Farsi    Arabic    English   

پیشنویس قطعنامه‌های پیشنهادی برای طرح در کنگره پنجم ح.ک.س.د.ر.[۱]


۱- مرحلۀ کنونی در انقلاب دمکراتیک
۲- شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی
۳- وظایف طبقاتی پرولتاریا در مرحلۀ کنونی انقلاب دمکراتیک
۴- تاکتيکهای سوسيال-دمکراتها در دومای دولتی
۵- تشدید فلاکت وسیع و تشدید مبارزۀ طبقاتی
۶- سازمانهای غیر حزبی کارگران و جریان آنارکو-سندیکالیستی در میان پرولتاریا

۱- مرحلۀ کنونی در انقلاب دمکراتیک

و. ای. لنین


با توجه به اینکه:
  ۱) بحران اقتصادی‌ای که روسیه اکنون از سر می‌گذراند هیچ نشانی از فروکش کردن در آیندۀ نزدیک ندارد، و در سیر طولانیش همچنان به ایجاد بیکاری در شهرها و گرسنگی در دهات در مقیاسی عظیم ادامه خواهد داد؛

  ۲) بر اثر این وضع، مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، بین ملّاکین و دهقانان، و نیز بین بورژوازی دهقانی جیره‌خوار دولت و روستاییان فقیر حادتر می‌شود؛

  ۳) تاریخ سیاسی روسیه در یکسال گذشته، از زمان دومای اول تا انتخابات جدید، رشدی سریع در آگاهی سیاسی تمامیِ طبقات را نشان می‌دهد که در قدرت‌گرفتنِ فراوانِ احزاب افراطی، در زوال توهّمات مشروطه‌طلبانه، و در تضعیف «مرکز» یعنی حزب بورژوا-لیبرالی کادت که برای متوقّف نمودن انقلاب از طریق پیشنهاد امتیازاتی قابل قبول برای ملّاکین باند‌ِسیاهی و اتوکراسی تلاش می‌کند، منعکس است؛

  ۴) سیاستِ «حزب مشروطه‌طلب-دمکرات» که در جهت دستیابی به این هدف است، تنها حداقلی از نیروهای مولّد جامعۀ بورژوایی را آزاد کرده به هیچ وجه نیازهای اولیه پرولتاریا و توده‌های دهقانی را برآورده نخواهد ساخت و سرکوبی قهرآمیز و مداوم این توده‌ها را ضروری می‌سازد؛

این کنفرانس اعلام میدارد که:
  ۱- بحران اقتصادی‌ای که در پیشِ چشم ما انکشاف مییابد، یک بحران مشروطه‌خواهی نیست، بلکه یک بحران انقلابی است که به پیکار مستقیم توده‌های پرولتری و دهقانی علیه اتوکراسی می‌انجامد؛

  ۲- بنابراین، مبارزۀ انتخاباتی برای دومایی که در پیش داریم صرفاً می‌بایست بعنوان حلقه‌ای در زنجیر مبارزۀ انقلابی مردم برای قدرت تلقی شود، و به این عنوان مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛

  ۳- حزب سوسیال-دمکرات بعنوان حزب طبقۀ پیشرو، تحت هیچ شرایطی در حال حاضر نمیتواند از سیاست حزب کادت بطور اعم و یا از یک «کابینۀ کادتی» بطور اخص پشتیبانی نماید. سوسیال-دمکراتها نباید از هیچ کوششی در جهت افشای ماهیّت خائنانۀ این سیاست برای توده‌ها فروگذار کنند. سوسیال-دمکراتها باید وظایف انقلابی‌ای را که توده‌ها در پیشِ رو دارند برای آنها تشریح کنند، باید برای توده‌ها روشن سازند که فقط هنگامی که آنها آگاهی سیاسیِ بالایی کسب کرده و قویاً متشکل باشند، ممکن است عقب‌نشینی‌های محتملِ اتوکراسی را از ابزارِ فریب و فساد به ابزارِ بسط هرچه بیشتر انقلاب بدل نمود.


نوشته شده در فاصلۀ ۱۵ تا ۱۸ فوریه (۲۸ فوریه تا ۳ مارس) ۱۹۰۷.
منتشر شده در پرولتاری شمارۀ ۱۴، ۴ مارس ۱۹۰۷.
کلیّات آثار (انگلیسی) جلد ۱۲، صفحات ۱۳۶-۱۳۵


[۱] پیشنویس قطعنامه‌های پیشنهادی برای طرح در کنگره پنجم ح.ک.س.د.ر. همراه با مقدمۀ زیر به قلم سردبیران «پرولتاری» در شماره ۱۴ (۴ مارس ۱۹۰۷) این نشریه به چاپ رسید: «در روزهای ۱۵ تا ۱۸ فوریه جلسه‌ای از نمایندگان کمیتۀ سنت پترزبورگ، کمیتۀ مسکو، کمیتۀ ایالتی مسکو، دفتر ایالتی ناحیۀ صنعتی مرکزی و هیئت سردبیری پرولتاری تشکیل شد و پیشنویس‌های زیر را برای کنگره تنظیم نمود تا منبعی باشد برای یک بحث درون حزبی دربارۀ برخی از مهمترین مسائل تاکتیکی و کسب آمادگی برای شرکت در کنگره.» صورتجلسه‌های این گردهمایی از بین رفته است.

«پیشنویس قطعنامه‌ها» در شماره‌های ۶ و ۷ روزنامۀ علنی بلشویکی 'پرتوِ نوین' Novy Luch در روزهای ۲۵ و ۲۷ فوریه (بصورت کوتاه‌شده) و نیز در سمپوزیوم بلشویکیِ «مسائل مربوط به تاکتیکها» (شماره دوم) که در آوریل سال ۱۹۰۷ منتشر گردید، به چاپ رسید. این پیشنویس‌ها توسط کمیتۀ مسکو ح.ک.س.د.ر. بصورت کوتاه‌شده و با برخی تغییرات از طرف ویراستاران نیز منتشر شد.

بازنویسی با پاره‌ای تغییرات از روی جزوۀ «سری ترجمۀ آثار لنین ۲» - «شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی» - سهند، هسته هوادار «اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقۀ کارگر»، تیر ۱۳۵۸


lenin.public-archive.net #L1592fa.html