Farsi    Arabic    English   

فتح شده و ثبت شده

لنين


تنها آن چيزى در انقلاب پايدار است که توده‌هاى پرولتر آن را فتح کرده باشند. تنها آن چيزى شايسته ثبت است که واقعا بطور پايدار فتح شده باشد.

تأسيس انترناسيونال سوم، انترناسيونال کمونيستى در مسکو بتاريخ ٢ مارس سال ١٩١٩ ثبت آن چيزى بود که نه تنها توده‌هاى پرولتر روس، نه تنها توده‌هاى پرولتر روسيه، بلکه همچنين توده‌هاى پرولتر آلمان، اتريش، مجارستان، فنلاند، سوئيس و در يک سخن توده‌هاى پرولتر بين‌المللى فتح کرده‌اند.

و به همين جهت هم تأسيس انترناسيونال سوم، انترناسيونال کمونيستى امرى پايدار است.

تا همين چهار ماه پيش هنوز نميشد گفت که حکومت شوروى، يعنى شکل شورايى دولت يک فتح بين‌المللى است. در اين حکومت چيزهايى و آنهم چيزهايى اساسى وجود داشت که تعلق آن تنها به روسيه نبوده، بلکه به تمام کشورهاى سرمايه‌دارى است. ولى قبل از وارسى در عمل هنوز نميشد گفت که تکامل آتى انقلاب جهانى چه تغييراتى را، با چه عمقى و با با چه اهميتى، پديد خواهد آورد.

انقلاب آلمان اين وارسى را عملى ساخت. کشور پيشرو سرمايه‌دارى - پس از يکى از عقب‌مانده‌ترين کشورها - طى مدتى کوتاه، يعنى صد و اندى روز نه تنها همان نيروهاى اساسى انقلاب، نه تنها همان مسير اساسى انقلاب، بلکه همان شکل اساسى دمکراسى نوين، پرولترين، يعنى شوراها را، به تمام جهان نشان داد.

در عين حال در انگلستان، در کشور پيروزمند، در کشورى که از لحاظ مستعمرات از همه غنى‌تر است، در کشورى که طى مدتى طولانى‌تر از همه نمونه "صلح اجتماعى" بود و از اين لحاظ اشتهار داشت، در کشورى که داراى کهن‌ترين نظام سرمايه‌دارى است، ما ناظر رشد پُردامنه، باز نداشتنى، جوشان و پُرتوان شوراها و شکلهاى نوين شورايى مبارزه توده‌هاى پرولترى، يعنى Shop Stewards Committees يا کميته‌هاى نمايندگان فابريکها هستيم.

در آمريکا، يعنى در نيرومندترين و بُرناترين کشور سرمايه‌دارى، هواخواهى عظيم توده‌هاى کارگر را نسبت به شوراها مشاهده مينماييم.

يخ از جا کنده شده و بحرکت در آمده است.

شوراها در سراسر جهان پيروز شده‌اند.

پيروزى شوراها مُقّدم بر هر چيز و بيش از هر چيز در اين مورد است که هواخواهى توده‌هاى پرولتر را بسوى خود جلب نموده‌اند و اين مهمترين نکته است. هيچگونه درنده‌خويى بورژوازى امپرياليست، هيچگونه پيگرد و قتل و کشتار بلشويکها قادر نيست اين فتح را از توده‌ها باز ستاند. هر قدر بورژوازى "دمکرات" بيشتر بيداد کند، همانقدر اثر اين فتوحات در ضمير توده‌هاى پرولتر، در روحيه آنان، در اذهان آنان و در آمادگى قهرمانانه آنان براى مبارزه پايدارتر خواهد بود.

يخ از جا کنده شده و بحرکت در آمده است.

و به همين جهت کار کنفرانس بين‌المللى کمونيستها که در مسکو بر پا شد و انترناسيونال سوم را شالوده ريخت، با چنان آسانى و هموارى و آرامش و عزم راسخ انجام يافت.

ما آن چيزى را ثبت ميکرديم که فتح شده بود. ما آن چيزى را روى کاغذ ميآورديم که بطور پايدارى در اذهان توده‌ها رسوخ کرده بود. همه ميدانستند و علاوه بر آن، هر کس از روى تجربه کشور خود ميديد، احساس ميکرد و درک مينمود که جنبش پرولترى نوينى به غليان آمده است که از لحاظ نيرو و ژرفى خود در جهان نظير نداشته است و در هيچ چارچوب کهنه‌اى نميگنجد و استادان بزرگ سياست‌بازى بيمقدار، خواه لويد جُرج‌ها و ويلسون‌هاى سرمايه‌دارى "دمکراتيک" انگليس و آمريکا که داراى تجربه جهانى و مهارت جهانى هستند، و خواه کهنه‌کاران از آب و آتش گذشته‌اى از قبيل هندرسون‌ها، رنودل‌ها، برنتينگ‌ها و ساير قهرمانان سوسيال شووينيسم، هيچيک قادر به باز داشتن اين جنبش نيستند.

جنبش نوين بسوى ديکتاتورى پرولتاريا پيش ميرود و عليرغم هر گونه تزلزل، هر گونه شکستهاى شديد، (چنانچه از روى ظاهر و از کنار قضاوت کنيم) عليرغم آشفتگى بى‌نظير و تصور ناپذير "روسى" به پيشروى خود ادامه ميدهد و با نيروى سيل‌آساى ميليونها و دهها ميليون پرولتر، سيلى که همه چيز را از سر راه خود ميروبد، بسوى ==حکومت شوروى-- روان است.

ما اين را ثبت کرده‌ايم. در قطعنامه‌ها، تزها، گزارشها و سخنرانيهاى ما فتح شده‌ها نقش شده است.

تئورى مارکسيسم، که پرتو رخشنده تجربه نوين سرشار جهانى کارگران انقلابى روشنى‌بخش آن است، به ما يارى نمود تا به تمام قانونمندى حوادثى که رخ ميدهد پى ببريم. اين تئورى به پرولترهايى که در راه برانداختن بردگى مزدى سرمايه‌دارى پيکار ميکنند کمک خواهد نمود تا هدفهاى مبارزه خود را روشنتر درک کنند و با استوارى بيشترى در راهى که اکنون ديگر معيّن شده است، به پيش بروند و پيروزى را مطمئن‌تر و پايدارتر بدست آورند و آن را تحکيم نمايند.

تأسيس انترناسيونال سوم، کمونيستى، پيش دروازه جمهورى انترناسيونال شوراها و پيروزى بين‌المللى کمونيسم است.

ن. لنين
٥ مارس سال ١٩١٩

"پراودا"، شماره ٥١ - ٦ مارس سال ١٩١٩

بازنويسى از روى منتخب يکجلدى آثار لنين بفارسى، صفحات ٦٦٦ و ٦٦٧


lenin.public-archive.net #L2857fa.html