Farsi    Arabic    English   

پیشنویس فرمان دربارۀ کمونهای مصرف‌کنندگان‌[۱]

و. ای. لنین


جنگ، که درگیری بین سرمایه‌داران بخاطر تقسیم کردن غنایم غارتگری باعث آن گشته، منجر به خانه‌خرابی بی‌نظیری شده. این امر با احتکار جنایتکارانه و سوء‌استفاده‌گری، بخصوص در بین طبقات ثروتمند، که شکنجه‌های گرسنگی و بیکاری را برای صدها، هزاران و حتی میلیونها نفر آورده، تشدید می‌شود. نیاز به اتخاذ تدابیر فوق‌العاده برای کمک کردن به گرسنگان و به پیش بردن جنگی بیرحمانه علیه محتکران دولت کارگران و دهقانان را وادار به تصویب مقررات زیر بمثابه قانون جمهوری روسیه کرده است:

هر شهروند کشور متعلق به یک انجمن مصرف‌کنندگان محلی (روستا، ولوست volost، دهکده، بخشی از یک شهر، بخشی از یک خیابان و غیره) خواهد بود.

دسته‌بندی خانواده‌ها در انجمنهای مصرف‌کنندگان داوطلبانه خواهد بود، به استثنای این شرط که کمتر از دو سوم تعداد خانواده‌ها در هر انجمن باید متعلق به طبقات غیر دارا (یعنی، کارگران، دهقانانی که از کار مزدی استفاده نمی‌کنند، و به همین ترتیب) باشند.

هر انجمن مصرف‌کنندگان، به غیر از خریدن و توزیع کردن محصولات، مشغول به فروش محصولات محلی خواهد شد. هیئت مدیره‌های انجمنهای مصرف‌کنندگان کمیته‌های تدارکات را بر پا خواهند کرد و هیچ انتقال محصولاتی بدون مجوّز کتبی کمیتۀ تدارکات مربوطه مجاز نخواهد بود.

انجمنهای مصرف‌کنندگان موجود به موجب این فرمان ملی خواهند شد و موظف به پذیرفتن عضویت کل جمعیت محلاتی که در آنها واقع شده‌اند، بدون استثنا خواهند بود.

اگر مایل باشند افراد می‌توانند محصولات را در فروشگاههای مرکزی و نه مغازه‌های محلی‌شان خریداری کنند، ولی فقط به این شرط که ثبت مربوطه در دفتر انجمن مصرف‌کنندگان محلی انجام شود.

انتقال، خرید و فروش محصولات بدون یک مجوّز از کمیته‌های تدارکات قابل مجازات با مصادرۀ کل دارایی مجرم، با زندانی شدن برای مدتی که کمتر از شش ماه نخواهد بود و با محکومیت به کار اجباری خواهد بود.

مجوّزها برای انتقال یا خرید و فروش محصولات به صورت دو نسخه‌ای خواهند بود و نباید امضای کمتر از سه عضو هیئت مدیرۀ کمیتۀ تدارکات مربوطه را داشته باشند. یک نسخه از مجوّز توسط هیئت مدیره بایگانی خواهد شد.

در هر مجوّز باید ذکر شده باشد که محصولات از کدام انجمن مصرف‌کنندگان به کدام فرستاده می‌شوند.

دفاتر تلگراف به تلگرافهای کمیته‌های تدارکات اولویّت خواهند داد.

همۀ کمیته‌های تدارکات تحت کنترل و در انطباق با دستورالعملهای شوراهای محلی نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان فعالیت خواهند کرد.

هر فردی حق خواهد داشت که در انجمن مصرف‌کنندگان خودش هر محصولی را، بدون هیچگونه محدودیتی خریداری کند، استثنا در مورد چنین مقرراتی ممکن است معیّن شوند تا ورود محصولات از خارج را محدود کنند.

محصولات تولید شده برای فروش باید با قیمتهای کنترل نشده به کمیتۀ تدارکات محلی تحویل داده شوند، بجز در مواردی که قیمتهای ثابت شده توسط قانون معیّن شده‌اند. پول دریافت شده برای محصولات فروخته شده وارد حساب مالکان در شاخۀ محلی (روستا، ولوست، شهر، کارخانه یا غیره) بانک مردم می‌شود.

هر شورای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان باید گروهی از بازرسان، مأموران حسابداری و آموزش‌دهندگان را به منظور کمک به مردم برای بر پا کردن انجمنهای مصرف‌کنندگان (کمیته‌های تدارکات) منصوب و حسابها و همۀ کسب و کارشان را بررسی کند.

دستورالعملها دربارۀ نگهداشتن حسابها و ارتباطات کمیته‌های تدارکات بطور جداگانه صادر خواهند شد.


نوشته شده در ۲۷-۲۴ دسامبر ۱۹۱۷ (۹-۶ ژانویۀ ۱۹۱۸)
نخستین بار در ۲۲ ژانویۀ ۱۹۲۹ در شمارۀ ۱۸ ایزوستیا منتشر شد
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۶


[۱] این متن در ۲۷-۲۴ دسامبر ۱۹۱۷ (۹-۶ ژانویۀ ۱۹۱۸) نوشته شده. لنین در تزهای اولیه‌اش گفت که در نوشتن پیشنویس از اسناد زیر استفاده کرده است: رهنمود ۲۲ دسامبر ۱۹۱۷ (۴ ژانویۀ ۱۹۱۸) کمیساریای مردم برای غذا به شوراهای محلی دربارۀ سازمان دادن تشکیلات تأمین غذا، و همچنین پروژۀ شورای عالی اقتصاد برای شوراهای اقتصادی ناحیه‌ای.

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2681fa.html