک دولت موقت انقلابی 1905 V08
Ar Fa En L1326 مبارزه پرولتاريا و خوش‌خدمتی زبونانه بورژوازی 1905 V08
Ar Fa En L1327 گام سوم به پس 1905 V08
Ar Fa En L1328 به دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1905 V08
Ar Fa En L1329 سه قانون اساسی يا سه سیستم حکومت 190506xx V08
Ar Fa En L1330 ارتش انقلابی و دولت انقلابی 19050710 V08
Ar Fa En L1331 تزار روسيه عليه مردم خود از سلطان ترکيه حمايت ميخواهد 1905 V08
Ar Fa En L1332 بورژوازی با اتوکراسی برای معامله چانه می‌زند، اتوکراسی با بورژوازی 19050710 V08
Ar Fa En L1333 دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک 190507 V09
Ar Fa En L1334 پاراگراف پایانی برای مقالۀ "کمون پاریس و وظایف دیکتاتوری دمکراتیک" 19050717 V09
Ar Fa En L1335 به ستاد مرکزی دفتر بين‌الملل سوسياليستی، بروکسل 1905 V09
Ar Fa En L1336 درسهای انقلاب (انقلاب ميآموزد) 19050726 V09
Ar Fa En L1337 ناتوانی غضبناک 1905 V09
Ar Fa En L1338 پيشگفتار به جزوه نظر کارگران درباره انشعاب در حزب - نوشته اصلی و اديت نشده 1905 V09
Ar Fa En L1339 پيشگفتار به جزوه نظر کارگران درباره انشعاب در حزب 1905 V09
Ar Fa En L1340 در حالی که پرولتار جنگيدن را عهده‌دار شده است بورژوازی دزدانه به قدرت نزديک ميشود 1905 V09
Ar Fa En L1341 بايکوت مجلس (دومای) بولگين و جنبش براندازی (سرنگونی) 1905 V09
Ar Fa En L1342 يادداشت درباره قطعنامه کنفرانس سازمانهای خارج کشور حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1905 V09
Ar Fa En L1343 يادداشت درباره مقاله پُکرُفسکی "روشنفکران حرفه‌ای و سوسيال دمکراتها" 1905 V09
Ar Fa En L1344 پاسخ هيأت تحريريه روزنامه پرولتاری به سؤالات مطرح شده از سوی رفيق "کارگر" 1905 V09
Ar Fa En L1345 يکی بودن تزار و مردم، و مردم و تزار 1905 V09
Ar Fa En L1346 باند سياه و سازمان يک قيام 1905 V09
Ar Fa En L1347 مؤخّره تحريريه به مقاله "محاکمه کنگره سوم در محکمه منشويکهای قفقاز" 1905 V09
Ar Fa En L1348 آيا "ليبرالهای" زِمستوُ هنوز هيچ نشده جا زده‌اند؟ 1905 V09
Ar Fa En L1349 طبقه کارگر و انقلاب 190508 V09
Ar Fa En L1350 پيشگفتار به چاپ سوم جزوه وظايف سوسيال دمکراتهای روسيه 1905 V09
Ar Fa En L1351 يادداشت درباره جزوه نيکُلايِف "انقلاب در روسيه" 1905 V09
Ar Fa En L1352 به دليل بورژوازی سلطنت طلب، يا در صف پيشتاز پرولتاريای انقلابی و دهقانان؟ * 1905 V09
Ar Fa En L1353 توصيفی بغايت ساده و قابل فهم از نقشه‌ای بنهايت پيچيده و گيج کننده 1905 V09
Ar Fa En L1354 مطلع نگهداشتن سوسيال دمکراسی بين‌المللی از امور حزبمان 1905 V09
Ar Fa En L1355 يادداشتی به مقاله "اوضاع مالی روسيه و انقلاب" 1905 V09
Ar Fa En L1356 روش برخورد سوسيال دمکراسی به جنبش دهقانی 19050914 V09
Ar Fa En L1357 بورژواهای ليبرال ما چه ميخواهند و از چه ميترسند 19050914 V09
Ar Fa En L1358 نظريه "پديد آمدن بی علت و از هيچ" (خلق‌الساعه) 1905 V09
Ar Fa En L1359 نامه به دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1905 V09
Ar Fa En L1360 دوستان جلسه ميگيرند 1905 V09
Ar Fa En L1361 درباره تاکتيکها هر چقدر ميخواهيد جدل کنيد، اما حتما شعارهای روشن بدهيد! 1905 V09
Ar Fa En L1362 بازی در صحنه پارلمانتاريسم 1905 V09
Ar Fa En L1363 اتحاديه‌های ليبرال و سوسيال دمکراسی 19050926 V09
Ar Fa En L1364 از حالت دفاعی به حالت تعرضی 19050926 V09
Ar Fa En L1365 درباره لحظه کنونی 1905 V09
Ar Fa En L1366 از هيأت تحريريه ارگان مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 190509dd V09
Ar Fa En L1367 کنگره ينای حزب کارگر سوسيال دمکرات آلمان 1905 V09
Ar Fa En L1368 دروغ ممنوع! قدرت ما در بيان حقيقت است! نامه به هيأت تحريريه 1905 V09
Ar Fa En L1369 درباره به اصطلاح سازمان کارگران سوسيال دمکرات ارمنستان 1905 V09
Ar Fa En L1370 کنگره زِمستوُ (دولت محلی) 1905 V09
Ar Fa En L1371 سوسياليسم و دهقانان 19051010 V09
Ar Fa En L4002 به س. ل. گوسف - از لنین به ملت 19051013 V34
Ar Fa En L1372 يک بورژوازی شکم سير و يک بورژوازی حريص 1905 V09
Ar Fa En L1373 زمينداران و بايکوت دوما (مجلس) 1905 V09
Ar Fa En L1374 درباره وحدت حزب 1905 V09
Ar Fa En L1375 پاسخی خشم‌آلود 1905 V09
Ar Fa En L1376 کنفرانس جديد منشويکی 1905 V09
Ar Fa En L1377 نمايندگی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1905 V09
Ar Fa En L1378 صحبتهايی با خوانندگانمان 1905 V09
Ar Fa En L1379 روزهای خون و کشتار در مسکو 1905 V09
Ar Fa En L1380 بورژوازی خفته بیدار می‌شود - طرحی برای یک مقاله 1905092x V09
Ar Fa En L1381 به کمیتۀ رزمی کمیتۀ سن پترزبورگ 19051016 V09
Ar Fa En L1382 اعتصاب سياسی و زد و خوردهای خيابانی در مسکو 1905 V09
Ar Fa En L1383 تازه‌ترين‌های تاکتيکهای ايسکرايی، يا انتخابات تصنّعی بعنوان انگيزه‌ای برای يک قيام 1905 V09
Ar Fa En L1384 يادداشت بر مقالۀ م. بوريسف "درباره جنبش سنديکايی و وظايف سوسيال-دمکراسی" 19051017 V09
Ar Fa En L1385 درباره مرگ تروبِتسکوُی 1905 V09
Ar Fa En L1386 درسهای رويدادهای مسکو 1905 V09
Ar Fa En L1387 "مبارزه پرولتاريا" 1905 V09
Ar Fa En L1388 جوانان خارج کشور و انقلاب روسيه 1905 V09
Ar Fa En L1389 نامه‌ای به دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1905 V09
Ar Fa En L1390 اعتصاب سیاسی سراسری روسیه 19051031 V09
Ar Fa En L1391 اولين نتايج توافق و همکاری سياسی 1905 V09
Ar Fa En L1392 واکنشهای هيستريک شکست خوردگان 1905 V09
Ar Fa En L1393 اولتيماتوم ريگای انقلابی 19051023 V09
Ar Fa En L1394 نقشه‌های يک وزير شوخ 1905 V09
Ar Fa En L1395 وخيم شدن اوضاع در روسيه 1905 V09
Ar Fa En L1397 توازنی از نیروها 19051017 V09
Ar Fa En L1396 یادداشتهایی بر مقالۀ «جنبش کارگری بریتانیا و کنگرۀ اتحادیۀ کارگری» 19051031 V09
Ar Fa En L1398 محبوب سوسيال دمکراسی 1905 V09
Ar Fa En L1399 درباره جزوه اکسِلرُد "دومای (مجلس) مردم و کنگره کارگران" 1905 V09
Ar Fa En L1400 وظایف دستجات ارتش انقلابی 190510xx V09
Ar Fa En L1401 ليبرالها از دوما (مجلس) چه انتظاراتی دارند 190510xx V09
Ar Fa En L1402 اولين پيروزی انقلاب 1905 V09
Ar Fa En L1403 تازه‌ترين اخبار 1905 V09
Ar Fa En L1404 نيکلای ارنِستوُويچ باومَن 19051107 V09
Ar Fa En L1405 خرده بورژوازی و سوسياليسم پرولتری 1905 V09
Ar Fa En L1406 چيزی به پايان داستان نمانده است 1905 V09
Ar Fa En L1407 افزوده‌هايی به مقاله کالينين "کنگره دهقانی" 19051116 V09
Ar Fa En L1408 در ميان دو نبرد 1905 V09
Ar Fa En L1409 وظايف ما و شوراهای نمايندگان کارگران 19051104 V10
Ar Fa En L1410 تجديد سازمان حزب 19051116 V10
Ar Fa En L1411 پرولتاريا و دهقانان 19050323 V08
Ar Fa En L1412 سازمان حزب و ادبيات حزب 1905 V10
Ar Fa En L1413 قطعنامه کميته اجرايی شورای نمايندگان کارگران سنت پترزبورگ درباره اقداماتی بمنظور مقابله با لاک‌آوت مصوب ١٤ نوامبر ١٩٠٥ 19051115 V10
Ar Fa En L1414 پرووکاسیونی که شکست خورد 19051115 V10
Ar Fa En L1415 نيروهای مسلح و انقلاب 19051115 V10
Ar Fa En L1416 ترازوها به نوسان افتاده‌اند 19051118 V10
Ar Fa En L1417 از دشمن بیاموزید 1905 V10
Ar Fa En L1418 روال اداری انقلابی و عمل انقلابی 19051118 V10
Ar Fa En L1419 اُتوکراسی در حال مرگ و ارگانهای جديد حاکمیت مردمی 19051123 V10
Ar Fa En L1420 سوسياليسم و آنارشيسم (١٩٠٥) 19051124 V10
Ar Fa En L1421 حزب سوسياليست و انقلابيگری غيرحزبی 19051202 V10
Ar Fa En L1422 سوسياليسم و مذهب 19051203 V10
Ar Fa En L1423 قطعنامه درباره مسأله ارضی مصوب کنفرانس "اکثريت" در تَمِرفورس، ١٢ تا ١٧ دسمابر ١٩٠٥ 1905 V10
Ar Fa En L1424 مراحل، گرايشها و چشم‌اندازهای انقلاب 190512 V10
١٩٠٦ 1906
Ar Fa En L1425 حزب کارگران و وظايفش در موقعيت کنونی 190612xx V10
Ar Fa En L1426 آيا بايد دومای دولتی را بايکوت کنيم؟ پلاتفرم "اکثريت" 1906 V10
Ar Fa En L1427 دومای دولتی و تاکتيکهای سوسيال دمکراتيک 1906 V10
Ar Fa En L1428 موقعيت کنونی روسيه و تاکتيکهای حزب کارگران 1906 V10
Ar Fa En L1429 کنفرانس شهر سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه [١] 1906 V10
Ar Fa En L1430 کنفرانس شهر سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه [٢] 1906 V10
Ar Fa En L1431 به همه مردان و زنان کارگر شهر سنت پترزبورگ و حومه 1906 V10
Ar Fa En L1432 قطعنامه سازمان سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه، درباره تاکتيکهای بايکوت 1906 V10
Ar Fa En L1433 انقلاب روسيه و وظايف پرولتاريا 1906 V10
Ar Fa En L3191 یک پلاتفرم تاکتیکی برای کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر. - پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت 19060320 V10
Ar Fa En L1434 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: مرحله کنونی انقلاب دمکراتيک 19060320 V10
Ar Fa En L1435 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: قيام مسلحانه 19060320 V10
Ar Fa En L1436 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: عملیات رزمی چریکی 19060320 V10
Ar Fa En L1437 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: دولت انقلابی موقّت و ارگانهای محلی اتوریتۀ انقلابی 19060320 V10
Ar Fa En L1438 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شوراهای نمايندگان کارگران 19060320 V10
Ar Fa En L1439 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شيوۀ برخورد به احزاب بورژوايی 19060320 V10
Ar Fa En L1440 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شیوۀ برخورد به احزاب سوسیال-دمکرات ملی 19060320 V10
Ar Fa En L1441 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: اتحادیه‌های کارگری 19060320 V10
Ar Fa En L1442 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شيوۀ برخورد به دومای دولتی 19060320 V10
Ar Fa En L1443 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: اصول سازمان حزب 19060320 V10
Ar Fa En L1444 تجديد نظر در برنامه ارضی حزب کارگران 1906 V10
Ar Fa En L1445 پيشگفتار به ترجمه روسی جزوه کائوتسکی "محو سوسيال دمکراسی!" * 1906 V10
Ar Fa En L1446 پيروزی کادتها و وظايف حزب کارگران 1906 V10
Ar Fa En L1447 سخنرانی در پاسخ به بحث مسأله ارضی (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1448 سخنرانی در پاسخ به بحث در مورد موقعيت کنونی و وظايف طبقاتی پرولتاريا (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1449 پيشنويس قطعنامه درباره دومای دولتی (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1450 گزارش مشترک درباره مسأله شيوه برخورد به دومای دولتی (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1451 سخنرانی درباره مسأله قيام مسلحانه (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1452 بيانيه در پشتيبانی از اصلاحيه موراتوی (مُرُزُوی) در رابطه با گروه پارلمانی سوسيال دمکرات (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1453 اختلاف نظر درباره ترکيب گروه پارلمانی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1454 قرار درباره پاسخگو بودن کميته‌ بررسی اعتبارنامه‌ها به کنگره (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1455 قرار در مورد لزوم تأييد شدن صورتجلسات توسط کنگره (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1456 يادداشت کتبی برای قرائت در جلسه هفدهم کنگره (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1457 يادداشت کتبی برای قرائت در جلسه بيست و يکم کنگره (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1458 يادداشت کتبی برای قرائت در جلسه بيست و ششم کنگره (کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1906 V10
Ar Fa En L1459 فراخوانی به نمايندگان حاضر در کنگره وحدت حزب که قبلا به گروه "بلشويک" سابق تعلق داشتند 1906 V10
Ar Fa En L1460 گزارش درباره کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. نامه‌ای به کارگران سنت پترزبورگ 1906 V10
Ar Fa En L1461 مبارزه برای آزادی و مبارزه برای قدرت 19060505 V10
Ar Fa En L1462 برآمدی جديد 1906 V10
Ar Fa En L1463 کنگره به اختصار 1906 V10
Ar Fa En L1464 دوما (مجلس) و مردم 1906 V10
Ar Fa En L1465 در روزنامه‌ها و نشریات دوره‌ای (٩ مه) 19060509 V10
Ar Fa En L1466 قطعنامه بلشويکی درباره دومای دولتی 1906 V10
Ar Fa En L1467 گروه پارلمانی کارگران در دومای دولتی 1906 V10
Ar Fa En L1468 مسأله تشکيلات (سازمان، سازماندهی) 1906 V10
Ar Fa En L1469 سخنرانی در گردهمايی عمومی در کاخ کُنتِس پانينا (٩ مه ١٩٠٦) 19060509 V10
Ar Fa En L1470 قطعنامه مصوب گردهمايی عمومی در کاخ کُنتِس پانينا (٩ مه ١٩٠٦) 1906 V10
Ar Fa En L1471 گروه دهقانی يا "ترودُويک"، و حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1906 V10
Ar Fa En L1472 مسأله زمين در دوما (مجلس) 1906 V10
Ar Fa En L1473 قاطعیّت و انقلاب 19060513 V10
Ar Fa En L1474 نه زمين نه آزادی 1906 V10
Ar Fa En L1475 پيروزی انتخاباتی سوسيال دمکراتها تفليس 1906 V10
Ar Fa En L1476 دولت، دوما (مجلس) و مردم 1906 V10
Ar Fa En L1477 کادتها مانع استمداد دوما (مجلس) از مردم ميشوند 1906 V10
Ar Fa En L1478 آنها (کادتها در مورد حقوق مردم) حتی حاضر به مذاکره هم نيستند! 1906 V10
Ar Fa En L1479 مانيفست نمايندگان کارگران در دومای دولتی 1906 V10
Ar Fa En L1480 مسأله زمين و مبارزه برای آزادی 1906 V10
Ar Fa En L1481 گُره‌ميکين‌های مغبون، اکتبريستها و کادتها * 1906 V10
Ar Fa En L1482 آزادی انتقاد و وحدت در عمل 19060520 V10
Ar Fa En L1483 اندرز بد 1906 V10
Ar Fa En L1484 شايعات و صحبتهايی درباره انحلال دومای دولتی 1906 V10
Ar Fa En L1485 کائوتسکی و دومای دولتی 1906 V10
Ar Fa En L1486 کادتها، ترودُويکها و حزب کارگران 1906 V10
Ar Fa En L1487 رفيق پلخانف چگونه درباره تاکتيکهای سوسيال دمکراتيک استدلال ميکند 1906 V10
Ar Fa En L1488 قطعنامه (٢) کميته سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره شيوه برخورد به دومای دولتی 1906 V10
Ar Fa En L1489 شعار منتخب دوما (مجلس) بودن هيأت وزرا 1906 V10
Ar Fa En L1490 اوضاع سياسی حاضر 1906 V10
Ar Fa En L1491 تاکتيکهای پرولتاريا و وظايف لحظه حاضر 1906 V10
Ar Fa En L1492 سوسيال دمکراتهای آلمان درباره کادتها 1906 V10
Ar Fa En L1493 در روزنامه‌ها و نشريات (٣١ مه) 19060531 V10
Ar Fa En L1494 بگذاريد کارگران تصميم بگيرند 19060601 V10
Ar Fa En L1495 "به بالا چشم ندوزيد، پايين را نگاه کنيد!" 19060601 V10
Ar Fa En L1496 واکنش دست بردن به اسلحه است 1906 V10
Ar Fa En L1497 قطعنامه (٣) کميته سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره مسأله انتخاب وزرا توسط دوما 1906 V10
Ar Fa En L1498 در آستانه رويدادهای عظيم تاريخی 1906 V11
Ar Fa En L1499 تزلزل در بالا، قاطعیت در پایین 19060609 V11
Ar Fa En L1500 اتحاد! 1906 V11
Ar Fa En L1501 دوما (مجلس) و مردم 19060611 V11
Ar Fa En L1502 مبارزه برای قدرت و "مبارزه" برای کسب امتياز * 19060614 V11
Ar Fa En L1503 اعلام موجوديت گروه ما در مجلس (دوما) 1906 V11
Ar Fa En L1504 "هر کار ميکنيد، تعجيل کنيد" 1906 V11
Ar Fa En L1505 جدلهای مفيد 19060622 V11
Ar Fa En L1506 مساعده به قحطی‌زدگان و تاکتيکهای دوما (مجلس) 1906 V11
Ar Fa En L1507 مذکرات درباره کابينه 1906 V11
Ar Fa En L1508 در روزنامه‌ها و نشريات (٢٣ ژوئن) 19060623 V11
Ar Fa En L1509 چه کسی طرفدار ائتلاف با کادتهاست؟ 1906 V11
Ar Fa En L1510 دومای کادتی به دولت طرفدار قتل و غارت پول اعطا ميکند * 1906 V11
Ar Fa En L1511 بله‌قربان‌گوهای کادت 1906 V11
Ar Fa En L1512 باز هم درباره کابينه دوما 1906 V11
Ar Fa En L1513 در روزنامه‌ها و نشريات (٢٩ ژوئن) 19060629 V11
Ar Fa En L1514 استدلالات ناصحيح بايکوت کنندگان "غيرحزبی" * 1906 V11
Ar Fa En L1515 دست زدن به عمل را بورژوازی محکوم و پرولتاريا فراخوان ميدهد 1906 V11
Ar Fa En L1516 ارتش و مردم 19060702 V11
Ar Fa En L1517 در روزنامه‌ها و نشريات (٢ ژوئيه) 19060702 V11
Ar Fa En L1518 سازمان توده‌ها و لحظه مناسب برای مبارزه 1906 V11
Ar Fa En L1519 در روزنامه‌ها و نشريات (٤ ژوئيه) 19060704 V11
Ar Fa En L1520 حمله‌ای بدون ترس و دفاعی خجولانه 1906 V11
Ar Fa En L1521 احزاب دوما (مجلس) و مردم 1906 V11
Ar Fa En L1522 توطئه‌های ارتجاع و تهديدهای مبلغان قتل و غارت * 1906 V11
Ar Fa En L1523 انحلال دوما و وظايف پرولتاريا 1906 V11
Ar Fa En L1524 اعزام هيأتی به سِوِآبوُرگ - قطعنامه کميسيون اجرايی کميته سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1906 V11
Ar Fa En L1525 قبل از توفان 19060821 V11
Ar Fa En L1526 بايکوت 19060812 V11
Ar Fa En L1527 بحران سياسی و ورشکستگی تاکتيکهای فرصت‌طلبانه 1906 V11
Ar Fa En L1528 رويدادهای روز 1906 V11
Ar Fa En L1529 يک "کنگره کارگری" 1906 V11
Ar Fa En L1530 درسهای قيام مسکو 19060829 V11
Ar Fa En L1531 تاکتيکهای نامعين و بی‌ثبات * 1906 V11
Ar Fa En L1532 سياست دولت و مبارزه‌ای که در راه است 1906 V11
Ar Fa En L1533 دخالت بيجا موقوف! * 1906 V11
Ar Fa En L1534 عملیات چریکی حزب سوسیالیست لهستان 19060908 V11
Ar Fa En L1535 پيوستن بوند به حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1906 V11
Ar Fa En L1536 منشويکهای سوسياليست-انقلابی 19060919 V11
Ar Fa En L1537 کودتايی جديد تدارک ديده ميشود 1906 V11
Ar Fa En L1538 جنگ چريکی 19060930 V11
Ar Fa En L1539 مسأله جنگ چريکی 1906 V11
Ar Fa En L1540 کوششی در طبقه‌بندی احزاب سياسی روسيه 1906 V11
Ar Fa En L1541 يادداشتهايی درباره "سوتسيال-دمکرات" شماره ١ 19061007 V11
Ar Fa En L1542 راديکال روسی نواشدارو را دارد اما هميشه بعد از مرگ بيمار * 1906 V11
Ar Fa En L1543 نتايج کنگره کادتی 1906 V11
Ar Fa En L1544 عامی‌گرایی و ابتذال در محافل انقلابی 19061029 V11
Ar Fa En L1545 موضعگيری‌های رسمی مارتُف و چِرِوانين در مطبوعات بورژوايی 1906 V11
Ar Fa En L1546 دروغهايی که توسط مارتُف و از طريق ستونهای مطبوعات بورژوايی پخش ميشود 1906 V11
Ar Fa En L1547 مارتُف و چِرِوانين 1906 V11
Ar Fa En L1548 سوسيال دمکراتها و روزنامه‌های بورژوايی 1906 V11
Ar Fa En L1549 درباره برگزاری کنگره فوق‌العاده حزب 1906 V11
Ar Fa En L1550 تاريخ چطور نوشته ميشود... 1906 V11
Ar Fa En L1551 مؤخره به مقاله "سوسيال دمکراتها و کمپين انتخاباتی" 1906 V11
Ar Fa En L1552 سوسيال دمکراتها و توافقات انتخاباتی 1906 V11
Ar Fa En L1553 اختلافات نظرات ثبت شده در کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه توسط هيأتهای نمايندگی از لهستان، لاتويا، سنت پترزبورگ، مسکو، منطقه صنعتی مرکزی و منطقه ولگا 1906 V11
Ar Fa En L1554 پيشنويس نطق انتخاباتی 19061123 V11
Ar Fa En L1555 بلوکهای همکاری با کادتها 1906 V11
Ar Fa En L1556 انضباط حزبی و مبارزه عليه سوسيال دمکراتهای پرو-کادت 1906 V11
Ar Fa En L1557 سوسيال دمکراتهای استان آرماوير کمپين انتخاباتی‌شان را چگونه پيش ميبردند 1906 V11
Ar Fa En L1558 چه کسانی را بايد برای دومای دولتی انتخاب کرد 1906 V11
Ar Fa En L1559 تفسير جديد سِنا 1906 V11
Ar Fa En L1560 بحران منشويسم 1906 V11
Ar Fa En L1561 پرولتاريا و مؤتلفش در انقلاب روسيه 19061210 V11
Ar Fa En L1562 پيرامون مقاله‌اى از ارگان "بوند" 19061220 V11
Ar Fa En L1563 دومای تقلبی دولت و وظايف سوسيال دمکراتها 1906 V11
Ar Fa En L1564 اوضاع سياسی و وظايف طبقه کارگر 1906 V11
Ar Fa En L1565 دهقانان و وظايف حزب طبقه کارگر 1906 V11
Ar Fa En L1566 پيشگفتار به ترجمه روسی جزوه ليبکنخت "نه سازش، نه بند و بست انتخاباتی" 19061200 V11
Ar Fa En L1567 پيشگفتار به ترجمه روسی جزوه کائوتسکی "نيروهای محرکه و چشم‌اندازهای انقلاب روسيه" 190612 V11
Ar Fa En L1568 روش برخورد احزاب بورژوايی و حزب کارگران به انتخابات دوما (مجلس) 1906 V11
١٩٠٧ 1907
Ar Fa En L1569 پلِخانُف و واسيليِف 1907 V11
Ar Fa En L1570 کمپين انتخاباتی حزب کارگران در سنت پترزبورگ 1907 V11
Ar Fa En L1571 سوسيال دمکراتها و انتخابات دوما (مجلس) 1907 V11
Ar Fa En L1572 "وقتی قضاوت يک احمق را ميشنويد..." از يادداشتهای يک روزنامه‌نگار سوسيال دمکرات 1907 V11
Ar Fa En L1573 کمپين انتخاباتی حزب کارگران در سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1574 تنزل پله به پله 1907 V12
Ar Fa En L1575 اعتراض سی و يک منشويک 1907 V12
Ar Fa En L1576 انتخابات سنت پترزبورگ و فريبکاری سی و يک منشويک 1907 V12
Ar Fa En L1577 در سنت پترزبورگ چطور بايد رأی داد (٢٥ ژانويه) - آيا خطر اين هست که باند سياه در انتخابات سنت پترزبورگ برنده شود؟ 19070125 V12
Ar Fa En L1578 انتخابات سنت پترزبورگ و بحران اپورتونيسم (فرصت‌طلبی) 1907 V12
Ar Fa En L1579 انتخابات در حوزه کارگری سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1580 مبارزه بين اس.دی‌ها (سوسيال دمکراتها) و اس.آرها ("انقلابيون سوسياليست") در انتخابات حوزه کارگری سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1581 در سنت پترزبورگ چطور بايد رأی داد (٤ فوريه) - چه کسانی از قصه در وصف خطر جانوران باند سياه سود ميبرند؟ 19070204 V12
Ar Fa En L1582 انتخابات مسکو - نتايج مقدماتی 1907 V12
Ar Fa En L1583 فساد سياسی * 19070204 V12
Ar Fa En L1584 نتايج انتخابات در حوزه کارگری سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1585 درباره گزارش ناحيه مسکو از سنت پترزبورگ در رابطه با انتخابات دومای (مجلس) دوم 1907 V12
Ar Fa En L1586 کمی آمار درباره انتخابات در حوزه کارگری جنوب روسيه 1907 V12
Ar Fa En L1587 اهميت انتخابات سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1588 پيشگفتار به ترجمه روسی نامه‌های کارل مارکس به دکتر کوگِلمان 19070205 V12
Ar Fa En L1589 دومای (مجلس) دوم و موج دوم انقلاب 1907 V12
Ar Fa En L1590 نتايج انتخابات سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1591 گزارش به کنفرانس تشکيلات سنت پترزبورگ درباره مسأله کمپين و تاکتيکهای دوما (مجلس) 1907 V12
Ar Fa En L1592 مرحله کنونی در انقلاب دمکراتيک روسيه 19070218 V12
Ar Fa En L1593 شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی (پیشنویس قطعنامه برای کنگرۀ پنجم) 19070218 V12
Ar Fa En L1594 وظايف طبقاتی پرولتاريا در مرحله کنونی انقلاب دمکراتيک 19070218 V12
Ar Fa En L1595 تاکتيکهای سوسيال-دمکراتها در دومای دولتی 19070218 V12
Ar Fa En L1596 تشدید فلاکت وسیع و تشدید مبارزۀ طبقاتی 19070218 V12
Ar Fa En L1597 سازمانهای غیر حزبی کارگران و جریان آنارکو-سندیکالیستی در میان پرولتاریا 19070215 V12
Ar Fa En L1598 تاکتيکهای حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در کمپين انتخاباتی - مصاحبه اختصاصی با روزنامه "لومانيته" در ١٧ فوريه ١٩٠٧ 19070217 V12
Ar Fa En L1599 افتتاح دومای (مجلس) دوم دولت 1907 V12
Ar Fa En L1600 دومای (مجلس) دوم و وظايف پرولتاريا 1907 V12
Ar Fa En L1601 اولين قدم مهم 1907 V12
Ar Fa En L1602 تاکتيکهای خرده بورژوايی 1907 V12
Ar Fa En L1603 انشعاب‌طلبان درباره انشعابی که در راه است چه ميگويند 1907 V12
Ar Fa En L1604 درباره تاکتيکهای اپورتونيسم 1907 V12
Ar Fa En L1605 بلشويکها و خرده بورژوازی 19070225 V12
Ar Fa En L1606 انحلال قريب‌الوقوع دوما (مجلس) و مسائل مربوط به تاکتيکها 1907 V12
Ar Fa En L1607 کادت‌ها و ترودُويک‌ها 1907 V12
Ar Fa En L1608 در خصوص بيانيه استوليپين - پيشنويس مانيفست 1907 V12
Ar Fa En L1609 انتخابات دوما (مجلس) و تاکتيکهای سوسيال دمکراتهای روسيه 1907 V12
Ar Fa En L1610 پلاتفرم سوسيال دمکراسی انقلابی 1907 V12
Ar Fa En L1611 قطعنامه‌ها را چطور نباید نوشت 19070319 V12
Ar Fa En L1612 يادداشتی درباره قطعنامه سوسيال دمکراتهای اِستونی 19070325 V12
Ar Fa En L1613 شرايط معامله 1907 V12
Ar Fa En L1614 پلاتفرم تاکتيکی منشويکی 1907 V12
Ar Fa En L1615 پيشنويسی برای سخنرانی درباره مسأله ارضی در دومين دومای (مجلس) دولتی 1907 V12
Ar Fa En L1616 حرفهای خوب - اَعمال زشت 1907 V12
Ar Fa En L1617 دوما (مجلس) و تصويب بودجه 1907 V12
Ar Fa En L1618 قُمری آواز ندان مدّاح خروس است 1907 V12
Ar Fa En L1619 جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران 19070330 V12
Ar Fa En L1620 خجالت‌زدگیِ خشمگین - مسأله کنگره کارگری 190704 V12
Ar Fa En L1621 مسأله ارضی و نيروهای انقلاب 1907 V12
Ar Fa En L1622 دومايی کم‌خون يا يک خرده بورژوازی مبتلا به کم‌خونی 1907 V12
Ar Fa En L1623 بی‌خاصيت بودن پيروزمند، يا تقليد مسخره اس.آرها ("انقلابيون سوسياليست") از کادتها * 1907 V12
Ar Fa En L1624 گروه سوسيال دمکرات و جلسه روز سوم آوريل در دوما 1907 V12
Ar Fa En L1625 نقاط قوت و ضعف انقلاب روسيه 1907 V12
Ar Fa En L1626 پيشگفتار به ترجمه روسی نامه‌های يوهانس بِکِر، يوسف ديتسگن، فريدريش انگلس، کارل مارکس و عده‌ای ديگر به فريدريش سورگه و ديگران 19070406 V12
Ar Fa En L1627 دوما (مجلس) و ليبرالهای روسيه 1907 V12
Ar Fa En L1628 فرانتس مِرينگ درباره دومای دوم - ليبراليسم آلمان و دومای (مجلس) روسيه 1907 V12
Ar Fa En L1629 لارين و خروستالِف 1907 V12
Ar Fa En L1630 تجديد سازمان و پايان انشعاب در سنت پترزبورگ 1907 V12
Ar Fa En L1631 دربارۀ مسئلۀ یک انقلاب همگانی 19070502 V12
Ar Fa En L1632 در خصوص صورتجلسات کنفرانس نبرد و نظاميان ماه نوامبر حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1907 V12
Ar Fa En L1633 گزارش به کنگره پنجم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره انشعاب سنت پترزبورگ و تأسيس دادگاه حزبی ويژه در پی آن 1907 V12
Ar Fa En L1634 پنجمين کنگره حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه، ٣٠ آوريل تا ١٩ مه ١٩٩٧ 1907 V12
Ar Fa En L1635 سخنرانی در مبحث تعيين دستور جلسه کنگره، ٢ مه 19070502 V12
Ar Fa En L1636 سخنرانی درباره گزارش فعاليتهای کميته مرکزی، ٤ مه 19070504 V12
Ar Fa En L1637 سخنرانی درباره گزارش فعاليتهای گروه دوما، ٨ مه 19070508 V12
Ar Fa En L1638 شرح ماوقع، ١٠ مه 19070510 V12
Ar Fa En L1639 شرح ماوقع، ١١ مه 19070511 V12
Ar Fa En L1640 سخنرانی درباره شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی، در کنگره پنجم ح.ک.س.د.ر. 19070512 V12
Ar Fa En L1641 آخرین تذکرات دربارۀ گزارشی پیرامون شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی - (در کنگرۀ پنجم) 19070514 V12
Ar Fa En L1642 سخنرانی درباره برخورد به پيشنويس قطعنامه لهستانی درباره احزاب بورژوايی 19070515 V12
Ar Fa En L1643 مخالفت با اصلاحيه‌های تروتسکی به قطعنامه بلشويکها درباره شيوه برخورد به احزاب بورژوايی، مصوب کنگره در ١٥ و ١٦ مه 19070516 V12
Ar Fa En L1644 مخالفت با اصلاحيه‌های مارتُف به قطعنامه بلشويکها درباره شيوه برخورد به احزاب بورژوايی، ١٦ مه 19070516 V12
Ar Fa En L1645 مخالفت با اصلاحيه‌های مارتُف به قطعنامه درباره شيوه برخورد به احزاب بورژوايی، ١٦ مه 19070516 V12
Ar Fa En L1646 گزارش کميسيون تنظيم پيشنويس قطعنامه درباره دومای دولتی، ١٨ مه 19070518 V12
Ar Fa En L1647 نکاتی در بحث پيرامون تجديد انتخاب کسانی که برای کميته مرکزی انتخاب شده‌اند، ١٩ مه 19070519 V12
Ar Fa En L1648 شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی 190705xx V12
Ar Fa En L1649 عليه بايکوت (دومای سوم) - يادداشتهای يک روزنامه‌نگار سوسيال دمکرات 1907 V13
Ar Fa En L1650 به یاد کنت هیدن - «دمکرات‌های» غیرحزبی ما چه چیزی به مردم میآموزند؟ 190706xx V13
Ar Fa En L1651 تزهايی ار گزارش تهيه شده در کنفرانس ١٨ ژوئيه شهر سنت پترزبورگ درباره شيوه برخورد حزب کارگر سوسيال دمکرات به دوما (مجلس) سوم 1907 V13
Ar Fa En L1652 کنفرانس سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (دومين کنفرانس سراسری روسيه) 190707 V13
Ar Fa En L1653 يادداشتهای يک روزنامه‌نگار 1907 V13
Ar Fa En L1654 کنگره انترناسيونال سوسياليستی در اشتوتگارت (پرولتاری) 1907 V13
Ar Fa En L1655 کنگره انترناسيونال سوسياليستی در اشتوتگارت (تقويم برای همه {کلندر دليا وسخ} ١٩٠٨) 190709 V13
Ar Fa En L1656 پيشگفتار به مجموعه دوازده سال 190709 V13
Ar Fa En L3190 تبلیغات ضدمیلیتاریستی و لیگ‌های کارگران سوسیالیست جوان 19071008 V41
Ar Fa En L1657 انقلاب و ضد انقلاب 1907 V13
Ar Fa En L1658 دومای (مجلس) سوم 1907 V13
Ar Fa En L1659 درباره مقاله پلِخانُف 1907 V13
Ar Fa En L1660 کنفرانس تشکيلات سنت پترزبورگ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه، گزارشی برای روزنامه 1907 V13
Ar Fa En L1661 چهارمين کنفرانس حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (سومين کنفرانس سراسری روسيه) - گزارشی برای روزنامه 1907 V13
Ar Fa En L1662 تدارک يک "بدمستی مشمئز کننده" 1907 V13
Ar Fa En L1663 قضات چه کسانی هستند؟ 1907 V13
Ar Fa En L1664 پيشگفتار به جزوه وُینف (لوناچارسکی) درباره شيوه برخورد حزب به اتحاديه‌ها 190711 V13
Ar Fa En L1665 مسأله ارضی و "منتقدين مارکس" 1907 V13
Ar Fa En L1666 برنامه ارضی سوسيال دمکراسی در اولين انقلاب روسيه ١٩٠٧-١٩٠٥ 1907 V13
١٩٠٨ 1908
Ar Fa En L1667 بحث درباره بسط دامنه اقتدار دوما در مورد بودجه 1908 V13
Ar Fa En L1668 بعدالتحرير برای مقاله "بحث درباره بسط دامنه اقتدار دوما در مورد بودجه" 1908 V13
Ar Fa En L1669 يادداشتهای سياسی 1908 V13
Ar Fa En L1670 بيانيه تحريريه روزنامه پرولتاری 1908 V13
Ar Fa En L1671 نامه‌ای به گورکی 1908 V13
Ar Fa En L1672 سياست ارضی جديد 1908 V13
Ar Fa En L1673 بيطرفی اتحاديه‌ای 19080219 V13
Ar Fa En L1674 اتفاقی که برای پادشاه پرتغال افتاد 1908 V13
Ar Fa En L1675 درسهای کمون 19080323 V13
Ar Fa En L1676 تظاهرات بدقت طراحی شده پليسی-وطن‌پرستانه 1908 V13
Ar Fa En L1677 فريب مردم توسط ليبرالها 1908 V13
Ar Fa En L1678 ارزيابی ليبراليسم بين‌المللی از مارکس 19080312 V13
Ar Fa En L1679 ده سؤال از يک سخنران 19080515 V14
Ar Fa En L1680 ماترياليسم و امپیريو-کريتيسيسم 190810xx V14
Ar Fa En L1681 به راه راست 1908 V15
Ar Fa En L1682 درباره "ماهیّت" انقلاب روسيه 19080326 V15
Ar Fa En L1683 مارکسيسم و رويزيونيسم 19080403 V15
Ar Fa En L1684 در مسير پاخورده! 19080416 V15
Ar Fa En L1685 بلوکی از کادتها و اکتبريستها؟ 1908 V15
Ar Fa En L1686 ارزيابی انقلاب روسيه 19080415 V15
Ar Fa En L1687 کادتهای نسل دوم 19080510 V15
Ar Fa En L1688 مسأله ارضی در روسيه در آستانه پايان قرن نوزدهم 1908 V15
Ar Fa En L1689 برخی از ويژگيهای فروپاشی حال حاضر 1908 V15
Ar Fa En L1690 برنامه ارضی سوسيال دمکراسی در انقلاب روسيه - تلخيص 1908 V15
Ar Fa En L1691 مواد آتشگير در صحنه سياست جهانی 1908 V15
Ar Fa En L1692 از هيأت تحريريه 1908 V15
Ar Fa En L1693 ميليتاريسم جنگ‌طلب و تاکتيکهای ضد ميليتاريستی سوسيال دمکراسی 19080723 V15
Ar Fa En L1694 لئو تولستوی بمثابه آئينه انقلاب روسيه 1908 V15
Ar Fa En L1695 کارگران انگلیسی و آلمانی برای صلح تظاهرات می‌کنند 19081003 V15
Ar Fa En L1696 جنبش دانشجويی و اوضاع سياسی کنونی 19081003 V15
Ar Fa En L1697 رویدادها در بالکان و ایران 19081016 V15
Ar Fa En L1698 اجلاس دفتر بين‌الملل سوسياليست 1908 V15
Ar Fa En L1699 ماسلوُف در غضبی خارج از کنترل 1908 V15
Ar Fa En L1700 چند نکته درباره "پاسخ" ماسلوُف 1908 V15
Ar Fa En L1701 ارزيابی موقعيت کنونی 1908 V15
Ar Fa En L1702 چطور پلخانف و شرکاء از رويزيونيسم دفاع ميکنند 1908 V15
Ar Fa En L1703 دو نامه 19081113 V15
Ar Fa En L1704 بحثهای ارضی در دومای سوم 1908 V15
Ar Fa En L1705 پنجمين کنفرانس (سراسری) حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه - ٢١ تا ٢٧ دسامبر ١٩٠٨ (٣ تا ٩ ژانويه ١٩٠٩) 19081226 V15
Ar Fa En L1706 پيشنويس قطعنامه درباره جنبش کنونی و وظايف حزب 1908 V15
Ar Fa En L1707 رهنمودهايی به کميته ويژه مسائل تشکيلاتی 1908 V15
Ar Fa En L1708 دستورالعمل به گروه سوسيال دمکرات در دوما (مجلس) درباره نحوه رأی دادن به بودجه 1908 V15
Ar Fa En L1709 مواد الحاقی به قطعنامه درباره "گروه سوسيال دمکرات در دوما" 1908 V15
Ar Fa En L1710 بيانيه از سوی بلشويکها. شرح ماوقع 1908 V15
١٩٠٩ 1909
Ar Fa En L1711 چگونه "انقلابيون سوسياليست" انقلاب را جمعبندی ميکنند و چگونه انقلاب آنها را جمعبندی کرده است 1909 V15
Ar Fa En L1712 در راه 19090128 V15
Ar Fa En L1713 درباره مقاله "مسائل روز" 1909 V15
Ar Fa En L1714 هدف مبارزه پرولتاريايی در انقلاب ما 1909 V15
Ar Fa En L1715 به کميته اجرايی حزب کارگر سوسيال دمکرات آلمان 1909 V15
Ar Fa En L1716 کاريکاتوری از بلشويسم 1909 V15
Ar Fa En L1717 "به چپ چرخيدن" بورژوازی و وظايف پرولتاريا 1909 V15
Ar Fa En L1718 روش برخورد حزب کارگران به مذهب 1909 V15
Ar Fa En L1719 طبقات و احزاب در برخوردشان به مذهب و کليسا 1909 V15
Ar Fa En L1720 کنفرانس هيأت تحريريه وسيع پرولتاری - ٨ تا ١٧ ژوئن ١٩٠٩ 1909 V15
Ar Fa En L1721 گزارش درباره کنفرانس هيأت تحريريه وسيع پرولتاری 190906 V15
Ar Fa En L1722 سخنرانی درباره وظايف بلشويکها در حزب، ١١ ژوئن 19090611 V15
Ar Fa En L1723 سخنرانی و پيشنويس قطعنامه درباره وظايف بلشويکها در رابطه با فعاليت دوما (مجلس) 1909 V15
Ar Fa En L1724 قطعنامه‌های کنفرانس هيأت تحريريه وسيع پرولتاری 1909 V15
Ar Fa En L1725 انحلال انحلال‌طلبی 19090711 V15
Ar Fa En L1726 تزار از اروپا و اعضای دومای صد-سیاهی از انگلستان بازدید می‌کنند 19090711 V15
Ar Fa En L1727 نامه ليادُف به پرولتاری 1909 V15
Ar Fa En L1728 نامه‌ای به سازماندهنگان مدرسه حزبی در کاپری 1909 V15
Ar Fa En L1729 پيشنويس نامه مرکز بلشويکی به شورای مدرسه حزبی در کاپری 1909 V15
Ar Fa En L1730 نامه‌ای به رفقا ژوليوس، وانيا، ساولی، ايوان، ولاديمير، استانيسلاو و فوما، شاگردان مدرسه حزبی کاپری 1909 V15
Ar Fa En L1731 انحلال‌طلبان افشاء شدند 19090905 V16
Ar Fa En L1732 درباره نامه سرگشاده کميته اجرايی کميته ناحيه مسکو 1909 V16
Ar Fa En L1733 انتخابات سنت پترزبورگ - تفسير 1909 V16
Ar Fa En L1734 دسته پشتيبانان اُتزوُويسم و خداسازی 1909 V16
Ar Fa En L1735 یک بار دیگر دربارۀ حزب‌ایسم و نه-حزب‌ایسم 19090914 V16
Ar Fa En L1736 سخنی با بلشويکهای سنت پترزبورگ 1909 V16
Ar Fa En L1737 يادداشت به مقاله "انتخابات سنت پترزبورگ" 1909 V16
Ar Fa En L1738 پيشنويس قطعنامه درباره تحکيم حزب و وحدت آن 1909 V16
Ar Fa En L1739 سخنرانی در گردهمايی دفتر بين‌الملل سوسياليستی درباره انشعاب در حزب کارگر سوسيال دمکرات هلند 19091025 V16
Ar Fa En L1740 تزار عليه مردم فنلاند 19091031 V16
Ar Fa En L1741 به شاگردان مدرسه حزبی کاپری 1909 V16
Ar Fa En L1742 شکستی مفتضحانه و شرم‌آور 1909 V16
Ar Fa En L1743 سرچشمه‌های چندپارگی‌های ايدئولوژيکی کنونی 1909 V16
Ar Fa En L1744 شگردهای انحلال‌طلبان و وظايف حزبی بلشويکها 19091125 V16
Ar Fa En L1745 روزنامه بانگ سوسيال دمکرات (گولوس سوتسيال دمکراتا) و شِرِوانين 1909 V16
Ar Fa En L1746 افسانه‌سازی مطبوعات بورژوايی درباره اخراج گوُرکی 1909 V16
Ar Fa En L1747 زوال ايدئولوژيک و تفرقه در بين سوسيال دمکراتهای روسيه 19091130 V16
Ar Fa En L1748 يادداشت توضيحی دربارۀ پيشنويس پایه‌های اصلی لايحۀ روزکار هشت ساعته 1909 V16
Ar Fa En L1749 نامه به اسکوُرتسُف-استِپانُف 1909 V16
Ar Fa En L1750 در خصوص سمپوزيوم وِخی 1909 V16
Ar Fa En L1751 آخرين کلام ليبراليسم روسيه 19091224 V16
Ar Fa En L1752 اجلاس يازدهم دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1909 V16
Ar Fa En L1753 گروه "به‌پيش" (وپِريود) - يک بررسی عمومی 1909 V16
١٩١٠ 1910
Ar Fa En L1754 بسوی وحدت 19100213 V16
Ar Fa En L1755 گوُلوُس (بانگ) انحلال طلبان عليه حزب - پاسخ به گوُلوُس سوتسيال دمکراتا 19100311 V16
Ar Fa En L1756 برای چه چیزی باید جنگید؟ 19100323 V16
Ar Fa En L1757 کمپين عليه فنلاند 1910 V16
Ar Fa En L1758 آنها از ارتش نگرانند 1910 V16
Ar Fa En L1759 وحدت حزب در خارج کشور 1910 V16
Ar Fa En L1760 يکی از موانع وحدت حزب 1910 V16
Ar Fa En L1761 به کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1910 V16
Ar Fa En L1762 "پلاتفرم" طرفداران و مدافعان اُتزُويسم (يادداشتهای يک روزنامه‌نگار) 19100306 V16
Ar Fa En L1763 "بحران وحدت" در حزب ما (يادداشتهای يک روزنامه‌نگار) 19100306 V16
Ar Fa En L1764 شماره مخصوص روزنامه نبرد (زينا) بمناسبت سالگرد تأسيس (زينا، ارگان سوسيال دمکراتهای لِتوانی) 1910 V16
Ar Fa En L1765 پيشنويس قطعنامه درباره انجمنهای تعاونی از هيأت نمايندگی سوسيال دمکراتهای روسيه در کنگره کپنهاگ 19101017 V16
Ar Fa En L1766 به دفتر بين‌الملل سوسياليستی درباره نمايندگی شدن حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1910 V16
Ar Fa En L1767 گروه "به‌پيش" (وپِريود) 1910 V16
Ar Fa En L1768 مسأله انجمنهای تعاونی در کنگره بين‌الملل سوسياليستی در کپنهاگ 1910 V16
Ar Fa En L1769 چگونه بعضی سوسيال دمکراتها انترناسيونال را از وضعيت و مشکلات حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه مطلع ميکنند 1910 V16
Ar Fa En L1770 اطلاعيه دربارۀ انتشار رابوچایا گازتا 191010 V16
Ar Fa En L1771 درسهای انقلاب 19101030 V16
Ar Fa En L1772 دو جهان 1910 V16
Ar Fa En L1773 تظاهرات بمناسبت مرگ مورُمتسِف - تفسير 1910 V16
Ar Fa En L1774 آيا اين برگشتن موج است؟ 1910 V16
Ar Fa En L1775 ل. ن. تولستوی 19101116 V16
Ar Fa En L1776 به رفقايی که در مدرسه بوُلوُنيا درس ميخوانند 1910 V16
Ar Fa En L1777 ل. ن. تولستوی و جنبش کارگری مدرن 19101128 V16
Ar Fa En L1778 نامه‌ای سرگشاده به تمام سوسيال دمکراتهای طرفدار حزب 19101122 V16
Ar Fa En L1779 تفاوتهای موجود جنبش کارگری اروپا 1910 V16
Ar Fa En L1780 توُلستوُی و مبارزه پرولتاريايی 19101218 V16
Ar Fa En L1781 شروع تظاهراتها 1910 V16
Ar Fa En L1782 در مناطق روستايی چه دارد روی ميدهد؟ 19101218 V16
Ar Fa En L1783 ايوان واسيليِويچ بابوشکين - نوشته‌ای درباره زندگی و مرگ او 1910 V16
Ar Fa En L1784 به کميته مرکزی 1910 V16
Ar Fa En L1785 قهرمانان "ملاحظه داشتن" 1910 V16
Ar Fa En L1786 معنای تاريخی مبارزه درون-حزبی در روسيه 191011 V16
Ar Fa En L1787 آمار اعتصاب در روسيه 1910 V16
Ar Fa En L1788 سيستم کاپيتاليستی کشاورزی مدرن - مقاله اول 1910 V16
Ar Fa En L1789 نامه به گروه روسی کاربدستان (کولِگيوم) کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه * 1910 V17
Ar Fa En L1790 وضعيت امور در حزب * 1910 V17
Ar Fa En L1791 برخی ویژگی‌های تکامل تاریخی مارکسیسم 19101228 V17
١٩١١ 1911
Ar Fa En L1792 سرخ شدن صورت یهودا تروتسکی از شرم 19110102 V17
Ar Fa En L1793 حرفه‌ و پیشۀ يک تروريست روس 19110113 V17
Ar Fa En L1794 لئو تولستوی و دورانش 1911 V17
Ar Fa En L1795 مارکسيسم و ناشا زاريا 1911 V17
Ar Fa En L1796 آنها که ميخواستند ما را منحل کنند - پاسخ به آقای پُترِسُف و بازارُف 1911 V17
Ar Fa En L1797 کادتها درباره "دو اردوگاه" و "سازش معقول" 1911 V17
Ar Fa En L1798 پنجاهمين سالگرد سقوط سرواژ 1911 V17
Ar Fa En L1799 پُل سينگر 1911 V17
Ar Fa En L1800 ملاحظات - مِنشيکُف، گرُمُبوی، ايزگُيِف 1911 V17
Ar Fa En L1801 به گروه روسی کاربدستان (کولِگيوم) کميته مرکزی 1911 V17
Ar Fa En L1802 به بهانه يک سالگرد 1911 V17
Ar Fa En L1803 "رفرم دهقانی" و انقلاب پرولتاريايی-دهقانی 1911 V17
Ar Fa En L1804 اسقاط‌چی‌های حزب در نقش "اسقاط‌چی‌های مشاهير" * 1911 V17
Ar Fa En L1805 کادت‌ها و اکتبريست‌ها 1911 V17
Ar Fa En L1806 به یاد کمون 19110415 V17
Ar Fa En L1807 ساختار اجتماعی قدرت دولتی، دورنماها و انحلال‌طلبی 1911 V17
Ar Fa En L1808 يادداشتهای جدلی 191104 V17
Ar Fa En L1809 معنای بحران 1911 V17
Ar Fa En L1810 کنفرانس حزب سوسيال دمکرات بريتانيا 1911 V17
Ar Fa En L1811 مکالمه‌ای بين يک مدافع قانونگرايی و يک مخالف انخلال‌طلبی 19110429 V17
Ar Fa En L1812 «تأسف» و «شرم» 19110507 V17
Ar Fa En L1813 اجلاس اعضای کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. ٢٨ مه تا ٤ ژوئن ١٩١١ 1911 V17
Ar Fa En L1814 نامه به اجلاس اعضای کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در خارج کشور 1911 V17
Ar Fa En L1815 خلاصه‌ای (طرح بحث) برای گزارش از سوی سه عضو بلشويک ک.م. به جلسه خصوصی ٩ تن از اعضای کميته مرکزی 1911 V17
Ar Fa En L1816 پيشنويس قرار در تعريف حدود و ثغور مسائل مورد بحث (اجلاس اعضای ک.م. حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه) 1911 V17
Ar Fa En L1817 نتايج نشست دوما (مجلس) - "اين کار را همه با هم کرديم" 1911 V17
Ar Fa En L1818 حقايقی کهنه که هميشه تازه‌اند 1911 V17
Ar Fa En L1819 قطعنامه مصوب دومين گروه پاريس حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره وضعيت امور در حزب 19110618 V17
Ar Fa En L1820 معرفی و مقدمه به جزوه دو حزب 1911 V17
Ar Fa En L1821 رفرميسم در جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه 19110914 V17
Ar Fa En L1822 از کمپ حزب "کارگر" استوليپين (٤ سپتامبر ١٩١١) تقديم به "آشتی‌خواهان" خودمان و مدافعان "توافق" 19110904 V17
Ar Fa En L1823 ملاحظه تحريريه سوتسيال دمکرات درباره نظر کميسيون برگزاری جلسه پلنوم کميته مرکزی 1911 V17
Ar Fa En L1824 استوليپين و انقلاب 1911 V17
Ar Fa En L1825 دار و دسته جديدی از آشتی‌خواهان، يا متقيان 1911 V17
Ar Fa En L1826 کمپين انتخاباتی و پلاتفرم انتخاباتی 1911 V17
Ar Fa En L1827 از کمپ حزب "کارگر" استوليپين (١٨ اکتبر ١٩١١) 19111018 V17
Ar Fa En L1828 سر جمع 1911 V17
Ar Fa En L1829 دو مرکز 1911 V17
Ar Fa En L1830 کهنه و نو (٥ نوامبر ١٩١١) - يادداشتهای يک روزنامه‌خوان 19111105 V17
Ar Fa En L1831 سخنرانی از طرف حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در مراسم بخاکسپاری پل و لورا لافارگ، ٢٠ نوامبر ١٩٩١ 19111120 V17
Ar Fa En L1832 هيندمان درباره مارکس 1911 V17
Ar Fa En L1833 مانيفست يک حزب کارگر ليبرال 19111203 V17
Ar Fa En L1834 گروه سوسيال دمکرات در دومای (مجلس) دوم - گزارشی از کل قضايا 1911 V17
Ar Fa En L1835 شعارها و سازمان کار سوسيال دمکراتيک در داخل و خارج دوما (مجلس) 1911 V17
Ar Fa En L1836 کارگزاری بورژوازی ليبرال 1911 V17
Ar Fa En L1837 اوج بحران حزب 19111208 V17
Ar Fa En L1838 از کمپ حزب "کارگر" استوليپين (٨ دسامبر ١٩١١) 19111208 V17
Ar Fa En L1839 دیپلماسی تروتسکی و یک پلاتفرم حزبی مشخص 19111208 V17
Ar Fa En L1840 نتايج حکميّت "معتمدين" 1911 V17
Ar Fa En L1841 کمپين برای انتخابات دومای (مجلس) چهارم 1911 V17
Ar Fa En L1842 کهنه و نو (١٠ دسامبر ١٩١١) 19111210 V17
Ar Fa En L1843 اجلاس گروههای بلشويک در خارج کشور. ١٤ تا ١٧ دسامبر ١٩١١ 191112 V17
Ar Fa En L1844 مسائل بنيادی کمپين انتخاباتی 1911 V17
Ar Fa En L1845 نوبت اول برملا شدن مذاکرات کادتها با هيأت دولت 1911 V17
Ar Fa En L1846 سه مسأله 1911 V17
Ar Fa En L1847 قحطی و دومای ارتجاعی 1911 V17
١٩١٢ 1912
Ar Fa En L1848 ششمين کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. پراگ، ٥ تا ١٧ ژانويه ١٩١٢ 19120117 V17
Ar Fa En L1849 پيشنويس قطعنامه درباره آيين نامه کنفرانس (کنفرانس ششم در پراگ) 1912 V17
Ar Fa En L1850 پيشنويس قطعنامه درباره وظايف حزب در اوضاع کنونی 1912 V17
Ar Fa En L1851 پيشنويس قطعنامه درباره وظايف سوسيال دمکراتها در مبارزه عليه قحطی و فلاکت 1912 V17
Ar Fa En L1852 پيشنويس قطعنامه درباره انحلال‌طلبی و گروه انحلال‌طلبان. انحلال‌طلبی و گروه انحلال‌طلبان 1912 V17
Ar Fa En L1853 کميسيون روسی سازماندهی برگزاری کنفرانس 1912 V17
Ar Fa En L1854 آيين‌نامه کنفرانس 1912 V17
Ar Fa En L1855 عدم حضور هيأتهای نمايندگی از جانب مراکز کشوری غير روسی در کنفرانس عمومی حزب 1912 V17
Ar Fa En L1856 درباره گزارشهای سازمانهای محلی 1912 V17
Ar Fa En L1857 وظايف حزب در اوضاع کنونی 1912 V17
Ar Fa En L1858 انتخابات برای دومای (مجلس) چهارم 1912 V17
Ar Fa En L1859 گروه سوسيال دمکرات در دوما (مجلس) 1912 V17
Ar Fa En L1860 خصلت و اَشکال سازمانی کار حزبی 1912 V17
Ar Fa En L1861 وظايف سوسيال دمکراتها در مبارزه عليه قحطی و فلاکت 1912 V17
Ar Fa En L1862 روش برخورد حزب به لایحۀ بيمه دولتی کارگران 191202 V17
Ar Fa En L1863 کمپين عريضه‌نويسی و جمع کردن امضا 1912 V17
Ar Fa En L1864 انحلال‌طلبی و گروه انحلال‌طلبان 1912 V17
Ar Fa En L1865 ارگان مرکزی 1912 V17
Ar Fa En L1866 روزنامه کارگران (رابوُچايا گازِتا) 1912 V17
Ar Fa En L1867 روزنامه حقيقت (پراودا) 1912 V17
Ar Fa En L1868 تغييرات در مقررات سازمانی (اساسنامه) حزب 1912 V17
Ar Fa En L1869 اموال باقيمانده در اختيار معتمدين سابق، و گزارشهای مالی 1912 V17
Ar Fa En L1870 صليب سرخ 1912 V17
Ar Fa En L1871 سازمان حزب در خارج کشور 1912 V17
Ar Fa En L1872 حمله دولت روسيه به ايران 1912 V17
Ar Fa En L1873 انقلاب چين 1912 V17
Ar Fa En L1874 سياست دولت تزاريست در فنلاند 1912 V17
Ar Fa En L1875 تبريک و تهنيت به حزب کارگر سوسيال دمکرات آلمان 1912 V17
Ar Fa En L1876 ارگان یک سياست ليبرالی کارگری 19120219 V17
Ar Fa En L1877 عليه وحدت با انحلال‌طلبان 1912 V17
Ar Fa En L1878 احزاب سياسی در پنج سال دومای سوم 1912 V17
Ar Fa En L1879 گزارش به دفتر بين‌الملل سوسياليستی درباره کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1912 V17
Ar Fa En L1880 پلاتفرم انتخاباتی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1912 V17
Ar Fa En L1881 به هيأت تحريريه روزنامه ستاره (زوِزدا) - بعدالتحرير برای مقاله "پلاتفرم انتخاباتی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه" 1912 V17
Ar Fa En L1882 ورقهايتان را رو کنيد 1912 V17
Ar Fa En L1883 کناره‌گيری وکيل مجلس بِلوسُف از گروه دومای سوسيال دمکراتها 1912 V17
Ar Fa En L1884 قحطی 19120317 V17
Ar Fa En L1885 دهقانان و انتخابات دومای (مجلس) چهارم 1912 V17
Ar Fa En L1886 نگارنده ناشناس در روزنامه به پيش (فُروَتس) و وضعيت امور در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1912 V17
Ar Fa En L1887 نامه‌ای به هويسمانس، دبير دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1912 V17
Ar Fa En L1888 بلوک کادتها با پروگرسيست‌ها و اهميت آن 1912 V17
Ar Fa En L1889 دفاعی ضعيف از یک سياست کارگری ليبرالی 19120401 V17
Ar Fa En L1890 دومين برگه انتخاباتی در روسيه و وظايف طبقه کارگر 1912 V17
Ar Fa En L1891 ليبراليسم و دمکراسی 1912 V17
Ar Fa En L1892 کمپين انتخاباتی دومای چهارم و وظايف سوسيال دمکراتهای انقلابی 1912 V18
Ar Fa En L1893 انحلال‌طلبان عليه حزب 1912 V18
Ar Fa En L1894 به ياد هِرتسن 19120508 V18
Ar Fa En L1895 مالکيت زمين در بخش اروپايی روسيه 1912 V18
Ar Fa En L1896 ترودُويک‌ها و دمکراتهای کارگر 19120509 V18
Ar Fa En L1897 احزاب سياسی در روسيه 19120510 V18
Ar Fa En L1898 یک پرسشنامه دربارۀ سازمانهای سرمایۀ بزرگ 19120600 V18
Ar Fa En L1899 جوهر "مسأله ارضی در روسيه" 1912 V18
Ar Fa En L1900 نتايجی که بايد از بسيج پيش از انتخابات گرفت 1912 V18
Ar Fa En L1901 اعتصابهای اقتصادی و سياسی 1912 V18
Ar Fa En L1902 مشکل اِسکان مجدد 1912 V18
Ar Fa En L1903 اعتلاى انقلابى 19120617 V18
Ar Fa En L1904 شعارهای کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در ژانويه ١٩١٢ و جنبش روز جهانی کارگر 1912 V18
Ar Fa En L1905 انحلال‌طلبان با اعتصابهای توده‌ای انقلابی مخالفت می‌کنند 19120617 V18
Ar Fa En L1906 "وحدت‌بخشان" 1912 V18
Ar Fa En L1907 ماهيت و اهميت جدلهای ما عليه ليبرالها 19120610 V18
Ar Fa En L1908 کاپيتاليسم و "پارلمان" 19120617 V18
Ar Fa En L1909 انتخابات و اپوزيسيون 19120624 V18
Ar Fa En L1910 اهميت انتخابات سنت پترزبورگ 1912 V18
Ar Fa En L1911 مقايسه‌ای بين برنامه‌های ارضی استوليپينی و نارُدنيکی 1912 V18
Ar Fa En L1912 اوضاع درونی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه و وظايف عاجل حزب 1912 V18
Ar Fa En L1913 پاسخی به انحلال‌طلبان 1912 V18
Ar Fa En L1914 در سوئيس (١٢ ژوئيه ١٩١٢) 19120712 V18
Ar Fa En L1915 دمکراسى و نارودنيسم در چين 19120715 V18
Ar Fa En L1916 کنگره سوسياليستی ايتاليا 1912 V18
Ar Fa En L1917 "آزادی بيان" در روسيه 1912 V18
Ar Fa En L1918 چگونه اکسِلرُد پرده از چهره انحلال‌طلبان برميدارد 1912 V18
Ar Fa En L1919 نتايج شش ماه کار 19120714 V18
Ar Fa En L1920 اوضاع کنونی در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1912 V18
Ar Fa En L1921 بعدالتحرير اصلی (اديت نشده) به جزوه اوضاع کنونی در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1912 V18
Ar Fa En L1922 سرمایه‌داری و مصرف مردم 19120720 V18
Ar Fa En L1923 ليبرالها و کشيشان 19120725 V18
Ar Fa En L1924 کادت‌ها و دمکرات‌ها 19120726 V18
Ar Fa En L1925 کمپين ليبرالی 19120728 V18
Ar Fa En L1926 شورش در نيروی زمينی و دريايی ارتش 1912 V18
Ar Fa En L1927 در آستانۀ انتخابات دومای چهارم 19120730 V18
Ar Fa En L1928 آيا شعار "آزادی تشکل" ميتواند مبنايی برای جنبش امروز طبقه کارگر امروز باشد؟ 19120730 V18
Ar Fa En L1929 نامه به کارگران سوئيس 1912 V18
Ar Fa En L1930 مسائل پرنسيپی 1912 V18
Ar Fa En L1931 آخرين راه‌بند 1912 V18
Ar Fa En L1932 کمی توضيح 1912 V18
Ar Fa En L1933 دريافتی‌های کارگران و سودهای سرمايه‌داران در روسيه 19120808 V18
Ar Fa En L1934 جنبش اعتصابی و دستمزدها 19120809 V18
Ar Fa En L1935 روزِ کار در کارخانه‌های استان مسکو (گوبِرنيای مسکو) 1912 V18
Ar Fa En L1936 روزِ کار و سالِ کار در استان مسکو (گوبِرنيای مسکو) 1912 V18
Ar Fa En L1937 در بريتانيا 19120812 V18
Ar Fa En L1938 تمرکز تولید در روسیه 19120812 V18
Ar Fa En L1939 یک خط کاری 19120818 V18
Ar Fa En L1940 به دبيرخانه دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1912 V18
Ar Fa En L1941 کادت‌ها و مسأله ارضی 1912 V18
Ar Fa En L1942 دفاعی بد 1912 V18
Ar Fa En L1943 انحلال‌طلبان و "اتحاد" 1912 V18
Ar Fa En L1944 صحبتی درباره "کادت‌خوری" 1912 V18
Ar Fa En L1945 کارگران و پراودا 19120829 V18
Ar Fa En L1946 گذشته و حال 19120830 V18
Ar Fa En L1947 کنگره بين‌المللی قُضات 19120830 V18
Ar Fa En L1948 در سوئيس (٣١ اوت ١٩١٢) 19120831 V18
Ar Fa En L1949 کشيشان و سياست 19120901 V18
Ar Fa En L1950 باز هم يک کمپين ضد دمکراتيک ديگر 1912 V18
Ar Fa En L1951 اتحاد کادت‌ها و "زمان نو" (نوُوُيه ورِميا) 1912 V18
Ar Fa En L1952 در خصوص نامه پُليانسکی 1912 V18
Ar Fa En L1953 خط سياسی 19120916 V18
Ar Fa En L1954 موفقيتهای کارگران آمريکايی 19120918 V18
Ar Fa En L1955 پايان جنگ بين ايتاليا و ترکيه 1912 V18
Ar Fa En L1956 يک بازی شانسی 1912 V18
Ar Fa En L1957 کشيشان در انتخابات، و انتخابات با کشيشان 19121005 V18
Ar Fa En L1958 "موضع" آقای ميليوکُف 1912 V18
Ar Fa En L1959 نمایندۀ کارگران سن پترزبورگ 19121016 V18
Ar Fa En L1960 مردم کشورهای بالکان و ديپلماسی اروپا 1912 V18
Ar Fa En L1961 روباه نگهبان قفس ماکيانها 1912 V18
Ar Fa En L1962 قطعنامه‌ای شرم‌آور 1912 V18
Ar Fa En L1963 دو اوتوپی 19121015 V18
Ar Fa En L1964 بحثهای جاری در بريتانيا درباره سياست کارگری ليبرالی 1912 V18
Ar Fa En L1965 یک پروفسور کادت 19121019 V18
Ar Fa En L1966 فصلی نو از تاريخ جهان 1912 V18
Ar Fa En L1967 کادت‌ها و ناسيوناليست‌ها 1912 V18
Ar Fa En L1968 مصائب هولناک جنگ 1912 V18
Ar Fa En L1969 کادت‌ها و بورژوازی بزرگ 1912 V18
Ar Fa En L1970 اخلاقيات واقعا روسی 1912 V18
Ar Fa En L1971 پلاتفرم رفرميست‌ها و پلاتفرم سوسيال دمکراتهای انقلابی 19121105 V18
Ar Fa En L1972 حزب غيرقانونی و کار قانونی 19121105 V18
Ar Fa En L1973 اهمیت اجتماعی پیروزیهای صربی – بلغاری 19121107 V18
Ar Fa En L1974 چين رشديافته 1912 V18
Ar Fa En L1975 نتايج و اهميت انتخابات رياست جمهوری آمريکا 1912 V18
Ar Fa En L1976 مسائل اختلاف‌برانگيز حزب ما - انحلال‌طلبان و مسائل ملی 1912 V18
Ar Fa En L1977 در خصوص بعضی سخنرانی‌های وکلای کارگران در مجلس 1912 V18
Ar Fa En L1978 در خصوص وکلای کارگران در دوما (مجلس) و بيانيه آنها 1912 V18
Ar Fa En L1979 در خصوص رويداد ١٥ نوامبر - يک سخنرانی ارائه نشده 1912 V18
Ar Fa En L1981 نامه‌ای به استالين (٦ دسامبر ١٩١٢) 19121206 V18
Ar Fa En L4003 در آمریکا 19121207 V36
Ar Fa En L1980 نامه‌ای به استالين (١١ دسامبر ١٩١٢) 19121211 V18
Ar Fa En L1982 بيماری رفرميسم (مرض اصلاح‌طلبی) 1912 V18
Ar Fa En L1983 فقرزدگی در جامعه سرمايه‌داری 1912 V18
Ar Fa En L1984 طبقه کارگر و نمايندگان "پارلمانی"اش 19121212 V18
Ar Fa En L1985 آشتی ناسيوناليست‌ها و کادت‌ها 1912 V18
Ar Fa En L1986 ناسيونال-ليبرالها (ليبرالهای ملی‌گرا) 1912 V18
Ar Fa En L1987 تزهايی درباره روش برخورد به انحلال‌طلبی و درباره اتحاد 1912 V18
١٩١٣ 1913
Ar Fa En L1988 اطلاعيه و قطعنامه‌های جلسه کميته مرکزی و مسئولين حزبی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در کراکو 191302 V18
Ar Fa En L1989 جنبش کارگری بريتانيا در سال ١٩١٢ 19130101 V18
Ar Fa En L4001 اوژِن پوُتيه. بيست و پنجمين سالروز مرگ او. 19130103 V36
Ar Fa En L1990 دير از هرگز بهتر 1913 V18
Ar Fa En L1991 رشد اعتصابهای انقلابی و تظاهراتهاي خيابانی 1913 V18
Ar Fa En L1992 بعدالتحرير اوريژينال (اديت نشده) به مقاله "رشد اعتصابهای انقلابی و تظاهراتهاي خيابانی" 1913 V18
Ar Fa En L1993 دودستگی در بين سوسيال دمکراتهای لهستان 1913 V18
Ar Fa En L1994 درباره بلشويسم 1913011x V18
Ar Fa En L1995 اهميت انتخاب پوانکاره 1913 V18
Ar Fa En L1996 راستش را بخواهيد... 1913 V18
Ar Fa En L1997 کابينه بريان 1913 V18
Ar Fa En L1998 نتايج انتخابات 1913 V18
Ar Fa En L1999 تجربه ميآموزد 19130119 V18
Ar Fa En L2000 دمکراتهای جديد 1913 V18
Ar Fa En L2001 درباره نارُديسم (روی‌آوری به خلق) 1913 V18
Ar Fa En L2002 به سوسيال دمکراتها - توده کارگران و فعالیت زيرزمينی 19130122 V18
Ar Fa En L2003 در دنيای آزِف‌ها (يِفنو فيشِلِويچ آزِف، يکی از بنيانگزاران "انقلابيون سوسياليست"، جاسوس و عامل نفوذی پليس) 1913 V18
Ar Fa En L2004 بورژوازی و رفرميسم 19130129 V18
Ar Fa En L2005 درباره حزب باز 19130130 V18
Ar Fa En L2006 تجهيز زمينهای دهقانان 1913 V18
Ar Fa En L2007 سخنی درباره اعتصاب‌‌ها 19130202 V18
Ar Fa En L2008 روسها و سياهپوستان 191302xx V18
Ar Fa En L2009 يک کشف 19130205 V18
Ar Fa En L2010 کنفرانس حزب کارگر بريتانيا 1913 V18
Ar Fa En L2011 توهّمات مشروطه‌‌خواهانه (سلطنت مشروط به تبعيت از قانون اساسی و مجلس قانونگزار) درهم شکست 1913 V18
Ar Fa En L2012 سپاس از تو برای رو راست بودنت 1913 V18
Ar Fa En L2013 مسأله اتحاد 19130216 V18
Ar Fa En L2014 در صفوف نارُدنيک‌ها و در مناطق روستايی چه ميگذرد 1913 V18
Ar Fa En L2015 اختلاف حسابهای فزاينده - يادداشتهای يک روزنامه‌نگار 1913 V18
Ar Fa En L2016 بعضی نتايج سياست "تقسيم اراضی" 19130301 V18
Ar Fa En L2017 مقدرات تاريخى آموزش کارل مارکس 19130301 V18
Ar Fa En L2018 زميندار بزرگ و زمينداری خرد دهقانی در روسيه 19130301 V18
Ar Fa En L2019 اظهارات دروغ 1913 V18
Ar Fa En L2020 اصل قضيه 1913 V18
Ar Fa En L2021 تزئين ليبرالی سرواژ 1913 V18
Ar Fa En L2022 يک سيستم "علمی" عرق ريختن 19130313 V18
Ar Fa En L2023 دستآوردهای ما 19130314 V18
Ar Fa En L2024 توافق يا دودستگی؟ در خصوص اختلافات موجود در گروه سوسيال دمکرات در دوما (مجلس) 1913 V18
Ar Fa En L2025 "پول خُرد پيش خودت بماند" 1913 V18
Ar Fa En L2026 سه منبع و سه جزء مارکسيسم 191303 V19
Ar Fa En L2027 دستاورد بزرگ جمهوری چين 1913 V19
Ar Fa En L2028 مسائل کهنه و زوال ناشی از کهولت لیبرالیسم 19130326 V19
Ar Fa En L2029 عطش نفت 1913 V19
Ar Fa En L2030 طرح کادتی در مورد اجتماعات 19130327 V19
Ar Fa En L2031 جنگ بالکان و شووينيسم بورژوايی 19130329 V19
Ar Fa En L2032 گفتگو 1913 V19
Ar Fa En L2033 روسيه معاصر و جنبش طبقه کارگر - گزارش روزنامه 1913 V19
Ar Fa En L2034 وکلای تحصيل کرده مجلس 1913 V19
Ar Fa En L2035 "نفعش به کی ميرسد؟" 19130411 V19
Ar Fa En L2036 در بريتانيا (نتايج اسفناک فرصت‌طلبی) 19130412 V19
Ar Fa En L2037 اروپايی‌های متمدن و آسيايی‌های وحشی 19130414 V19
Ar Fa En L2038 حسابداری تاجر عمده 1913 V19
Ar Fa En L2039 یک دستاورد فنی عالی 19130421 V19
Ar Fa En L2040 چند کلمه درباره نتايج و حقايق 1913 V19
Ar Fa En L2041 اهميت نقشه اسکان مجدد 1913 V19
Ar Fa En L2042 ناسيوناليسم و ياری‌دهندگان به سمپوزيوم وِخی - (يادداشت در معرفی منبع مقاله) 1913 V19
Ar Fa En L4004 درسهای اعتصاب بلژیک 19130502 V36
Ar Fa En L2043 ليبرالها و آزادی برای اتحاديه‌ها 19130504 V19
Ar Fa En L2044 قابل توجه خوانندگان "روشنايی" (لوچ) و "حقيقت" (پراودا) 1913 V19
Ar Fa En L2045 بیست و پنجمین سالگرد درگذشت یُوزِف دیتزگِن 19130505 V19
Ar Fa En L2046 بورژوازی و صلح 19130507 V19
Ar Fa En L2047 بيداری آسيا 1913 V19
Ar Fa En L2048 جدايی‌طلبان در روسيه و جدايی‌طلبان در اتريش 19130508 V19
Ar Fa En L2049 باز هم نقشه اسکان مجدد 1913 V19
Ar Fa En L2050 طبقه کارگر و مسأله ملّی 1913 V19
Ar Fa En L2051 کنفرانس حزب سوسياليست بريتانيا 1913 V19
Ar Fa En L2052 وضع دهقانان بهتر ميشود يا بدتر؟ 1913 V19
Ar Fa En L2053 اروپای عقب‌مانده و آسيای پيشرفته 19130518 V19
Ar Fa En L2054 نقشی قابل ساقط شدن از اعتبار! (يکبار ديگر قابل توجه خوانندگان "روشنايی" (لوچ) و "حقيقت" (پراودا) ) 1913 V19
Ar Fa En L2055 مسأله زمين در حالتی که مالک، ساکن آن هم است 1913 V19
Ar Fa En L4005 تعطیلات برای کارگران 19130520 V36
Ar Fa En L2056 تسليحات و سرمايه‌داری 19130521 V19
Ar Fa En L2057 گيجی و درماندگی (يادداشت) 1913 V19
Ar Fa En L2058 پيشنويس پلاتفرم برای چهارمين کنگره سوسيال دمکراتهای منطقه لاتويا 1913 V19
Ar Fa En L2059 برداشتهای ليبرالی و مارکسيستی از مبارزه طبقاتی - يادداشت 1913 V19
Ar Fa En L2060 کارخانه‌داران و اعتصابهای کارگران 1913 V19
Ar Fa En L2061 برآوردی نادرست (روزنامه "روشنايی" (لوچ) درباره ماکلاکُف) 1913 V19
Ar Fa En L2062 سخنرانی‌های صريح و بی‌تعارف يک ليبرال 1913 V19
Ar Fa En L2063 مسأله سياست وزرات آموزش و پرورش (ضميمه به بحث درباره آموزش همگانی) 1913 V19
Ar Fa En L2064 موضوعات جدل برانگيز - یک حزب علنی و مارکسیستها 19130602 V19
Ar Fa En L2065 نامه به اُلمينسکی (ويتيمسکی) 1913 V19
Ar Fa En L2066 مسأله آقای بُگدانُف و گروه "به‌پيش" (وپِريود) (برای تحريريه "حقيقت" (پراودا)) 1913 V19
Ar Fa En L2067 آيا "حقيقت" (پراودا) جدايی‌طلبی بونديستها را اثبات کرده است؟ 1913 V19
Ar Fa En L2068 ليبرالها و مدافعان دومای (مجلس) چهارم 1913 V19
Ar Fa En L2069 مسأله سياست ارضی (عمومی) دولت حاضر 1913 V19
Ar Fa En L2070 سرمايه‌داری و ماليات‌گيری 19130607 V19
Ar Fa En L2071 اعتصابهای اقتصادی در ١٩١٢ و ١٩١٥ 1913 V19
Ar Fa En L2072 رشد ثروت کاپيتاليستی 19130609 V19
Ar Fa En L2073 دهقانان و طبقه کارگر 1913 V19
Ar Fa En L2074 کار کودکان در زراعت دهقانی 1913 V19
Ar Fa En L2075 نتايج اعتصابهای سال ١٩١٢ در مقايسه با اعتصابهای سالهای قبل از آن 19130612 V19
Ar Fa En L2076 در استراليا 19130613 V19
Ar Fa En L2077 آکسيون اول ماه مه پرولتاريای انقلابی 19130615 V19
Ar Fa En L2078 يادداشتهای يک روزنامه‌نگار (١٥ ژوئن ١٩١٣) 19130615 V19
Ar Fa En L2079 درباره و به بهانه يک عدم صحت (نامه به تحريريه) 1913 V19
Ar Fa En L2080 طبقه کارگر و نئو-مالتوسيانيسم 19130616 V19
Ar Fa En L2081 فراخوانهای ليبرالی برای جلب پشتيبانی از دومای چهارم 1913 V19
Ar Fa En L2082 غولهای مالی بورژوا و سیاستمداران 19130623 V19
Ar Fa En L2083 تزهايی درباره مسأله ملی 1913 V19
Ar Fa En L2084 سخنرانی‌های آموزنده 191307dd V19
Ar Fa En L2085 تصاويری از زندگی 1913 V19
Ar Fa En L2086 دومای (مجلس) در حال مرخصی و ليبرالهای خجالت‌زده 1913 V19
Ar Fa En L2087 پنجمين کنگرۀ بين‌المللی عليه فحشاء 19130713 V19
Ar Fa En L2088 حرف و عمل 19130716 V19
Ar Fa En L2089 کادتها و مسأله اوکرائين 1913 V19
Ar Fa En L2090 ارقام و اطلاعات تازه از احزاب سياسی آلمان 1913 V19
Ar Fa En L2091 رو شدن دست فرصت‌طلبان بريتانيايی 19130716 V19
Ar Fa En L2092 ايده‌های يک سرمايه‌دار پيشرفته 19130717 V19
Ar Fa En L2093 برای آموزش همگانی چه ميشود کرد 19130718 V19
Ar Fa En L2094 توليد خُرد در کشاورزی 19130718 V19
Ar Fa En L2095 شاخه‌ای "مُدِ روز" از صنعت 19130721 V19
Ar Fa En L2096 انحلال‌طلبیِ مُرده و رِچِ زنده 1913 V19
Ar Fa En L2097 بسيج بهره‌برداری از اراضی زراعی واگذار شده به مردم 1913 V19
Ar Fa En L2098 مصرف سرانه در روسیه را چگونه می‌توان افزایش داد؟ 19130803 V19
Ar Fa En L2099 آوگوست بِبِل 19130808 V19
Ar Fa En L2100 جدايی ليبراليسم از دمکراسی 19130811 V19
Ar Fa En L2101 کار و کسبی خوب! 19130818 V19
Ar Fa En L2102 ملّی کردن مدارس يهودی 1913 V19
Ar Fa En L2103 آهن در مزارع دهقانان 1913 V19
Ar Fa En L2104 اعتصاب کارگران فلزکار در سال ١٩١٢ 1913 V19
Ar Fa En L2105 بورژوازی روسيه و رفرميسم روسی 1913 V19
Ar Fa En L2106 نقش اقشار و طبقات اجتماعی در جنبش آزاديخواهانه 1913 V19
Ar Fa En L2107 جنگ طبقاتی در دابلين (ايرلند) 19130829 V19
Ar Fa En L2108 اقدامات جديد "اصلاحات" ارضی 1913 V19
Ar Fa En L2109 سالازکينِ تاجر و ف.د. نويسنده 1913 V19
Ar Fa En L2110 مبارزه برای مارکسيسم 19130903 V19
Ar Fa En L2111 يک هفته پس از کشتار دابلين 1913 V19
Ar Fa En L2112 مسائل پرنسيپی در سياست - بورژوازی ليبرال و رفرميسم 19130904 V19
Ar Fa En L2113 ليبرالها و دمکراتها درباره مسأله زبان 1913 V19
Ar Fa En L2114 زبان ارقام 1913 V19
Ar Fa En L2115 عاليجنابان بورژوا درباره زراعت "خانوادگی" 1913 V19
Ar Fa En L2116 هَری کِلچ 1913 V19
Ar Fa En L2117 مارکسيسم و رفرميسم 19130912 V19
Ar Fa En L2118 مسأله زمين و تهيدستان روستايی 1913 V19
Ar Fa En L2119 چگونه اسقف نيکوُن از اوکرائينی‌ها دفاع ميکند؟ 1913 V19
Ar Fa En L2120 یادداشتهای یک پوبلیسیست (١٣ سپتامبر ١٩١٣) 19130913 V19
Ar Fa En L2121 بربريّت متمدّن 19130910 V19
Ar Fa En L2122 صد-سیاه‌ها 19130926 V19
Ar Fa En L2123 دولت روسيه و رِفُرمهای روسيه 1913 V19
Ar Fa En L2124 چگونه وِرا زاسوليچ انحلال‌طلبی را درهم ميکوبد 1913 V19
Ar Fa En L2125 قطعنامه‌های تابستان ١٩١٣، کنفرانس مشترک کميته مرکزی و مسئولين حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 191309 V19
Ar Fa En L2126 يک ترودُويک هم برای شما هست! * 1913 V19
Ar Fa En L2127 افراد سردرگم غیرحزبی 19131004 V19
Ar Fa En L2128 ليبرالها و مسأله زمين در بريتانيا 1913 V19
Ar Fa En L2129 دفاعی ضعيف از پرونده‌ای ضعيف * 1913 V19
Ar Fa En L2130 اطلاعيه 1913 V19
Ar Fa En L2131 "هفت وکيل" دوما 1913 V19
Ar Fa En L2132 بورژوازی ليبرال و انحلال‌طلبان 1913 V19
Ar Fa En L2133 سرمايه‌داری و مهاجرت کارگران 19131029 V19
Ar Fa En L2134 اسناد و مدارک مربوط به دعوای درونی گروه سوسيال دمکرات در دوما (مجلس) 1913 V19
Ar Fa En L2135 يک ملّاک کادت "با استناد به مارکس" استدلال ميکند 19131030 V19
Ar Fa En L2136 توده‌های طبقه کارگر و روشنفکران طبقه کارگر 1913 V19
Ar Fa En L2137 دودستگی در گروه سوسيال دمکراتهای روسيه در دوما (مجلس) 1913 V19
Ar Fa En L2138 نارُدنيکهای چپ دربارۀ مجادلات میان مارکسيستها 19131113 V19
Ar Fa En L2139 مسأله ارضی و اوضاع کنونی روسيه (يادداشتهای يک روزنامه‌نگار) 1913 V19
Ar Fa En L2140 دو روش جدل و مبارزه 1913 V19
Ar Fa En L2141 "متحد کنندگان" بعد از اين * 1913 V19
Ar Fa En L2142 نامه‌ای به استِپان گِئورگِويچ شاهوميان 1913 V19
Ar Fa En L2143 خودمختاریِ "فرهنگی-ملّی" 1913 V19
Ar Fa En L2144 گروه‌های عقيدتی دربسته در خارج کشور و انحلال‌طلبان روسيه 1913 V19
Ar Fa En L2145 ماکلاکُفِ کادت و پترُفسکیِ سوسيال دمکرات 1913 V19
Ar Fa En L2146 زابِرن (آلزاس) 1913 V19
Ar Fa En L2147 مسأله تصميمات دفتر (دفتر بين‌المللی سوسياليست) 1913 V19
Ar Fa En L2148 اتحاد طبقه کارگر 1913 V19
Ar Fa En L2149 دفاعی چموشانه از موردی بد 1913 V19
Ar Fa En L2150 کادتها و "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" 1913 V19
Ar Fa En L2151 قطعنامه‌ای خوب و نطقی بد 1913 V19
Ar Fa En L2152 مليت شاگردان در مدارس روسيه 1913 V19
Ar Fa En L2153 اعتصابها در روسيه 1913 V19
Ar Fa En L2154 برنامه ملّی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1913 V19
Ar Fa En L2155 خطای نابخشودنی کائوتسکی 1913 V19
Ar Fa En L2156 باز هم درباره جداسازی مدارس بر اساس مليّت 19131217 V19
Ar Fa En L2157 آقای گُرسکی و ضرب‌المثلی خاص به زبان لاتين 1913 V19
Ar Fa En L2158 مکاتبات مارکس و انگلس 191312dd V19
Ar Fa En L2159 ملاحظات انتقادی درباره مسأله ملّی 1913 V20
Ar Fa En L2160 باز هم درباره دفتر بين‌الملل سوسياليستی و انحلال‌طلبان 1913 V20
Ar Fa En L2161 ناسيونال-ليبراليسم و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 1913 V20
Ar Fa En L2162 نارُديسم و انحلال‌طلبی بمثابه عناصر تفرقه‌اندازی در جنبش طبقه کارگر 1913 V20
Ar Fa En L2163 تفسيری درباره نامه کائوتسکی 1913 V20
Ar Fa En L2164 "زمان نو" (نوُوُيه ورِميا) و "بيان" (رِچ) درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 1913 V20
Ar Fa En L2165 نامه‌ای به سردبير 1913 V20
١٩١٤ 1914
Ar Fa En L2166 چهار هزار روبل در سال و شش ساعت کار در روز 1914 V20
Ar Fa En L2167 آيا به زبان رسمی اجباری نيازی هست؟ 19140118 V20
Ar Fa En L2168 به کاميله هويسمانس (کاميل هانسِن) 1914 V20
Ar Fa En L2169 غرض از آمار زِمستوُ (دولت محلی) 1914 V20
Ar Fa En L2170 بررسی کتاب: نمايشگاهی از تجهيزات ايمنی کارگران 1914 V20
Ar Fa En L2171 به فساد کشاندن کارگران توسط ليبرالها 1914 V20
Ar Fa En L2172 نامه به سردبير (ژانويه ١٩١٤) 191401 V20
Ar Fa En L2173 رهبر انحلال‌طلبان درباره شرايط انحلال‌طلبان برای "اتحاد" 1914 V20
Ar Fa En L2174 درافزوده‌ای به تاريخ برنامه ملّی در اتريش و روسيه 1914 V20
Ar Fa En L2175 نظر يک ملّاک نجيب‌زاده ليبرال درباره "روسيه نوين زِمستوُيی" 1914 V20
Ar Fa En L2176 نارُديسم و طبقه کارگران مزدی 1914 V20
Ar Fa En L2177 باز درباره "ناسيوناليسم" 1914 V20
Ar Fa En L2178 دهقانان و نيروی کار اجاره‌ای 1914 V20
Ar Fa En L2179 آقای استرووه درباره نياز به "اصلاح دولت" 19140221 V20
Ar Fa En L2180 نارُدنيک‌ها درباره ميخائيلُفسکی 1914 V20
Ar Fa En L2181 در خصوص باگدانُف 1914 V20
Ar Fa En L2182 ملاحظات تحريريه درباره مقاله‌ رفيق وِتِران: "مسأله ملّی و پرولتاريای لِتوانی" 1914 V20
Ar Fa En L2183 پيشگفتار سمپوزيوم: مارکسيسم و انحلال‌طلبی 1914 V20
Ar Fa En L2184 دعواهای بين ليبرالها 1914 V20
Ar Fa En L2185 دهقانان "زحمتکش" و خريد و فروش زمين 1914 V20
Ar Fa En L2186 ليبرالها را چه چيز نگران کرده است 1914 V20
Ar Fa En L2187 نارُدنيک‌ها و انحلال‌طلبان در جنبش اتحاديه‌ای - (پذيرشی ارزشمند) 19140307 V20
Ar Fa En L2188 آرزوهای قلابی 1914 V20
Ar Fa En L2189 اظهار نظر یک پرفسور لیبرال دربارۀ برابری 19140311 V20
Ar Fa En L2190 ليبرالهای بريتانيا و ايرلند 1914 V20
Ar Fa En L2191 سیستم تیلور – به بردگی کشیدن انسان توسط ماشین 19140313 V20
Ar Fa En L2192 يک "اپوزيسيون مسئول" و شرکت دمکراتهای مشروطه‌خواه در کنفرانس اول ماه مارس 1914 V20
Ar Fa En L2193 جدايی در بلوک "اوت" (بلوکی از انحلال‌طلبان که در ماه اوت ١٩١٢ تشکيل شد) 1914 V20
Ar Fa En L2194 سرمايه‌داری و مطبوعات 1914 V20
Ar Fa En L2195 نظر يک بورژوای راديکال در مورد کارگران روسيه 1914 V20
Ar Fa En L2196 درسهای سياسی 1914 V20
Ar Fa En L2197 طرح برابری ملّی - طرحی برای تصويب در مجلس برای الغای همه موانع ويژه عليه يهوديان و الغای همه تضييقات مبتنی بر تبار و مليّت 1914 V20
Ar Fa En L2198 مزد کارگران مزارع 1914 V20
Ar Fa En L2199 کارگران لِت و شکاف در گروه سوسيال دمکرات دوما (مجلس) 1914 V20
Ar Fa En L2200 نيّات بلوک انحلال‌طلب "اوت" برملا ميشود 1914 V20
Ar Fa En L2201 سوسياليسم دوباره ريشه‌کن شده 1914 V20
Ar Fa En L2202 شکلهای جنبش کارگری (لاک‌آوت [به سرِ کار راه ندادن کارگران] و تاکتيکهای مارکسيستی) 19140404 V20
Ar Fa En L2203 بورژوازی به پای نارُدنيک‌های چپ هم نميرسد 1914 V20
Ar Fa En L2204 درباره مسأله سياست ملّی 1914 V20
Ar Fa En L2205 بحران مجالس قانونگزاری در بريتانيا 1914 V20
Ar Fa En L2206 اتحاد (١٢ آوريل ١٩١٤) 19140412 V20
Ar Fa En L2207 مارکسيستهای سازمانيافته درباره دخالت از سوی دفتر بين‌الملل سوسياليستی 1914 V20
Ar Fa En L2208 برابری ملّی 19140416 V20
Ar Fa En L2209 انحلال‌طلبان و جنبش طبقه کارگر لِت 1914 V20
Ar Fa En L2210 اقتصاد رعيتی (سِرفی) در مناطق روستايی 1914 V20
Ar Fa En L2211 از تاریخ نشریات کارگران در روسیه 19140422 V20
Ar Fa En L4006 وظایف ما 19140422 V36
Ar Fa En L2212 آنچه نباید از جنبش کارگری آلمان تقلید کرد 191404 V20
Ar Fa En L2213 بررسی کتاب: ن.آ. روباکين، در ميان کتابها 1914 V20
Ar Fa En L2214 توضيح و تشريح گرايش انحلال‌طلبی‌ 1914 V20
Ar Fa En L2215 نکات پايانی به سمپوزيوم مارکسيسم و انحلال‌طلبی 1914 V20
Ar Fa En L2216 باز هم درباره بحران سياسی 1914 V20
Ar Fa En L2217 مبارزه ايدئولوژيک در جنبش طبقه کارگر 19140504 V20
Ar Fa En L2218 طرح قانونی برابری ملل و تأمين حقوق اقليتهای ملّی 1914 V20
Ar Fa En L2219 "اربابان ملّاک در همسايگی" 1914 V20
Ar Fa En L2220 نارُدنيک‌ها و "تحميل از طريق اِعمال فشار گروهی" 1914 V20
Ar Fa En L2221 فاسد کردن کارگران با ناسيوناليسم ناب 1914 V20
Ar Fa En L2222 موقعيت سياسی 1914 V20
Ar Fa En L2223 وحدت کارگران و «گرایشات» روشنفکرانه 19140513 V20
Ar Fa En L2224 نارُدنيک‌های چپ 19140514 V20
Ar Fa En L2225 انحلال‌گران و بيوگرافی مالينُفسکی 1914 V20
Ar Fa En L2226 دو راه 19140524 V20
Ar Fa En L2227 پلِخانف، کسی که نميداند چه ميخواهد 1914 V20
Ar Fa En L2228 برآوردهای وزرات کشاورزی 1914 V20
Ar Fa En L2229 اتحاد (٣٠ مه ١٩١٤) 19140530 V20
Ar Fa En L2230 عجله ديوانه سرعت‌ نيست * [شتاب یک احمق هیچ حاصلی ندارد] 191405 V20
Ar Fa En L2231 مختل کردن وحدت در پوشش فريادهای وحدت‌طلبانه 191405 V20
Ar Fa En L2232 بررسی کتاب: دروُزدُف، دستمزدهای کارگران زراعی 1914 V20
Ar Fa En L2233 موضوع عاقبت روشن شد - کارگران صاحب آگاهی طبقاتی، لطفا توجه کنيد 1914 V20
Ar Fa En L2234 ماجراجويی (آوانتوريسم) 19140609 V20
Ar Fa En L2235 انحلال‌طلبان و تصميمات مارکسيستهای لِت 1914 V20
Ar Fa En L2236 طبقه کارگر و مطبوعاتش 19140614 V20
Ar Fa En L2237 نارُديسم جناح چپ و مارکسيسم 1914 V20
Ar Fa En L2238 مسأله ارضی در روسيه 1914 V20
Ar Fa En L2239 اهميت سياسی اتهام‌زنی‌های عصبی (درباره مسأله اتحاد) 1914 V20
Ar Fa En L2240 مدارک ابژکتيف درباره نيروهاى جريانهاى مختلف در جنبش کارگرى 19140626 V20
Ar Fa En L2241 گرايش نارُدنيکی چپ چقدر در بين کارگران قدرت دارد 1914 V20
Ar Fa En L2242 حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 191405dd V20
Ar Fa En L2243 روشهای مبارزه روشنفکران بورژوا عليه کارگران 1914 V20
Ar Fa En L2244 وپِريوديست‌ها و گروه وپِريود ("به‌پيش") 1914 V20
Ar Fa En L2245 يادداشت تحريريه درباره "فراخوان به کارگران اوکرائين" از جانب اوکسِن لوُلا 1914 V20
Ar Fa En L2246 گزارش کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به کنفرانس بروکسل و دستورالعملهايی به هيأت اعزامی کميته مرکزی 19140630 V20
Ar Fa En L2247 عکس‌العمل کارگران به تشکيل گروه کارگر سوسيال دمکرات روسيه در دوما (مجلس) 1914 V20
Ar Fa En L2248 صراحت و شفافيت مقدم بر هر چيز ديگر! (درباره مسأله اتحاد) کسانی که دو موضع دارند 1914 V20
Ar Fa En L2249 نتايج جمعبندی شده روز مطبوعات کارگران * 1914 V20
Ar Fa En L2250 اپوزيسيون سوسيال دمکرات لهستان در مقطع جدايی 1914 V20
Ar Fa En L2251 پاسخ به مقاله روزنامه مردم لايپزيک (لايپزيگر فولکس‌زايتونگ) 1914 V20
Ar Fa En L2252 وظايف سوسيال-دمکراسی انقلابی در جنگ اروپا 19140824 V21
Ar Fa En L2253 جنگ اروپا و سوسياليسم بين‌المللی 1914 V21
Ar Fa En L2254 جنگ و سوسيال دمکراسی روسيه 19140928 V21
Ar Fa En L2255 موضع و وظايف انترناسيونال سوسياليستی 1914 V21
Ar Fa En L2256 نامه به روزنامه "به‌پيش" (فوروَرتس) و روزنامه کارگری وين (وينر آربايتر-زايتونگ) 1914 V21
Ar Fa En L2257 کارل مارکس - طرحی از يک بيوگرافی مختصر همراه با آشنايی با مارکسيسم 1914 V21
Ar Fa En L2258 صدایی آلمانی دربارۀ جنگ 19141205 V21
Ar Fa En L2259 شووينيسمِ مُرده و سوسياليسمِ زنده - انترناسيونال را چگونه ميشود دوباره انترناسيونال کرد 19141212 V21
Ar Fa En L2260 درباره غرور ملّی روسهای کبير 1914 V21
١٩١٥ 1915
Ar Fa En L2261 بعد از اين چه؟ درباره وظايفی که در مقابل احزاب کارگری در رابطه با اپورتونيسم و سوسيال شووينيسم قرار دارد 1915 V21
Ar Fa En L3188 به اینسا آرماند - ۱۷ ژانویه ۱۹۱۵ 19200117 V35
Ar Fa En L3189 به اینسا آرماند - ۲۴ ژانویه ۱۹۱۵ 19150124 V35
Ar Fa En L2262 آن نوع "وحدتی" که لارين در کنگره سوئد اعلام کرد 1915 V21
Ar Fa En L2263 اپورتونيست سوسيال شووينيست از خود متشکر و گَنده دماغ (زودِکوم) از نوع روسی‌اش 1915 V21
Ar Fa En L2264 به تحريريه "کلامِ ما" (ناشه اِسلوُوُ) 1915 V21
Ar Fa En L2265 چگونه پليس و مرتجعين از وحدت سوسيال دمکراسی آلمان محافظت ميکنند 1915 V21
Ar Fa En L2266 کنفرانس لندن 1915 V21
Ar Fa En L2267 زير پرچمی دروغين 191502 V21
Ar Fa En L2268 کنفرانس گروههای حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در خارج کشور 19150219 V21
Ar Fa En L2269 نامه از کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به تحريريه "کلامِ ما" (ناشه اِسلوُوُ) 1915 V21
Ar Fa En L2270 آنچه از محاکمه گروه دومای کارگر سوسيال دمکرات روسيه برملا شد 1915 V21
Ar Fa En L2271 درباره کنفرانس لندن 1915 V21
Ar Fa En L2272 شعار جنگ داخلی - توضیح با مثال 19150329 V21
Ar Fa En L2273 سفسطه‌های سوسیال-شووینیست‌ها 19150501 V21
Ar Fa En L2274 مسأله اتحاد انترناسيوناليست‌ها 1915 V21
Ar Fa En L2275 بشردوستان بورژوا و سوسیال-دمکراسی انقلابی 19150501 V21
Ar Fa En L2276 فروريختن انترناسيوناليسم افلاطونی 1915 V21
Ar Fa En L2277 دربارۀ مبارزه علیه سوسیال-شووینیسم 19150601 V21
Ar Fa En L2278 فروپاشی انترناسيونال دوم 19150601 V21
Ar Fa En L2279 پاسیفیسم بریتانیایی و تئوری‌گریزی بریتانیایی 191506xx V21
Ar Fa En L2280 چگونه چاکری در درگاه ارتجاع، احترام به اصول دمکراسی جا زده می‌شود 191506xx V21
Ar Fa En L2281 اثر عمدۀ فرصت‌طلبانۀ آلمانی دربارۀ جنگ 191507 V21
Ar Fa En L2282 شکست دولت خودی در جنگ امپریالیستی 19150726 V21
Ar Fa En L2283 اوضاع و احوال سوسيال دمکراسی روسيه * 1915 V21
Ar Fa En L2284 ارزيابی شعار "صلح" * 1915 V21
Ar Fa En L2285 مسأله "صلح" 1915 V21
Ar Fa En L2286 سوسياليسم و جنگ 191508 V21
Ar Fa En L2287 درباره شعار ايالات متحده اروپا 19150823 V21
Ar Fa En L2288 درباره شعار ايالات متحده اروپا (يادداشت سردبير) 19150825 V21
Ar Fa En L2289 پيشنويس قطعنامه جناح چپ زيمروالد 1915 V21
Ar Fa En L2290 صدای يک سوسياليست فرانسوی صادق 1915 V21
Ar Fa En L2291 امپرياليسم و سوسياليسم در ايتاليا 1915 V21
Ar Fa En L2292 فراخوان درباره جنگ 191508xx V21
Ar Fa En L2293 از چنین صراحتی سپاسگزاریم 1915ss V21
Ar Fa En L2294 به کميته سوسياليستی بين‌المللی (آی.اس.سی) 1915 V21
Ar Fa En L2295 شکست روسيه و بحران انقلابی 19150900 V21
Ar Fa En L2296 قدم اول 1915 V21
Ar Fa En L2297 مارکسيستهای انقلابی در کنفرانس سوسياليستی بين‌المللی، ٥ تا ٨ سپتامبر ١٩١٥ 1915 V21
Ar Fa En L2298 کائوتسکی، اکسِلرُد و مارتُف - انترناسيوناليستهای واقعی 1915 V21
Ar Fa En L2299 چند تز - پيشنهاد شده از سوی تحريريه 1915 V21
Ar Fa En L2300 پرولتاريای انقلابی و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 1915 V21
Ar Fa En L2301 دربارۀ دو خط در انقلاب 19151120 V21
Ar Fa En L2302 در حد نهايت 1915 V21
Ar Fa En L2303 نامه به دبير جمعيت (ليگِ) تبليغات سوسياليستی 1915 V21
Ar Fa En L2304 سياست سوسيال شووينيستی در پشت پرده عبارات انترناسيوناليستی 1915 V21
Ar Fa En L2305 اپورتونيسم (فرصت‌طلبی) و فروپاشی انترناسيونال دوم 1915 V21
Ar Fa En L2306 اطلاعات و يافته‌های جديد درباره قوانين ناظر به توسعه سرمايه‌داری در کشاورزی 1915 V22
Ar Fa En L2307 پيشگفتار به جزوه بوخارين، امپرياليسم و اقتصاد جهان 1915 V22
١٩١٦ 1916
Ar Fa En L2308 اپورتونيسم (فرصت‌طلبی) و فروپاشی انترناسيونال دوم 1916 V22
Ar Fa En L2309 پيشنويس قطعنامه درباره برگزاری دومين کنفرانس سوسياليستی 1916 V22
Ar Fa En L2310 برای کنفرانسی که قرارست در ٢٤ آوريل ١٩١٦ برگزار شود (پيشنهاد هيأت نمايندگی) 1916 V22
Ar Fa En L2311 سخنرانی ايراد شده در يک گردهمايی بين‌المللی در برن، ٨ فوريه ١٩١٦ 19160208 V22
Ar Fa En L2312 وظايف اپوزيسيون در فرانسه (نامه به رفيق سَفَرُف) 19160210 V22
Ar Fa En L2313 آيا کميته برگزار کننده و گروه چخيِدزه سياست جداگانه خودشان را دارند؟ 1916 V22
Ar Fa En L2314 صلح بدون الحاقات و استقلال لهستان بعنوان شعارهای روز در روسیه 19160229 V22
Ar Fa En L2315 ويلهِلم کُلب و گِئورگ پلِخانُف 19160229 V22
Ar Fa En L2316 انقلاب سوسياليستی و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش (تزها) 1916 V22
Ar Fa En L2317 نامه از کميته تشکيلات خارج به بخشهای حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1916 V22
Ar Fa En L2318 برنامه صلح 19160325 V22
Ar Fa En L2319 پيشنهادهای ارائه شده از سوی کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به دومين کنفرانس سوسياليستی 1916 V22
Ar Fa En L2320 انشعاب يا زوال؟ 191602 V22
Ar Fa En L2321 شووينيسم آلمانی و غيرآلمانی 19160531 V22
Ar Fa En L2322 امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌داری 19160615 V22
Ar Fa En L2323 جزوه يونيوس 1916 V22
Ar Fa En L2324 بحث جمعبندی شده حق تعيين سرنوشت 1916 V22
Ar Fa En L2325 گرایش در حال تولد اکونومیسم امپریالیستی 191608xx V23
Ar Fa En L2326 پاسخ به کييِفسکی (پياتاکُف) 191609 V23
Ar Fa En L2327 کاريکاتوری از مارکسيسم و اکونوميسم امپرياليستی 1916 V23
Ar Fa En L2328 برنامه نظامی انقلاب پرولتری (درباره منحل کردن ارتش و خلع سلاح) 19160900 V23
Ar Fa En L2329 گم شده در جنگلی از سه درخت 191610xx V23
Ar Fa En L2330 تبريک به کنگره حزب سوسياليست ايتاليا 1916 V23
Ar Fa En L2331 شعار "خلع سلاح" 1916 V23
Ar Fa En L2332 امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم 191610 V23
Ar Fa En L2333 سخنرانی در کنگره حزب سوسيال دمکرات سوئيس، ٤ نوامبر ١٩١٦ 19161104 V23
Ar Fa En L2334 صلحی جداگانه 1916 V23
Ar Fa En L2335 ده وزير "سوسياليست"! 19161106 V23
Ar Fa En L2336 وظايف زيمِروالدی‌های چپ در حزب سوسيال دمکرات سوئيس 1916 V23
Ar Fa En L2337 تزهايی درباره روش برخورد حزب سوسيال دمکرات سوئيس به جنگ 1916 V23
Ar Fa En L2338 اصول مرتبط با موضوع جنگ 1916 V23
Ar Fa En L2339 درباره موضوع دفاع از سرزمين پدری 191612 V23
Ar Fa En L2340 انترناسيونال جوانان - يک بررسی 191612 V23
Ar Fa En L2341 کوششهايی برای شکست دادن اپورتونيسم 1916 V23
Ar Fa En L2342 گروه چخيِدزه و نقش آن 1916 V23
١٩١٧ 1917
Ar Fa En L2343 پاسيفيسم بورژوايی و پاسيفيسم سوسياليستی 1917 V23
Ar Fa En L2344 نامه‌ای سرگشاده به بوريس سووارين 1917 V23
Ar Fa En L2345 تزهايی برای يک فراخوان به کميته سوسياليستی بين‌المللی و همه احزاب سوسياليست - پيشنويس کارنشده 1917 V23
Ar Fa En L2346 نامه‌ای به کارپينسکی (برای بحث در گروههای سوسيال دمکرات در خارج کشور) 1917 V23
Ar Fa En L2347 نامه‌ای سرگشاده به شارل نن، عضو کميته سوسياليستی بين‌المللی در بِرن 1917 V23
Ar Fa En L2348 به کارگرانی که پشتيبان مبارزه عليه جنگ و مخالف سوسياليستهايی هستند که جانب دولتهايشان را گرفته‌اند 1917 V23
Ar Fa En L2349 سخنرانی و درس درباره انقلاب ١٩٠٥ 19170122 V23
Ar Fa En L2350 دوازده تز کوتاه درباره دفاعيه گرويليش از موضع دفاع از سرزمين پدری 1917 V23
Ar Fa En L2351 دفاع از بيطرفی 191701xx V23
Ar Fa En L2352 چرخشی در سياست جهانی 1917 V23
Ar Fa En L2353 آمار و جامعه‌شناسی 1917 V23
Ar Fa En L2354 زمين خيس واقعی يا تخيلی؟ 1917 V23
Ar Fa En L2355 اصلاحات پيشنهادی به قطعنامه درباره مسأله جنگ 1917 V23
Ar Fa En L2356 داستان يک دوره کوتاه در حيات يک حزب سوسياليست 1917 V23
Ar Fa En L2357 پيشنويس چند تز، ٤ مارس ١٩١٧ 19170304 V23
Ar Fa En L2358 تلگرام به بلشويکهايی که روسيه را ترک ميکنند 1917 V23
Ar Fa En L2359 نامه به روزنامه حق مردم (فولکس‌رشت) 1917 V23
Ar Fa En L2360 نامه‌هايی از دور؛ ١- اولين مرحله اولين انقلاب 19170307 V23
Ar Fa En L2361 نامه‌هايی از دور؛ ٢- دولت جديد و پرولتاريا 1917 V23
Ar Fa En L2362 نامه‌هايی از دور؛ ٣- درباره ميليس پرولتری 1917 V23
Ar Fa En L2363 نامه‌هايی از دور؛ ٤- چطور بايد به صلح رسيد 1917 V23
Ar Fa En L2364 نامه‌هايی از دور؛ ٥- کارهای لازم در ساختمان يک دولت پرولتری 1917 V23
Ar Fa En L2365 به رفقايمان در اردوگاههای اسرای جنگی 19170315 V23
Ar Fa En L2366 انقلاب در روسيه و وظايف کارگران همه کشورها 19170312 V23
Ar Fa En L2367 وظايف حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در انقلاب روسيه 1917 V23
Ar Fa En L2368 ترفندهای شووينستهای جمهوريخواه 1917 V23
Ar Fa En L2369 تصميم مسئولين خارج کشور، کميته مرکزی، حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 1917 V23
Ar Fa En L2370 نامه بدرودگويی به کارگران سوئيس 1917 V23
Ar Fa En L2371 وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - (تزهای آوريل) 1917 V24
Ar Fa En L2372 چطور به مقصد رسیدیم 19170404 V24
Ar Fa En L2373 دو جهان 19170406 V24
Ar Fa En L2374 يادداشتهايی برای يک مقاله يا سخنرانی در دفاع از تزهای آوريل 1917 V24
Ar Fa En L2375 بالکانيسم 1917 V24
Ar Fa En L2376 قدرت دوگانه 1917 V24
Ar Fa En L2377 نامه‌هايی درباره تاکتيکها 19170413 V24
Ar Fa En L2378 وظايف پرولتاريا در انقلاب ما - پيشنويس پلاتفرم برای حزب پرولتری 1917 V24
Ar Fa En L2379 احزاب سياسی در روسيه و وظايف پرولتاريا 1917 V24
Ar Fa En L2380 سخنرانی ايراد شده در گردهمايی سربازان پادگان ايسمائيلوفسکی ١٠ آوريل ١٩١٧ 19170410 V24
Ar Fa En L2381 دروغ بيشرمانه سرمايه‌داران 1917 V24
Ar Fa En L2382 جنگ و دولت موقّت 1917 V24
Ar Fa En L2383 پا در جای پای روزنامه عزم روسيه (روسکايا وُليا) * 1917 V24
Ar Fa En L2384 شراکتی از اکاذيب 1917 V24
Ar Fa En L2385 بانکها و وزراء 1917 V24
Ar Fa En L2386 برملا شدنی پر اهميت 1917 V24
Ar Fa En L2387 به سربازان و ملوانان 1917 V24
Ar Fa En L2388 عليه تحريک کنندگان به طغيان * 1917 V24
Ar Fa En L2389 شهروندان! شاهد باشيد که سرمايه‌داران در همه کشورها چه روشهايی بکار ميبرند! 1917 V24
Ar Fa En L2390 يک "موافقت‌نامه داوطلبانه" مابين ملّاکين و دهقانان؟ 1917 V24
Ar Fa En L2391 صدايی از صدق در ميان گروهی همصدا از لجن‌پراکنان 1917 V24
Ar Fa En L2392 سربازان و زمين 1917 V24
Ar Fa En L2393 کنفرانس شهر پتروگراد حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V24
Ar Fa En L2394 کنگره نمايندگان دهقانان 1917 V24
Ar Fa En L2395 درباره برگشتن مهاجرين 1917 V24
Ar Fa En L2396 نظرات ما 1917 V24
Ar Fa En L2397 چگونه خودشان را به سرمایه‌داران گره زدند 19170503 V24
Ar Fa En L2398 يک ميليس پرولتری 19170503 V24
Ar Fa En L2399 ورشکستگی؟ 1917 V24
Ar Fa En L2400 قطعنامه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) در ٢٠ آوريل ١٩١٧، درباره بحران ناشی از اطلاعيه ١٨ آوريل دولت موقت 19170420 V24
Ar Fa En L2401 فراخوان به سربازان همۀ کشورهای درگیر جنگ 19170504 V24
Ar Fa En L2402 اطلاعيه دولت موقت 1917 V24
Ar Fa En L2403 یک مسألۀ اساسی - خط استدلال به کار گرفته شده توسط سوسیالیستهایی که به بورژوازی پیوسته‌اند 19170420 V24
Ar Fa En L2404 تمثالهای قديسين در مقابل توپ‌های جنگی - عبارات در مقابل سرمايه 19170504 V24
Ar Fa En L2405 منطق شهروند چِرنُف 1917 V24
Ar Fa En L2406 تلاشهای بی‌نتيجه آقای پلِخانُف در خلاص کردن گريبان خود 1917 V24
Ar Fa En L2407 قطعنامه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) مصوب ٢١ آوريل ١٩١٧ 19170421 V24
Ar Fa En L2408 دفاع‌طلبی‌ صادقانه خودش را افشاء ميکند 1917 V24
Ar Fa En L2409 سرمايه‌داران ديوانه‌ يا سوسيال-دمکرات‌های ابله؟ 19170421 V24
Ar Fa En L2410 توصيه يا دستور شينگاريُف، و توصيه يک شورای محلی 1917 V24
Ar Fa En L2411 قطعنامه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) مصوب جلسه صبح روز ٢٢ آوريل 19170422 V24
Ar Fa En L2412 درسهای بحران 1917 V24
Ar Fa En L2413 چگونه يک سؤال ساده ميتواند غيرقابل فهم شود 1917 V24
Ar Fa En L2414 "ننگ" و چيزی که سرمايه‌داران و پرولترها از آن ميفهمندند * 1917 V24
Ar Fa En L2415 پاسخ به تورنیاینن در مصاحبه ٢٣ آوريل (٦ مه) ١٩١٧ 19170508 V24
Ar Fa En L2416 امتنان از خودِ احمقانه 1917 V24
Ar Fa En L2417 هفتمين کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) - (کنفرانس آوريل) 1917 V24
Ar Fa En L2418 سخنرانی افتتاحيه کنفرانس (٢٤ آوريل) 19170424 V24
Ar Fa En L2419 گزارش درباره اوضاع جاری (٢٤ آوريل) 19170424 V24
Ar Fa En L2420 سخنرانی در جمعبندی بحث پيرامون گزارش اوضاع جاری (٢٤ آوريل) 19170424 V24
Ar Fa En L2421 سخنرانی درباره پيشنهاد فراخواندن يک کنفرانس سوسياليستی بين‌المللی (٢٥ آوريل) 19170525 V24
Ar Fa En L2422 قطعنامه درباره پيشنهاد بوری‌بی‌يری (ميهمان دانمارکی کنفرانس) 1917 V24
Ar Fa En L2423 سخنرانی درباره روش برخورد به شوراها (سُوييِت‌ها) - (٢٥ آوريل - گزارش کوتاه روزنامه) 19170425 V24
Ar Fa En L2424 پيشنويس تزهايی در رابطه با قطعنامه مربوط به شوراها (سُوييِت‌ها) 1917 V24
Ar Fa En L2425 سخنرانی در دفاع از قطعنامه در مورد جنگ (٢٧ آوريل) 19170427 V24
Ar Fa En L2426 قطعنامه در مورد جنگ 19170427 V24
Ar Fa En L2427 قطعنامه درباره روش برخورد به دولت موقّت 19170427 V24
Ar Fa En L2428 گزارش در مورد مسأله تجديدنظر در برنامه حزب (٢٨ آوريل) 19170428 V24
Ar Fa En L2429 قطعنامه در مورد مسأله تجديدنظر در برنامه حزب (٢٨ آوريل) 19170428 V24
Ar Fa En L2430 گزارش درباره مسأله ارضی (٢٨ آوريل) 19170428 V24
Ar Fa En L2431 گوشزد به آنگارسکی در خلال بحث در مورد مسأله ارضی (٢٨ آوريل) 19170428 V24
Ar Fa En L2432 قطعنامه درباره مسأله ارضی (٢٩ آوريل) 19170429 V24
Ar Fa En L2433 قطعنامه درباره متحد کردن انترناسيوناليست‌ها عليه بلوک دفاع‌طلب خرده بورژوا 19170429 V24
Ar Fa En L2434 قطعنامه درباره شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان 19170429 V24
Ar Fa En L2435 سخنرانی درباره مسأله ملّی (٢٩ آوريل) 19170429 V24
Ar Fa En L2436 قطعنامه درباره مسأله ملّی (٢٩ آوريل) 19170429 V24
Ar Fa En L2437 سخنرانی درباره اوضاع درونی انترناسيونال و وظايف حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (٢٩ آوريل) 19170429 V24
Ar Fa En L2438 سخنرانی در موافقت با قطعنامه درباره اوضاع جاری (٢٩ آوريل) 19170429 V24
Ar Fa En L2439 قطعنامه درباره اوضاع جاری (٢٩ آوريل ١٩١٧) 19170429 V24
Ar Fa En L2440 سخنرانی پايانی در جلسه اختتاميه کنفرانس (٢٩ آوريل ١٩١٧) 19170429 V24
Ar Fa En L2441 معرفی قطعنامه‌های کنفرانس سراسر روسيه‌ای هفتم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V24
Ar Fa En L2442 اهمیّت ابراز برادری 19170511 V24
Ar Fa En L2443 اقدامات ضدانقلابی دولت موقت به کجا ميانجامد 1917 V24
Ar Fa En L2444 سوسيال شووينيست‌ها و انترناسيوناليست‌ها 1917 V24
Ar Fa En L2445 تسِره‌تِلی و مبارزه طبقاتی 19170512 V24
Ar Fa En L2446 تشويش 1917 V24
Ar Fa En L2447 "بحران قدرت" 1917 V24
Ar Fa En L2448 فنلاند و روسيه 1917 V24
Ar Fa En L2449 نامه‌ای به تحريريه (١٥ مه ١٩١٧) 19170515 V24
Ar Fa En L2450 دفاع از امپرياليسم در پوشش عبارات فريبنده 1917 V24
Ar Fa En L2451 سندی سرشکستگی‌آور * 1917 V24
Ar Fa En L2452 ترساندن مردم با ترور بورژوايی 1917 V24
Ar Fa En L2453 در آستانه (يک کابينه جديد) 1917 V24
Ar Fa En L2454 اصل قضيه را فراموش کرده‌اند 1917 V24
Ar Fa En L2455 اعتبارنامه به وکلای شوراها که در کارخانه‌ها و لشگرها انتخاب شده‌اند 1917 V24
Ar Fa En L2456 همکاری طبقاتی با سرمايه، يا مبارزه طبقاتی عليه سرمايه 19170519 V24
Ar Fa En L2457 دولتی مقتدر و انقلابی 1917 V24
Ar Fa En L2458 خوردنی‌های نرم و خوشمزه برای دولت "تازه بدنيا آمده" 1917 V24
Ar Fa En L2459 هنوز هيچ نشده دولت "جديد" از توده‌های دهقانی هم عقب افتاده است، تا چه رسد از کارگران انقلابی 1917 V24
Ar Fa En L2460 جِر زدن و پيشدستی به زيان کارگران * 1917 V24
Ar Fa En L2461 نامه‌ای سرگشاده به هيأتهای اعزامی به کنگره سراسر روسيه‌ای نمايندگان دهقانان 19170524 V24
Ar Fa En L2462 آتش‌بس کمابيش متحقق شده * 1917 V24
Ar Fa En L2463 اسرار سياست خارجی 1917 V24
Ar Fa En L2464 يکی از توافقنامه‌های سرّی 1917 V24
Ar Fa En L2465 لحن جانبدار مديران * 1917 V24
Ar Fa En L2466 در جستجوی يک ناپلئون 1917 V24
Ar Fa En L2467 هيچ چيز عوض نشده است 1917 V24
Ar Fa En L2468 انحرافی تأسف‌آور از اصول دمکراسی 19170510 V24
Ar Fa En L2469 درباره مسأله تشکيل يک کنفرانس به اصلاح سوسياليست بين‌المللی، بهمراه سوسيال شووينيست‌ها 1917 V24
Ar Fa En L2470 سخنرانی در گردهمايی مرکز صنعتی پوتيلُف ١٢ مه ١٩١٧ 19170512 V24
Ar Fa En L2471 حزب پرولتری در انتخابات شورای ناحيه 1917 V24
Ar Fa En L2472 بيانيه‌های مربوط به جنگ که توسط حزب ما در دوره قبل از انقلاب صادر شده‌اند 1917 V24
Ar Fa En L2473 شکستی تمام عيار و مشرف‌الوقوع 1917 V24
Ar Fa En L2474 جنگ و انقلاب 19170514 V24
Ar Fa En L2475 روشهای نامطلوب 1917 V24
Ar Fa En L2476 فاجعه‌ اجتناب‌ناپذير و وعده‌های دست و دلبازانه 1917 V24
Ar Fa En L2477 مسأله متحد کردن انترناسيوناليست‌ها 1917 V24
Ar Fa En L2478 گيجی و اغتشاش فکری * 1917 V24
Ar Fa En L2479 درافتادن با هرج و مرج اقتصادی به اتکای يک کرور کميسيون 1917 V24
Ar Fa En L2480 باز هم يک انحراف ديگر از اصول دمکراتيک 1917 V24
Ar Fa En L2481 چگونه سرمايه‌داران سعی دارند مردم را بترسانند 1917 V24
Ar Fa En L2482 جنايتی ديگر از جانب سرمايه‌داران 1917 V24
Ar Fa En L2483 دروغهای باز هم بيشتر 1917 V24
Ar Fa En L2484 نامه‌ای به تحريريه (١٨ مه ١٩١٧) 19170518 V24
Ar Fa En L2485 آيا قدرت دوگانه ناپديد شده است؟ 19170602 V24
Ar Fa En L2486 درباره "تصرف غيرمجاز" زمين 1917 V24
Ar Fa En L2487 ماتريال مربوط به تجديد نظر در برنامه حزب 1917 V24
Ar Fa En L2488 پيشگفتار به جزوه تجديد نظر در برنامه حزب 1917 V24
Ar Fa En L2489 اصلاحيه‌های پيشنهادی به بخشهای نظری، سياسی و غيره برنامه حزب 1917 V24
Ar Fa En L2490 تفسيرهایی بر ملاحظات کميته کنفرانس سراسر روسيه‌ای ماه آوريل 1917 V24
Ar Fa En L2491 پيشنويس برنامه تجديد نظر شده حزب 1917 V24
Ar Fa En L2492 پيشنويس قطعنامه درباره مسأله ارضی - اولين کنگره سراسر روسيه‌ای نمايندگان دهقانان (١٧ مه ١٩١٧) 19170517 V24
Ar Fa En L2493 سخنرانی درباره مسأله ارضی - اولين کنگره سراسر روسيه‌ای نمايندگان دهقانان (٢٢ مه ١٩١٧) 19170522 V24
Ar Fa En L2494 احزاب در انتخابات شورای منطقه‌ای پتروگراد 1917 V24
Ar Fa En L2495 کمبودها 1917 V24
Ar Fa En L2496 قطعنامه درباره اقدامات لازم در مواجهه با بی‌سامانی اقتصادی 19170525 V24
Ar Fa En L2497 معامله‌ کردن با سرمايه‌داران يا سرنگون کردن سرمايه‌داران؟ 1917 V24
Ar Fa En L2498 هيچ زنجيری از ضعيف‌ترين حلقه‌اش محکمتر نيست 1917 V24
Ar Fa En L2499 سرمايه‌داران بايد افشاء شوند 1917 V24
Ar Fa En L2500 گزارشهايی درباره شکست در قلمرو اقتصاد * 1917 V24
Ar Fa En L2501 "تردستی" و سياستمداران بی‌پرنسيپ 1917 V24
Ar Fa En L2502 نيروهای سياهی پشتيبانان کادتها هستند، منشويک‌ها و نارُدنيک‌ها با کادتها در يک دولت‌اند 1917 V24
Ar Fa En L2503 بلوک شرم‌آور منشويکی-نارُدنيکی با يِدينستوُ 19170610 V24
Ar Fa En L2504 ضدانقلاب موضع تهاجمی ميگيرد ("ژاکوبن‌های بدون مردم") 19170610 V24
Ar Fa En L2505 مسأله‌ای پرنسيپی ("حرفهای فراموش شده" دمکراسی) 1917 V24
Ar Fa En L2506 بعلت فقدان سلاحی پاک و اصولی، به يک سلاح کثيف دست بردند 1917 V24
Ar Fa En L2507 اجلاس کميته پتروگراد حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V24
Ar Fa En L2508 خسارات ناشی از عبارت‌پردازيهای تحريک‌آميز 1917 V24
Ar Fa En L2509 تمسخر کاپيتاليستی مردم 1917 V24
Ar Fa En L2510 نامه به کميته‌های نواحی تشکيلات پتروگراد حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V24
Ar Fa En L2511 سخنرانی ايراد شده در اولين کنفرانس کميته‌های محلهای کار (٣١ مه ١٩١٧) 19170531 V24
Ar Fa En L2512 بدنامیِ بحقّ 1917 V24
Ar Fa En L2513 موضع خرده بورژوايی در قبال مسأله بی‌سامانی اقتصاد 1917 V24
Ar Fa En L2514 خاری در چشم 1917 V24
Ar Fa En L2515 اين غير دمکراتيک است، شهروند کِرِنسکی! 1917 V24
Ar Fa En L2516 بلشویسم و "تضعیف روحیۀ" ارتش 19170616 V24
Ar Fa En L2517 خوش بخنديد! 1917 V24
Ar Fa En L2518 اولين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای (سوُوييِت‌های) نمايندگان کارگران و سربازان 1917 V25
Ar Fa En L2519 از هم گسیختگی اقتصادی و مبارزۀ پرولتاریا علیه آن 19170617 V25
Ar Fa En L2520 هزار و يکمين دروغ سرمايه‌داران 1917 V25
Ar Fa En L2521 باند سمج سوم ژوئن دست زدن به تهاجم فوری را تشويق ميکند * 1917 V25
Ar Fa En L2522 ائتلافی برای متوقف کردن انقلاب 19170619 V25
Ar Fa En L2523 قدردانی 1917 V25
Ar Fa En L2524 آيا راهی به صلح عادلانه وجود دارد؟ 1917 V25
Ar Fa En L2525 دشمنان مردم 19170620 V25
Ar Fa En L2526 يادداشت 1917 V25
Ar Fa En L2527 عقب‌نشينی بزرگ 19170621 V25
Ar Fa En L2528 فايده چسبيدن به نکته اصلی در پُلِميک‌ها 1917 V25
Ar Fa En L2529 اپيدمیِ خوش‌باوری 1917 V25
Ar Fa En L2530 حلوای نسيه * 1917 V25
Ar Fa En L2531 استقرار فوری سوسياليسم طلبتان، افشاء فوری غارت دولت هم مقدور نيست؟ * 1917 V25
Ar Fa En L2532 گيج و وحشتزده 1917 V25
Ar Fa En L2533 ادعاهای تلويحی * 1917 V25
Ar Fa En L2534 شايعاتی بقصد تحريک مردم 1917 V25
Ar Fa En L2535 یک معمّا 19170624 V25
Ar Fa En L2536 پيشنويس بيانيه ک.م. حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) و دفتر گروه بلشويکی خطاب به کنگره سراسری شوراها در خصوص ممنوعيت تظاهرات 1917 V25
Ar Fa En L2537 سخنرانی درباره لغو تظاهرات، ايراد شده در جلسه کميته پتروگراد حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها)، ٢٤ ژوئن ١٩١٧ 19170624 V25
Ar Fa En L2538 نقطۀ عطف 19170626 V25
Ar Fa En L2539 نامه به سردبير 1917 V25
Ar Fa En L2540 سياست خارجی انقلاب روسيه 1917 V25
Ar Fa En L2541 موضعی ضدالنقيض 1917 V25
Ar Fa En L2542 اوکرائين 19170628 V25
Ar Fa En L2543 منشأ طبقاتی کاونیاک‌های امروز و "آینده" 19170629 V25
Ar Fa En L2544 با ضدانقلاب چگونه بايد جنگيد 19170630 V25
Ar Fa En L2545 اوکرائين و شکست احزاب حاکم روسيه 19170630 V25
Ar Fa En L2546 رُدزيانکو و ژونکُفسکی را بدليل مخفی نگداشتن يک مأمور جاسوس پرووکاتور به دادگاه بکشانيد 1917 V25
Ar Fa En L2547 بد نقل قول کردنهای بودار 1917 V25
Ar Fa En L2548 احزاب حاکم و مسئول 1917 V25
Ar Fa En L2549 يک کميسيون ديگر 1917 V25
Ar Fa En L2550 هژدهم ژوئن 1917 V25
Ar Fa En L2551 انقلاب، تعرض، و حزب ما 1917 V25
Ar Fa En L2552 شما عاليجنابان "انقلابی سوسياليست" و منشويک با پلخانف چه فرقی داريد؟ 1917 V25
Ar Fa En L2553 چگونه رُدزيانکو ميکوشد خودش را حق بجانب جلوه دهد 1917 V25
Ar Fa En L2554 'انقلابيون سوسياليست' و منشويک‌ها انقلاب را به چه وضعیتی کشانده‌اند؟ 19170705 V25
Ar Fa En L2555 آيا "ژاکوبنيسم" ميتواند طبقه کارگر را بترساند؟ 1917 V25
Ar Fa En L2556 نياز به يک اتحاديه کارگران کشاورزی در روسيه 19170708 V25
Ar Fa En L2557 انقلابی بی سازمان 1917 V25
Ar Fa En L2558 يک جابجايی طبقاتی 19170710 V25
Ar Fa En L2559 معجزه‌های انرژی انقلابی 19170710 V25
Ar Fa En L2560 حرفها و فاکت‌ها 1917 V25
Ar Fa En L2561 سرمايه‌داران چگونه سودهايشان را مخفی ميکنند. در رابطه با موضوع کنترل 1917 V25
Ar Fa En L2562 بحران نزديک ميشود، بی‌سامانی افزايش مييابد 1917 V25
Ar Fa En L2563 پس قرارست چطور بشود؟ * 1917 V25
Ar Fa En L2564 چرا و چطور دهقان را فريب دادند 1917 V25
Ar Fa En L2565 چه کسی مسئول است؟ 1917 V25
Ar Fa En L2566 وقتی کادتها از کابينه کنار کشيدند روی چه چيز ميتوانستند حساب کنند؟ 1917 V25
Ar Fa En L2567 همه قدرت به شوراها! 1917 V25
Ar Fa En L2568 قدرت دولتی کجاست و ضدانقلاب کجا؟ 1917 V25
Ar Fa En L2569 افترائی کثيف از سوی روزنامه‌های فوق ارتجاعی و الکسينيسکی 1917 V25
Ar Fa En L2570 افترائات و حقايق 1917 V25
Ar Fa En L2571 نزديک به حقيقت 1917 V25
Ar Fa En L2572 يک قضيه درِيفوس جديد 1917 V25
Ar Fa En L2573 فراخوان کميسيون اجرايی کميته پتروگراد حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V25
Ar Fa En L2574 درِيفوس‌گری - کمپينی مملوّ از تهمت، افتراء، دروغ، شايعه و لجن‌پراکنی * 1917 V25
Ar Fa En L2575 در تکذيب شايعاتی که آينده سياهی را تصوير ميکنند 1917 V25
Ar Fa En L2576 سه بحران 1917 V25
Ar Fa En L2577 مسأله حضور رهبران بلشويک در دادگاه 1917 V25
Ar Fa En L2578 موقعيت سياسی (چهار تز) 19170710 V25
Ar Fa En L2579 نامه به تحريريۀ نووایا ژیزن 19170711 V25
Ar Fa En L2580 نامه به تحريريه "آرمان پرولتری" (پرولتارسکوُيه ديه‌لوُ) 1917 V25
Ar Fa En L2581 درباره شعارها 19170715 V25
Ar Fa En L2582 سپاس از شاهزاده لوُف بخاطر حرفهای ارزشمندش 1917 V25
Ar Fa En L2583 توهّمات مشروطه‌‌خواهانه 19170726 V25
Ar Fa En L2584 يک پاسخ 1917 V25
Ar Fa En L2585 سرآغاز بناپارتيسم 1917 V25
Ar Fa En L2586 درسهای انقلاب 19170906 V25
Ar Fa En L2587 سخنرانی کامِنُف در کميته مرکزی در کنفرانس استکهلم 1917 V25
Ar Fa En L2588 شایعات یک توطئه 19170819 V25
Ar Fa En L2589 درختان نميگذارند جنگل را ببينند 1917 V25
Ar Fa En L2590 باج‌خواهی سياسی 1917 V25
Ar Fa En L2591 انقلابهای کاغذی 1917 V25
Ar Fa En L2592 کنفرانس استکهلم 1917 V25
Ar Fa En L2593 از دفتر يادداشتهای روزانه يک روزنامه‌نگار، دهقانان و کارگران 1917 V25
Ar Fa En L2594 لجن‌‌پراکنی 1917 V25
Ar Fa En L2595 به کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 19170830 V25
Ar Fa En L2596 از دفتر يادداشتهای روزانۀ يک روزنامه‌نگار 19170914 V25
Ar Fa En L2597 در رابطه با برنامه حزب 1917 V25
Ar Fa En L2598 درباره زيمروالد 1917 V25
Ar Fa En L2599 نقض دمکراسی در سازمانهای توده‌ای 19170903 V25
Ar Fa En L2600 درباره سازش‌ها 1917 V25
Ar Fa En L2601 پيشنويس قطعنامه درباره اوضاع سياسی کنونی 1917 V25
Ar Fa En L2602 فاجعه مشرف‌الوقوع و چگونگی مقابله با آن 19171027 V25
Ar Fa En L2603 يکی از مسائل اساسی انقلاب 19170927 V25
Ar Fa En L2604 چگونه ميتوان موفقيت مجلس مؤسسان را تضمين کرد - درباره آزادی مطبوعات 19170928 V25
Ar Fa En L2605 دولت و انقلاب 191709 V25
Ar Fa En L2606 بلشويکها بايد قدرت دولتی را بگيرند 1917 V26
Ar Fa En L2607 مارکسيسم و براندازی (عمل سازمانيافته برای سرنگون کردن دولت) 1917 V26
Ar Fa En L2608 انقلاب روسيه و جنگ داخلی 1917 V26
Ar Fa En L2609 قهرمانان کلاهبرداری و اشتباهات بلشويکها 19170922 V26
Ar Fa En L2610 از دفتر يادداشتهای روزانه يک روزنامه‌نگار 1917 V26
Ar Fa En L2611 وظايف انقلاب 19171010 V26
Ar Fa En L2612 نامه به ای. ت. سميلگا، رئيس کميتۀ منطقه‌‌ای نيروی زمينی، نيروی دريايی و کارگران فنلاند 19170927 V26
Ar Fa En L2613 بحران بحد بلوغ رسيده است 1917 V26
Ar Fa En L2614 آيا بلشويکها ميتوانند قدرت دولتی را نگهدارند؟ 1917 V26
Ar Fa En L2615 به کارگران، دهقانان و سربازان! 19171002 V26
Ar Fa En L2616 نامه به کميته مرکزی، کميته‌های مسکو و پتروگراد و اعضای بلشويک شوراهای (سووييِت‌های) پتروگراد و مسکو 1917 V26
Ar Fa En L2617 تزهايی برای گزارش در کنفرانس هشتم اکتبر 1917 V26
Ar Fa En L2618 نامه به کنفرانس شهر پتروگراد 1917 V26
Ar Fa En L2619 تجديد نظر در برنامه حزب 1917 V26
Ar Fa En L2620 نصايح يک ناظر 1917 V26
Ar Fa En L2621 نامه به رفقای بلشويک شرکت کننده در کنگره شوراهای (سووييِت‌های) منطقه شمالی 1917 V26
Ar Fa En L2622 اجلاس کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها)، ١٠ اکتبر ١٩١٧ 19171010 V26
Ar Fa En L2623 اجلاس کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها)، ١٦ اکتبر ١٩١٧ 19171016 V26
Ar Fa En L2624 نامه به رفقا 1917 V26
Ar Fa En L2625 نامه به اعضای حزب بلشويک 1917 V26
Ar Fa En L2626 وظايف حزب ما در انترناسيونال 1917 V26
Ar Fa En L2627 نامه به کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V26
Ar Fa En L2628 حزب "انقلابی سوسياليست" يکبار ديگر به دهقانان حقّه ميزند 1917 V26
Ar Fa En L2629 نامه به اعضای کميته مرکزی 1917 V26
Ar Fa En L2630 به شهروندان روسيه! 1917 V26
Ar Fa En L2631 اجلاس شورای (سووييِت) نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد 1917 V26
Ar Fa En L2632 دومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای (سووييت‌های) نمايندگان کارگران و سربازان 1917 V26
Ar Fa En L2633 پيشنويس مقررات مربوط به کنترل کارگران 19171027 V26
Ar Fa En L2634 مکالمه در تماسی مستقيم با هلسينکی (هلسينگ‌فورس) 1917 V26
Ar Fa En L2635 کنفرانس نمايندگان لشگری از پادگان‌های پتروگراد 1917 V26
Ar Fa En L2636 پيام بيسيم شورای کميسارهای مردم، ٣٠ اکتبر ١٩١٧ 19171030 V26
Ar Fa En L2637 پيشنويس مقررات برای مستخدمين دفتری 1917 V26
Ar Fa En L2638 سخنرانی‌های ايراد شده در جلسه کميته مرکزی در اول نوامبر ١٩١٧ 19171101 V26
Ar Fa En L2639 قطعنامه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) درباره اپوزيسيون در داخل کميته مرکزی، ٢ نوامبر ١٩١٧ 19171102 V26
Ar Fa En L2640 اولتيماتوم اکثريت کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) به اقليت 1917 V26
Ar Fa En L2641 پيشنويس قطعنامه درباره آزادی مطبوعات 19171104 V26
Ar Fa En L2642 اجلاس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای - ٤ نوامبر ١٩١٧ 19171104 V26
Ar Fa En L2643 سخنرانی در گردهمايی مشترک نمايندگان شورای (سووييِت) کارگران و سربازان پتروگراد و هيأتهای نمايندگان جبهه‌ها 1917 V26
Ar Fa En L2644 به مردم 19171105 V26
Ar Fa En L2645 پاسخ به پرسشهای دهقانان 19171105 V26
Ar Fa En L2646 از کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V26
Ar Fa En L2647 از کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) 1917 V26
Ar Fa En L2648 مکالمه در تماسی مستقيم بين دولت و مقرّ فرماندهی در جبهه، ٩ نوامبر ١٩١٧ 19171109 V26
Ar Fa En L2649 پيام بيسيم به همه کميته‌های لشگرها، گردانهای مستقل، واحدهای نظامی با مأموريتهای ويژه، نيروی زمينی و...، به همه سربازان ارتش انقلابی و ملوانان نيروی دريايی انقلابی 1917 V26
Ar Fa En L2650 پيشگفتار به جزوه چگونه "انقلابيون سوسياليست" به مردم حقّه زدند... 19171109 V26
Ar Fa En L2651 اجلاس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای ١٠ نوامبر ١٩١٧ 19171110 V26
Ar Fa En L2652 از شورای کميسارهای مردم به کميته نظامی انقلابی 1917 V26
Ar Fa En L2653 کنگره فوق‌العاده سراسر روسيه‌ای شوراهای (سوويیِت‌های) نمايندگان دهقانان، ١٠ تا ٢٥ نوامبر ١٩١٧ 1917 V26
Ar Fa En L2654 ائتلاف بين کارگران و دهقانان استثمارشده 19171118 V26
Ar Fa En L2655 پيشنويس فرمان درباره حق انتخاب کنندگان در برکنار کردن انتخاب شوندگان 1917 V26
Ar Fa En L2656 گزارش درباره حق انتخاب کنندگان در عزل انتخاب شوندگان، ارائه شده در جلسه کميته اجرايی سراسر روسيه‌ای ٢١ نوامبر ١٩١٧ 19171121 V26
Ar Fa En L2657 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای نيروی دريايی، ٢٢ نوامبر ١٩١٧ 19171122 V26
Ar Fa En L2658 پيشگفتار به جزوه اسناد و مدارک مربوط به مسأله ارضی 1917 V26
Ar Fa En L2659 خطوط کلی برنامه برای مذاکرت صلح 1917 V26
Ar Fa En L2660 فرمان درباره بازداشت رهبران جنگ داخلی عليه انقلاب 1917 V26
Ar Fa En L2661 وظايف کتابخانه عمومی در پتروگراد 1917 V26
Ar Fa En L2662 اجلاس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای، اول دسامبر ١٩١٧ 19171201 V26
Ar Fa En L2663 سخنرانی ايراد شده در دومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای (سووييِت‌های) نمايندگان دهقانان، ٢ دسامبر ١٩١٧ 19171202 V26
Ar Fa En L2664 بيانيه (مانيفست) خطاب به مردم اوکرائين بهمراه يک التيماتوم به پارلمان اوکرائين (رادا) 1917 V26
Ar Fa En L2665 گزارش درباره وضعيت اقتصادی پتروگراد، کارگران پتروگراد و وظايف طبقه کارگر، ارائه شده به اجلاس بخش کارگری شورای (سووييِت) نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد، ٤ دسامبر ١٩١٧ 19171204 V26
Ar Fa En L2666 درباره شروع بکار مجلس مؤسسان 1917 V26
Ar Fa En L2667 پيشنويس يک بيانيه به دهقانان از سوی دومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای (سووييِت‌های) نمايندگان دهقانان 19171206 V26
Ar Fa En L2668 يادداشتی به فِليکس دزِرژينسکی همراه با پيشنويس يک فرمان در مورد مبارزه با ضدانقلابيون و خرابکاران 1917 V26
Ar Fa En L2669 سخنرانی در جلسه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها)، ١١ دسامبر ١٩١٧ - صورتجلسه 19171211 V26
Ar Fa En L2670 پيشنويس قطعنامه درباره دفتر موقّت گروه بلشويک در مجلس مؤسسان 1917 V26
Ar Fa En L2671 تزهايی درباره مجلس مؤسسان 19171212 V26
Ar Fa En L2672 سخنرانی در کنگره فوق‌العاده سراسر روسيه‌ای کارکنان راه‌آهن، ١٣ دسامبر ١٩١٧ 19171213 V26
Ar Fa En L2673 برای نان و صلح 1917 V26
Ar Fa En L2674 سخنرانی درباره ملّی کردن بانکها، ايراد شده در اجلاس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای، ١٤ دسامبر ١٩١٧ 1917 V26
Ar Fa En L2675 پيشنويس فرمان درباره ملّی کردن بانکها 1917 V26
Ar Fa En L2676 سؤالاتی از هيأتهای نمايندگی شرکت کننده در کنگره ارتش درباره پايان دادن به حالت بسيج و آماده‌باش ارتش * 1917 V26
Ar Fa En L2677 پيشنويس قطعنامه شورای کميسارهای مردم 1917 V26
Ar Fa En L2678 قطعنامه شورای کميسارهای مردم درباره مذاکرات با پارلمان اوکرائين (رادا) 1917 V26
Ar Fa En L2679 ترس از فروپاشی کهنه و مبارزه برای نو 19171227 V26
Ar Fa En L2680 رقابت را چگونه بايد سازمان داد؟ 1917 V26
Ar Fa En L2681 پيشنويس فرمان درباره کمونهای مصرف‌کنندگان 19171227 V26
Ar Fa En L2682 قطعنامه شورای کميسارهای مردم درباره پاسخ پارلمان اوکرائين (رادا) به اين شورا 1917 V26
١٩١٨ 1918
Ar Fa En L2683 سخنرانی در مراسم اعزام قطارهای حامل اولين نيروهای ارتش سوسياليستی. اول ژانويه ١٩١٨. گزارش روزنامه 19180101 V26
Ar Fa En L2684 بيانيه حقوق کارگران و استثمار شوندگان 1918 V26
Ar Fa En L2685 نامه به کنگره ارتش درباره پايان دادن به حالت جنگی ارتش 1918 V26
Ar Fa En L2686 مکالمه در تماس مستقيم با تروتسکی، رئيس هيأت نمايندگی صلح شوروی در برِست-ليتُفسک، ٣ ژانويه ١٩١٨ 19180103 V26
Ar Fa En L2687 قطعنامه کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای، ٣ ژانويه ١٩١٨ 19180103 V26
Ar Fa En L2688 اعلام گروه حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) در جلسه مجلس مؤسسان، ژانويه ١٩١٨ 1918 V26
Ar Fa En L2689 مردمی از دنيايی ديگر 1918 V26
Ar Fa En L2690 پيشنويس فرمان درباره انحلال مجلس مؤسسان 1918 V26
Ar Fa En L2691 سخنرانی درباره انحلال مجلس مؤسسان، ايراد شده در کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای، ٦ ژانويه ١٩١٨ 1918 V26
Ar Fa En L2692 درباره تاريخچه مسأله صلح نامقبول * 1918 V26
Ar Fa En L2693 مؤخره به تزهايی درباره مسأله نتايج بلافصل صلحی جداگانه و الحاق‌طلبانه 1918 V26
Ar Fa En L2694 سومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانان، ١٠ تا ١٨ ژانويه ١٩١٨ 1918 V26
Ar Fa En L2695 دستورالعمل‌هايی به سرفرماندهی گارد سرخ 1918 V26
Ar Fa En L2696 کنگره فوق‌العاده سراسر روسيه‌ای کارکنان راه‌آهن، ٥ تا ٣٠ ژانويه ١٩١٨ 1918 V26
Ar Fa En L2697 جلسه هيأت رئيسه شورای (سووييِت) پتروگراد با هيأتهای نمايندگی سازمانهای تدارک کننده ارزاق عمومی، ١٤ ژانويه ١٩١٨ 19180114 V26
Ar Fa En L2698 پيشنويس فرمان درباره ملّی کردن ناوگان تجاری و ترانسپورت در راههای آبی داخل کشور 1918 V26
Ar Fa En L2699 سخنرانی‌های ايراد شده در جلسه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها)، ١٩ ژانويه ١٩١٨ 19180119 V26
Ar Fa En L2700 پيام بيسيم خطاب به همگان. بويژه خطاب به هيأت صلح در برِست-ليتُفسک 1918 V26
Ar Fa En L2701 پيام بيسيم خطاب به همگان 1918 V26
Ar Fa En L2702 سخنرانی خطاب به مبلّغين اعزامی به ايالات مختلف. ٢٣ ژانويه ١٩١٨. گزارش روزنامه 19180123 V26
Ar Fa En L2703 تروتسکی. هيأت صلح روسيه. برِست ليتُفسک. پاسخ 1918 V26
Ar Fa En L2704 سخنرانی در جلسه کنگره‌ کميته زمين و بخش دهقانی سومين کنگره شوراها، ٢٨ ژانويه ١٩١٨ 1918 V26
Ar Fa En L2705 چند اظهار نظر رسمی در نشست صبح کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها). ١٨ فوريه ١٩١٨. صورتجلسه 19180218 V26
Ar Fa En L2706 سخنرانی‌های نشست عصر کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها). ١٨ فوريه ١٩١٨. صورتجلسه 19180218 V26
Ar Fa En L2707 پيشنويس پيام بيسيم به دولت کشور آلمان 1918 V26
Ar Fa En L2708 مکالمه در تماس مستقيم با شورای (سووييِت) مسکو. ٢٠ فوريه ١٩١٨ 1918 V26
Ar Fa En L2709 عبارت انقلابی (چسباندن "انقلابی" به همه چيز) * 1918 V27
Ar Fa En L2710 سرزمين پدری سوسياليستی در خطر است! 1918 V27
Ar Fa En L2711 ضميمه به فرمان شورای کميسارهای مردم: سرزمين پدری سوسياليستی در خطر است! 1918 V27
Ar Fa En L2712 بيماری خارش 1918 V27
Ar Fa En L2713 صلح يا جنگ؟ 1918 V27
Ar Fa En L2714 سخنرانی در جلسه مشترک گروههای بلشويک و "انقلابيون سوسياليست" "چپ" در کميته‌های اجرایی مرکزی سراسر روسيه، ٢٣ فوريه ١٩١٨. گزارش روزنامه 19180223 V27
Ar Fa En L2715 گزارش درباره جلسه کميته‌اجرايی‌های مرکزی سراسر روسيه، ٢٤ فوريه ١٩١٨ 19180224 V27
Ar Fa En L2716 اشتباه کجاست؟ 1918 V27
Ar Fa En L2717 صلحی نامقبول * 1918 V27
Ar Fa En L2718 سخنرانی‌های ايراد شده در جلسه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها)، ٢٤ فوريه ١٩١٨. صورتجلسه 19180224 V27
Ar Fa En L2719 يادداشت درباره لزوم امضای قرارداد صلح 1918 V27
Ar Fa En L2720 موضع کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) درباره مسأله صلح جداگانه و الحاق‌طلبانه 1918 V27
Ar Fa En L2721 درسی دردناک اما ضروری 1918 V27
Ar Fa En L2722 پيشنويس تصميم شورای کميسارهای مردم درباره تخليه دولت 1918 V27
Ar Fa En L2723 غريب و وحشتناک 19180228 V27
Ar Fa En L2724 پيشنويس يک دستور به همه شوراها 1918 V27
Ar Fa En L2725 بر مبنايی شبيه کسب و کار * 1918 V27
Ar Fa En L2726 درسی جدّی و مسئوليتی خطير 1918 V27
Ar Fa En L2727 هفتمين کنگره فوق‌العاده حزب کمونيست روسيه (بلشويک). ٦ تا ٨ مارس ١٩١٨ 1918 V27
Ar Fa En L2728 اصلی‌ترين وظيفه روز ما 1918 V27
Ar Fa En L2729 سخنرانی در شورای نمايندگان کارگران، دهقانان و ارتش سرخ مسکو، ١٢ مارس ١٩١٨. گزارش کلمه به کلمه 19180312 V27
Ar Fa En L2730 چهارمين کنگره شوراهای سراسر روسيه. ١٤ تا ١٦ مارس ١٩١٨ 1918 V27
Ar Fa En L2731 ملاحظاتی بر رفتار "کمونيست‌های چپ" 1918 V27
Ar Fa En L2732 متن اصلی (اديت نشده) مقاله وظايف عاجل دولت شوروی - گزارش کلمه به کلمه 1918 V27
Ar Fa En L2733 در خصوص فرمان دادگاههای انقلابی 1918 V27
Ar Fa En L2734 پيشگفتار به مجموعه مقالات خلاف جريان 1918 V27
Ar Fa En L2735 تزهايی درباره سياست بانکی 1918 V27
Ar Fa En L2736 سخنرانی در گردهمايی مدرسه سوارکاری الِکسی‌يِفسکی، ٧ آوريل ١٩١٨ 19180407 V27
Ar Fa En L2737 رهمنودهايی به شورای (سووييِت) ولادی‌وُستُک 1918 V27
Ar Fa En L2738 سخنرانی درباره مسأله مالی کشور در نشست سراسر روسيه‌ای کميته‌های اجرايی مرکزی، ١٨ آوريل ١٩١٨ 19180418 V27
Ar Fa En L2739 سخنرانی در شورای نمايندگان کارگران، دهقانان و ارتش سرخ مسکو، ٢٣ آوريل ١٩١٨. گزارش کلمه به کلمه 19180423 V27
Ar Fa En L2740 وظايف بلادرنگ دولت شوروی 1918 V27
Ar Fa En L2741 نشست سراسر روسيه‌ای کميته‌های اجرايی مرکزی، ٢٩ آوريل ١٩١٨ 19180429 V27
Ar Fa En L2742 شش تز درباره وظايف بلادرنگ دولت شوروی 1918 V27
Ar Fa En L2743 پيشنهاد مبنا درباره سياست اقتصادی و بویژه درباره سياست بانکی 1918 V27
Ar Fa En L2744 پيشنويس نقشه عمل کارهای فنی و علمی 1918 V27
Ar Fa En L2745 به کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه 1918 V27
Ar Fa En L2746 استدلالات بچگانه "جناح چپ" و ذهنيت خرده بورژوايی 19180400 V27
Ar Fa En L2747 تصميم کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) درباره اوضاع بين‌المللی 1918 V27
Ar Fa En L2748 پيشنهادهای مبنای فرمان مربوط به اِعمال ديکتاتوری بمنظور رساندن غذا به مردم 1918 V27
Ar Fa En L2749 اعتراض دولت آلمان عليه اشغال کريمه 1918 V27
Ar Fa En L2750 تزهايی درباره موقعيت سياسی کنونی 1918 V27
Ar Fa En L2751 گزارش درباره سياست خارجی، ارائه شده به جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای و شورای (سووييِت) مسکو، ١٤ مه ١٩١٨ 19180514 V27
Ar Fa En L2752 گزارش درباره اوضاع جاری، به کنفرانس منطقه‌ای مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها)، ١٥ مه ١٩١٨ 19180515 V27
Ar Fa En L2753 گزارش به کنگره سراسر روسيه‌ای نمايندگان دپارتمانهای مالی شوراها (سووييِت‌ها)، ١٨ مه ١٩١٨ 19180518 V27
Ar Fa En L2754 نامه خطاب به کنفرانس نمايندگان بنگاههايی که ملّی ميشوند، ١٨ ماه ١٩١٨ 19180518 V27
Ar Fa En L2755 پيشنويس تلگرام به کارگران پتروگراد، ٢١ مه ١٩١٨ 19180521 V27
Ar Fa En L2756 درباره قحطی. نامه به کارگران پتروگراد 1918 V27
Ar Fa En L2757 سخنرانی در دومين کنگره سراسر روسيه‌ای کميسارهای کار، ٢٢ مه ١٩١٨ 19180522 V27
Ar Fa En L2758 آکادمی سوسياليستی علوم اجتماعی - پيشنويس قرار شورای کميسارهای مردم 1918 V27
Ar Fa En L2759 تزهايی درباره اوضاع جاری 1918 V27
Ar Fa En L2760 سخنرانی در اولين کنگره شوراهای امور اقتصادی، ٢٦ مه ١٩١٨ 19180526 V27
Ar Fa En L2761 فراخوان به کارگران راه‌آهن، آبرسانی و کارگران صنايع فلزی 1918 V27
Ar Fa En L2762 نشست مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌ای، شورای نمايندگان کارگران، دهقانان و ارتش سرخ مسکو و اتحاديه‌ها، ٤ ژوئن ١٩١٨ 19180604 V27
Ar Fa En L2763 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای معلّمان انترناسيوناليست، ٥ ژوئن ١٩١٨ 19180605 V27
Ar Fa En L2764 آکادمی سوسياليستی علوم اجتماعی - رهنمودهايی برای کميسيون 1918 V27
Ar Fa En L2765 تلگرام به استالين و اشليپ‌نيکُف 1918 V27
Ar Fa En L2766 واحدهای جمع‌آوری محصولات غذايی احتکار شده. سخنرانی در گردهمايی کارگران در مسکو، ٢٠ ژوئن ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 19180620 V27
Ar Fa En L2767 سخنرانی در گردهمايی عمومی در باشگاه سُکُلنيکی، ٢١ ژوئن ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 1918 V27
Ar Fa En L2768 سازمان جمع‌آوری محصولات غذايی 1918 V27
Ar Fa En L2769 چهارمين کنفرانس اتحاديه‌ها و کميته‌های کارخانه در مسکو، ٢٧ ژوئن ١٩١٨ 19180627 V27
Ar Fa En L2770 سخنرانی در يک گردهمايی عمومی در محله سيموُنُفسکی، ٢٨ ژوئن ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 1918 V27
Ar Fa En L2771 سخنان پيامبرگونه 1918 V27
Ar Fa En L2772 سخنرانی در گردهمايی مدرسه سوارکاری الِکسی‌يِفسکی، ٢ ژوئیه ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 19180702 V27
Ar Fa En L2773 سخنرانی در جلسه گروه کمونيستی پنجمين کنگره شوراها، ٣ ژوئيه ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 19180703 V27
Ar Fa En L2774 پنجمين کنگره سراسر روسيه‌ای شورای نمايندگان کارگران، دهقانان و ارتش سرخ. ٤ تا ١٠ ژوئيه ١٩١٨ 1918 V27
Ar Fa En L2775 تلگرام به استالين 1918 V27
Ar Fa En L2776 در پاسخ به سؤالات مصاحبه خبرنگار روزنامه اخبار (ايزوستيا) در رابطه با شورش "انقلابيون سوسياليست چپ". گزارش مختصر 1918 V27
Ar Fa En L2777 به کارگران پتروگراد 1918 V27
Ar Fa En L2778 سخنرانی و بيانيه دولت در اجلاس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه‌، ١٥ ژوئيه ١٩١٨ 1918 V27
Ar Fa En L2779 سخنرانی در گردهمايی عمومی ناحيه لِفُورتُووُ، ١٩ ژوئيه ١٩١٨ 19180715 V27
Ar Fa En L2780 به زينوُوييِف، لاشِويچ و استاسوُوا 1918 V27
Ar Fa En L2781 گزارش ارائه شده به کنفرانس کميته‌های کارخانه در استان مسکو، ٢٣ ژوئيه ١٩١٨ 19180723 V27
Ar Fa En L2782 مکالمه در تماس مستقيم با استالين، ٢٤ ژوئيه ١٩١٨ 19180724 V27
Ar Fa En L2783 سخنرانی در يک گردهمايی در ناحيه خامُف‌نيکی، ٢٦ ژوئيه ١٩١٨ 19180726 V27
Ar Fa En L2784 تماس از طريق خط مستقيم. با زينوُوييِف، اسمُلنی، پتروگراد 1918 V27
Ar Fa En L2785 سخنرانی در جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه، شورای (سووييِت) مسکو، کميته‌های کارخانه و اتحاديه‌های کارگری مسکو، ٢٩ ژوئيه ١٩١٨ 19180729 V28
Ar Fa En L2786 سخنرانی در کنگره رؤسای شوراهای استانها (سوييِت‌های گوبِرنياها)، ٣٠ ژوئيه ١٩١٨، گزارش روزنامه 19180730 V28
Ar Fa En L2787 سخنرانی در گردهمايی لشگر انقلابی ورشو، ٢ اوت ١٩١٨، گزارش روزنامه 19180802 V28
Ar Fa En L2788 سخنرانی در گردهمايی در ناحيه بوتيرسکی، ٢ اوت ١٩١٨، گزارش روزنامه 19180802 V28
Ar Fa En L2789 سخنرانی در يک گردهمايی‌ سربازان ارتش سرخ در خُدينکا، ٢ اوت ١٩١٨، گزارش روزنامه 19180802 V28
Ar Fa En L2790 تزهایی درباره مسأله مواد غذايی - برای کميسارياهای مواد غذايی، کشاورزی، شورای عالی امور اقتصادی، مالی، تجاری و صنايع 1918 V28
Ar Fa En L2791 پذيرش به مؤسسات آموزش عالی فدراسيون روسيه. پيشنويس قرار شورای کميسارهای مردم 1918 V28
Ar Fa En L2792 نامه به کارگران يِلِلتس 1918 V28
Ar Fa En L2793 سخنرانی در گردهمايی در ناحيه سُکُلنيکی، ٩ اوت ١٩١٨، گزارش مختصر روزنامه 19180819 V28
Ar Fa En L2794 رفقای کارگر، پيش بسوی آخرين نبرد سرنوشت‌ساز! 1918 V28
Ar Fa En L2795 پيشنويس تلگرام به همه شوراهای (سووييِت‌های) نمايندگان، در خصوص ائتلاف کارگری-دهقانی 1918 V28
Ar Fa En L2796 سخنرانی‌های ايراد شده در جلسه کميته حزبی مسکو در مورد سازماندهی گروههای هواداران، ١٦ اوت ١٩١٨. صورتجلسه 19180816 V28
Ar Fa En L2797 نامه به کارگران آمريکا 1918 V28
Ar Fa En L2798 سخنرانی در گردهمايی در خانه مردم الِکسيیِف. ٢٣ اوت ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 19180823 V28
Ar Fa En L2799 سخنرانی در موزه پلی‌تکنيک، ٢٣ اوت ١٩١٨ 19180823 V28
Ar Fa En L2800 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای آموزش و پرورش، ٢٨ اوت ١٩١٨ 19180828 V28
Ar Fa En L2801 سخنرانی در گردهمايی در ناحيه باسمانی، ٣٠ اوت ١٩١٨، گزارش مختصر روزنامه 19180830 V28
Ar Fa En L2802 سخنرانی در گردهمايی در محل سابق مجتمع صنعتی مايکلسون، ٣٠ اوت ١٩١٨، گزارش مختصر روزنامه 19180830 V28
Ar Fa En L2803 تبريک و تهنيت به ارتش سرخ بمناسبت تصرف غازان (کازان) 1918 V28
Ar Fa En L2804 نامه به هيأت رئيسه کنفرانس سازمانهای فرهنگی و آموزشی پرولتری 1918 V28
Ar Fa En L2805 تلگرام به کارگران فارغ‌التحصيل از دانشکده افسری پتروگراد 1918 V28
Ar Fa En L2806 کاراکتر روزنامه‌های ما 19181108 V28
Ar Fa En L2807 تلگرام به کميته اجرايی گوبِرنيای (استان) پِنزا و شورای انقلابی جنگ ارتش يکم 1918 V28
Ar Fa En L2808 نامه به پرسنل ارتش سرخ که در تصرف غازان (کازان) شرکت داشتند 1918 V28
Ar Fa En L2809 نامه به جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه، شورای (سووييِت) مسکو، کميته‌های کارخانه و اتحاديه‌های کارگری مسکو، ٣ اکتبر ١٩١٨ 19181003 V28
Ar Fa En L2810 انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد 19181010 V28
Ar Fa En L2811 گزارش ارائه شده در جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه، شورای (سووييِت) مسکو، کميته‌های کارخانه و اتحاديه‌های کارگری مسکو، ٢٢ اکتبر ١٩١٨ 19181022 V28
Ar Fa En L2812 قطعنامه مصوّب در جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه، شورای (سووييِت) مسکو، کميته‌های کارخانه و اتحاديه‌های کارگری مسکو، ٢٢ اکتبر ١٩١٨ 1918 V28
Ar Fa En L2813 سخنرانی در مراسم بزرگداشت انقلاب اتريش-مجارستان، ٣ نوامبر ١٩١٨، گزارش مختصر روزنامه 19181103 V28
Ar Fa En L2814 سخنرانی در اجلاس رسمی شوراهای مرکزی سراسر روسيه و اتحاديه‌های کارگری مسکو، ٦ نوامبر ١٩١٨، گزارش مختصر روزنامه 19181106 V28
Ar Fa En L2815 ششمين کنگره فوق‌العاده شوراهای نمايندگان کارگران، دهقانان، قزاقها و ارتش سرخ، ٦ تا ٩ نوامبر ١٩١٨ 19181109 V28
Ar Fa En L2816 سخنرانی در مراسم پرده‌برداری از بنای يادبود مارکس و انگلس، ٧ نوامبر ١٩١٨ 19181107 V28
Ar Fa En L2817 سخنرانی در مراسم پرده‌برداری از لوحه يادبود جانباختگان انقلاب اکتبر، ٧ نوامبر ١٩١٨ 19181107 V28
Ar Fa En L2818 سخنرانی در گردهمايی و کنسرت برای کارکنان کميسيون فوق‌العاده سراسر روسيه، ٧ نوامبر ١٩١٨ 19181107 V28
Ar Fa En L2819 سخنرانی در جلسه هیأتهای نمايندگی اعزامی از سوی کميته‌های دهقانان فقير استانهای (گوبرنياهای) مرکزی، ٨ نوامبر ١٩١٨ 19181108 V28
Ar Fa En L2820 تلگرام به همه نمايندگان شوراها (سووييِت‌ها)، به تک تک مردم 1918 V28
Ar Fa En L2821 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای زنان کارگر 19181119 V28
Ar Fa En L2822 سخنرانی در گردهمايی به افتخار لنين، ٢٠ نوامبر ١٩١٨، گزارش مختصر روزنامه 19181120 V28
Ar Fa En L2823 تغيير موضعهای ارزشمند پيتيريم سُروُکين 1918 V28
Ar Fa En L2824 سخنرانی بمناسبت روز افسران سرخ، ٤ نوامبر ١٩١٨ 19181124 V28
Ar Fa En L2825 سخنرانی در جلسه هيأتهای نمايندگی از سوی تعاونی مرکزی کارگران مسکو، ٢٦ نوامبر ١٩١٨ 19181126 V28
Ar Fa En L2826 جلسه کارگران حزبی مسکو، ٢٧ نوامبر ١٩١٨ 1918 V28
Ar Fa En L2827 تلگرام به سرفرماندهی ارتش سرخ در سِرپوخُف 1918 V28
Ar Fa En L2828 انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد 19181110 V28
Ar Fa En L2829 پيشنويس قرار درباره بکارگيری کنترل دولتی 1918 V28
Ar Fa En L2830 سخنرانی خطاب به کنگره شوراهای (سوييِت‌های) گوبرنيای (استان) مسکو، کميته‌های دهقانان فقير و کميته‌های نواحی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها)، ٨ دسامبر ١٩١٨. گزارش مختصر روزنامه 19181208 V28
Ar Fa En L2831 سخنرانی خطاب به سومين کنگره تعاونی‌ کارگران، ٩ دسامبر ١٩١٨ 19181209 V28
Ar Fa En L2832 سخنرانی خطاب به اولين کنگره دپارتمانهای زمين سراسر روسيه، کميته‌ها و کمونهای دهقانان فقير، ١١ دسامبر ١٩١٨ 19181211 V28
Ar Fa En L2833 پيشنويس کارنشده قوائد ناظر بر اداره نهادهای شورايی 1918 V28
Ar Fa En L2834 پيشنويس قرار کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) 1918 V28
Ar Fa En L2835 سخنرانی در کنفرانس کارگران ناحيه پرسنيا، ١٤ دسامبر ١٩١٨ 19181214 V28
Ar Fa En L2836 تلگرام به اوکرائينی‌های سامارا 1918 V28
Ar Fa En L2837 "دمکراسی" و ديکتاتوری 19181223 V28
Ar Fa En L2838 قهرمانی کارگران پرِسنيا 1918 V28
Ar Fa En L2839 سخنرانی خطاب به دومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای امور اقتصادی، ٢٥ دسامبر ١٩١٨ 19181225 V28
Ar Fa En L2840 وظايف اتحاديه‌ها 1918 V28
Ar Fa En L2841 تصويری کوچک در توضيح مسائلی بزرگ 1918 V28
١٩١٩ 1919
Ar Fa En L2842 تلگرام به استالين و دزِرژينسکی 1919 V28
Ar Fa En L2843 سخنرانی در جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه، شورای (سووييِت) مسکو، کنگره اتحاديه‌های کارگری سراسر روسيه، ١٧ ژانويه ١٩١٩ 19190117 V28
Ar Fa En L2844 سخنرانی در کنفرانس شهر مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها)، ١٨ ژانويه ١٩١٩، گزارش مختصر روزنامه 19190118 V28
Ar Fa En L2845 سخنرانی در دومين کنگره سراسر روسيه‌ای معلّمان انترناسيوناليست، ١٨ ژانويه ١٩١٩ 19190118 V28
Ar Fa En L2846 سخنرانی در يک گردهمايی اعتراضی در پی قتل کارل ليبکنخت و روزا لوکزامبورگ - ١٩ ژانويه ١٩١٩. گزارش مختصر روزنامه 19190119 V28
Ar Fa En L2847 گزارش ارائه شده در دومين کنگره اتحاديه‌های سراسر روسيه، ٢٠ ژانويه ١٩١٩ 19190120 V28
Ar Fa En L2848 نامه به کارگران اروپا و آمريکا 1919 V28
Ar Fa En L2849 سخنرانی در دومين کنفرانس رؤسای ادارات مسئول آموزش جوانان و دپارتمانهای آموزش استانها (گوبِرنياها) - ٢٤ ژانويه ١٩١٩ 19190124 V28
Ar Fa En L2850 همه در بخشهای مواد غذایی و حمل و نقل کار کنند! * 1919 V28
Ar Fa En L2851 اقدامات ناظر بر انتقال از تعاونی بورژوايی به تدارک و توزيع کمونيستی-پرولتری 1919 V28
Ar Fa En L2852 تلگرام به کميته انقلابی‌ گوبرنيای (استان) اوفا 1919 V28
Ar Fa En L2853 پيشنويس پيام بيسيم از کميسار مردم در امور خارجه 1919 V28
Ar Fa En L2854 بسته شدن روزنامه منشويکی‌ای که دفاع کشور را تضعيف ميکرد. پيشنويس قطعنامه کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. 1919 V28
Ar Fa En L2855 به کميساريای مردم در امر آموزش پرورش 1919 V28
Ar Fa En L2856 کنگره اول انترناسيونال کمونيستی - ٢ تا ٦ مارس ١٩١٩ 19190306 V28
Ar Fa En L2857 فتح شده و ثبت شده 19190305 V28
Ar Fa En L2858 تأسيس انترناسيونال کمونيستی، سخنرانی در جلسه مشترک، ٦ مارس ١٩١٩ 19190306 V28
Ar Fa En L2859 يادداشت به استالين درباره تجديد سازمان کنترل دولتی 1919 V28
Ar Fa En L2860 جلسه شورای (سوويیِت) پتروگراد. ١٢ مارس ١٩١٩ 19190312 V29
Ar Fa En L2861 نشست اولين کنگره کارگران زراعی گوبرنيای (استان) پتروگراد. ١٣ مارس ١٩١٩ 19190313 V29
Ar Fa En L2862 سخنرانی در جلسه خانه مردم، پتروگراد ١٣ مارس ١٩١٩. گزارش روزنامه 19190313 V29
Ar Fa En L2863 دستاوردها و مشکلات دولت شوروی 1919 V29
Ar Fa En L2864 سخنرانی بياد اسوِردلُف در نشست ويژه کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. ١٨ مارس ١٩١٩ 19190318 V29
Ar Fa En L2865 سخنرانی در مراسم بخاکسپاری ياکُف اسوِردلُف. ١٨ مارس ١٩١٩. گزارش روزنامه 19190318 V29
Ar Fa En L2866 پيشنويس برنامه حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) 1919 V29
Ar Fa En L2867 هشتمين کنگره حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) - ١٨ تا ٢٣ مارس ١٩١٩ 19190323 V29
Ar Fa En L2868 پيام تبريک بيسيم به دولت جمهوری شوروی مجارستان. ٢٢ مارس ١٩١٩ 19190322 V29
Ar Fa En L2869 پيام بيسيم به بِلا کون. ٢٣ مارس ١٩١٩ * 19190323 V29
Ar Fa En L2870 پاسخ به نامه سرگشاده يک بورژوا سوسياليست 1919 V29
Ar Fa En L2871 درباره نامزدی کالينين برای مقام رياست کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. ٣٠ مارس ١٩١٩ 19190330 V29
Ar Fa En L2872 به ياد رفيق ياکُف اسوِردلُف، رئيس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه 1919 V29
Ar Fa En L2873 انترناسيونال کمونيستی سوّم 1919 V29
Ar Fa En L2874 مذاکرات با بِلا کون از طريق ارتباط بيسيم 1919 V29
Ar Fa En L2875 فراخوانی به ارتش سرخ 1919 V29
Ar Fa En L2876 دهقانان ميانه‌حال 1919 V29
Ar Fa En L2877 قدرت شورايی چيست؟ 1919 V29
Ar Fa En L2878 چگونه مردم زحمتکش ميتوانند از سرکوب ملّاکين و سرمايه‌داران برای هميشه نجات پيدا کنند 1919 V29
Ar Fa En L2879 قتل‌ها و خشونت‌های سازمانيافته ضديهودی 1919 V29
Ar Fa En L2880 پيام تلفنی به کميسيون فوق‌العاده سراسر روسيه. اول آوريل ١٩١٩ 19190401 V29
Ar Fa En L2881 جلسه پلنوم فوق‌العاده شورای (سووييِت) نمايندگان کارگران و ارتش سرخ مسکو. ٣ آوريل ١٩١٩ 19190403 V29
Ar Fa En L2882 نامه به کارگران پتروگراد درباره کمک رسانی به جبهه شرقی 1919 V29
Ar Fa En L2883 تزهای کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) درباره وضعيت جبهه شرقی 1919 V29
Ar Fa En L2884 پلنوم شورای مرکزی سراسر روسيه‌ای اتحاديه‌ها. ١١ آوريل ١٩١٩ 19190411 V29
Ar Fa En L2885 پيشگفتار به جزوه آنری گيلدو "سوسياليسم و سنديکاليسم در فرانسه در دوره جنگ" 1919 V29
Ar Fa En L2886 سخنرانی در شروع اولين دوره‌ آموزشی فرماندهی شورای (سووييِت) مسکو. ١٥ آوريل ١٩١٩. گزارش مختصر روزنامه 19190415 V29
Ar Fa En L2887 انترناسيونال سوم و جايگاهش در تاريخ 1919 V29
Ar Fa En L2888 سخنرانی در گردهمايی کارکنان راه‌آهن در مرکز راه‌آهن مسکو. ١٦ آوريل ١٩١٩ 19190416 V29
Ar Fa En L2889 مبارزه عليه کُلچاک. سخنرانی در کنفرانس کميته‌های کارخانه و اتحاديه‌های مسکو. ١٧ آوريل ١٩١٩. گزارش روزنامه 19190417 V29
Ar Fa En L2890 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای دانشجويان کمونيست. ١٧ آوريل ١٩١٩ 19190417 V29
Ar Fa En L2891 پيام تبريک به جمهوری شوروی باواريا 19190427 V29
Ar Fa En L2892 تلگرام به رئيس شورای کميسارهای مردم اوکرائين 1919 V29
Ar Fa En L2893 سه سخنرانی در ميدان سرخ مسکو. اول مه ١٩١٩ 19190501 V29
Ar Fa En L2894 اولين کنگره سراسر روسيه‌ای آموزش بزرگسالان. ٦ تا ١٩ مه ١٩١٩ 19190519 V29
Ar Fa En L2895 پیشگفتار برای جزوۀ "فریب مردم با شعارهای آزادی و برابری" 19190623 V29
Ar Fa En L2896 تلگرام به شورای کميسارهای مردم اوکرائين 1919 V29
Ar Fa En L2897 بندهای الحاقی به پيشنويس فراخوان به کارگران آلمان و دهقانان آلمانی که نيروی کار ديگران را استثمار نميکنند 1919 V29
Ar Fa En L2898 تلگرام به استالين. ٢٠ مه ١٩١٩ 19190520 V29
Ar Fa En L2899 سخنرانی در جشنواره تعليمات نظامی عمومی. ٢٥ مه ١٩١٩. گزارش مختصر روزنامه 19190525 V29
Ar Fa En L2900 تبريک و تهنيت به کارگران مجارستان 1919 V29
Ar Fa En L2901 قهرمانان انترناسيونال بِرن 1919 V29
Ar Fa En L2902 تلگرام به استالين. ٢٩ مه ١٩١٩ 19190529 V29
Ar Fa En L2903 مواظب جاسوسان باشيد! 1919 V29
Ar Fa En L2904 پيشنويس رهنمودهای کميته مرکزی درباره وحدت ارتش 1919 V29
Ar Fa En L2905 تلگرام به استالين. ٤ ژوئن ١٩١٩ 19190604 V29
Ar Fa En L2906 پيشنويس قرار کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) درباره جبهه پتروگراد 1919 V29
Ar Fa En L2907 آغازی عالی. قهرمانی کارگران در پشت جبهه. "شنبه‌کاری‌های کمونيستی" 1919 V29
Ar Fa En L2908 تلگرام به استالين. ٣٠ ژوئن ١٩١٩ 19190630 V29
Ar Fa En L2909 برای جنگ با دِنيکين همه بميدان بياييد! 1919 V29
Ar Fa En L2910 موقعيت کنونی و وظايف بلادرنگ قدرت شورايی. گزارش، ٤ ژوئيه ١٩١٩ 1919 V29
Ar Fa En L2911 دولت. سخنرانی و درس در دانشگاه اسوِردلُف. 19190711 V29
Ar Fa En L2912 موقعيت داخلی و خارجی جمهوری - گزارش ارائه شده به کنفرانس مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ١٢ ژوئيه ١٩١٩. گزارش روزنامه 19190712 V29
Ar Fa En L2913 وظايف انترناسيونال سوم. رامسوی مک‌دونالد درباره انترناسيونال سوم 1919 V29
Ar Fa En L2914 سخنرانی درباره اوضاع داخل و خارج کشور، در کنفرانس ارتش سرخ در اردوگاه خوُدينسه‌اويه. ١٥ ژوئيه ١٩١٩ 19190715 V29
Ar Fa En L2915 پاسخ به سؤالات يک روزنامه‌نگار آمريکايی 1919 V29
Ar Fa En L2916 وضعيت جنگی و مواد غذايی. ٣٠ ژوئيه ١٩١٩ 19190730 V29
Ar Fa En L2917 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای کارگران در آموزش پرورش و فرهنگ سوسياليستی، ٣٠ ژوئيه ١٩١٩ 19190730 V29
Ar Fa En L2918 در محلّات مسکونی مستخدمين خانگی * 1919 V29
Ar Fa En L2919 سخنرانی در کنفرانس غيرحزبی کارگران و پرسنل ارتش سرخ. ٦ اوت ١٩١٩. گزارش روزنامه 19190819 V29
Ar Fa En L2920 به رفقا سِرهاتی و لازاری 1919 V29
Ar Fa En L2921 نامه به کارگران و دهقانان بمناسبت پيروزی بر کُلچاک 1919 V29
Ar Fa En L2922 نامه به سيلويا پانک‌هِرست 1919 V29
Ar Fa En L2923 آزادی داد و ستد غلات، شرايط اساسی برای پيروزی 1919 V29
Ar Fa En L2924 سخنرانی در کنفرانس غيرحزبی کارگران و پرسنل ارتش سرخ نواحی باسمانی، لِفوُرتُووُ، الکسِيِفسکُويه و سُکُلينسکی. ٣ سپتامبر ١٩١٩ 19190903 V30
Ar Fa En L2925 بورژوازی چگونه از کسانی که از اين صف به جبهه آنان ميپيوندند بهره‌برداری ميکند 19190920 V30
Ar Fa En L2926 به کارگران آمريکا 1919 V30
Ar Fa En L2927 وظايف جنبش زنان کارگر در جمهوری شورايی. ٢٣ سپتامبر ١٩١٩ 19190923 V30
Ar Fa En L2928 نمونه کارگران پتروگراد 1919 V30
Ar Fa En L2929 پاسخ به سؤالات مطرح شده از سوی خبرنگار روزنامه شيکاگو دِيلی نيوز 1919 V30
Ar Fa En L2930 تبريک و تهنيت به کمونيستهای آلمان، فرانسه و ايتاليا 1919 V30
Ar Fa En L2931 دولت کارگران و هفته حزب 1919 V30
Ar Fa En L2932 سخنرانی خطاب به کمونيستهای کارگر بسيج شده، از بالکن مقرّ شورای نمايندگان کارگران و ارتش سرخ مسکو. ١٦ اکتبر ١٩١٩. گزارش روزنامه 19191016 V30
Ar Fa En L2933 به کارگران و پرسنل ارتش سرخ پتروگراد 1919 V30
Ar Fa En L2934 به پرسنل ارتش سرخ 1919 V30
Ar Fa En L2935 نتايج هفته حزب در مسکو و وظايف ما 1919 V30
Ar Fa En L2936 سخنرانی خطاب به دانشجويان دانشگاه اسوِردلُف بهنگام عزيمت به جبهه. ٢٤ اکتبر ١٩١٩ 19191024 V30
Ar Fa En L2937 به رفيق لُريو و همه دوستان فرانسوی که به انترناسيونال سوم پيوسته‌اند 1919 V30
Ar Fa En L2938 نامه به کميته مرکزی حزب کمونيست آلمان در مورد انشعاب 1919 V30
Ar Fa En L2939 به رفقای کمونيستی که به حزب کمونيست متحد آلمان تعلق داشتند و اکنون حزبی جديد تشکيل داده‌اند 1919 V30
Ar Fa En L2940 به رفيق سِرّاتی و همه کمونيستهای ايتاليا 1919 V30
Ar Fa En L2941 مصاحبه با روزنامه منچستر گارديَن. مفاد قرارداد صلح آقای بوليت هنوز بلشويکها و تبليغات خوب را در ميان مردم کشورهای غربی را حفظ ميکند 1919 V30
Ar Fa En L2942 ديکتاتوری پرولتاريا 1919 V30
Ar Fa En L2943 اقتصاد و سياست در دوران ديکتاتوری پرولتاريا 1919 V30
Ar Fa En L2944 تبريک و تهنيت به کارگران پتروگراد 1919 V30
Ar Fa En L2945 قدرت شوروی و موقعیّت زنان 19191106 V30
Ar Fa En L2946 دو سال قدرت شورايی 1919 V30
Ar Fa En L2947 دو سال قدرت شورايی دو سال حکومت شورايی 1919 V30
Ar Fa En L2948 به کمونيستهای ترکستان 1919 V30
Ar Fa En L2949 مبارزه برای فائق آمدن بر بحران سوخت. نامه‌ای به سازمانهای حزبی 1919 V30
Ar Fa En L2950 سخنرانی در اولين کنفرانس سراسر روسيه‌ای در مورد کار حزبی در مناطق روستايی. ١٨ نوامبر ١٩١٩ 19191118 V30
Ar Fa En L2951 خطاب به دومين کنگره سراسر روسيه‌ای سازمانهای کمونيستی مردم کشورهای مشرق. ٢٢ نوامبر ١٩١٩ 19191122 V30
Ar Fa En L2952 پيشنويس قطعنامه کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) درباره حکومت شورايی در اوکرائين 1919 V30
Ar Fa En L2953 هشتمين کنفرانس سراسر روسيه‌ای حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) - ٢ تا ٤ دسامبر ١٩١٩ 19191204 V30
Ar Fa En L2954 سخنرانی در اولين کنگره کمونهای کشاورزی و تعاونيهای (آرتِل‌های) زراعی. ٤ دسامبر ١٩١٩ 19191204 V30
Ar Fa En L2955 هفتمين کنگره شوراهای (سووييِت‌های) سراسر روسيه. ٥ تا ٩ دسامبر ١٩١٩ 19191209 V30
Ar Fa En L2956 انتخابات مجلس مؤسسان و ديکتاتوری پرولتاريا 1919 V30
Ar Fa En L2957 به نسل جوان 1919 V30
Ar Fa En L2958 سخنرانی در گردهمايی ناحيه پرِسنيا بمناسبت سالگرد قيام دسامبر ١٩٠٥. ١٩ دسامبر ١٩١٩ 19191219 V30
Ar Fa En L2959 گزارش درباره شنبه‌کاری‌های کمونيستی ارائه شده به يکی از کنفرانسهای حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) در شهر مسکو. ٢٠ دسامبر ١٩١٩ 19191220 V30
Ar Fa En L2960 نامه به کارگران و دهقانان اوکرائين بمناسبت پيروزيهای بدست آمده در مبارزه عليه دِنيکين 1919 V30
Ar Fa En L2961 زبان روسی را خراب نکنيد. افکاری در وقت فراغت، يعنی وقت گوش دادن به سخنرانی‌ها در جلسات عمومی 1919 V30
١٩٢٠ 1920
Ar Fa En L2962 به دفتر کنگرۀ زنان در گوبرنیای پتروگراد 19200110 V30
Ar Fa En L2963 ملاحظاتی دربارۀ "قوانین برای بازرسی کارگران و دهقانان" و الحاقیه‌ای برای پیشنویس‌های آن 19200124 V30
Ar Fa En L2964 سخنرانی در کنفرانس غيرحزبی کارگران و پرسنل ارتش سرخ ناحيه پرِسنيا، مسکو. ٢٤ ژانويه ١٩٢٠. گزارش روزنامه 19200124 V30
Ar Fa En L2965 پيشنويس قرارها و رهنمودهايی درباره تعاونی‌ها 1920 V30
Ar Fa En L2966 سخنرانی در سومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای امور اقتصادی. ٢٧ ژانويه ١٩٢٠. گزارش روزنامه 19200127 V30
Ar Fa En L2967 به اعضای شورای دفاع 1920 V30
Ar Fa En L2968 گزارش کار کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه و شورای کميسارهای مردم، ارائه شده به اولين نشست اجلاس هفتم کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. ٢ فوريه ١٩٢٠ 19200202 V30
Ar Fa En L2969 پيشنويس (يا تزهای) پاسخ حزب کمونيست روسيه به نامه حزب مستقل سوسيال دمکرات آلمان 1920 V30
Ar Fa En L2970 سخنرانی در گردهمايی کارکنان راه‌آهن در مرکز راه‌آهن مسکو. ٥ فوريه ١٩٢٠ 19200205 V30
Ar Fa En L2971 جنگ جنگ است! (در جنگ حلوا خير نميکنند!) * 1920 V30
Ar Fa En L2972 سخنرانی در کنفرانس غيرحزبی نواحی بلاگوشا-لِفوُرتُووُ. ٩ فوريه ١٩٢٠. گزارش روزنامه 19200209 V30
Ar Fa En L2973 يادداشتهای يک روزنامه‌نگار 1920 V30
Ar Fa En L2974 تلگرام به استالين. ١٠ فوريه ١٩٢٠ 19200210 V30
Ar Fa En L2975 تلگرام به استالين. ١٨ فوريه ١٩٢٠ 1920 V30
Ar Fa En L2976 در پاسخ به سؤالات کارل ويگاند، وابسته مطبوعاتی سرويس خبری يونيورسال در برلين 19200218 V30
Ar Fa En L2977 در پاسخ به سؤالات خبرنگار دِيلی اکسپرس تلگرام 1920 V30
Ar Fa En L2978 تلگرام به استالين. ٢٠ فوريه ١٩٢٠ 19200220 V30
Ar Fa En L2979 به زنان کارگر 19200221 V30
Ar Fa En L2980 تلگرام به استالين. ٢٢ فوريه ١٩٢٠ 19200222 V30
Ar Fa En L2981 سخنرانی در سومين کنفرانس سراسر روسيه‌ای مديران بخش‌های آموزش بزرگسالان در دپارتمانهای آموزش گوبرنياها (استانها). ٢٥ فوريه ١٩٢٠ 19200225 V30
Ar Fa En L2982 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای قزاقهای زحمتکش. اول مارس ١٩٢٠ 19200301 V30
Ar Fa En L2983 سخنرانی در دومين کنگره سراسر روسيه‌ای کارگران دارو و درمان. اول مارس ١٩٢٠. صورتجلسه 19200301 V30
Ar Fa En L2984 نامه به سازمانهای حزب کمونيست روسيه درباره تدارک کنگره حزب 1920 V30
Ar Fa En L2985 درباره روز جهانی زن 1920 V30
Ar Fa En L2986 سخنرانی در جلسه شورای نمايندگان کارگران و ارتش سرخ مسکو. ٦ مارس ١٩٢٠ 19200306 V30
Ar Fa En L2987 سخنرانی در گردهمايی شورای (سووييِت) مسکو در بزرگداشت اولين سالگرد انترناسيونال سوم. ٦ مارس ١٩٢٠ 19200306 V30
Ar Fa En L2988 سخنرانی در سومين کنگره سراسر روسيه‌ای کارگران آبرسانی. ١٥ مارس ١٩٢٠ 19200315 V30
Ar Fa En L2989 سخنرانی در گردهمايی به ياد اسوِردلُف. ١٦ مارس ١٩٢٠. گزارش مختصر روزنامه 19200316 V30
Ar Fa En L2990 دو سخنرانی ضبط شده: کار برای راه‌آهن - انضباط کار 1920 V30
Ar Fa En L2991 نهمين کنگره حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ٢٩ مارس تا ٥ آوريل ١٩٢٠ 19200405 V30
Ar Fa En L2992 درباره سازش‌ها 1920 V30
Ar Fa En L2993 تلگرام به اوُرژُنيکيدزه 1920 V30
Ar Fa En L2994 سخنرانی در اولين کنگره رسمی سراسر روسيه‌ای کارگران معادن * 1920 V30
Ar Fa En L2995 سخنرانی در سومين کنگره سراسر روسيه‌ای اتحاديه‌ها. ٧ آوريل ١٩٢٠ 19200407 V30
Ar Fa En L2996 از انهدام نظام کهنه اجتماعی تا خلق يک نظام نو 1920 V30
Ar Fa En L2997 سخنرانی در سومين کنگره کارگران نسّاج. ١٩ آوريل ١٩٢٠ 19200419 V30
Ar Fa En L2998 سخنرانی در گردهمايی کميته مسکو حزب کمونيست (بلشويکها) به افتخار پنجاهمين سال تولد لنين. ٢٣ آوريل ١٩٢٠ 19200423 V30
Ar Fa En L2999 کمونيسم "جناح چپ": يک بيماری ويژه نوزادان 1920 V31
Ar Fa En L3000 سخنرانی در کنگره سراسر روسيه‌ای کارگران شيشه، چينی و سفال‌. ٢٩ آوريل ١٩٢٠ 19200429 V31
Ar Fa En L3001 از اولين شنبه‌کاری بر روی راه‌آهن غازان-مسکو به شنبه‌کاری در تمام روسيه در روز کارگر 1920 V31
Ar Fa En L3002 سخنرانی در گردهمايی ويژه بمناسبت نصب سنگ بنای يادبود کارگر آزاد شده. اول مه ١٩٢٠ 19200501 V31
Ar Fa En L3003 سخنرانی خطاب به سربازان ارتش سرخ در حال عزیمت به جبهۀ لهستان. ٥ مه ١٩٢٠ 19200505 V31
Ar Fa En L3004 سخنرانی در جلسه مشترک کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. ٥ مه ١٩٢٠ 19200505 V31
Ar Fa En L3005 تلگرام به دولت سوسياليست شورايی آذربايجان 1920 V31
Ar Fa En L3006 سخنرانی در کنفرانس کارگران و پرسنل ارتش سرخ در ناحيه روُگوُژسکوُ-سيمُفسکی مسکو. ١٣ مه ١٩٢٠ 19200513 V31
Ar Fa En L3007 به انجمن انقلابی هندوستان (پاسخ به پيام دريافتی از اجلاس کابل) 1920 V31
Ar Fa En L3008 قانونی بودن و تبعيت "دوگانه" (نامه به استالين) 1920 V31
Ar Fa En L3009 نامه به کارگران بريتانيا 1920 V31
Ar Fa En L3010 پيشنويس مقدماتی تزهايی درباره مسائل ملّی و مستعمراتی برای دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی 19200605 V31
Ar Fa En L3011 پيشنويس مقدماتی تزهايی درباره مسأله ارضی برای دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3012 کمونيسموس (کمونيسم)، روزنامه رسمی انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3013 سخنرانی در دومين کنفرانس سازماندهان مسئول کار در مناطق روستايی، ١٢ ژوئن ١٩٢٠ 19200612 V31
Ar Fa En L3014 پيام تلفنی به کنفرانس سراسر روسيه‌ای در مورد مواد غذايی 1920 V31
Ar Fa En L3015 کمک برای مجروحين ارتش سرخ! 1920 V31
Ar Fa En L3016 تزهايی درباره وظايف بنيادی دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3017 پاسخ به نامه‌ای از کميته موقت مشترک برای حزب کمونيست بريتانيا 1920 V31
Ar Fa En L3018 پيام تلفنی به استالين. ١٣ ژوئيه ١٩٢٠ 19200713 V31
Ar Fa En L3019 تلگرام به استالين. ١٧ ژوئيه ١٩٢٠ 19200717 V31
Ar Fa En L3020 شرايط پذيرفته شدن به انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3021 بند بيستم شرايط پذيرفته شدن به انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3022 دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3023 تلگرام به استالين. ٢ اوت ١٩٢٠ 19200802 V31
Ar Fa En L3024 تلگرام به استالين. ٤ اوت ١٩٢٠ 19200802 V31
Ar Fa En L3025 تلگرام به استالين. ١١ اوت ١٩٢٠ 19200811 V31
Ar Fa En L3026 نامه به کمونيستهای اتريش 19200815 V31
Ar Fa En L3027 دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3028 پاسخ به آقای سِگرو، وابسته مطبوعاتی دِيلی نيوز 1920 V31
Ar Fa En L3029 سخنرانی در نهمين کنفرانس سراسر روسيه‌ای حزب کمونيست روسيه. ٢٢ سپتامبر ١٩٢٠ 19200922 V31
Ar Fa En L3030 نامه به کارگران آلمانی و فرانسوی در مورد بحث درباره دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی 1920 V31
Ar Fa En L3031 وظايف لیگ‌های جوانان 19201002 V31
Ar Fa En L3032 سخنرانی در کنگره کارگران صنايع چرم. دوم اکتبر ١٩٢٠ 19201002 V31
Ar Fa En L3033 به دهقانان فقير اوکرائين 1920 V31
Ar Fa En L3034 درباره فرهنگ پرولتری 1920 V31
Ar Fa En L3035 سخنرانی در کنفرانس رؤسای کميته‌های روستايی نواحی، بخشها و شهرک‌های گوبرنيای (استان) مسکو. ١٥ اکتبر ١٩٢٠ 19201015 V31
Ar Fa En L3036 نکات پايانی در کنفرانس رؤسای کميته‌های روستايی نواحی، بخشها و شهرک‌های گوبرنيای (استان) مسکو. ١٥ اکتبر ١٩٢٠ 19201015 V31
Ar Fa En L3037 تلگرام به دولت شورايی اوکرائين و سرفرماندهی کل جبهه جنوبی. ١٦ اکتبر ١٩٢٠ 19201016 V31
Ar Fa En L3038 درافزوده‌ای به تاريخچه مسأله ديکتاتوری 1920 V31
Ar Fa En L3039 پیام تبریک به کنفرانس سراسری ادارات گوبرنیا برای کار در میان زنان 1920 V31
Ar Fa En L3040 تلگرام به استالين. ٢٩ اکتبر ١٩٢٠ 19201029 V31
Ar Fa En L3041 سخنرانی در يکی از کنفرانسهای سراسر روسيه‌ای کارکنان آموزش سياسی دپارتمانهای آموزش و پرورش استانها و نواحی. ٣ نوامبر ١٩٢٠ 19201103 V31
Ar Fa En L3042 پيشنويس قطعنامه درباره "وظايف اتحاديه‌ها، و روشهای دستيابی آنها به اهدافشان" 1920 V31
Ar Fa En L3043 دربارۀ مبارزۀ درونی حزب سوسیالیست ایتالیا 19201112 V31
Ar Fa En L3044 سخنرانی در پلنوم مشترک شورای نمايندگان کارگران، دهقانان و ارتش سرخ، کميته مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) و شورای اتحاديه شهر مسکو، در خصوص سومين سالگرد انقلاب اکتبر. ٦ نوامبر ١٩٢٠ 19201106 V31
Ar Fa En L3045 تلگرام به استالين. ١٣ نوامبر ١٩٢٠ 19201113 V31
Ar Fa En L3046 تزهايی درباره تبليغ توليد 1920 V31
Ar Fa En L3047 خلاصه شده صحبتهای لنين و استالين از طريق خط مستقيم تلفنی 1920 V31
Ar Fa En L3048 موضع داخل کشوری و خارج کشوری ما و وظايف حزب، سخنرانی در کنفرانس گوبرنيای (استان) مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ٢١ نوامبر ١٩٢٠ 19201121 V31
Ar Fa En L3049 سخنرانی در کنفرانس گوبرنيای (استان) مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). درباره انتخابات کميته مسکو. ٢١ نوامبر ١٩٢٠ 19201121 V31
Ar Fa En L3050 سخنرانی در کنفرانس کميته‌های کارخانه اتحاديه‌ها در بنگاههای چاپ و انتشاراتی مسکو. ٢٥ نوامبر ١٩٢٠ 19201125 V31
Ar Fa En L3051 سخنرانی در گردهمايی دبيران حوزه‌های تشکيلات مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ٢٥ نوامبر ١٩٢٠ 19201125 V31
Ar Fa En L3052 سخنرانی در گردهمايی دبيران حوزه‌های کمونيستهای ناحيه زاموُسکوُرِشيه، مسکو. ٢٩ نوامبر ١٩٢٠ 19201129 V31
Ar Fa En L3053 تلگرام به رئيس کميته انقلابی نظامی ارمنستان. دوم دسامبر ١٩٢٠ 19201202 V31
Ar Fa En L3054 سخنرانی در جلسه اکتيويست‌های تشکيلات مسکو حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ٦ دسامبر ١٩٢٠ 19201206 V31
Ar Fa En L3056 نامه به کارگران ناحيه پرِسنيای مسکو. ٢٥ دسامبر ١٩٢٠ 19201225 V31
Ar Fa En L3055 هشتمين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراها (سووييِت‌ها). ٢٩ دسامبر ١٩٢٠ 19201229 V31
Ar Fa En L3057 اتحاديه‌ها، موقعيت حاضر و اشتباهات تروتسکی 1920 V32
١٩٢١ 1921
Ar Fa En L3058 بحران حزب 1921 V32
Ar Fa En L3059 دومين کنگره سراسر روسيه‌ای معدنچيان 1921 V32
Ar Fa En L3060 در رابطه با شرايط تضمين کار تحقيقی آکادميسين پاولُف و دستيارانش 1921 V32
Ar Fa En L3061 يکبار ديگر درباره اتحاديه‌ها، وضعيت حاضر و اشتباهات تروتسکی و بوخارين 1921 V32
Ar Fa En L3062 سخنرانی در يکی از کنفرانس‌های وسيع کارگران فلز مسکو. ٤ فوريه ١٩٢٠ 19210204 V32
Ar Fa En L3063 سخنرانی در چهارمين کنگره کارگران منسوجات. ٦ فوريه ١٩٢٠ 19210206 V32
Ar Fa En L3064 رهنمودهای کميته مرکزی به کمونيستهايی که در کميساريای مردم برای آموزش و پرورش کار ميکنند 1921 V32
Ar Fa En L3065 کار کميساريای مردم برای آموزش و پرورش 1921 V32
Ar Fa En L3066 پيشنويس کارنشده تزهايی درباره دهقانان 1921 V32
Ar Fa En L3067 نامه‌ درباره امتيازات مربوط به استخراج و توليد نفت 1921 V32
Ar Fa En L3068 برنامه اقتصادی فراگير 1921 V32
Ar Fa En L3069 تبريک و تهنيت به پنجمين کنگره سراسر اوکرائينی شوراها (سووييِت‌ها) 1921 V32
Ar Fa En L3070 سخنرانی در جلسه پلنوم شورای نمايندگان کارگران و دهقانان مسکو 1921 V32
Ar Fa En L3071 نامه به اوُرژُنيکيدزه 1921 V32
Ar Fa En L3072 روز بين‌المللی زنان زحمتکش 1921 V32
Ar Fa En L3073 دهمين کنگره حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ٨ تا ١٦ مارس ١٩٢١ 19210316 V32
Ar Fa En L3074 سخنرانی در کنگره سراسر روسيه‌ای کارگران حمل و نقل. ٢٧ مارس ١٩٢١ 19210327 V32
Ar Fa En L3075 به کميته اتحاديه و تمام کارگران اولين مجمتع صنعتی دولتی موتورسازی 1921 V32
Ar Fa En L3076 گزارش درباره ماليات جنسی در جلسه دبيران و نمايندگان مسئول حزب کمونيست روسيه (بلشويکها)، حوزه‌های شهر و گوبرنيای (استان) مسکو. ٩ آوريل ١٩٢١ 19210409 V32
Ar Fa En L3077 پیام تبریک به کنفرانس نمایندگان ادارات زنان خلقهای مناطق شوروی و جمهوریهای خاوری 19210410 V32
Ar Fa En L3078 گزارش درباره مسأله امتيازات بهره‌برداری در جلسه گروه کمونيستی شورای مرکزی اتحاديه‌های سراسر روسيه 1921 V32
Ar Fa En L3079 به رفقای کمونيست آذربايجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستان 19210414 V32
Ar Fa En L3080 به کنفرانس کارگران غيرحزبی شهر پتروگراد 1921 V32
Ar Fa En L3081 خطوط کلی جزوه ماليات جنسی 1921 V32
Ar Fa En L3082 ماليات جنسی 1921 V32
Ar Fa En L3083 سخنرانی‌های ضبط شده: ١- ماليات جنسی ٢- امتيازات بهره‌برداری و توسعه سرمايه‌داری ٣ـ انجمنهای تعاونی مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان 1921 V32
Ar Fa En L3084 به رفيق کرژيژانُفسکی، هيأت رئيسه کميسيون برنامه‌ريزی دولت 1921 V32
Ar Fa En L3085 رهنمود شورای کار و دفاع به ارگانهای شوراهای (سووييِت‌های) محلی 1921 V32
Ar Fa En L3086 دهمين کنفرانس سراسر روسيه‌ای حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) 1921 V32
Ar Fa En L3087 سخنرانی درباره ارگانهای محلی امور اقتصادی در نشست کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. ٣٠ مه ١٩٢١ 19210530 V32
Ar Fa En L3088 سخنرانی خطاب به سومين کنفرانس سراسر روسيه‌ای مواد غذايی. ١٦ ژوئن ١٩٢١ 19210616 V32
Ar Fa En L3089 سومين کنگره انترناسيونال کمونيستی. ٢٢ ژوئن تا ١٢ ژوئيه ١٩٢١ 1921 V32
Ar Fa En L3090 ايده‌هايی درباره يک "برنامه‌" اقتصادی دولتی 1921 V32
Ar Fa En L3091 تبريک و تهنيت به هيأتهای نمايندگی کنگره تسن‌تروُسويوز * 1921 V32
Ar Fa En L3092 پيام تبريک به اولين کنگره بين‌المللی اتحاديه‌های صنفی و صنعتی 1921 V32
Ar Fa En L3093 فراخوان به پرولتاريای بين‌المللی 1921 V32
Ar Fa En L3094 فراخوان به دهقانان اوکرائين 1921 V32
Ar Fa En L3095 نامه‌ای به مياسنيکُف 1921 V32
Ar Fa En L3096 به رفيق توماس بِل 1921 V32
Ar Fa En L3097 نامه‌ای به کمونيستهای آلمان 19210814 V32
Ar Fa En L3098 دوران جدید و اشتباهات قدیم به صورت جدید 19210828 V33
Ar Fa En L3099 هيأت مرکزی آمار 1921 V33
Ar Fa En L3100 نامه به تحريريه اقتصاد نو (اکونوميکفسکايا ژيزن) * 1921 V33
Ar Fa En L3101 تصفيه حزب 19210920 V33
Ar Fa En L3102 وظايف بازرسی کارگران و دهقانان و نحوه‌ای که بايد فهميده و متحقق شوند 1921 V33
Ar Fa En L3103 به هيأت رئيسه هشتمين کنگره سراسر روسيه‌ای مهندسان برق 1921 V33
Ar Fa En L3104 چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر 19211018 V33
Ar Fa En L3187 نامه‌ای به کمونیستهای لهستانی 19211019 V42
Ar Fa En L3105 سياست اقتصادی جديد و وظايف دپارتمانهای آموزش سياسی. گزارش به دومين کنگره سراسر روسيه‌ای دپارتمانهای آموزش سياسی. ١٧ اکتبر ١٩٢١ 19211017 V33
Ar Fa En L3106 هفتمين کنفرانس گوبرنيای (استان) مسکو حزب کمونيست روسيه. ٢٩ تا ٣١ اکتبر ١٩٢١ 19211031 V33
Ar Fa En L3107 اهمیّت طلا اکنون و پس از پیروزی کامل سوسیالیسم 19211105 V33
Ar Fa En L3108 سخنرانی در گردهمايی کارگران صنايع نساجی پروُخوُرُف در گراميداشت چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر. ٦ نوامبر ١٩٢١ 19211106 V33
Ar Fa En L3109 سخنرانی در گردهمايی مردان و زنان کارگر، پرسنل ارتش سرخ و جوانان ناحيه کيجامُفنيکی مسکو در گراميداشت چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر. ٧ نوامبر ١٩٢١ 1921 V33
Ar Fa En L3110 سخنرانی در گردهمايی کارگران در کارخانه شماره ٣ الکتروسيلا (کارخانه ديناموی سابق) در گراميداشت چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر. ٧ نوامبر ١٩٢١ 1921 V33
Ar Fa En L3111 پيشگفتار به جزوه؛ مشکل سياست جديد اقتصادی (دو مقاله قديمی و يک بعدالتحرير از آنها هم قديمی‌تر) 1921 V33
Ar Fa En L3112 تلگرام به نَريمانُف، رئيس شورای کميسارهای مردم آذربايجان 1921 V33
Ar Fa En L3113 یک کتاب کوچک ماهرانه نوشته شده 19211122 V33
Ar Fa En L3114 يادداشت به استالين همراه پيشنويس قرار دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) درباره تشکيل يک فدراسيون از جمهوريهای ماوراء قفقاز 1921 V33
Ar Fa En L3115 سخنرانی در اولين کنگره کشاروزی گوبرنيای (استان) مسکو. ٢٩ نوامبر ١٩٢١ 1921 V33
Ar Fa En L3116 تزهايی درباره مسأله ارضی مصوب حزب کمونيست فرانسه 1921 V33
Ar Fa En L3117 نامه به زالوتسکی، سُلتس و تمام اعضای دفتر سياسی درباره تصفيه حزب و شرايط پذيرش در حزب 1921 V33
Ar Fa En L3118 نامه به دفتر سياسی درباره قطعنامه نهمين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراها (سوييِت‌ها) درباره اوضاع بين‌المللی 1921 V33
Ar Fa En L3119 نهمين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراها (سوييِت‌ها) 1921 V33
Ar Fa En L3120 سياست حزب کارگر (لِيبر) بريتانيا 1921 V33
Ar Fa En L3121 نقش و فونکسيونهای اتحاديه‌های صنفی تحت سياست اقتصادی جديد 1921 V33
١٩٢٢ 1922
Ar Fa En L3122 پيشنويس رهنمود دفتر سياسی درباره سياست اقتصادی جديد 1922 V33
Ar Fa En L3123 به مردم زحمتکش داغستان 1922 V33
Ar Fa En L3124 نامه به اوُرژُنيکيدزه درباره تقويت ارتش سرخ گرجستان 1922 V33
Ar Fa En L3125 نامه به کورسکی همراه يادداشتهایی درباره پيشنويس قوانين مدنی * 1922 V33
Ar Fa En L3126 يادداشتهای يک روزنامه‌نگار 1922 V33
Ar Fa En L3127 وضعيت بين‌المللی و داخل کشوری جمهوری شوروی 1922 V33
Ar Fa En L3128 درباره اهميت ماترياليسم ميليتانت 1922 V33
Ar Fa En L3129 به رفيق موُلوُتُف، برای اعضای دفتر سياسی؛ درباره تزهای رفيق پرئوبراژِنسکی 1922 V33
Ar Fa En L3130 يادداشت به زينوُوييِف همراه با پيشنويس پاسخ دولت شوروی به ا. وَن دِروِلده 1922 V33
Ar Fa En L3131 پيشگفتار به کتاب استپانُف؛ الکتريفيکاسيون جمهوری سوسياليستی فدراتيو شوروی روسيه و مرحله انتقالی اقتصاد جهانی 1922 V33
Ar Fa En L3132 نامه به استالين درباره فونکسيون‌های معاونان رؤسای شورای کميسارهای مردم و شورای کار و دفاع 1922 V33
Ar Fa En L3133 چهارمين سالگرد نشريه بِدنوتا 1922 V33
Ar Fa En L3134 نامه به مولوتُف برای جلسه پلنوم بهمراه با طرح گزارش سياسی برای ارائه در کنگره يازدهم حزب 1922 V33
Ar Fa En L3135 شرايط پذيرش اعضای جديد به حزب، نامه‌هايی به مولوتُف 19220326 V33
Ar Fa En L3136 يازدهمين کنگره حزب کمونيست روسيه (بلشويکها). ٢٧ مارس تا ٢٢ آوريل ١٩٢٢ 19220327 V33
Ar Fa En L3137 درباره پيشنويس قطعنامه کنگره يازدهم حزب در مورد کار در مناطق روستايی؛ نامه به رفيق اوُسينسکی 1922 V33
Ar Fa En L3138 بهای گزافی پرداخت کرده‌ايم 1922 V33
Ar Fa En L3139 فرمان درباره فونکسيونهای معاونان رؤسای شورای کميسارهای مردم و شورای کار و دفاع 1922 V33
Ar Fa En L3140 نامه به استالين. ١٥ آوريل ١٩٢٢ 19220415 V33
Ar Fa En L3141 پيشگفتار به جزوه مقالات قديمی يا موضوعات کمابيش جديد 1922 V33
Ar Fa En L3142 تلگرام به کارگران و مهندسان تراست آزنفت 1922 V33
Ar Fa En L3143 درباره دهمين سالگرد شروع کار روزنامه حقيقت (پراودا) 1922 V33
Ar Fa En L3144 پاسخ به ملاحظات مربوط به فونکسيونهای معاونان رؤسای شورای کميسارهای مردم 1922 V33
Ar Fa En L3145 پيشنويس قرار کميته اجرای مرکزی سراسر روسيه درباره گزارش هيأت نمايندگی اعزامی به کنفراس جِنوآ 1922 V33
Ar Fa En L3146 نامه به کورسکی 1922 V33
Ar Fa En L3147 نامه‌هايی به استالين برای اعضای دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) درباره اختصاص نيروی بيشتر به مهندسی راديو 1922 V33
Ar Fa En L3148 قانونيت و تبعيت "دوگانه" 1922 V33
Ar Fa En L3149 مگسی در مَرهَم (ايرادی جدی در کتابی مفيد) * 1922 V33
Ar Fa En L3150 نامه به پنجمين کنگره سراسر روسيه‌ای اتحاديه‌ها 1922 V33
Ar Fa En L3151 مبارزه با شووينيسم ملّت مسلّط - يک يادداشت کوتاه 1922 V33
Ar Fa En L3152 به کارگران باکو 1922 V33
Ar Fa En L3153 به پنجمين کنفرانس سازمان جوانان کمونيست روسيه 1922 V33
Ar Fa En L3154 نامه به استالين برای اعضای دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها)، درباره انحصار تجارت خارجی 1922 V33
Ar Fa En L3155 به کنگره تمام روسيه‌ای کارکنان موُسسات مالی 1922 V33
Ar Fa En L3156 به انجمن دوستداران روسيه شوروی (در آمريکا) 1922 V33
Ar Fa En L3157 به انجمن کمک‌رسانی فنی به روسيه شوروی 1922 V33
Ar Fa En L3158 تبريک و تهنيت به مناطق آزاد شده پريموُری 1922 V33
Ar Fa En L3159 پاسخ به سؤالات مصاحبه مايکل فاربمَن، ناظر و وابسته مطبوعاتی روزنامه منچستر گاردين 1922 V33
Ar Fa En L3160 سخنرانی در نشست چهارم نهمين اجلاس کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه. ٣١ اکتبر ١٩٢٢ 19221031 V33
Ar Fa En L3161 به روزنامه حقيقت پتروگراد (پتروگرادسکايا پراودا) 1922 V33
Ar Fa En L3162 به روزنامه حقيقت (پراودا) 1922 V33
Ar Fa En L3163 به اولين کنفرانس بين‌المللی همکاری‌کنندگان کمونيست 1922 V33
Ar Fa En L3164 به کنگره سراسر روسيه‌ای آمارگران 1922 V33
Ar Fa En L3165 مصاحبه با آرتور رَنسام، وابسته مطبوعاتی منچستر گاردين 1922 V33
Ar Fa En L3166 به کنفرانس غیرحزبی زنان کارگر و دهقان شهر مسکو و گوبرنیای مسکو 19221106 V33
Ar Fa En L3167 به کارگران کارخانه مايکلسون سابق 1922 V33
Ar Fa En L3168 به کارگران و مستخدمين نيروگاه دولتی الکتروپِرِداچا 1922 V33
Ar Fa En L3169 به کارگران کارخانه پارچه‌بافی استوُدُل در کلينتسی 1922 V33
Ar Fa En L3170 چهارمين کنگره انترناسيونال کمونيستی 1922 V33
Ar Fa En L3171 تبريک و تهنيت به نمايشگاه سراسر روسيه‌ای کشاورزی 1922 V33
Ar Fa En L3172 به گروه کلارته 1922 V33
Ar Fa En L3173 سخنرانی در جلسه پلنوم شورای (سووييِت) مسکو. ٢٢ نوامبر ١٩٢٢ 19221122 V33
Ar Fa En L3174 به هيأت رئيسه پنجمين کنگره سراسر روسيه‌ای اتحاديه مستخدمين شوراها (سوويیِت‌ها) 1922 V33
Ar Fa En L3175 به کنگره کارکنان آموزش و پرورش 1922 V33
Ar Fa En L3176 به سومين کنگره انترناسيونال جوانان کمونيست، مسکو 1922 V33
Ar Fa En L3177 يادداشتهايی درباره وظايف هيأت نمايندگی ما در کنفرانس دِن‌هاگ 1922 V33
Ar Fa En L3178 چند کلمه درباره فِدوُسِيِف 1922 V33
Ar Fa En L3179 به کنگره سراسر اوکرائينی شوراها (سووييِت‌ها) 1922 V33
Ar Fa En L3180 درباره انحصار تجارت خارجی 1922 V33
Ar Fa En L3181 نامه به استالين برای اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويکها) 1922 V33
١٩٢٣ 1923
Ar Fa En L3182 صفحاتی از يک دفتر يادداشت روزانه (درباره آموزش و پرورش) 1923 V33
Ar Fa En L3183 درباره تعاون 1923 V33
Ar Fa En L3184 انقلاب ما (به مناسبت یادداشت‌های ن. سوخانف) 19230116 V33
Ar Fa En L3185 چگونه بايد در بازرسی کارگران و دهقان تجديد سازمان کنيم 1923 V33
Ar Fa En L3186 بهتر است کمتر باشيم، اما بهتر 1923 V33

    • اين ليست، نامه‌های لنين (مطالب جلدهاى ٣٤ تا ٤٥ مجموعه آثار) را در بر نميگيرد.
    • در ترجمه عناوين، سرعت کار بر دقت آن ترجيح داده شده است، عنوان دقيق و نهايی هر نوشته آن عنوانی خواهد شد که مترجم فارسی برای متن ترجمه شده آن ذکر ميکند.
    • لطفا ايرادها و اشتباهات جدی در عناوين ترجمه شده را حتما تذکر بدهيد.
    • اين ليست با استفاده از اطلاعات منتشر شده در سايت مارکسيستها Marxists Internet Archive تهيه شده است.
   

کــــارگــــران جــــهــــان مــــتـــحــــد شــــويــــد!