Farsi    Arabic    English   

ملاحظاتی دربارۀ «قوانین برای بازرسی کارگران و دهقانان»
و الحاقیه‌ای برای پیشنویس‌های آن

و. ای. لنین


به رفیق استالین. نسخه‌های کپی برای آوانسوف و تومسکی، و همچنین برای کیسلیوف عضو هیأت رئیسۀ کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسری

دربارۀ اساس دستورالعمل داده شده توسط کمیتۀ مرکزی[۱]، به عقیدۀ من سه پیشنویس باید در یکی ادغام شوند.

فکر می‌کنم شما باید اضافه کنید:

۱) «ادارۀ» بازرسی کارگران و دهقانان در کمیسیون کنترل دولتی باید موقتی و به منظور وارد کردن بازرسی کارگران و دهقانان در تمام ادارات کمیسیون کنترل دولتی باشد، و آنگاه باید بمثابه یک ادارۀ خاص ناپدید شود.

۲) هدف: همۀ مردم زحمتکش، هر دوی مردان و بخصوص زنان، باید در بازرسی کارگران و دهقانان خدمت کنند.

۳) به این منظور در محلات (مطابق با قانون اساسی) لیستهایی تنظیم کنید که کارمندان اداری و غیره را در بر نداشته باشند.

– همۀ کسان دیگر بطور نوبتی در بازرسی کارگران و دهقانان شرکت کنند.

مشارکت بر طبق درجۀ رشد شرکت کنندگان متغیر باشد – از نقش «شنونده»، یا شاهد، یا آموزنده برای بیسوادان و کارگران و دهقانان کاملاً رشد نیافته شروع شود، و به دادن همۀ (یا تقریباً همۀ) حقوق به باسوادان و رشدیافتگانی که به یک شکل یا دیگری آزموده شده‌اند ختم شود.

۵) توجهی خاص به کنترل کارگری و دهقانی بر حسابداری غذا، کالاها، انبارها، ابزارها، مواد اولیه، سوخت و غیره داشته باشید (و قوانین سختگیرانه‌ای برایش تنظیم کنید)، و آن را گسترش دهید (بخصوص در غذاخوریها و غیره).

زنان، به معنی واقعی کلمه هر زن، باید به این کار کشیده شود.

۶) برای اینکه با مشارکت توده‌های شرکت کننده دچار آشفتگی نشویم، آنها باید بطور تدریجی، نوبتی و غیره، به کار کشیده شوند. همچنین شیوه‌هایی که آنها می‌توانند مشارکت کنند باید بدقت برنامه‌ریزی شده باشد (دو یا سه نفر در هر زمان، بندرت، در موارد خاص، بیشتر، تا آنها زمان کاری کارمندان اداری را تلف نکنند).

۷) رهنمودهای مفصّل باید گردآوری شوند.

۸) مقامات رسمی کمیسیون کنترل دولتی باید (در انطباق با یک دستورالعمل خاص)، نخست، نمایندگان بازرسی کارگران و دهقانان را به همۀ اعمال اداریشان دعوت کنند، و دوم، سخنرانیهایی برای کنفرانسهای غیرحزبی کارگران و دهقانان ایراد کنند (سخنرانیهای عامه فهم بر طبق برنامۀ خاص تأیید شده بر اساس اصول کمیسیون کنترل دولتی و روشهای آن؛ احتمالاً سخنرانیها باید با خواندن جزوه‌ای که ما منتشر خواهیم کرد جایگزین شوند – یعنی، جزوۀ کمیسیون کنترل دولتی که استالین و آوانسوف آن را با مشارکت خاص حزب منتشر خواهند کرد – و نظر دادن دربارۀ آن جزوه).

۹) بتدریج دهقانان را از محلّات احضار نمایید (آنها باید دهقانان غیرحزبی باشند) تا در کمیسیون کنترل دولتی در مرکز شرکت کنند؛ از حداقل یک یا دو نفر (اگر شرکت نفرات بیشتر ناممکن باشد) از هر گوبرنیا آغاز کنید و آنگاه، بسته به مسئلۀ حمل و نقل و دیگر شرایط ، تعداد را افزایش دهید. در مورد کارگران غیرحزبی نیز همینطور رفتار کنید.

۱۰) بتدریج تأیید کردن شرکت کردن مردم زحمتکش در کمیسیون کنترل دولتی توسط حزب و اتحادیه‌های صنفی را معمول کنید، یعنی، از طریق این سازمانها تأیید شود که آیا همگان شرکت می‌کنند و تا آنجا که آموختن کار دولت مد نظر است چه نتایجی از مشارکت حاصل می‌شود.

لنین
۲۴ ژانویۀ ۱۹۲۰

نخستین انتشار در سال ۱۹۲۸
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۳۰


[۱] اشاره است به دستورالعمل پذیرفته شده بر اساس پیشنهاد لنین که توسط دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه (بلشویک) در ۲۳ ژانویۀ ۱۹۲۰ دربارۀ سازماندهی یک بازرسی کارگران و دهقانان پذیرفته شد. در ۷ فوریۀ ۱۹۲۰ کمیتۀ اجرائی مرکزی سراسری بر قوانین بازرسی کارگران و دهقانان که نهادهای کنترل دولتی بر طبق آن باید «به صورت یک نهاد واحد کنترل سوسیالیستی توسط کارگران و دهقانان» تجدید سازمان می‌یافتند، صحه گذاشت.

لنین اهمیت عظیمی برای بازرسی کارگران و دهقانان قائل می‌شد. لنین در مقالاتی که در سال ۱۹۲۳ نوشت، «ما چطور باید بازرسی کارگران و دهقانان را تجدید سازمان دهیم» و «بهتر است کمتر اما بهتر باشد» پیشنهاد کرد که نهادهای بازرسی کارگران و دهقانان با کمیسیون کنترل مرکزی یکی شوند. در آوریل ۱۹۲۳ کنگرۀ حزبی دوازدهم تصمیمی را اتخاذ کرد که پیرو پیشنهاد لنین جهت بنیان‌گذاری یک نهاد مشترک با حزب و فعالیتهای کنترل دولتی بود. در زمان حاکمیت کیش شخصیت استالین، اصول لنین برای سازماندهی حزب و کنترل دولتی بشدت نقض شدند و یک دستگاه کنترل بوروکراتیک بجای سیستم لنینیستی کنترل نشانده شد.

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2963fa.html