Farsi    Arabic    English   

سرخ شدن صورت یهودا تروتسکی از شرم

و. ای. لنین


یهودا[*] تروتسکی در جلسۀ عمومی [حزب] نمایش بزرگی از مبارزه با انحلال‌طلبی و اتزوویسم را اجرا کرد. او قول داد و قسم خورد که نسبت به حزب وفادار است. به او کمک مالی داده شد.

پس از آن جلسه کمیتۀ مرکزی ضعیف‌تر شد، گروه وپریود قوی‌تر شد و پولهایی به دست آورد. انحلال‌طلبان موضعشان را تقویت کردند و در ناشا زاریا[١]، در مقابل چشمان استولیپین، بر صورت حزب غیرقانونی تف انداختند.

یهودا نمایندۀ کمیتۀ مرکزی را از پراودا اخراج کرد و شروع به نوشتن مقالات انحلال‌طلبانه در فورورتس[٢] نمود. در مخالفت با تصمیم صریح کمیسیون مدرسه[٣] دایر بر اینکه هیچ مدرس حزبی نباید به مدرسۀ فراکسیونی وپریود برود، یهودا تروتسکی به نزد گروه وپریود رفت و دربارۀ نقشه‌ای برای برگزاری یک کنفرانس گفتگو کرد. این نقشه هم اکنون توسط گروه وپریود در یک جزوه منتشر شده است.

و همین یهودا است که بر سینه‌اش می‌کوبد و با صدای بلند می‌گوید نسبت به حزب وفادار است و ادعا می‌کند در مقابل گروه وپریود و انحلال‌طلبان زانو نزده است.

بدین گونه صورت یهودا تروتسکی از شرم سرخ می‌شود.

نوشته شده پس از ٢ (١٥) ژانویۀ ١٩١١
نخستین بار در ٢١ ژانویۀ ١٩٣٢ در شمارۀ ٢١ پرودا منتشر شد
مجموعه آثار لنین، جلد ١٧


توضیحات

[١] ناشا زاریا Nasha Zarya (طلوع ما) – نشریۀ قانونی ماهانه که توسط منشویکها - انحلال‌طلبان از ١٩١٠ تا ١٩١٤ در سن پترزبورگ منتشر می‌شد. این نشریه تبدیل به مرکز متحد کنندۀ انحلال‌طلبان شد.

[٢] فورورتس Vorwärts (به پیش) – ارگان مرکزی سوسیال-دمکراتهای آلمان که از ١٨٧٦ شروع به انتشار نمود. ویلهلم لیبکنخت یکی از ویراستاران آن بود. فردریش انگلس در این نشریه درگیر مبارزه‌ای علیه تمام تجلیات فرصت‌طلبی شد. در اواسط دهۀ ١٨٩٠، پس از مرگ انگلس، فورورتس بطور منظم مقالات فرصت‌طلبانی که بر سوسیال-دمکراسی آلمان و بین‌الملل دوم حاکم بودند را منتشر کرد.

[٣] کمیسیون مدرسه (یا کمیتۀ مدرسه) توسط جلسۀ عمومی کمیتۀ مرکزی ح.س.د.ک.ر. در ژانویۀ ١٩١٠ به منظور سازماندهی یک مدرسۀ حزبی در خارجه منصوب شد. این کمیسیون شامل ٩ نفر بود: دو بلشویک، دو منشویک، دو عضو گروه وپریود و یک نماینده از هر سازمان ملی – بوند و سازمانهای سوسیال دمکراتیک لتونی و لهستان.

[*] Judas اشاره است به یهودا اسخریوطی از حواریون عیسی مسیح که به وی خیانت نمود و بدینسان در بین مسیحیان به نماد خیانتکاری تبدیل شد.

ترجمه جواد راستی‌ پور


lenin.public-archive.net #L1792fa.html