Farsi    Arabic    English   

بلوک شرم‌آور منشويکی-نارُدنيکی با يِدينستوُ

و. ای. لنین


امروز روز دوم و روز اصلی انتخابات است. بعد از کادتها، منشویکها و نارودنیکهای متحد در عرضۀ خود به رأی دهندگان از همه سمج‌تر هستند.

آنها در پاسخ به اتهام ما در مورد ائتلاف شرم آورشان با يِدينستوُ [Yedinstvo][١] چه جوابی دارند؟ آیا حاضرند از این ائتلاف برمبنای اصول دفاع کنند؟

نه حاضر نیستند.

فکر می‌کنید رابوچایا گازتا در پاسخ به اشارۀ ما به اینکه ائتلاف با يِدينستوُ شرم آور است مثال چه کسانی را نقل می‌کند؟ مثال مالینوفسکی جاسوس و وارد کردن تقلبی او به دوما توسط پلیس مخفی را!

به عدم صداقت چنین «شیوۀ» مباحثه‌ای در جای دیگر در مطلب دیگری برخورد شده است.[۲] در اینجا برای ما بیشتر منطق رابوچایا گازتا اهمیت دارد تا عدم صداقت آن. آقایان نگاه کنید چه می‌کنید! شما اشارۀ ما به يِدينستوُ «خودتان» را با اشارۀ متقابل به جاسوس [وارد شده به جمع] «ما» مالینوفسکی دفع می‌کنید! نتیجه چیست؟ نتیجه اینست که شما يِدينستوُ را همانند یک جاسوس محسوب می‌کنید!

سران خردمند رابوچایا گازتا از ائتلاف با يِدينستوُ بدین گونه «دفاع» می‌کنند. مطمئناً آنها خیلی زیرکند. وقتی به ایشان گفته می‌شود آنها در روسیۀ آزاد است که چنین همکار شرم آوری همچون يِدينستوُی پلخانف دارند، جواب می‌دهند: بلشویکها در روسیۀ تزاری عامل جاسوسی چون مالینوفسکی را در بین خود داشتند! واقعاً دفاع ارزنده‌ای نیست؟

دیلو نارودا هم در مورد يِدينستوُ پای خود را وسط گذاشته. در ٢٧ مه، روز اول انتخابات، این روزنامۀ کرنسکی، چرنف و شرکاء، در صفحۀ اولش درخواست می‌کند به لیستی که «يِدينستوُ» را در آن قاچاقی وارد کرده‌اند رأی بدهند.

و در صفحۀ دوم همان شمارۀ دیلو نارودا مطلب طویلی در محکومیت پلخانف «سوسیال – میهن پرست» و يِدينستوُی او دارد، که در بین دیگر مطالب این «اظهارنظر تند» نیز درج شده است:

    «ما با خوشحالی به خوانندگان خود اطلاع می‌دهیم که سایر لیبرال امپریالیستها و سوسیال امپریالیستها – رچ، روسکایا ولیا و يِدينستوُ – در مورد ضمیمه ساختن [آلبانی به] ایتالیا چه فکر می‌کنند.»

چه گرانبها، اینطور نیست؟

«سوسیالیست رولوسیونرها» مردم را به رأی دادن به لیستی دعوت می‌کنند که کاندیداهای يِدينستوُ در آن مخفی شده‌اند، همان «يِدينستوُ»ای که سوسیالیست رولوسیونرها خود در روز انتخابات به آن «سوسیال امپریالیست» می‌گویند یعنی سوسیالیست در حرف و «امپریالیست در عمل»، همان يِدينستوُ که آنرا در ردیف رچ و روسکایا ولیا قرار می‌دهند.

رابوچایا گازتای خردمند در ائتلاف با دیلو نارودای خردمند مطمئناً امروز از يِدينستوُ «دفاع» نموده است.

و پلخانف از افرادی که «بر حسب تصادف» او را با مالینوفسکی مقایسه نموده‌اند یا در روز انتخابات آشکارا او را «سوسیال امپریالیست» می‌خوانند صدقه قبول می‌کند.

این ائتلاف شرم آور منشویکها به علاوۀ نارودنیکها به علاوۀ يِدينستوُ خود را چنین انگشت نما می‌سازد.

کارگران و سربازان! مردم زحمتکش! حتی یک رأی هم به نارودنیکها و منشویکها که کوشش دارند «سوسیال امپریالیستها» را به داخل بکشانند، ندهید!

به بلشویکها رأی بدهید!

پراودا شمارۀ ٦٨
١٠ ژوئن (٢٨ مه) ١٩١٧
مجموعه آثار لنین، جلد ٢٤


[١] يِدينستوُ (اتحاد Yedinstvo) روزنامه‌ای بود که در پتروگراد بین مارس تا نوامبر ١٩١٧ و سپس تحت عنوانی دیگر از دسامبر ١٩١٧ تا ژانویۀ ١٩١٨ توسط پلخانف منتشر می‌شد. این روزنامه دفاع‌طلبان منشویک متعلق به جناح راست افراطی را متحد نموده، بدون قید و شرط از حکومت موقت بورژوایی حمایت می‌کرد و مبارزۀ شدیدی را علیه بلشویکها به پیش می‌برد.

[۲] به صفحۀ ۵۳۹ از جلد ۲۴ مجموعه آثار لنین مراجعه نمایید.– ویراستار.

- از گزیدۀ مقالات لنین در برخورد به خرده‌بورژوازی، ترجمۀ احمد صادقی. نشر گزیده، تهران ۱۳۶۰
- بازنویسی: جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۱۳/۴/۱۱


lenin.public-archive.net #L2503fa.html