Farsi    Arabic    English   

اتحادیه‌های لیبرالی و سوسیال دمکراسی‌[١]

و. ای. لنین


«اتحادیه‌های صنفی» روشنفکران چه اهمیتی برای پرولتاریا دارند، و آیا سوسیال دمکراتها باید به منظور مبارزه علیه هر نوع مخدوش کردن آگاهی طبقۀ کارگر به آنها ملحق شوند؟

اتحادیه‌های «صنفی» روشنفکران و اتحاد اتحادیه‌ها سازمانهای سیاسی هستند. در واقع، آنها اتحادیه‌های لیبرال‌ می‌باشند. این اتحادیه‌ها در کل از هستۀ حزب به اصطلاح مشروطه‌طلب-دمکراتیک، یعنی حزب بورژوا-لیبرال، تشکیل شده‌اند. هم اکنون وظیفه‌ای بسیار مهم بر عهدۀ ما قرار‌ می‌گیرد: از هیچ کوششی دریغ نکردن به منظور القاء آهستۀ روحیۀ حزبی به پرولتاریا، متحد کردن پیشاهنگ آن در یک حزب سیاسی اصیل کاملاً مستقل از همۀ احزاب دیگر و کاملاً متکی به نیروی خویش. از این رو لازم است احتیاط زیادی در برداشتن هر گامی که ممکن است باعث ایجاد اغتشاش در روابط حزبی روشن و مشخص شود داشته باشیم. تمام بورژوازی لیبرال اکنون هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از شکل‌گیری یک حزب طبقاتی کاملاً مستقل پرولتاریا انجام‌ می‌دهد تا بدین طریق کل جنبش «آزادیخواهانه» را در یک جریان واحد دمکراتیسم با هدف مخفی کردن ماهیّت بورژوایی آن دمکراتیسم «متحد» و «ادغام» کند.

تحت این شرایط، برای اعضای حزب سوسیال دمکرات اشتباه بزرگی خواهد بود که به اتحادیه‌های لیبرال وارد شوند. این کار آنها را در موقعیت بسیار نادرست عضویت در دو سازمان متفاوت و متخاصم نسبت به یکدیگر قرار خواهد داد. هیچ کس نمی‌تواند دو خدا را بپرستد. هیچ کس نمی‌تواند متعلق به دو حزب باشد. در نتیجۀ فقدان آزادی سیاسی در کشور ما، و در تاریکی رژیم استبدادی، اشتباه گرفتن احزاب بسیار ساده است؛ منافع بورژوازی چنین اشتباه گرفتنی را می‌طلبد. منافع پرولتاریا جُداسازی دقیق و واضح احزاب را‌ می‌طلبد. در حال حاضر به دست آوردن تضمینهایی که حقیقی و نه فقط در گفتار باشند برای اینکه سوسیال دمکراتهایی که به اتحادیه‌های «صنفی» روشنفکری‌ می‌پیوندند استقلال کامل را حفظ خواهند کرد، فقط به صورت اعضای حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه و نه هیچ حزب دیگری باقی مانده و برای هر گامشان به سازمان حزبی خودشان حساب پس خواهند داد، غیرممکن است. شانس اینکه این اعضاء قادر نباشند استقلالشان را حفظ کنند، مجبور به تغییر مسیر دادن‌هایی شوند که از نقطه نظر نتایج کار بی فایده و از نقطه نظر خدمت به فاسد کردن روحیۀ حزبی هنوز خام کارگران مضر هستند، صد به یک است.

پرولتاری، شماره ١٨
٢٦ (١٣) سپتامبر ١٩٠٥
منتشر شده طبق متن پرولتاری
مجموعه آثار لنین، جلد ٩، صفحات ٨٢-٢٨١


[١] اتحادیه‌های لیبرالی و سوسیال دمکراسی – این متن ضمیمه‌ای است که توسط لنین برای مقالۀ و.و. وروسکی، که تحت همین عنوان در پرولتاری شماره ١٨ مورخ ٢٦ (١٣) سپتامبر ١٩٠٥ به چاپ رسید، نوشته شد.

متن فارسی، عین ترجمه‌ای است که رفیقی با نام "دوست شما" برای این سایت فرستاده‌اند.-آرشیو عمومی ١٥ نوامبر ٢٠١٥


lenin.public-archive.net #L1363fa.html