Farsi    Arabic    English   

کارزار لیبرالی

و. ای لنین


لیبرالها مشغول به کار شده‌اند و فشاری متمرکز را متوجه پراودا ساخته‌اند. سرمقاله‌ها در رچ کادت، آقایان غیرحزبیِ ترقی‌خواه پروکوپوویچ و ر. بلانک در زاپروسی ژیزنی بر روزنامۀ کارگران بخاطر تصمیمش به انجام یک کارزار انتخاباتی مستقل در سن پترزبورگ آتش گشودند.

زاپروسی ژیزنی اظهار می‌دارد «تلاشهای نوسکایا زوزدا و پراودا کاملاً بیفایده‌ اند. قطعاً آنها نمی‌توانند بطور جدی انتظار داشته باشند که نامزد حزب کارگران در کوریای شهر سن پترزبورگ، جایی که مشارکت کارگران ناچیز است، پیروز شود.»

در اینجا نمونه‌ای از استدلالات لیبرالی و روشی برای ترساندن رأی دهنده‌ای که هنوز از بیمایگی فراتر نرفته و سیاستی کاملاً آگاهانه را برای خودش طراحی نکرده، داریم.

زمانی وجود داشت که لیبرالها سعی می‌کردند بسادگی با چشم انداز پیروزی صد-سیاهی در انتخابات ایجاد وحشت کنند. ولی دروغهای ناپخته دیگر «کار نمی‌کنند». همگان می‌دانند که کمترین خطر پیروزی صد-سیاهی‌ها در انتخابات سن پترزبورگ وجود ندارد. پس به نوع دیگری از ترساندن متوسل می‌شوند: «دلیلی ندارد که انتظار پیروزی کارگران برود».

آه، نه، آقایان لیبرال، رأی‌دهندۀ دمکرات بطور عام، و کارگر بطور خاص، خیلی چیزها را در زندگی دیده است، او در پنج سال دشوار گذشته به خیلی چیزها فکر کرده و آنها را آموخته. آن نوع ترساندن شما را به جایی نمی‌رساند.

در هیچ کجای جهان کارگران کارزار انتخاباتی خودشان را در یک شهر بزرگ بدون در افتادن با احزاب لیبرال قوی شروع نکرده‌اند. در هیچ کجای جهان دمکراتهای کارگر بدون یک مبارزۀ سرسخت موفق نشده‌اند نفوذ لیبرالها بر تودۀ کارکنان اداری دون‌پایه، شاگرد مغازه‌ها، صنعتگران دستی، تجار خُرد و غیره را از چنگشان درآورند.

هر کس مخالف آنست که کارگران سن پترزبورگ اینجا و اکنون آن مبارزه را آغاز کنند (یا بهتر است گفته شود آن را از جایی که در ١٩٠٦، ١٩٠٧ و ١٩٠٩ ترک کرده بودند ادامه دهند)، بیهوده نام دمکرات بر خودش گذاشته است و در واقع یک بردۀ لیبرالها باقی می‌ماند. هزاران هزار رأی‌دهندۀ دمکرات اکنون در انتخابات سن پترزبورگ شرکت خواهند کرد.

دستاورد بزرگ کارگران سن پترزبورگ در تأسیس روزنامۀ کارگران خودشان کاملاً ما را محق می‌کند که انتظار دستاوردهای کمتری در کارزار انتخاباتی نداشته باشیم.

هزاران نفر از رأی دهندگان قدیمی به یک فعالیت سیاسی جدیدِ برخوردار از آگاهی طبقاتی بیشتر برمی‌خیزند. آنها با کمک روزنامۀ کارگران خودشان می‌آموزند که برای یک زندگی بهتر برای خودشان مبارزه کنند، عادت اقدام سیاسی مشترک را پیدا می‌کنند و به نحو فزاینده‌ای از مشکلات بزرگ ملی که دمکراتهای کارگر حلشان می‌کنند آگاه می‌گردند.

می توان لیبرالها را در سن پترزبورگ شکست داد. سن پترزبورگِ دمکرات از ناراحتی لیبرالها و حملات ستیزه‌جویانه‌شان، از فریاد زدنشان و تلاشهایشان برای ترساندن، اطمینان بیشتری می‌یابد که در مسیر صحیحی برای رسیدن به پیروزی است.


پراودا شمارۀ ٧٧
٢٨ ژوئیۀ ١٩١٢
انتشار بر طبق متن پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ١٨

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۲/۱۲/۳


lenin.public-archive.net #L1925fa.html