Farsi    Arabic    English   

سرمايه‌داران ديوانه‌ يا سوسيال-دمکرات‌های ابله؟

و. ای. لنین


رابوچایا گازتا در شمارۀ امروز خود می‌نویسد:

    «ما به عنوان جنگ داخلی طلب قویاً توسط پیروان لنین مورد مخالفت قرار گرفته‌ایم. ولی علامت جنگ داخلی دیگر نه از سوی پیروان لنین بلکه از جانب دولت موقت که با انتشار بیانیه‌ای آرمانهای دمکراتیک را به باد تمسخر گرفته است، ساطع می‌گردد. این اقدامی واقعاً جنون‌آمیز بوده و اگر قرار باشد ما نتایج گرانبار این جنون را خنثی نماییم عمل قاطعانۀ فوری توسط نمایندگان شورای کارگران و سربازان ضروری است.»
وقتی که ما به روشن‌ترین، رسمی‌ترین و بدون ابهام‌ترین نحو اعلام داشته‌ایم که تمامی سعی‌مان باید بر توضیح صبورانۀ سیاست پرولتاری در مقابل جنون دفاع‌گرایی خرده بورژوایی با اعتقادش به سرمایه‌داران متمرکز گردد، چه چیزی می‌تواند مبتذل‌تر و مسخره‌تر از قصۀ «جنگ داخلی‌طلبی» از جانب ما باشد؟

آیا رابوچایا گازتا از درک آنکه اکنون این قیل و قالها دربارۀ جنگ داخلی توسط سرمایه‌داران، به منظور درهم شکستن ارادۀ اکثریت مردم به هوا برخاسته، واقعاً عاجز است؟

آیا در «جنون‌آمیز» خواندن رفتار سرمایه‌داران وقتی که با گرفتار آمدن در چنگ سرمایۀ امپریالیستی روسیه و انگلو-فرانسوی، نمی‌توانند رفتار دیگری داشته باشند، یک ذره مارکسیسم وجود دارد؟

آقای پلخانف در یدینستوو چاپ امروز با درخواستش از شورا برای حصول «به یک توافق» با دولت موقت لحن صریح‌تری را در بیان سیاست تمامی بلوک دفاع‌گرای خرده بورژوا به کار می‌گیرد. این درخواستی سرگرم کننده است. مثل این است که خردل را پس از شام به سر سفره بیاورند.

آیا ما همگی نمی‌دانیم که این توافق مدتها پیش حاصل شده است؟ که این توافق از ابتدای انقلاب تاکنون برقرار بوده است؟ کل مطلب در این است که بحران کنونی از این واقعیت ناشی می‌شود که توافق ثابت کرده یک کاغذ پاره، یک وعدۀ پوچ است! پاسخ به سؤالات نفرین شده‌ای که شکست توافق موجود مردم را اینک با آنها مواجه ساخته، با درخواست یک توافق کلی بدون ذکر کلمه‌ای از شرایط و تضمینهای واقعی آن، پاسخگویی با آه و ناله که «اوه شما دیوانگان!» – آیا این یک کمدی تراژدی لویی بلان‌های خرده بورژوا نیست؟ (لویی بلان فقط در حرف رهبر کارگران و در واقع زائدۀ بورژوازی بود.)

رابوچایا گازتا اعلام می‌دارد «عمل مصممانۀ فوری ضروری است.» چه نوع «عملی» هموطنان عزیز من؟ شما نمی‌توانید بگویید چه، شما خودتان هم نمی‌دانید چه. تمام آنچه که شما می‌دانید رجزخوانی است، زیرا شما هم مانند لویی بلان مبارزۀ طبقاتی را فراموش کرده‌اید، شما مبارزۀ طبقاتی را تحت پوشش لفاظی و رجزخوانی خرده بورژوایی به حاشیه رانده‌اید.


نوشته شده در ٢١ آوریل(٤ مه) ١٩١٧
منتشر شده در ٥ مه(٢٢ آوریل) ١٩١٧ در پراودا شمارۀ ٣٨
انتشار بر طبق متن روزنامه
مجموعه آثار لنین، جلد ٢٤

-- ترجمه جواد راستی‌پور
-- متن فارسی توسط این سایت مقابله و ادیت نشده است.


lenin.public-archive.net #L2409fa.html