Farsi    Arabic    English   

گم شده در جنگلی از سه درخت

و. ای. لنین


نخستین شمارۀ بولتن بوند[۱] (سپتامبر ۱۹۱۶) حاوی نامه‌ای از یک بوندیست سن پترزبورگ به تاریخ ۲۶ فوریۀ ۱۹۱۶ است. او می‌نویسد:

«مشکل ما در پذیرفتن فرمول دفاع بسیار توسط این واقعیت تشدید می‌شود که ما، آنطور که انتظار نمی‌رفت، نمی‌توانیم مسئلۀ لهستان را، آنطور که رفقای روسی ما تاکنون کرده‌اند، فرونشانیم.» (فراموش نکنید که «رفقای» این آقا پوترسوف[۲] و شرکا هستند) «و این واقعیت که حتی دفاع‌طلبان در بین ما نمی‌خواهند فرمول «عدم الحاقات» را در رابطه با روسیه به کار بندند، استدلالی قوی علیه دفاع از دید کسانی است که اکنون آمادۀ پذیرفتن آن از نظر روانی نیستند. آنها بطور طعنه‌آمیز می‌پرسند: شما از چه دفاع می‌کنید؟ ایدۀ یک لهستان مستقل از پذیرش در محافل بالا برخوردار است» (مشخص نیست کدام محافل).

هنگامی که ما در قطعنامۀ ۱۹۱۵ خودمان اظهار داشتیم که شووینیسم ژرمانوفیل در بوند[*] حاکم است، تنها پاسخی که کوزوفسکی و شرکا می‌توانستند بدهند دشنام بود. حالا بیانیۀ ما در نشریۀ خود آنها و توسط همکار حزبی خودشان تأیید می‌گردد! زیرا، اگر «دفاع‌طلبان» بوند نمی‌خواهند فرمول «عدم الحاقات» را «در ارتباط با روسیه» به کار بندند (توجه داشته باشید که حتی کلمه‌ای هم دربارۀ آلمان وجود ندارد!)، آنگاه این امر چطور در جوهرش با شووینیسم ژرمانوفیل متفاوت است؟

اگر بوندیست‌ها می‌خواستند فکر کنند و قادر به آن بودند، متوجه می‌شدند که در مورد مسئلۀ الحاقات در تاریکی سرگردانند. تنها یک راه برای برون رفت از سرگردانی و گیجی‌شان وجود دارد: پذیرش برنامه‌ای که ما مدتها پیش در ۱۹۱۳ تشریح کردیم.[**] یعنی، برای یک سیاست صریح و اکیدِ ضد الحاق لازمست که سوسیالیستها و دمکراتهای ملل ستمدیده، در تمام تبلیغ و ترویجشان، آن سوسیالیستهای ملل ستمگر (چه روسهای کبیر و چه آلمانی‌ها، لهستانی‌ها در رابطه با اوکرائینی‌ها، و غیره) که همواره و بی قید و شرط از جدا شدن آزادانۀ ملل ستمدیده از طرف ملت خودشان (یا با زور نگه داشته شده توسط آن) حمایت نمی‌کنند را بعنوان اراذل محکوم کنند.

اگر بوندیست‌ها از پذیرش آن نتیجه امتناع کنند، آنگاه مجادله با پوترسوف‌ها در روسیه، لگین‌ها Legien، زوده‌کوم‌ها Südekum، حتی لده‌بورها Ledebour (لده‌بور از جدایی آلزاس-لورن حمایت نمی‌کند) در آلمان، با ناسیونالیستها، یا اگر دقیقتر بگوییم، سوسیال-شووینیست‌ها، در لهستان، و غیره، تنها از روی کینه خواهد بود.

چه دلیل معتبری!


نوشته شده در سپتامبر - اکتبر ۱۹۱۶
نخستین انتشار در سال ۱۹۳۱
در جلد ۱۷ از آثار متفرقۀ لنین
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۳


توضیحات

[*] مراجعه نمایید جلد ۲۱ از مجموعه آثار لنین، صفحات ۶۴-۱۶۳. – ویراستار.

[**] مراجعه نمایید جلد ۱۹ از مجموعه آثار لنین، صفحات ۴۵-۵۳۹. – ویراستار.

[۱] بوند Bund (اتحادیۀ عمومی کارگران یهودی لیتوانی، لهستان و روسیه) عمدتاً از عناصر نیمه پرولتار، صنعتگران دستی یهودی در مناطق غربی روسیه تشکیل شده بود. بوند حامل ناسیونالیسم و جدایی طلبی در جنبش کارگری بود.

«بولتن کمیتۀ خارجۀ بوند» جانشین «برگۀ اخبار سازمان خارجۀ بوند» بود که در ژنو منتشر می‌شد. دو شماره از آن در سپتامبر و دسامبر ۱۹۱۶ منتشر شدند. این نشریه سیاستی سوسیال-شووینیستی را دنبال می‌کرد. «نامه از روسیه» که لنین در اینجا آن را نقل کرده در شمارۀ ۱ بولتن چاپ شد و بطور مفصل‌تری در مقالۀ لنین با عنوان «فراکسیون چخیدزه و نقش آن» (مراجعه نمایید به صفحات ۷۴-۱۷۱ از جلد ۲۳ مجموعه آثار لنین) مورد بحث قرار گرفته.

[۲] پوترسوف، آ. ن. Potresov, A. N. (۱۸۶۹-۱۹۳۴) – رهبر برجستۀ منشویک و تئوری پرداز انحلال طلبی. نقشی برجسته در مجلات وزروژدنیه (احیا)، ناشا زاریا (طلوع ما) و دیگر نشریات انحلال طلب منشویک داشت. در طول جنگ جهانی اول موضعی سوسیال-شووینیستی گرفت.

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۲/۱۲/۱۶


lenin.public-archive.net #L2329fa.html