Farsi    Arabic    English   

پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه

اتحاديه صنفی

و. ای. لنین


نظر به اينكه:

١- حزب سوسیال-دمکرات همیشه مبارزۀ اقتصادی را بمثابۀ يكی از اجزاء تشكيل دهندۀ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا دانسته است.

٢- تجربۀ همۀ کشورهای ‌سرمایه‌داری نشان می‌دهد که قابل توصیه‌ترین شکل سازمان طبقۀ کارگر برای مبارزۀ اقتصادی اتحادیه‌های صنفی وسيع است.

٣- در حال حاضر کوششی عمومی در بین توده‌های کارگر در روسیه برای جمع شدن در اتحادیه‌های صنفی به چشم می‌خورد.

٤- مبارزۀ اقتصادی می‌تواند موجب بهبودی پایداری در وضع توده‌های کارگر و تقویت سازمان واقعاً طبقاتی آنها شود، در صورتی که این مبارزه بدرست با مبارزۀ سیاسی پرولتاریا ترکیب شود.

ما عقیده داریم و پیشنهاد می‌کنیم کنگره موافقت کند که:

١- همۀ سازمانهای حزب باید مشوق تشکیل اتحادیه‌های صنفی غیرحزبی باشند و اعضای حزب را ترغیب کنند که به اتحادیه‌های صنفی صنف‌های خودشان بپیوندند.

٢- حزب باید هر کوششی میتواند بکند تا کارگرانی را که متعلق به اتحادیه‌های صنفی هستند با روح یک درک جامع از مبارزۀ طبقاتی و اهداف سوسیالیستی پرولتاریا

تعلیم بدهد؛ با فعالیتهایش عملاً موقعیت رهبری این اتحادیه‌ها را کسب کند؛ و بالأخره اینکه تضمین کند که این اتحادیه‌ها، تحت شرایط معیّنی در پیوند مستقیم با حزب قرار بگیرند – لکن بدون آنکه ابداً اعضای غیرحزبی را از صف خود بیرون کنند.

روزنامۀ پارتینیه ایزوستیا شمارۀ ٢
٢٦ مارس ١٩٠٦
مجموعه آثار لنین، جلد ١٠

با کمی تغییر، برگرفته از "منتخب آثار لنین درباره اتحادیه‌های کارگری" - کمونیستهای انقلابی مرداد ١٣٨٩


lenin.public-archive.net #L1441fa.html