Farsi    Arabic    English   

با ضدانقلاب چگونه باید جنگید

و. ای. لنین


فقط چند روز پیش، وزیر تسره‌تلی در سخنرانی «قهرمانانه»اش اعلام کرد که هیچ ضدانقلابی وجود ندارد. امروز رابوچایا گازتای وزارتی در مقالۀ «علایم خطرناک» گزارشی کاملاً متفاوت درج می‌کند.

«نشانه‌های واضحی برای بر پا خاستن یک ضدانقلاب وجود دارند.»

متشکریم که بالاخره حداقل به واقعیت اعتراف کردید.

ولی ارگان وزارتی ادامه می‌دهد: «ما نمی‌دانیم که مقر آن [ضدانقلاب] کجاست یا تا چه حد سازمان یافته است.»

اینطور است؟ شما نمی‌دانید که مقر ضدانقلاب کجاست! اجازه دهید کمکتان کنیم تا از ناآگاهی درآیید. مقر ضدانقلابی که بر پا خاسته در دولت موقت است، در همان کابینۀ ائتلافی که شما آقایان در آن شش نفر از همکارانتان را دارید! مقر ضدانقلاب در داخل دیوارهای سالن کنفرانس دومای چهارم است، جایی که میلیوکوف، رودزیانکو، شولگین، گوچکوف، آ. شینگاریوف، مانویلوف و شرکا حاکمند، زیرا کادتها در کابینۀ ائتلافی دست راست میلیوکوف و شرکا هستند. کارکنان ضدانقلاب از بین امیران مرتجع استخدام می‌شوند. آنها شامل برخی افسران عالیرتبۀ بازنشسته می‌شوند.

اگر شما می‌خواهید کاری بیشتر از نالیدن محض دربارۀ ضدانقلاب انجام دهید، اگر می‌خواهید با آن بجنگید، باید در گفتن این به ما بپیوندید: مرگ بر ده وزیر سرمایه‌دار!

رابوچایا گازتا سپس اشاره می‌کند که ابزار عمدۀ ضدانقلاب مطبوعات است، که یهودی‌ستیزی را برمی‌انگیزد و توده‌ها را علیه یهودیان تحریک می‌کند. آن صحیح است. ولی نتیجه چیست؟ شما حزبی وزارتی هستید آقایان، اینطور نیست؟ برای مهار کردن مطبوعات رسوای ضدانقلابی چه کاری انجام داده‌اید؟ آیا می‌پندارید که می‌توانید، در حالیکه خودتان را «دمکراتهای انقلابی» می‌خوانید، از انجام اقدامات انقلابی علیه مطبوعات افسارگسیختۀ آشکارا ضدانقلابی امتناع کنید؟ آنگاه چرا یک ارگان دولتی بنیان نمی‌گذارید که تبلیغات را منتشر و مطبوعات رسوای ضدانقلابی را از منبع عمدۀ درآمدش و از این رو از فرصت عمده‌اش جهت فریب دادن مردم محروم سازد؟ واقعاً چه مدرکی وجود دارد که نشان دهد هزاران نفر باید از کار مولد دور نگه داشته شوند تا نوویه ورمیا، مالنکایا گازتا[۱]، روسکایا ولیا[۲] و خزندگان دیگر منتشر گردند؟

شما برای جنگیدن با مطبوعات ضدانقلابی که هر چه می‌توانند برای تحریک حزب ما انجام می‌دهند چه کرده‌اید؟ هیچ! شما خودتان مقتضیات آن تحریک را فراهم نموده‌اید. شما مشغول جنگیدن با خطر چپ بوده‌اید.

شما دارید چیزی که کاشته‌اید را درو می‌کنید آقایان.

چنین بوده و چنین خواهد بود – تا زمانی که شما به نوسان کردن بین بورژوازی و پرولتاریای انقلابی ادامه دهید.


پراودا شمارۀ ۸۴
۳۰(۱۷) ژوئن ۱۹۱۷
انتشار بر طبق متن پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۵


توضیحات

[۱] مالنکایا گازتا Malenkaya Gazeta (روزنامۀ کوچک) – یک روزنامۀ زرد ارتجاعی که از سپتامبر ۱۹۱۴ تا ژوئیۀ ۱۹۱۷ توسط آ. آ. سوورین در پتروگراد منتشر می‌شد. از مه ۱۹۱۷ به بعد، با حساب کردن بر روی طرفداری مردم از سوسیالیسم، تحت عنوان فرعی «یک روزنامۀ سوسیالیست فرا حزبی» منتشر می‌شد. بعد از انقلاب بورژوا - دمکراتیک فوریۀ ۱۹۱۷ با حزب بلشویک مخالفت کرد و یک کارزار تهمت زنی شرورانه علیه لنین به راه انداخت.

[۲] روسکایا ولیا Russkaya Volya (ارادۀ روسیه) – یک روزنامۀ بورژوایی بنیان گذاری شده توسط آ. د. پروتوپوپوف، وزیر کشور تزاریست، و تأمین مالی شونده توسط بانکهای بزرگ. از دسامبر ۱۹۱۶ در پتروگراد منتشر می‌شد. پس از انقلاب فوریه کارزاری جهت لکه دار کردن بلشویکها به راه انداخت. این روزنامه در ۲۵ اکتبر (۷ نوامبر) ۱۹۱۷ توسط کمیتۀ انقلابی نظامی توقیف شد.

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۲/۱۲/۱۶


lenin.public-archive.net #L2544fa.html