Farsi    Arabic    English   
پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت حزب کارگر سوسیال-دمکرات روسیه
                                   

اصول سازمان حزب

و. ای. لنین


نظر به اینکه:

۱) اصل مرکزیت دمکراتیک اکنون در حزب عموماً پذیرفته شده است؛

۲) اگر چه دشوار شده است، اما با این حال مرکزیت دمکراتیک می‌تواند در حدود معینی در شرایط سیاسی موجود به اجرا درآید؛

۳) اثبات شده است که آمیختن دستگاههای مخفی و قانونی سازمان حزبی برای حزب بسیار مهلک است، و به فتنه انگیزی دولت یاری می‌رساند؛


ما بر این عقیده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم که کنگره موافقت نماید:

۱) که اصل انتخابی بودن در سازمانهای حزبی باید از بالا تا پایین به اجرا درآید؛

۲) که انحراف از این اصل، برای مثال: انتخابات دو مرحله‌ای یا پذیرفته شدن بعنوان همکار به نهادهای انتخابی، و غیره، تنها هنگامی مجاز هستند که موانع پلیسی غیرقابل عبور می‌باشند، و در موارد استثنائی که بطور خاص به آنها پرداخته می‌شود؛

۳) که حفظ و تقویت هسته‌های مخفی سازمان حزبی ضروری است؛

۴) که به منظور همه نوع فعالیتهای عمومی (در مطبوعات، در گردهمایی‌ها، در اتحادیه‌ها، بطور خاص اتحادیه‌های صنفی، و غیره) قسمتهای خاصی از سازمانهای حزبی باید تشکیل شوند که به هیچ وجه نمی‌توانند هستۀ مخفی را به خطر اندازند؛

۵) که باید یک نهاد مرکزی برای حزب وجود داشته باشد، یعنی، کنگرۀ عمومی حزب باید یک کمیتۀ مرکزی واحد، که هیئت تحریریۀ ارگان مرکزی حزب و غیره را منصوب خواهد نمود، انتخاب کند.


منتشر شده در پارتینیه ایزوستیا
شمارۀ ۲، ۲۶ مارس ۱۹۰۶
انتشار بر طبق متن روزنامه
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۰

-- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L1443fa.html