Farsi    Arabic    English   
پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت حزب کارگر سوسیال-دمکرات روسیه
                                   

اتحادیه‌های کارگری

و. ای. لنین


نظر به اينكه:

١- حزب سوسیال-دمکرات همیشه مبارزۀ اقتصادی را یک جزء تشکیل دهندۀ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا به حساب آورده است؛

٢- تجربۀ همۀ کشورهای ‌سرمایه‌داری نشان می‌دهد که قابل توصیه‌ترین شکل سازمان طبقۀ کارگر برای مبارزۀ اقتصادی اتحادیه‌های کارگری وسيع است.

٣- در حال حاضر کوششی عمومی در بین توده‌های کارگران در روسیه برای به هم پیوستن در اتحادیه‌های کارگری مشاهده میشود؛

٤- مبارزۀ اقتصادی می‌تواند موجب بهبودی بادوام در شرایط توده‌های کارگران، و تقویت سازمانیابی واقعاً طبقاتی آنها بشود، فقط در صورتی که این مبارزه بدرستی با مبارزۀ سیاسی پرولتاریا ترکیب شده باشد؛

ما عقیده داریم و پیشنهاد می‌کنیم کنگره موافقت کند که:

١- همۀ سازمانهای حزب باید مشوق شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری غیرحزبی باشند، و اعضای حزب را ترغیب کنند که به اتحادیه‌های کارگری متعلق به حرفه‌های خودشان بپیوندند.

٢- حزب باید با همۀ توانش تلاش کند تا کارگرانی را که متعلق به اتحادیه‌های کارگری هستند با روح یک درک جامع از مبارزۀ طبقاتی و اهداف سوسیالیستی پرولتاریا تعلیم بدهد؛ با فعالیتهایش عملاً موقعیّت رهبری در این اتحادیه‌ها را کسب کند؛ و بالأخره اینکه تضمین کند که این اتحادیه‌ها، تحت شرایط معیّنی، در پیوند مستقیم با حزب قرار بگیرند–اما ابداً بدون بیرون راندن اعضای غیرحزبی از صفوف آنها.


روزنامۀ پارتینیه ایزوستیا شمارۀ ٢
٢٦ مارس ١٩٠٦
مجموعه آثار لنین، جلد ١٠

با کمی تغییر، برگرفته از "منتخب آثار لنین درباره اتحادیه‌های کارگری" - کمونیستهای انقلابی مرداد ١٣٨٩      2017-09-20


lenin.public-archive.net #L1441fa.html