Farsi    Arabic    English   

به زنان کارگر


رفقا، انتخابات شوراى مسکو نشان ميدهد که قدرت حزب کمونیست‌ها در میان طبقه کارگر در حال رشد است.

شرکت وسیع‌تر زنان کارگر در انتخابات ضرورت اساسى دارد.

حکومت شوروى اولین و تنها حکومت جهان بود که تمامى قوانین ننگین کهن و بورژوايى را که زنان را در موقعیت فرودستى نسبت به مردان قرار ميداد و به آنان امتیازاتى بعنوان مثال در زمینه قوانین ازدواج یا قوانین مربوط به فرزندان ميبخشید، ملغى کرد. حکومت شوروى اولین و تنها حکومت جهان بود که، بمنزله حکومت رنجبران، همه امتیازات مرتبط با دارايى را که مردان در قوانین خانواده در همه جمهوری‌هاى بورژوايی، حتى دموکرات‌ترین آنها، از آن برخوردار بودند ملغى کرد.

آنجا که زمیندار، سرمایه‌دار و تاجر وجود داشته باشد برابرى قانونى میان زن و مرد نميتواند وجود داشته باشد. برابرى قانونى میان زن و مرد در آنجا وجود دارد که زمیندار، سرمایه‌دار و تاجر وجود نداشته و حکومت رنجبران در حال پى ریزى زندگى نوینى بدون وجود این استثمارگران باشد.

اما این کافى نیست. میان برابرى در قانون تا برابرى در زندگى تفاوت از زمین تا آسمان است.

ما خواستار آنیم که زنان کارگر نه تنها به برابرى در قانون بلکه به برابرى در زندگى با مردان کارگر دست یابند. در حصول این مقصود، شرکت روزافزون زنان کارگر در اداره بنگاه‌هاى ملى و در اداره دولت از ضرورت اساسى برخوردار است. زنان با دخیل شدن در کار مدیریت سریعا خواهند آموخت و به پاى مردان خواهند رسید.

بنابراین زنان کارگر هر چه بیشتری، چه کمونیست و چه غیرحزبى را به نمایندگى شورا انتخاب کنید. همین قدر که کسى کارگر زن شریفى باشد که بتواند کار را با وجدان و درایت اداره کند هیچ فرقى نميکند که عضو حزب باشد یا نباشد، او را به نمایندگى شوراى مسکو انتخاب کنید.

پیش بسوى شرکت هر چه بیشتر زنان در شوراى مسکو! بگذار طبقه کارگر مسکو نشان دهد که براى جامه عمل پوشاندن به ملزومات پیشبرد مبارزه تا رسیدن به پیروزى علیه نابرابرى کهن، علیه تحقیر قدیم بورژوايى زنان، آمادگى دارد، و در حال تحقق بخشیدن به این ملزومات است!

طبقه کارگر نميتواند به آزادى کامل دست یابد مگر آنکه به آزادى کامل زنان دست یابد.

ن. لنین
٢١ فوریه ١٩٢٠

نخستین بار در پراودا (Pravda)، شماره ٢٢ فوریه ١٩٢٠ بچاپ رسید.
برگرفته از: مجموعه آثار، نشر چهارم انگلیسی، انتشارات پروگرس، مسکو، ١٩٦٥، جلد ٣٠، صفحه ٣٧١-٣٧٢ - ترجمه جمشید هادیان


lenin.public-archive.net #L2979fa.html