Farsi    Arabic    English   

قطعنامۀ کميتۀ مرکزی حزب کارگر سوسيال-دمکرات روسيه (بلشويکها) در ٢٠ آوريل ١٩١٧
دربارۀ بحران ناشی از اطلاعيۀ ١٨ آوريل دولت موقّت

و. ای. لنین


اطلاعيۀ دولت موقت صحت موضعی را که حزب ما در قطعنامۀ کنفرانس شهر پتروگراد اتخاذ کرد کاملاً تأیید می‌کند، یعنی، ١) اینکه دولت موقت حکومتی سراپا امپریالیستی است که دست و پایش کاملاً به سرمایۀ انگلیسی–فرانسوی و روسی بسته است؛ ٢) اینکه تمام وعده و وعیدهایی که داده یا ممکن است بدهد (در مورد «تحقق ارادۀ مردم برای صلح» و غیره) چیزی جز فریب نیست؛ ٣) اینکه دولت موقت، حال ترکیبش هر چه می‌خواهد باشد، نمیتواند الحاق‌طلبی را رد کند زیرا در این جنگ و مخصوصاً در این لحظه طبقۀ سرمایه‌دار در بند سرمایۀ بانکی است؛ ٤) سیاست خرده بورژوایی که نارودنیکها و منشویکها و اغلب رهبران فعلی شوراهای نمایندگان کارگران پیگیری می‌کنند، یعنی سیاست دامن زدن به امیدهای کاذب، به امکان «اصلاح شدن» سرمایه‌داران (یعنی دولت موقت) با «اقدامات اصلاحی»، بار دیگر توسط این اطلاعيۀ افشا شده است.

با توجه به این مطلب، کمیتۀ مرکزی تشخیص می‌دهد:

    ١) هر تغییر در ترکیب کنونی دولت (استعفای میلیوکف، فراخواندن کرنسکی و غیره) تنها تقلید بدترین روشهای جمهوریخواهی پارلمانی بورژوایی است که رقابت دار و دسته‌ها و جابجا کردن افراد را جایگزین مبارزۀ طبقات می‌کند؛

    ٢) تنها راه رهایی توده‌های خرده بورژوازی که بین سرمایه‌داران و طبقۀ کارگر نوسان می‌کنند، پیوستن بدون محافظه‌کاری به پرولتاریای انقلابی می‌باشد. پرولتاریا تنها طبقه‌ای است که واقعاً توانایی گسستن زنجیرهای سرمایۀ مالی و سیاست الحاق‌طلبی را دارد. پرولتاریای انقلابی – با حمایت اکثریت مردم – تنها با گرفتن تمام قدرت دولتی قادر می‌شود به همراه سربازان، دولتی به شکل شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان تشکیل دهد که مورد اطمینان کارگران تمام کشورها قرار بگیرد و تنها آن قادر است از طریق صلحی واقعاً دمکراتیک بسرعت جنگ را پایان بخشد.


پراودا شمارۀ ٣٧
٤ مه (٢١ آوریل) ١٩١٧
انتشار بر طبق متن پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ٢٤

- از گزیدۀ مقالات لنین در برخورد به خرده‌بورژوازی، ترجمۀ احمد صادقی. نشر گزیده، تهران ۱۳۶۰
- بازنویسی: جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۱۳/۳/۲۹


lenin.public-archive.net #L2400fa.html