Farsi    Arabic    English   

پیشگفتار به جزوۀ
«چگونه سوسیالیست-انقلابی‌ها به مردم حقه زدند،
و دولت جدید بلشویک چه چیزی به مردم داده است»

و. ای. لنین


دهقانان روسیه اکنون با چشم‌انداز به دست گرفتن سرنوشت کشورشان مواجه هستند.

پیروزی انقلاب کارگری در دو شهر عمده و بیشتر بقیۀ روسیه به دهقانان امکان به دست گرفتن ترتیبات زمین به دست خودشان را داده است. هنوز همۀ دهقانان متوجه نشده‌اند که شوراهای نمایندگان دهقانانِ خودشان قدرت دولتی واقعی، معتبر و عالی هستند، ولی بزودی خواهند شد.

هنگامی که متوجه آن بشوند، اتحاد آنها با کارگران، اتحاد تودۀ دهقانان – دهقانان تهیدست و زحمتکش – مستحکم خواهد شد. این اتحاد، هم در شوراها و هم در مجلس مؤسسان، و نه اتحاد دهقانان و سرمایه‌داران، تنها اتحادی است که واقعاً قادر به تضمین منافع مردم زحمتکش می‌باشد.

این امر که چنانچه قرار باشد دهقانان از دهشت‌های جنگ و ستم ملاکین و سرمایه‌داران خلاص شوند، باید خودشان را با مردم زحمتکش شهرها، و پیش از همه با کارگران کارخانه‌ها، و نه ثروتمندان، متحد سازند، قطعاً خیلی زود توسط آنها تصدیق خواهد شد.

اگر قرار باشد که دهقانان بزودی شاهد آن باشند، آنها باید، در بین سایر چیزها، مقایسۀ دقیق‌تر و مستندتری بین وعده‌ها و پیشنویس قوانین سوسیالیست-انقلابی‌ها و فرمان مربوط به زمینِ صادر شده توسط دولت جدید کارگری و دهقانی انجام دهند.

چنین مقایسه‌ای در این جزوه انجام شده است. جزوه اسناد را ارائه می‌دهد، که اولین چیزی است که هر کس چنانچه بخواهد از سرش استفاده کند به آن احتیاج دارد. سند عمدۀ مربوط به سوسیالیست-انقلابی‌ها پیشنویس قانون زمین وزیرشان ماسلوف است. من آن را بطور کامل از دیلو نارودا (روزنامۀ چرنوف) برداشته‌ام. من همچنین مقالۀ خودم[۱] دربارۀ این موضوع از رابوچی پوت را بازنشر می‌کنم.

همچنین فرمان دربارۀ زمین[۲] منتشر شده توسط دولت کارگری و دهقانی بطور کامل ارائه شده است.

رفقای دهقان، حقیقت دربارۀ احزاب مختلف را بجویید و پیدایش خواهید کرد! پیشنویس قوانین زمین پیشنهاد شده توسط احزاب مختلف را جمع‌آوری و مقایسه کنید.

شما باید پیشنویس قانون زمین مطرح شده توسط وزیر سوسیالیست-انقلابی و فرمان دربارۀ زمین صادر شده توسط دولت بلشویک کنونی، که قدرتش را از کنگرۀ سراسری دوم شوراهای روسیه گرفته است، را با دقت بخوانید. ما هیچ شکی نداریم که نتیجه‌گیری نهایی دهقانان چه خواهد بود.

ن. لنین
پتروگراد،
۹ نوامبر ۱۹۱۷


منتشر شده در ۱۹۱۷
در جزوۀ منتشره توسط سلسکی وستنیک (منادی روستایی)
در پتروگراد
انتشار بر طبق متن جزوه
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۶


[۱] مراجعه نمایید به صفحات ۳۳-۲۲۸ از جلد ۲۶ مجموعه آثار لنین. – ویراستار.

[۲] مراجعه نمایید به صفحات ۶۰-۲۵۸ از جلد ۲۶ مجموعه آثار لنین. – ویراستار.

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۲/۱۲/۳


lenin.public-archive.net #L2650fa.html