Farsi    Arabic    English   

پیش نویس بیانیه خطاب به دهقانان
از طرف دومین کنگرۀ سراسری شوراهای نمایندگان دهقانان روسیه‌[١]

و. ای. لنین


دومین کنگرۀ سراسری دهقانان روسیه مشتاقانه از دهقانان همۀ ملیتها و خلقهای روس می خواهد تا فکر، اراده، توان و انرژی همۀ اعضاء خود را مصروف بیداری منفعلان و شهامت بخشی به نامصممان نموده، از هر گوشه‌ای از کشور، از هر ده و هر محلۀ شهرهای بزرگ در این شاید جدی ترین و متعهدانه ترین لحظۀ انقلاب کبیر روسیه، کلام قاطع و مهم شان را طوری با صدای بلند بیان کنند که به گوش همه برسد.

رفقای دهقان، ما تشکیل دهندگان اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جامعه مان، خیل عظیم مردم کارکن و استثمار شده می باشیم. ما آن تودۀ عظیمی هستیم که از خواستهای قانونی و برحق زحمتکشان – و در رأس آنها خواست زمین – حمایت و علیه هر گونه ستم و بهره کشی توسط زمینداران و سرمایه داران مبارزه می کنیم.

رفقای دهقان، ما تشکیل دهندگان اصلی ارتش خود و کسانی هستیم که غیرانسانی ترین عذابها را در طول بیش از سه سال جنگ برپا شده توسط شاهان و سرمایه داران متحمل گشته‌ایم؛ همچنین سرنوشت ماست که نقش مشکل اما خوشایند و افتخارآمیز مبارزان پیشتاز – به همراه کارگران – در راه آزادی، زمین، صلح و رهایی کامل زحمتکشان از هر گونه ستم و استثمار را به عهده بگیریم.

رفقای دهقان، درخواست ما یعنی بیانیۀ ارائه شده توسط نمایندگان دهقانان خطاب به دهقانان کلیۀ ملیتهای روسیه را، مورد بررسی قرار دهید. درخواست ما را در هر ده و قصبه‌ای به اطلاع عموم برسانید؛ آنرا در هر گردهم آیی روستا و اجتماع دهقانی بدون استثناء مورد بحث قرار داده و تصمیمات قاطع و استوار خود را در نواحی مختلف اتخاذ نمایید. چرا که سرنوشت سرزمین مان عمدتاً به تصمیمات شما، به تصمیمات اکثریت مردم، به تصمیمات خود دهقانان بستگی دارد.

لحظۀ سرنوشت ساز فرا می رسد. مبارزۀ نهایی نزدیک می شود. تمام کشور و همۀ ملل جمهوری ما به دو اردوگاه بزرگ تقسیم شده‌اند.

یکی اردوگاه زمینداران و سرمایه داران، ثروتمندان و عمالشان، مقامات عالی دولتی و دوستانشان، اربابان ملت و قهرمانان جنگ است.

دیگری اردوگاه کارگران کارخانجات و دهقانان زحمتکش و استثمار شده، تهی دستان و دوستانشان، سربازان و قهرمانان صلح یعنی طرفداران مبارزۀ انقلابی شجاعانه، مصممانه و قهرمانانه برای صلح، صلحی که در آن ترحمی نسبت به ستمگران بر توده‌ها نشان داده نخواهد شد، می باشد.

مبارزه میان این دو اردوگاه هم اکنون در بعضی نقاط کشور شکل حاد جنگ داخلی آشکار و مستقیم یعنی جنگ ارتشهای شوراها علیه مشتی معدود متکی به قدرت ثروت که مایلند قدرت شوراها، قدرت و دولت شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان را سرنگون سازند، به خود گرفته است.

رفقای دهقان، خیلی چیزها به تصمیم مهم، قاطع و بی تزلزل شما بستگی دارد؛ قطع جنگ داخلی، امکان انتقال بلاعوض و مسالمت آمیز همۀ زمینها در روسیه به زحمتکشان، امکان گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم، همه به این تصمیم بستگی دارند.

رفقای دهقان، همگی بپاخیزید؛ خواستهایتان را فریاد کنید؛ در هر روستایی خواستهایتان را مشخص نمایید. شما می توانید صدایتان را به گوش دیگران برسانید؛ شما قادر هستید که همه کس را وادار به شنیدن کنید!

رفقای دهقان، نخست لازم است بطور همه جانبه‌ای آن نمایندگان شرکت کننده در دومین کنگرۀ سراسری دهقانان روسیه را که از کنگره انشعاب کردند، محکوم سازید. انشعاب گران را محکوم سازید. آنهایی را که به وحدت دهقانان، به وحدت زحمتکشان و به وحدت کارگران و دهقانان ضربه می زنند، محکوم سازید. این انشعاب گران، این برهم زنندگان وحدت دهقانان و فراریان به اردوگاه ثروتمندان یعنی به اردوگاه زمینداران و سرمایه داران، مرتکب جنایت هولناکی شده‌اند. این اشخاص خود را سوسیالیست رولوسیونرهای راست و مرکز یعنی پیروان آوکسنتیف و چرنف می دانند. آنها به کل دکترین و برنامۀ سوسیالیست رولوسیونرها خیانت کرده‌اند؛ آنها به دشمنان سوسیالیسم و سرکوبگران انقلاب پیوسته‌اند. آنها از حامیان وفادار دکترین، برنامه و خواستهای سوسیالیست رولوسیونرها – حزب سوسیالیست رولوسیونرهای چپ انترناسیونالیست – که به منافع دهقانان زحمتکشان وفادار مانده‌اند، بریده‌اند. این پیروان آوکسنتیف و چرنف بدان منظور از دومین کنگرۀ دهقانی سراسری روسیه استعفا کرده و تسلیم رأی اکثریت دهقانان نشدند تا خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران در مقابل دهقانان را اجرا نموده، تا مانع صلح گردیده، تا مانع انتقال فوری و بلاعوض همۀ زمینها به زحمتکشان گشته و از سیاست ضد دهقانی آوکسنتیف، چرنف، ماسلف و امثالشان که برای دهقانان کشنده است محافظت نمایند.

این خائنین به اهداف دهقانان را محکوم سازید. شما با محکوم ساختن آنها بسیاری از ضعیفها و متزلزلان را نجات داده و روسیه را از کوششهای جنون آمیز به منظور برپایی جنگ داخلی نجات می بخشید – جنون آمیز، چرا که غیر از رودهای خونی که بیهوده جاری خواهند شد هیچ چیز را تغییر نخواهند داد؛ هیچ چیز در دنیا نمی تواند در تصمیم اکثریت قاطع کارگران، سربازان و دهقانان، در تصمیم دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان روسیه و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان روسیه خللی وارد سازد.

این خائنین به اهداف دهقانان را محکوم سازید. بگذارید هر دهی اعتمادش را به تصمیمات دو کنگره یعنی کنگرۀ شوراهای کارگران و سربازان و کنگرۀ شوراهای دهقانان اعلام دارد. بگذارید هر دهی آن نمایندگان حزب سوسیالیست رولوسیونر که قبول تام و تمام این تصمیمات را در عمل به ثبوت نرسانیده و به اعلام رسای آن نپرداخته‌اند، از نمایندگی در مجلس مؤسسان یا شوراها و نهادهای دهقانی خلع نماید.

رفقای دهقان، شما همه متوجه هستید که مخالفان تصمیمات دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان تنها به وسیلۀ فریبکاری بود که می توانستند و در واقع توانستند به عنوان نمایندۀ دهقانان به مجلس مؤسسان راه یابند. اینها که اغلب خود را سوسیالیست رولوسیونر می خوانند در واقع دهقانان را که حقیقت سیاست آوکسنتیف، چرنف و ماسلف یعنی سیاست امتیاز بخشی به زمینداران، سازشکاری با سرمایه داران و توقیف اعضاء کمیته‌های ارضی دهقانان محلی را نمی دانند، فریب داده‌اند. امثال آوکسنتیف، ماسلف و چرنف دهقانان را فریب داده‌اند زیرا لیست عمومی حزب سوسیالیست رولوسیونر قبل از ۱۷ اکتبر تهیه و آماده شده بود و حال آنکه حقیقت برای همۀ روسیه تنها بعد از ۱۷ اکتبر آشکار گشت.

حقیقت به وسیلۀ دومین کنگرۀ نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ اکتبر برگزار گردید برای تمام روسیه آشکار شد. حقیقت توسط قدرت شوروی یعنی دولت شوروی که برای اولین بار به انتشار پیمانهای محرمانۀ ننگین، به مبارزۀ انقلابی برای صلح و نمایش چگونگی این مبارزه در عمل – که هم اکنون در این زمینه به اولین موفقیت یعنی متارکۀ جنگ در یکی از جبهه‌ها نائل آمده – دست یازید، بیشتر روشن شد.

حقیقت به وسیلۀ دولت شوروی با تصویب قانونی در مورد زمین که به موجب آن از دهقانان بدون قید و شرط پشتیبانی شده و هر گونه امکان مداخلۀ خارجی در قدرت تام دهقانان در مناطق محلی سلب می شد، آشکار گردید.

حقیقت به وسیلۀ دومین کنگرۀ سراسری دهقانان که برای اولین بار در یک قطعنامۀ مشروح و ویژه به افشاء نقش بی شرمانۀ کمیتۀ اجرائی آوکسنتیف - چرنف پرداخت، برملا گردید. این کنگره که در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۱۷ شروع(؟)[۲] شد در تاریخ ۸ دسامبر خاتمه خواهد یافت.

بنابراین شما رفقای دهقان ملاحظه می کنید که در موقع تنظیم لیست در ۱۷ اکتبر و در خلال انتخابات مجلس مؤسسان به تاریخ ۱۲ نوامبر، دهقانان هنوز قادر نبودند به حقیقت در مورد زمین و صلح پی برده و هنوز نمی توانستند دوست را از دشمن یعنی گرگ در لباس بره را تشخیص دهند. شما ملاحظه می کنید که آن سوسیالیست رولوسیونرهایی که با تصمیمات دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان مخالفت می کنند تنها با فریبکاری است که می توانند به نام دهقانان سخن گویند.

رفقای دهقان، نگذارید خونها بخاطر این فریبکاری ریخته شود! صدای اعتراضتان را قاطعانه علیه آنهایی که از دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان استعفا داده‌اند بلند کنید. خواسته‌هایتان را در هر گوبرنیا، در هر اویزد، در هر ولوست[*] و در هر روستایی تنظیم کنید؛ علیه کسانی که از کنگره بیرون آمده‌اند اعتراض کنید؛ اسامی آن نمایندگان دهقانی در مجلس مؤسسان را که تصمیمات این کنگره‌ها را قبول نکرده‌اند منتشر کنید و خواستار استعفای این نمایندگان از مجلس مؤسسان گردید؛ چرا که تنها با فریب مردم است که آنها می توانند خود را منتخبین آنها جلوه دهند.

رفقای دهقان، مجلس مؤسسان می باید بیان کنندۀ خواست مردم باشد. آنهایی که از کنگرۀ سراسری دوم نمایندگان دهقانان روسیه خارج شدند، که با خواست آن مخالفت کردند، که باعث انشعابی در بین دهقانان شدند و دهقانان را به منظور پیوستن به ثروتمندان ترک گفتند، نمایندگان مردم نیستند. آنها خائن هستند و هیچ جایی در مجلس مؤسسان ندارند. آنها صلح و زمین برای زحمتکشان نمی آورند بلکه ارمغان آوران شورش جنایتکارانه و احمقانۀ ثروتمندان علیه قدرت شوروی می باشند. مردم فریبکاری را تحمل نخواهند کرد. مردم به ثروتمندان اجازۀ خرابکاری در امر صلح مورد تأییدشان را نداده و نمی گذارند در امر انتقال فوری، بدون استثناء و بلاعوض زمین به زحمتکشان اختلالی رخ دهد.

تنها دو راه در مقابل کشور قرار گرفته است:

یا جنگ داخلی کالدینی‌ها، کادت‌ها، کرنیلوفی‌ها (و همدستان پنهانی شان، پیروان آوکسنتیف، چرنف و ماسلف) علیه قدرت شوروی، یعنی جنگی خونین، جنگی ناامیدانه برای آغازگران آن و جنگی که شوراها را از قدرت محروم نساخته بلکه فقط به خشم بیشتر، قربانیان عظیم تر، خونریزی بیشتر، تأخیر زیادتر در انجام اصلاحات عظیم سوسیالیستی و قحطی بزرگتری در گوبرنیاها – جایی که هم اکنون در آن غله یافت نمی شود – منجر خواهد شد، یا به رسمیت شناسی صادقانۀ این حقیقت مسلم که مخالفین تصمیمات دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان تنها با فریبکاری می توانستند از طرف دهقانان به نمایندگی در مجلس مؤسسان انتخاب گردند و اینکه باید انتخابات مجددی برای برگزیدن نمایندگان انجام پذیرد.

راه سومی وجود ندارد. یا نابودی کامل و خونین ثروتمندان، پیروان آوکسنتیف، چرنف و ماسلف، و یا موافقت آنها با برگزاری انتخابات جدید نمایندگان دهقانان در مجلس مؤسسان به مجرد آنکه مخالفین تصمیمات دو کنگرۀ شوراها، یعنی دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای دهقانان، خواستند در مجلس مؤسسان به نام دهقانان اعلام وجود کنند.

رفقای دهقان، این برعهدۀ شماست که صحبت کنید!

این برعهدۀ شماست که تصمیم بگیرید!

سخن قاطع همۀ دهقانان، خواستهای دهقانی از همۀ نواحی، می تواند صلح را برای تمام کشور، برای تمام ملیتهای روسیه به ارمغان آورد، می تواند جلوی جنگ داخلی را بگیرد، می تواند یک مجلس مؤسسان واقعی و راستین نه دروغین را تضمین نموده، می تواند امر پایان بخشی به جنگ را به وسیلۀ صلحی عادلانه تسهیل و تسریع نموده و انتقال زمین به زحمتکشان را شتاب بخشیده، می تواند اتحاد میان کارگران و دهقانان را مستحکم نموده و پیروزی سوسیالیسم را شتاب دهد.

رفقای دهقان، این برعهدۀ شماست که تصمیم بگیرید! زنده باد انتقال زمین به زحمتکشان! زنده باد صلح! زنده باد سوسیالیسم!

کنگرۀ دوم سراسری نمایندگان دهقانان روسیه
در ۷-۶(۲۰-۱۹) دسامبر ۱۹۱۷ به رشتۀ تحریر درآمد.
منتشره طبق متن دستویس.
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۶، صفحات ۷۳-۳۶۸


توضیحات

[۱] این متن در ۷-۶(۲۰-۱۹) دسامبر ۱۹۱۷ نوشته شده. پس از اینکه اعضای هیئت رئیسۀ کنگره بیانیه را مشاهده نمودند، این بیانیه از طرفشان در جلسۀ غروب ۸(۲۱) دسامبر خوانده شد. بخاطر اصرار سوسیالیست رولوسیونرهای چپ جمله بندی آن ملایم تر شد و به آن شکل به تصویب کنگره رسید. متن بیانیه از طرف کمیتۀ اجرایی شورای سراسری نمایندگان دهقانان روسیه در روزنامۀ گولوس ترودووگو کرستیانستوا (صدای دهقانان رنجبر) شمارۀ ۲۲، مورخ ۱۵(۲۸) دسامبر، تحت عنوان «خطاب به دهقانان رنجبر» منتشر گشت.

[۲] کنگرۀ دوم سراسری نمایندگان شوراهای دهقانان روسیه از ۲۶ نوامبر تا ۱۰ دسامبر (۹ تا ۲۳ دسامبر) ۱۹۱۷ برگزار شد. بجز نمایندگان مناطق مختلف که توسط کمیتۀ اجرایی دهقانی سوسیالیست رولوسیونرهای راست دعوت شده بودند، همۀ نمایندگان کنگرۀ دهقانی فوق العاده در آن شرکت داشتند. کلا ۷۹۰ نفر در آن مجاز به رأی دهی بودند، شامل ۳۰۵ سوسیالیست رولوسیونر راست یا مرکز، ۳۵۰ سوسیالیست رولوسیونر چپ و ۹۱ بلشویک. جو کنگره بسیار متشنج بود. سوسیالیست رولوسیونرهای راست سعی کردند کنگره را در مسیر خودشان سوق دهند و میان بلشویکها و سوسیالیست رولوسیونرهای چپ، که در مرز دو گروهبندی قرار داشتند، شکاف اندازند. بخصوص در مورد مجلس مؤسسان و معرفی کردن کادتها به عنوان دشمنان مردم توسط دولت، مبارزۀ سختی اتفاق افتاد.

لنین دربارۀ این مسائل در ۲(۱۵) دسامبر صحبت کرد. در ابتدا اکثریت از سوسیالیست رولوسیونرهای راست حمایت می کرد که قطعنامه شان خواستار انتقال قدرت به مجلس مؤسسان و محکوم ساختن اقدامات دولت در خصوص دستور توقیف تعدادی از کادتها بود. گروه بلشویک بر تجدید رأی گیری اصرار کرد و کنگره قطعنامۀ سوسیالیست رولوسیونرهای چپ را تصویب نمود. اختلافات کنگره را منشعب نمود و دست راستی ها از آن خارج گشتند. اکثریت چپگرا باقی ماندند و کارشان را ادامه دادند. آنها تصمیمات کنگرۀ سراسری فوق العادۀ دهقانان را تأیید کردند و موافقت خود را با تصمیمات کنگرۀ دوم سراسری شوراها اعلام داشتند. کنگره کمیتۀ اجرایی جدیدی برای شوراهای نمایندگان دهقانان انتخاب نمود و به آن اجازه داد که برای تحقق خواستهای اساسی دهقانان برای زمین و صلح، به کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسری بپیوندد.

[*] Gubernia ، Uyezd ، Volost – واحدهای تقسیم کشوری روسیه - مترجم.

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۰/۱۱/۲۴


lenin.public-archive.net #L2667fa.html