Farsi    Arabic    English   

از هیئت تحریریه ارگان مرکزی حزب سوسیال-دمکرات کارگری روسیه

و. ای. لنین


رفقا!

مایلیم که توجه‌تان را به یکی از روشهای همکاری بین ارگان مرکزی و انتشارات محلی در زمینه آژیتاسیون جلب کنیم. ارگان مرکزی اغلب به تماس نداشتن با جنبش و پنهان شدن در زبان غیرقابل فهم برای عامه و غیره و غیره متهم می‌شود. مسلماً حقیقتی در این ملامتها وجود دارد، و ما کاملاً می‌دانیم که کار ما که از فاصله دور هدایت می‌شود در چنین دوران پر حادثه‌ای تا چه اندازه ناکافی می‌باشد. اما انزوای ما بخشاً ناشی از ارتباط ناکافی و نامنظم مابین ارگان مرکزی و تودۀ سوسیال-دمکراتهای محلی و همچنین همکاری ناکافی بین آنها می‌باشد. بی‌شک ما به شما بسیار کم کمک می‌کنیم، اما شما هم به ما کمک کافی نمی‌کنید. اکنون می‌خواهیم رفیقانه توجه شما را به رفع یکی از این کوتاهی‌ها جلب نماییم.

اعضای محلی حزب بطور شایسته از ارگان مرکزی برای آژیتاسیون استفاده نمی‌کنند. ارگان مرکزی دیر و به تعداد کم می‌رسد. از اینرو ضرورت بیشتری وجود دارد که: ١- مقالات و مطالب در بولتن‌های محلی تجدید چاپ شوند؛ ٢- به دفعات بیشتری شعارها (و مقالات) ارگان مرکزی را به زبان قابل فهم برای عامه در بولتن‌های محلی تغییر داد، تفسیر کرد و مختصر نمود، چونکه شما در محل هستید می‌توانید ببینید چه چیز بهتر است، و تمام انتشارات حزبی به حزب به عنوان یک کل تعلق دارد؛ ٣- در بولتن‌های محلی به منظور آشنا کردن توده‌ها با عنوان ارگان مرکزی، با ایدۀ داشتن یک روزنامه دائم مخصوص به خود، با ایدۀ داشتن مرکز ایدئولوژیک خود، که همیشه بتوان به آن رجوع کرد و قس علیهذا، از ارگان مرکزی به دفعات بیشتری نقل قول کرد. در هر فرصتی باید سعی نمود در بولتن به این نکته اشاره شود که اندیشۀ مشابهی در فلان مقالۀ پرولتاری و یا اخبار مشابهی در فلان نامه‌ای که منتشر کرده و غیره و غیره مطرح شده است. این اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آشنا کردن توده‌ها با ارگان مرکزی ما و برای گسترش تمام دامنۀ نفوذ ما دارد.

کمیته‌های محلی مکرراً مقالاتی را که بیشتر دلخواه آنها بوده بازتکثیر کرده‌اند. اما آنچه اکنون بویژه برای ما مهم است داشتن شعارهای یکسان (در مورد موضع نسبت به لیبرالها، اتحادیۀ اسوابوژدنیه، در مورد «تئوری موافقت» آنها، در مورد طرح قانون اساسی آنها و غیره؛ در مورد ارتش انقلابی و در مورد برنامۀ حکومت انقلابی؛ در مورد تحریم دومای سلطنتی و غیره و غیره) می‌باشد. باید سعی کنید به هر نوع ممکن از ارگان مرکزی در آژیتاسیون محلی نه فقط با بازتکثیر بلکه همچنین با تشریح افکار و شعارهای آن در بولتن هایتان، توسعه و تصحیح آنها برای تطبیق با شرایط محلی و غیره استفاده کنید. برای برقراری همکاری واقعی بین ما، برای تبادل نظر، تصحیح شعارهایمان و آشنا کردن تودۀ کارگران با این امر که ما دارای یک ارگان مرکزی دائمی حزب می‌باشیم، این مسأله فوق‌العاده مهم می‌باشد.

ما جداً تقاضا داریم که این نامه در تمام تشکیلات و محافل مطالعاتی تا پایین‌ترین مرتبه خوانده و مفصّلاً درباره آن بحث شود.

هیئت تحریریۀ «پرولتاری»

طبق دستنویس
رابوچی[١] شمارۀ ٢ - سپتامبر ١٩٠٥
مجموعه آثار لنین، جلد ٩


[١] رابوچی (کارگر) – روزنامه غیرقانونی، عامه فهم و سوسیال-دمکراتیک که طبق تصمیم کنگره سوم ح.ک.س.د.ر. در سال ١٩٠٦ در مسکو از طرف کمیته مرکزی انتشار یافت. از اوت تا اکتبر چهار شماره از آن منتشر شد.

ترجمه محسن فریدنی و ا. صادقی از جزوه‌ «گزیده مقالات درباره نشریات و تشکیلات کارگری»

lenin.public-archive.net #L1366fa.html