Farsi    Arabic    English   

پیشنویس قطعنامه‌های پیشنهادی برای طرح در کنگره پنجم ح.ک.س.د.ر.


۱- مرحلۀ کنونی در انقلاب دمکراتیک
۲- شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی
۳- وظایف طبقاتی پرولتاریا در مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک
۴- تاکتيکهای سوسيال-دمکراتها در دومای دولتی
۵- تشدید فلاکت وسیع و تشدید مبارزۀ طبقاتی
۶- سازمانهای غیر حزبی کارگران و جریان آنارکو-سندیکالیستی در میان پرولتاریا

۵- تشدید فلاکت وسیع و تشدید مبارزۀ طبقاتی

و. ای. لنین


با توجه به اینکه:
  ۱) فاکتهای بسیاری وجود دارد که بر فلاکت بی‌‌حد در میان پرولتاریا و نیز مبارزۀ اقتصادیش گواهی میدهد (راه ندادنِ کارگران به کارخانه در لهستان، حرکت در میان کارگران سنت پترزبورگ و ایوانوفو-وُزنِسِنک Ivanovo-Voznesensk علیه هزینۀ بالاى زندگی، جنبش اعتصابی گسترده در منطقۀ صنعتی مسکو، درخواستهای مصرّانه برای تشکل سندیکایی به منظور دست زدن به یک مبارزۀ شدید، و غیره)؛

  ۲) همۀ علائم حاکی از این است که این بروزاتِ گوناگونِ مبارزۀ اقتصادی به چنان مقیاس گسترده‌ای در حال تزاید و تجمّع است که با تکیه بر دلایل فراوان میتوان انتظارِ دست زدن به عمل توده‌ای و اقتصادی در سراسر کشور، این بار با شرکت بخش‌های بسیار بیشتری از پرولتاریا را داشت؛

  ۳) سراسر تاریخ انقلاب روسیه نشان میدهد که کلیه غلیانهای نیرومند جنبش انقلابی تنها بر پایه چنین جنبش اقتصادی وسیعی آغاز شده؛

این کنفرانس اعلام می‌دارد که:
  ۱) کلیه سازمانهای حزب می‌بایست توجه بسیار جدّی به این شرایط داشته باشند، اطلاعات کاملتری درباره آن جمع‌آوری نمایند، و این مسأله باید در دستور کار کنگره پنجم حزب قرار گیرد؛

  ۲) بیشترین تعداد ممکن از اعضای حزب می‌بایست به کار تهییج اقتصادی در میان توده‌ها اختصاص داده شوند؛

  ۳) این حرکت اقتصادی می‌بایست بعنوان منشأ و بنیان اصلی کل بحران انقلابی که در روسیه بسط و تکامل می‌یابد، در نظر گرفته شود.نوشته شده در فاصلۀ ۱۵ تا ۱۸ فوریه (۲۸ فوریه تا ۳ مارس) ۱۹۰۷.
منتشر شده در پرولتاری شمارۀ ۱۴، ۴ مارس ۱۹۰۷.
کلیّات آثار (انگلیسی) جلد ۱۲، صفحه ۱۴۲

بازنویسی از روی جزوۀ «سری ترجمۀ آثار لنین ۲» - «شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی» - سهند، هسته هوادار «اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقۀ کارگر»، تیر ۱۳۵۸

lenin.public-archive.net #L1596fa.html