Farsi    Arabic    English   

یک پلاتفرم تاکتیکی برای کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر.
پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر.[*]

و. ای. لنین

 • مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک
 • قیام مسلحانه
 • عملیّات رزمی چریکی
 • دولت انقلابی موقّت و ارگانهای محلی اتوریتۀ انقلابی
 • شوراهای نمایندگان کارگران
 • شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی
 • شیوۀ برخورد به احزاب سوسیال-دمکرات ملی
 • اتحادیه‌های کارگری
 • شیوۀ برخورد به دومای دولتی
 • اصول سازمان حزبی

 • یازده* قطعنامه‌ای که به همراه این نامه به خواننده ارائه شده‌اند توسط گروهی متشکل از دبیران و نویسندگان سابق نشریۀ پرولتاری، و تعدادی از اعضای حزب که درگیر کار عملی بوده‌اند، که همگی دیدگاههای یکسانی داشته‌اند، تنظیم گشته است. اینها قطعنامه‌های تکمیل شده نیستند، بلکه پیشنویس‌های خام اند، که هدف‌شان ارائه دادن تصویری تا حد امکان کامل از مجموع دیدگاههایی که بخش مشخصی از حزب دربارۀ تاکتیکها دارد، و تسهیل کردن بحث سیستماتیکی است که اکنون به دعوت کمیتۀ مرکزی مشترک ما در تمام محافل و سازمانهای حزبی آغاز شده.

  قطعنامه‌ها دربارۀ تاکتیکها در چارچوب دستور جلسۀ کنگره[۱] که در جزوۀ کمیتۀ مرکزی مشترک پیشنهاد شده بود می‌گنجند. ولی اعضای حزب به هیچ وجه موظف نیستند که خودشان را به این دستور جلسه محدود نمایند. ما با قصد نشان دادن کامل همۀ عقاید دربارۀ تاکتیکها، احساس وظیفه کردیم که دو مسئله را که در دستور جلسۀ پیشنهاد شده توسط کمیتۀ مرکزی مشترک وجود نداشتند، یعنی، «مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک» و «وظایف طبقاتی پرولتاریا در مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک» را اضافه کنیم. بدون حل شدن این مسائل، مسائل خاص‌تر مربوط به تاکتیکها نمی‌توانند مورد بحث قرار بگیرند. از این رو ما پیشنهاد می‌کنیم که کنگره در دستور جلسه‌اش مسئلۀ عام زیر را درج نماید:«مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک و وظایف طبقاتی پرولتاریا».

  در خصوص برنامۀ ارضی[**]، و شیوۀ برخوردی که باید نسبت به جنبش دهقانی اتخاذ گردد، نیاز به یک جزوۀ خاص هست[۲]. بعلاوه، کمیتۀ مرکزی مشترک کمیتۀ خاصی را جهت تنظیم گزارشی دربارۀ این مسئله[۳] برای کنگره منصوب نموده است.

  ما با انتشار این پیشنویس‌ها همۀ اعضای حزب را به بحث درباره‌شان، اصلاح و تکمیل آنها دعوت می‌کنیم. گزارشها و پیشنویس‌های کتبی می‌توانند از طریق سازمانهای حزبی ما به کمیتۀ سن پترزبورگ ح.ک.س.د.ر. جهت تحویل داده شدن به گروهی که آنها را تنظیم نموده ارسال شوند.

  منتشر شده در پارتینیه ایزوستیا
  شمارۀ ۲، ۲۶ مارس ۱۹۰۶
  انتشار بر طبق متن روزنامه
  مجموعه آثار لنین، جلد ۱۰


  توضیحات

  [*] پلاتفرم تاکتیکی بلشویکها برای کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر. در نیمۀ دوم فوریۀ ۱۹۰۶ تنظیم شد. همۀ پیشنویس‌های قطعنامه‌هایی که پلاتفرم را تشکیل می‌دادند، بجز «وظایف طبقاتی پرولتاریا در مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک»، توسط لنین نوشته شدند. پلاتفرم در شکل اولیه‌اش در گردهمایی‌های رهبران حزب در شهر کوئوککالا Kuokkala در فنلاند، جایی که لنین برای مدتی در آن زندگی می‌کرد، به بحث گذاشته شد.

  در اوایل مارس پلاتفرم در مسکو، در یک گردهمایی‌ اعضای کمیتۀ مسکو، گروهی از مبلغان و مروجان، گروه ادبی، دفتر مسکوی کمیتۀ مرکزی، اعضای کمیتۀ ناحیه [ناحیه=Okruzhnoi/окружной] و دیگر فعالان حزبی، با شرکت لنین، و سپس، در اواسط مارس، در کنفرانسی در سن پترزبورگ به ریاست لنین، مورد بحث قرار گرفت. در ۲۰ مارس (۲ آوریل) پلاتفرم در پارتینیه ایزوستیای شمارۀ ۲، و همچنین به شکل یک جزوه توسط کمیتۀ مرکزی مشترک و کمیتۀ مشترک سن پترزبورگ ح.ک.س.د.ر. چاپ شد.

  * 'ایزوستیا' «یازده» پیشنویس را ارائه کرده، در حالی که در این مجموعه فقط ده پیشنویس را ملاحظه میکنید. علت این است که یکی از آن ۱۱ پیشنویس - همان که در بالا نام برده شده - نوشتۀ لنین نبوده است. یک سال بعد از این تاریخ، یعنی در سال ۱۹۰۷، در مجموعۀ پیشنویسهایی که برای کنگرۀ پنجم حزب آماده میشود، قطعنامه‌ای درست با همین عنوان «وظایف طبقاتی پرولتاریا در مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک» هست که نوشتۀ لنین است.—آرشیو عمومی لنین

  [۱] اشاره است به جزوۀ «خطاب به حزب»، منتشر شده توسط کمیتۀ مرکزی مشترک ح.ک.س.د.ر. در فوریۀ ۱۹۰۶. این جزوه به مسائل مربوط به تشکیل کنگرۀ چهارم (وحدت) می‌پرداخت.

  [۲] به صفحات ۹۵-۱۶۵ از جلد ۱۰ مجموعه آثار لنین مراجعه نمایید.—ویراستار

  [۳] با در نظر داشتن اختلافات بر سر مسئلۀ ارضی، که بخصوص در آستانۀ کنگرۀ چهارم (وحدت) ح.ک.س.د.ر. برجسته شدند، کمیتۀ مرکزی مشترک کمیته‌ای خاص که در بر دارندۀ لنین بود را منصوب کرد تا مسئله را به کنگره ارائه کند. کمیته همۀ دیدگاههای مختلف دربارۀ مسئلۀ ارضی را که بین سوسیال-دمکراتها ابراز می‌شدند به صورت چهار نوع اساسی پیشنویس خلاصه و آنها را به کنگره تقدیم کرد. بیشتر اعضای کمیته نقطه نظر لنین را پذیرفتند، از این رو پیشنویس او بعنوان پیشنویس مورد قبول اکثریت کمیته به کنگره تقدیم شد. این پیشنویس به همراه پلاتفرم تاکتیکی در مارس ۱۹۰۶، در گردهمایی‌های بلشویکی قبل از کنگره تأیید شد.

  [**] در این نوشته و زیرنویسهایش سه بار کلمۀ «ارضی» به کار رفته است: یکبار در «برنامۀ ارضی» و دو بار در زیرنویس «مسألۀ ارضی». کلمۀ «ارضی»=«مربوط به زمین»، مثل سایر ترجمه‌های فارسی، بجای agrarian به کار رفته است. معادل agrarian در عربی «زراعی» و در کُردی «کشتوکاڵ» است که در واقع یعنی «مربوط به زراعت» یا «مربوط به بخش مبتنی بر زراعت در جامعه» نه فقط زمین. البته «زمین» یک رکن اصلی زراعت است، ولی «برنامه» و یا «مسألۀ» زراعی فقط به «زمین» محدود نیست و حیطۀ بسیار وسیعتری را - از جمله و حتماً موضوعات و مسائل مربوط به خود «زارع» را هم - در بر میگیرد. مثلاً رها کردن رعیّت از یوغ سرواژ، یک جزء لایتجزای همه برنامه‌های باصطلاح «ارضی» است که لنین و بلشویکها در تدوین آنها نقش داشته‌اند. نگاه کنید به Agrarian reform و Land reform و بخصوص بخش پنجم نوشتۀ لنین که در توضیح شماره ۲ به آن اشاره شده است. مهم است که در همۀ ترجمه‌های فارسی دقت کنید که مترجم کلمه یا صفتِ «ارضی» را بجای land نشانده است، یا landed، یا agrarian.—آرشیو عمومی لنین

  -- ترجمه جواد راستی‌پور


  lenin.public-archive.net #L3191fa.html