Farsi    Arabic    English   

معجزات انرژی انقلابی

و. ای. لنین


وزرای شبه سوسیالیست ما انرژی شبه افسانه‌ای پیدا می کنند. پشخونف اعلام کرده «ظاهراً مقاومت سرمایه داران شکسته شده است» و هر چیزی که ما اینجا در روسیۀ مقدس داریم بطور «مساوی» توزیع خواهد شد. اسکوبلف اعلام کرده که سرمایه داران باید از ۱۰۰ درصد سودهایشان بگذرند. تسره تلی اعلام کرده تهاجم در این جنگ امپریالیستی درست ترین کار از دیدگاه هر دوی دمکراسی و سوسیالیسم است.

اما وزیر چرنف بدون شک همه را در این به نمایش گذاشتن‌های انرژی معجزه آسا پشت سر گذاشته است. در جلسۀ قبلی دولت موقت، چرنف گزارشش را دربارۀ سیاست عمومی حوزۀ اداری که برای هدایتش به او اعتماد شده، برای آقایان کادت خواند و گفت که دارد ده لایحه ارائه می دهد!

آن قطعاً یک معجزه انرژی انقلابی بوده. کمتر از شش هفته از ۶ مه گذشته، و با این وجود قول ده لایحه در این دورۀ کوتاه داده شده است! و چه لوایحی! دیلو نارودای وزارتی گزارش می دهد که این لوایح «در کلیت شان تمام جوانب عمدۀ فعالیت اقتصادی مناطق روستایی را دربر می گیرند».

«تمام جوانب» – نه کمتر و نه بیشتر. چقدر عظیم!

تنها چیز مشکوک این است که روزنامۀ وزارتی بیش از یکصد سطر را به توصیف برخی از این لوایح با شکوه اختصاص می دهد بدون اینکه هیچ چیز مشخصی دربارۀ هیچکدام از آنها بگوید. «توقف برخی فرمانهای قانونی در خصوص دهقانان» – به ما گفته نمی شود کدام. اما لایحه دربارۀ «دادگاههای مصالحه» جالب ترین است. به ما گفته نمی شود که چه کسانی باید مصالحه داده شوند و چطور.

«قانونمندسازی روابط اجاره» – ما کاملاً در تاریکی نگه داشته می شویم؛ به ما حتی گفته نمی شود که آیا مسئله اجاره دادن املاک غیابی{*} است که انتظار می رود بدون پرداخت غرامت مصادره شوند یا خیر.

«یک اصلاح در جهت دمکراتیزه کردن بیشتر کمیته‌های ارضی محلی.» بهتر نبود اگر شما نویسندگان وعده‌های عریض و طویل بلافاصله لیستی از حداقل یک دوجین کمیته‌های ارضی محلی می آوردید که در آنها با جملاتی دقیق ترکیب کنونی، بعد از انقلاب، با این حال، مطابق اعتراف خودتان، نه کاملاً دمکراتیک آنها را توضیح می دادید؟

نکته این است که فعالیت خستگی ناپذیر وزیر چرنف، همچنین سایر وزرای فوق الذکر، بهترین نمایش تفاوت بین یک بوروکرات لیبرال و یک دمکرات انقلابیست.

بوروکرات لیبرال، انبوهی از گزارشات دربارۀ صدها لایحه‌ای که قرار است به مصلحت بشریت باشند را به «مافوق»هایش، یعنی لووف، شینگاریوف و شرکا تسلیم می کند. تنها چیزی که به مردم ارائه میدهد وراجی، قولهای عالی، عبارات نوژدرفی[۱](نظیر آنی که دربارۀ ۱۰۰ درصد سود یا یک تهاجم «سوسیالیستی» در جبهه، و به همین ترتیب بود) است.

یک دمکرات انقلابی، در حالی که گزارشی به «مافوق»هایش ارائه می دهد، یا حتی قبل از ارسال آن، هر شر و هر کاستی را در مقابل مردم آشکار و افشا می کند تا فعالیت آنها را برانگیزد.

«دهقانان، ملاکین را افشا کنید، افشا کنید که آنها چقدر از شما بعنوان «اجاره» می گیرند، چقدر در «دادگاههای مصالحه» یا کمیته‌های ارضی محلی به نفع شان حکم داده شده، چقدر در خصوص عیب جویی یا مداخله دربارۀ کشت کردن تمام زمینها و استفاده کردن از وسایل و احشام ملاکین برای برآورده ساختن نیازهای مردم، بخصوص فقیرترین بخشها، گناهکار بوده‌اند! خودتان آنها را افشا کنید دهقانان، و من، «یک وزیر روسیۀ انقلابی»، «یک وزیر دمکراتهای انقلابی» به شما برای منتشر کردن همۀ چنین افشاگریهایی و برای برچیدن همۀ ستم از طریق فشار شما از پایین و فشار من از بالا کمک خواهم کرد!!!» مسلماً یک «دمکرات انقلابی» حقیقی اینطور صحبت و عمل خواهد کرد.

چیزی از این نوع اینجا نیست! مطلقاً هیچ چیز! زبانی که روزنامۀ وزارتی از آن دربارۀ «گزارش» چرنف به لووف و شرکا استفاده کرد چنین است «در حالی که و. م. چرنف انکار نمی کند که تعدادی زیاده رویهای ارضی در برخی از گوبرنیاها رخ داده‌اند، او گمان می کند که اثبات شده مناطق روستایی روسیه در کل متعادل تر از آنچه هستند که انتظار می رفت ...»

با این حال کلمه‌ای دربارۀ نگه داشتن تنها لایحه‌ای که بطور مشخص از آن نام برده شده – آنی که دربارۀ «موقوف کردن خرید و فروش زمین» است – گفته نشد. علیرغم اینکه به دهقانان از مدتها پیش وعدۀ موقوف سازی فوری خرید و فروش زمین داده شده بود. این قول در اوایل ماه مه داده شد، اما در ۲۵ ژوئن در روزنامه‌ها می خوانیم که چرنف یک «گزارش» ارائه داده و اینکه دولت موقت «هنوز یک تصمیم نهایی نگرفته است»!!!


پراودا شمارۀ ۹۲
۱۰ ژوئیه (۲۷ ژوئن) ۱۹۱۷
انتشار بر طبق متن پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۵


[۱] نوژدرف Nozdrev – یک دروغگوی پر سر و صدا در اثر گوگول با عنوان «ارواح مرده».

{*} املاک غیابی landed estates - به مِلک یا املاکی گفته میشود که برای مالکش درآمد ایجاد میکند بدون آنکه مالک در آن املاک حضور داشته باشد و در کارهای عملی آن املاک دخالت و شراکتی داشته باشد.—مترجم فارسی

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۱/۱۲/۲۳


lenin.public-archive.net #L2559fa.html