Farsi    Arabic    English   

پيشنويس يک بيانيه به دهقانان
از سوی دومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای نمايندگان دهقانان[١]

و. ای. لنین


دومین کنگرۀ سراسری دهقانان روسیه مشتاقانه از دهقانان همۀ ملیتها و خلقهای روس میخواهد تا فکر، اراده، توان و انرژی همۀ اعضاء خود را مصروف بیداری منفعلان و شهامت‌بخشی به نامصمّمان نموده، از هر گوشه‌ای از کشور، از هر ده و هر محلۀ شهرهای بزرگ در این شاید جدی‌ترین و متعهدانه‌ترین لحظۀ انقلاب کبیر روسیه، کلام قاطع و مهمّشان را طوری با صدای بلند بیان کنند که به گوش همه برسد.

رفقای دهقان، ما تشکیل دهندگان اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جامعه‌مان، خیل عظیم مردم کارکن و استثمار شده میباشیم. ما آن تودۀ عظیمی هستیم که از خواستهای قانونی و برحق زحمتکشان – و در رأس آنها خواست زمین – حمایت و علیه هر گونه ستم و بهره‌کشی توسط زمینداران و سرمایه‌داران مبارزه میکنیم.

رفقای دهقان، ما تشکیل دهندگان اصلی ارتش خود و کسانی هستیم که غیرانسانی‌ترین عذابها را در طول بیش از سه سال جنگ برپا شده توسط شاهان و سرمایه‌داران متحمل گشته‌ایم؛ همچنین سرنوشت ماست که نقش مشکل اما خوشایند و افتخارآمیز مبارزان پیشتاز – به همراه کارگران – در راه آزادی، زمین، صلح و رهایی کامل زحمتکشان از هر گونه ستم و استثمار را به عهده بگیریم.

رفقای دهقان، درخواست ما یعنی بیانیۀ ارائه شده توسط نمایندگان دهقانان خطاب به دهقانان کلیۀ ملیتهای روسیه را، مورد بررسی قرار دهید. درخواست ما را در هر ده و قصبه‌ای به اطلاع عموم برسانید؛ آن را در هر گردهمایی روستا و اجتماع دهقانی بدون استثناء مورد بحث قرار داده و تصمیمات قاطع و استوار خود را در نواحی مختلف اتخاذ نمایید. چرا که سرنوشت سرزمین‌مان عمدتاً به تصمیمات شما، به تصمیمات اکثریت مردم، به تصمیمات خود دهقانان بستگی دارد.

لحظۀ سرنوشت‌ساز فرا میرسد. مبارزۀ نهایی نزدیک میشود. تمام کشور و همۀ ملل جمهوری ما به دو اردوگاه بزرگ تقسیم شده‌اند.

یکی اردوگاه زمینداران و سرمایه‌داران، ثروتمندان و عمالشان، مقامات عالی دولتی و دوستانشان، اربابان ملت و قهرمانان جنگ است.

دیگری اردوگاه کارگران کارخانجات و دهقانان زحمتکش و استثمار شده، تهیدستان و دوستانشان، سربازان و قهرمانان صلح یعنی طرفداران مبارزۀ انقلابی شجاعانه، مصمّمانه و قهرمانانه برای صلح، صلحی که در آن ترحمّی نسبت به ستمگران بر توده‌ها نشان داده نخواهد شد، میباشد.

مبارزه میان این دو اردوگاه هم اکنون در بعضی نقاط کشور شکل حاد جنگ داخلی آشکار و مستقیم یعنی جنگ ارتشهای شوراها علیه مشتی معدود متکی به قدرت ثروت که مایلند قدرت شوراها، قدرت و دولت شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان را سرنگون سازند، به خود گرفته است.

رفقای دهقان، خیلی چیزها به تصمیم مهم، قاطع و بی تزلزل شما بستگی دارد؛ قطع جنگ داخلی، امکان انتقال بلاعوض و مسالمت‌آمیز همۀ زمینها در روسیه به زحمتکشان، امکان گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم، همه به این تصمیم بستگی دارند.

رفقای دهقان، همگی بپاخیزید؛ خواستهایتان را فریاد کنید؛ در هر روستایی خواستهایتان را مشخص نمایید. شما میتوانید صدایتان را به گوش دیگران برسانید؛ شما قادر هستید که همه کس را وادار به شنیدن کنید!

رفقای دهقان، نخست لازم است بطور همه جانبه‌ای آن نمایندگان شرکت کننده در دومین کنگرۀ سراسری دهقانان روسیه را که از کنگره انشعاب کردند، محکوم سازید. انشعاب‌گران را محکوم سازید. آنهایی را که به وحدت دهقانان، به وحدت زحمتکشان و به وحدت کارگران و دهقانان ضربه میزنند، محکوم سازید. این انشعاب‌گران، این برهم زنندگان وحدت دهقانان و فراریان به اردوگاه ثروتمندان یعنی به اردوگاه زمینداران و سرمایه‌داران، مرتکب جنایت هولناکی شده‌اند. این اشخاص خود را سوسیالیست-رولوسیونرهای راست و مرکز یعنی پیروان آوکسنتیف [Avksentyev] و چرنف [Chernov] میدانند. آنها به کل دکترین و برنامۀ سوسیالیست-رولوسیونرها خیانت کرده‌اند؛ آنها به دشمنان سوسیالیسم و سرکوبگران انقلاب پیوسته‌اند. آنها از حامیان وفادار دکترین، برنامه و خواستهای سوسیالیست-رولوسیونرها – حزب سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ انترناسیونالیست – که به منافع دهقانان زحمتکشان وفادار مانده‌اند، بریده‌اند. این پیروان آوکسنتیف و چرنف بدان منظور از دومین کنگرۀ دهقانی سراسری روسیه استعفا کرده و تسلیم رأی اکثریت دهقانان نشدند تا خواست صاحبان ثروت و سرمایه‌داران در مقابل دهقانان را اجرا نموده، تا مانع صلح گردیده، تا مانع انتقال فوری و بلاعوض همۀ زمینها به زحمتکشان گشته و از سیاست ضد دهقانی آوکسنتیف، چرنف، ماسلف [Maslov] و امثالشان که برای دهقانان کشنده است محافظت نمایند.

این خائنین به اهداف دهقانان را محکوم سازید. شما با محکوم ساختن آنها بسیاری از ضعیفها و متزلزلان را نجات داده و روسیه را از کوششهای جنون‌آمیز به منظور برپایی جنگ داخلی نجات میبخشید – جنون آمیز، چرا که غیر از رودهای خونی که بیهوده جاری خواهند شد هیچ چیز را تغییر نخواهند داد؛ هیچ چیز در دنیا نمیتواند در تصمیم اکثریت قاطع کارگران، سربازان و دهقانان، در تصمیم دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان روسیه و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان روسیه خللی وارد سازد.

این خائنین به اهداف دهقانان را محکوم سازید. بگذارید هر دهی اعتمادش را به تصمیمات دو کنگره یعنی کنگرۀ شوراهای کارگران و سربازان و کنگرۀ شوراهای دهقانان اعلام دارد. بگذارید هر دهی آن نمایندگان حزب سوسیالیست-رولوسیونر که قبول تام و تمام این تصمیمات را در عمل به ثبوت نرسانیده و به اعلام رسای آن نپرداخته‌اند، از نمایندگی در مجلس مؤسسان یا شوراها و نهادهای دهقانی خلع نماید.

رفقای دهقان، شما همه متوجه هستید که مخالفان تصمیمات دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان تنها به وسیلۀ فریبکاری بود که میتوانستند و در واقع توانستند به عنوان نمایندۀ دهقانان به مجلس مؤسسان راه یابند. اینها که اغلب خود را سوسیالیست-رولوسیونر میخوانند در واقع دهقانان را که حقیقت سیاست آوکسنتیف، چرنف و ماسلف یعنی سیاست امتیاز بخشی به زمینداران، سازشکاری با سرمایه‌داران و توقیف اعضاء کمیته‌های ارضی دهقانان محلی را نمیدانند، فریب داده‌اند. امثال آوکسنتیف، ماسلف و چرنف دهقانان را فریب داده‌اند زیرا لیست عمومی حزب سوسیالیست-رولوسیونر قبل از ١٧ اکتبر تهیه و آماده شده بود و حال آنکه حقیقت برای همۀ روسیه تنها بعد از ١٧ اکتبر آشکار گشت.

حقیقت به وسیلۀ دومین کنگرۀ نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان که در تاریخ ٢٥ و ٢٦ اکتبر برگزار گردید برای تمام روسیه آشکار شد. حقیقت توسط قدرت شوروی یعنی دولت شوروی که برای اولین بار به انتشار پیمانهای محرمانۀ ننگین، به مبارزۀ انقلابی برای صلح و نمایش چگونگی این مبارزه در عمل – که هم اکنون در این زمینه به اولین موفقیت یعنی متارکۀ جنگ در یکی از جبهه‌ها نائل آمده – دست یازید، بیشتر روشن شد.

حقیقت به وسیلۀ دولت شوروی با تصویب قانونی در مورد زمین که به موجب آن از دهقانان بدون قید و شرط پشتیبانی شده و هر گونه امکان مداخلۀ خارجی در قدرت تام دهقانان در مناطق محلی سلب میشد، آشکار گردید.

حقیقت به وسیلۀ دومین کنگرۀ سراسری دهقانان که برای اولین بار در یک قطعنامۀ مشروح و ویژه به افشاء نقش بیشرمانۀ کمیتۀ اجرائی آوکسنتیف-چرنف پرداخت، برملا گردید. این کنگره که در تاریخ ٣٠ نوامبر ١٩١٧ شروع[٢] شد در تاریخ ٨ دسامبر خاتمه خواهد یافت.

بنابراین شما رفقای دهقان ملاحظه میکنید که در موقع تنظیم لیست در ١٧ اکتبر و در خلال انتخابات مجلس مؤسسان به تاریخ ١٢ نوامبر، دهقانان هنوز قادر نبودند به حقیقت در مورد زمین و صلح پی برده و هنوز نمیتوانستند دوست را از دشمن یعنی گرگ در لباس بره را تشخیص دهند. شما ملاحظه میکنید که آن سوسیالیست-رولوسیونرهایی که با تصمیمات دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان مخالفت میکنند تنها با فریبکاری است که میتوانند به نام دهقانان سخن گویند.

رفقای دهقان، نگذارید خونها بخاطر این فریبکاری ریخته شود! صدای اعتراضتان را قاطعانه علیه آنهایی که از دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان استعفا داده‌اند بلند کنید. خواسته‌هایتان را در هر گوبرنیا [gubernia]، در هر اویزد [uyezd]، در هر ولوست [volost ] و در هر روستایی تنظیم کنید؛ علیه کسانی که از کنگره بیرون آمده‌اند اعتراض کنید؛ اسامی آن نمایندگان دهقانی در مجلس مؤسسان را که تصمیمات این کنگره‌ها را قبول نکرده‌اند منتشر کنید و خواستار استعفای این نمایندگان از مجلس مؤسسان گردید؛ چرا که تنها با فریب مردم است که آنها میتوانند خود را منتخبین آنها جلوه دهند.

رفقای دهقان، مجلس مؤسسان میباید بیان کنندۀ خواست مردم باشد. آنهایی که از کنگرۀ سراسری دوم نمایندگان دهقانان روسیه خارج شدند، که با خواست آن مخالفت کردند، که باعث انشعابی در بین دهقانان شدند و دهقانان را به منظور پیوستن به ثروتمندان ترک گفتند، نمایندگان مردم نیستند. آنها خائن هستند و هیچ جایی در مجلس مؤسسان ندارند. آنها صلح و زمین برای زحمتکشان نمیآورند بلکه ارمغان آورانِ شورش جنایتکارانه و احمقانۀ ثروتمندان علیه قدرت شوروی میباشند. مردم فریبکاری را تحمل نخواهند کرد. مردم به ثروتمندان اجازۀ خرابکاری در امر صلح مورد تأییدشان را نداده و نمیگذارند در امر انتقال فوری، بدون استثناء و بلاعوض زمین به زحمتکشان اختلالی رخ دهد.

تنها دو راه در مقابل کشور قرار گرفته است:

یا جنگ داخلی کالدینی‌ها [General Kaledin]، کادتها، کرنیلُفی‌ها [Lavr Kornilov] (و همدستان پنهانیشان، پیروان آوکسنتیف، چرنف و ماسلف) علیه قدرت شوروی، یعنی جنگی خونین، جنگی ناامیدانه برای آغازگران آن و جنگی که شوراها را از قدرت محروم نساخته بلکه فقط به خشم بیشتر، قربانیان عظیم‌تر، خونریزی بیشتر، تأخیر زیادتر در انجام اصلاحات عظیم سوسیالیستی و قحطی بزرگتری در گوبرنیاها – جایی که هم اکنون در آن غله یافت نمیشود – منجر خواهد شد، یا به رسمیت‌شناسی صادقانۀ این حقیقت مسلّم که مخالفین تصمیمات دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان تنها با فریبکاری میتوانستند از طرف دهقانان به نمایندگی در مجلس مؤسسان انتخاب گردند و اینکه باید انتخابات مجددی برای برگزیدن نمایندگان انجام پذیرد.

راه سومی وجود ندارد. یا نابودی کامل و خونین ثروتمندان، پیروان آوکسنتیف، چرنف و ماسلف، و یا موافقت آنها با برگزاری انتخابات جدید نمایندگان دهقانان در مجلس مؤسسان به مجرد آنکه مخالفین تصمیمات دو کنگرۀ شوراها، یعنی دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان و دومین کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای دهقانان، خواستند در مجلس مؤسسان به نام دهقانان اعلام وجود کنند.

رفقای دهقان، این برعهدۀ شماست که بگویید!

این برعهدۀ شماست که تصمیم بگیرید!

حرف قاطع همۀ دهقانان، خواستهای دهقانی از همۀ نواحی، میتواند صلح را برای تمام کشور، برای تمام ملیتهای روسیه به ارمغان آورد، میتواند جلوی جنگ داخلی را بگیرد، میتواند یک مجلس مؤسسان واقعی و راستین نه دروغین را تضمین نماید، میتواند امر پایان‌بخشی به جنگ را به وسیلۀ صلحی عادلانه تسهیل و تسریع کند و انتقال زمین به زحمتکشان را شتاب ببخشد، میتواند اتحاد میان کارگران و دهقانان را مستحکم کند و پیروزی سوسیالیسم را شتاب دهد.

رفقای دهقان، این برعهدۀ شماست که تصمیم بگیرید! زنده باد انتقال زمین به مردم کارکن! زنده باد صلح! زنده باد سوسیالیسم!

کنگرۀ دوم سراسری نمایندگان دهقانان روسیهدر ٧-٦ (٢٠-١٩) دسامبر ١٩١٧ به رشتۀ تحریر درآمد.
منتشره طبق متن دستویس.
مجموعه آثار لنین، جلد ٢٦، صفحات ٧٣-٣٦٨


توضیحات

[١] این متن در ٧-٦(٢٠-١٩) دسامبر ١٩١٧ نوشته شده. پس از اینکه اعضای هیئت رئیسۀ کنگره بیانیه را مشاهده نمودند، این بیانیه از طرفشان در جلسۀ غروب ٨ (٢١) دسامبر خوانده شد. بخاطر اصرار سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ جمله‌بندی آن ملایم‌تر شد و به آن شکل به تصویب کنگره رسید. متن بیانیه از طرف کمیتۀ اجرایی شورای سراسری نمایندگان دهقانان روسیه در روزنامۀ گولوس ترودووگو کرستیانستوا [Colos Trudovogo Krestyanstva] (صدای دهقانان رنجبر) شمارۀ ٢٢، مورخ ١٥ (٢٨) دسامبر، تحت عنوان «خطاب به دهقانان رنجبر» منتشر گشت.

[٢] کنگرۀ دوم سراسری نمایندگان شوراهای دهقانان روسیه از ٢٦ نوامبر تا ١٠ دسامبر (٩ تا ٢٣ دسامبر) ١٩١٧ برگزار شد. بجز نمایندگان مناطق مختلف که توسط کمیتۀ اجرایی دهقانی سوسیالیست-رولوسیونرهای راست دعوت شده بودند، همۀ نمایندگان کنگرۀ فوق‌العاده دهقانان در آن شرکت داشتند. کلاً ٧٩٠ نفر در آن حق رأى داشتند، شامل ٣٠٥ سوسیالیست-رولوسیونر راست یا مرکز، ٣٥٠ سوسیالیست-رولوسیونر چپ و ٩١ بلشویک. جوّ کنگره بسیار متشنّج بود. سوسیالیست-رولوسیونرهای راست سعی کردند کنگره را در مسیر خودشان سوق دهند و میان بلشویکها و سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ، که در مرز دو گروهبندی قرار داشتند، شکاف اندازند. بخصوص در مورد مجلس مؤسسان و معرفی کردن کادتها به عنوان دشمنان مردم توسط دولت، مبارزۀ سختی اتفاق افتاد.

لنین دربارۀ این مسائل در ٢(١٥) دسامبر صحبت کرد. در ابتدا اکثریت از سوسیالیست-رولوسیونرهای راست حمایت میکرد که قطعنامه‌شان خواستار انتقال قدرت به مجلس مؤسسان و محکوم ساختن اقدامات دولت در خصوص دستور توقیف تعدادی از کادتها بود. گروه بلشویک بر تجدید رأی گیری اصرار کرد و کنگره قطعنامۀ سوسیالیست-رولوسیونرهای چپ را تصویب نمود. اختلافات کنگره را منشعب نمود و دست راستی‌ها از آن خارج گشتند. اکثریت چپگرا باقی ماندند و کارشان را ادامه دادند. آنها تصمیمات کنگرۀ سراسری فوق العادۀ دهقانان را تأیید کردند و موافقت خود را با تصمیمات کنگرۀ دوم سراسری شوراها اعلام داشتند. کنگره کمیتۀ اجرایی جدیدی برای شوراهای نمایندگان دهقانان انتخاب نمود و به آن اجازه داد که برای تحقق خواستهای اساسی دهقانان برای زمین و صلح، به کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسری بپیوندد.


این ترجمه‌ای است که رفیقی با نام "دوست شما" برای این سایت فرستاده‌اند. نامهای لاتین را این سایت به متن فارسی اضافه کرده است، تا جستجو برای کسب اطلاعات بیشتر آسان شود.


lenin.public-archive.net #L2667fa.html