Farsi    Arabic    English   
پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت حزب کارگر سوسیال-دمکرات روسیه
                                   

عملیات رزمی چریکی

و. ای. لنین


از آنجا که:

۱- از قیام دسامبر تاکنون، به ندرت در ناحیه‌ای از روسیه خصومت ها تماماً پایان پذیرفته است، خصومت هائی که مردم انقلابی آنرا به شکل حملات چریکی پراکنده و گاه بیگاه بر دشمن، از خود نشان می دهند؛

۲- این عملیات چریکی که به هنگام رویاروئی نیروهای متخاصم و نیز در زمانی که سرکوب نظامی موقتاً به پیروزی می رسد عملیاتی اجتناب ناپذیرند، به منظور پراکنده ساختن و برهم زدن تشکل نیروهای دشمن، به مرحلۀ اجرا درمی آیند و راه را برای عملیات مسلحانۀ توده‌ای و علنی در آینده هموار می سازند؛

۳- این عملیات از این نظر که کسب تجارب رزمی و آموزش نظامی را برای جوخه‌های رزمی ممکن می سازد نیز ضروری است، چرا که در طی قیام دسامبر، در بسیاری از مناطق، این جوخه‌ها ثابت کردند که برای انجام وظایف جدیدشان آمادگی ندارند؛


ما بر این عقیده‌ایم و پیشنهاد می کنیم که کنگره با موارد نیز موافقت نماید:

۱- حزب باید عملیات رزمی چریکی جوخه‌های رزمی وابسته به خود و یا متحد با حزب را، اصولا، بمثابۀ عملیاتی مجاز و مقتضی در دورۀ کنونی، به شمار آورد؛

۲- خصلت این عملیات رزمی چریکی باید با توجه به وظیفۀ آموزش رهبران توده‌های کارگران در زمان قیام و نیز وظیفۀ کسب تجارب در زمینۀ هدایت عملیات تعرضی و شبیخونهای نظامی، تنظیم گردد؛

۳- مهم ترین هدف فوری این عملیات، انهدام حکومت، دستگاههای پلیس و ارتش، و برپائی مبارزه‌ای بی امان علیه سازمانهای فعال صدها سیاه، که در برابر مردم به قهر متوسل شده و مردم را مرعوب می کنند، است؛

۴- اینگونه عملیات رزمی برای مصادرۀ منابع مالی متعلق به دشمن یعنی دولت خودکامه، به منظور تأمین نیازهای قیام، مجاز می باشد، با بذل توجه خاص بدین مطلب که در این گونه عملیات تا حد ممکن خسارات وارده به منافع مردم باید ناچیز و کم باشد؛

۵- عملیات رزمی چریکی باید تحت کنترل حزب رهبری گردد و علاوه بر آن، اجرای عملیات باید به گونه‌ای باشد که از اتلاف نیروهای پرولتاریا جلوگیری کرده و وضعیت جنبش طبقۀ کارگر و روحیۀ توده‌های وسیع هر محل معین را در نظر داشته باشد.


منتشره در پارتینیه ایزوسیتا شماره ۲، ۲۰ مارس ۱۹۰۶
مجموعۀ آثار، جلد ۱۰، صفحات ۱۵۴-۱۵۱

--ترجمۀ م. کمال
- دریافت شده از جواد راستی‌پور
- ترجمۀ فارسی توسط این سایت مقابله و ادیت نشده است.—آرشیو عمومی لنین    2019-11-26


lenin.public-archive.net #L1436fa.html