Farsi    Arabic    English   

پرووکاسیونی که شکست خورد

و. ای. لنین


قطعنامۀ شورای نمایندگان کارگران[١] که در این شماره از نشریه به چاپ می‌رسانیم نشان دهندۀ مرحلۀ بسیار مهمی در پیشرفت انقلاب است.

اتحاد دولت و بورژوازی تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از خستگی پرولتاریا، آن را شکست دهد. در پاسخ به معمول شدن روزکار هشت ساعته در کارخانجات سن پترزبورگ با شیوه‌های انقلابی، بورژوازی لاک‌آوت [lock-out ممانعت از ورود کارگران به محل کارشان] اعلام کرده است.

توطئه چیده شده است. آنها تصمیم گرفته‌اند که با اعتصاب از طریق اخراج دسته‌جمعی کارگران بجنگند. کارخانجات دولتی به همراه تعداد زیادی کارخانۀ خصوصی تعطیل می‌شوند. دهها هزار کارگر به خیابانها پرتاب شده‌اند. مقصود آنست که پرولتاریای سن پترزبورگ را که از نبردهای قبلی هنوز خسته است، به درگیری جدیدی تحت نامطلوب‌ترین شرایط تحریک کنند.

شورای نمایندگان کارگران، با پیروی از توصیۀ نمایندگان سوسیال-دمکرات، تصمیم گرفته توطئۀ ضدانقلاب را در برابر کارگران افشا کند و به پرولتاریای سن پترزبورگ هشدار دهد که به تله نیفتد. شورا دعوت به تنها جنگیدن را با فراخوانی به مبارزۀ متحد در سراسر روسیه پاسخ داده است؛ با قدمهای فوری برای تحکیم اتحاد کارگران انقلابی با دهقانان انقلابی و آن بخشهایی از ارتش و نیروی دریایی که شروع به قیام در تمام بخشهای روسیه می‌کنند.

در چنین لحظه‌ای، بیش از هر زمان دیگر، ضروری است که تمام تلاشهایمان را متوجه متحد کردن ارتش انقلاب در سراسر روسیه کنیم، ضروری است که نیروهایمان را حفظ کنیم، از آزادیهایی که برای تهییج و سازماندهی به دست آورده‌ایم صد برابر بیشتر استفاده کنیم، تا برای نبردهای تعیین کنندۀ جدید آماده شویم. بگذار اتوکراسی با بورژوازی مرتجع متحد شود! بگذار بورژوازی لیبرال (که کنگرۀ زمستوو[٢] و مقامات شهرداریها در مسکو[٣] آن را نمایندگی می‌کنند) به دولت، که ریاکارانه از آزادی حرف می‌زند و همزمان از نیروی مسلح استفاده می‌کند تا لهستان را به دلیل مطالبۀ ابتدایی‌ترین ضمانت‌ها برای آزادی خُرد کند، رأی اعتماد دهد!

ما باید ائتلاف بین اتوکراسی و بورژوازی را از طریق ائتلافی بین سوسیال-دمکراتها و تمام بورژوا دمکراتهای انقلابی بی اثر کنیم. پرولتاریای سوسیالیست دستش را به سوی دهقانانی که برای آزادی می‌جنگند دراز می‌کند، و آنان را فرا می‌خواند تا به یک تهاجم عمومی هماهنگ در سراسر کشور بپیوندند.

اهمیت عظیم تصمیم شورای نمایندگان کارگران در این امر نهفته است. ما سوسیال دمکراتها باید اطمینان حاصل کنیم که همۀ حزب به کمک شورای نمایندگان کارگران خواهد آمد. ما خواهان چیزی بیش از انقلاب دمکراتیک هستیم. ما برای سوسیالیسم می‌جنگیم، یعنی، برای رهایی کامل رنجبران از تمام ستم اقتصادی و همچنین سیاسی. حزب ما فقط آنهایی را به صفوفش می‌پذیرد که این هدف عظیم را تصدیق می‌کنند و هرگز برای یک لحظه هم ضرورت آماده کردن نیروها برای دستیابی به آن را فراموش نمی‌کنند.

ولی درست به این دلیل که ما سوسیالیستها می‌خواهیم به هدف سوسیالیستی‌مان برسیم، برای کامل‌ترین اجرای انقلاب دمکراتیک، برای به دست آوردن آزادی کامل در راستای منافع مبارزه‌ای پیروزمند برای سوسیالیسم تلاش می‌کنیم. به این دلیل است که ما باید دست در دست آن دمکراتهای انقلابی که نمی‌خواهند با دولت چانه‌زنی کنند، بلکه می‌خواهند با آن بجنگند، که نمی‌خواهند انقلاب را محدود کنند، بلکه می‌خواهند آن را تا کامل شدن ادامه دهند، حرکت کنیم – باید با این افراد دست در دست حرکت کنیم، اما بدون ادغام شدن با آنها. بنابراین، زنده باد اتحاد پرولتاریای سوسیالیست با کل مردم انقلابی! تمام نیروهای ارتجاع، تمام حملات ضدانقلاب در مقابل تهاجم مشترک آنها در هم خواهند شکست.

نووایا ژیزن، شمارۀ ١٣
١٥ نوامبر ١٩٠٥
امضاء: ن. لنین
انتشار بر طبق متن نووایا ژیزن
مجموعه آثار لنین، جلد ١٠


توضیحات

[١] نگاه کنید به قطعنامۀ شورای نمایندگان کارگران.

[٢] زمستوو Zemstvo – نام نهادهای خودمختار محلی که در گوبرنیاهای مرکزی روسیۀ تزاری در ١٨٦٤ دایر شدند. قدرت زمستووها، که اشراف در رأسشان قرار داشتند، محدود به امور صرفاً اقتصادی محلی (ساخت بیمارستان و جاده، آمارگیری، بیمه و غیره) بود. فعالیت آنها توسط فرمانداران و وزارت کشور، که می‌توانست هر تصمیمی را که برای دولت مناسب نبود لغو کند، کنترل می‌شد.

[٣] کنگرۀ زمستووها و مقامات شهرداریها در مسکو در ١٣-٦ (٢٦-١٩) نوامبر ١٩٠٥ برگزار شد. کنگره علیه تشکیل مجلس مؤسسان موضع گرفت و ابراز امیدواری کرد که دوما با افزایش ناچیز سهمیه‌های دهقانان نقش فرونشانندۀ ناآرامی آنان را ایفا کند.

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L1414fa.html