Farsi    Arabic    English   

یک ملّاک کادت «با استناد به مارکس» استدلال می کند

و. ای. لنین


آقای ولیخوف، یک ملاک، عضو دومای دولتی و حزب کادت، سردبیر و ناشر گرودسکویه دیلو[۱]، مقاله‌ای در دفاع از کنگرۀ نمایندگان شهری «دیوان سالاری روشنفکرانه» در کییف را در مجله‌اش منتشر کرده.

این عبارت بدخواهانه، که از مطبوعات ارتجاعی قرض گرفته شده، به روشنفکران دمکرات اشاره دارد که، همانطور که همگان می دانند، با بررسی کردن «نهادهای ملاکان» و مطالبه کردن شفافیت سیاسی، به ملاکان بیچاره توهین کرده‌اند. آقای ولیخوف شکایت می کند که «دیوان سالاری روشنفکرانه» سعی کرد «عمدتاً نقشی عمومی - سیاسی را بر کنگره تحمیل کند.»

آقای ولیخوف این گرایش در کنگره را «سیاسی» می خواند و آن را در تضاد با گرایش دیگر، یعنی «شهری»، قرار می دهد.

او دیدگاههای دومی را اینطور مشخص می کند:

    «انقلاب، به گفتۀ نمایندگان شهری، رد شده است و نامحتمل است که در آیندۀ نزدیک تکرار شود. احتمالاً به این دلیل موفق نبود که طبقات دارای ذهنیت انقلابی [کدام طبقات؟ بگویید منظورتان چیست آقای ولیخوف!] در آن زمان بدون به دست آوردن دانش و تجربۀ کافی عمل کردند و برای گرفتن قدرت دولتی تعلیم ندیده بودند. راه و روش مبتذل میتینگ‌ها، شعارها، سخنرانی‌های مشاجره آمیز و قطعنامه‌های اعتراضی دیگر هیچکس را راضی نمی کند، و آشکارا عمرش به سر رسیده. در برابر ما کوهی از کار فرهنگی با ماهیت عملی قرار دارد.»
این نحوۀ صحبت کردن یک ملاک است. او نقطه نظر ارباب رعیت دار را نشان می دهد، هم از لحاظ روحیات و هم از لحاظ اشتیاقش برای فراموش کردن اینکه بورژوازی در لحظۀ تعیین کننده به جبهۀ فئودالیست‌ها رفت. او به شیوه‌ای عجیب برخی عبارات «مارکسیستی نما» را که در جایی شنیده است، احتمالاً در بین انحلال طلبان، تکرار می کند:
    او می نویسد «در روسیه، جایی که پرولتاریای طبقۀ کارگر هنوز از نظر عددی کوچک و ضعیف است، جایی که، حتی بر طبق «سرمایۀ» مارکس، دولت باید در مرحلۀ بعدی تکامل تاریخی از آریستوکراسی زمیندار به بورژوازی شهری انتقال یابد، حمله کردن به بورژوازی، تحقیر کردن آنها، مانع تلاشهای آنها برای مبارزه علیه سیستم سیاسی و رژیم حاضر شدن به معنی کشیدن ترمز پیشرفت طبیعی است.»(گرودسکویه دیلو، ۱۹۱۳، شمارۀ ۲۰، صفحات ۱۳۴۲-۱۳۴۱).
کاملاً با استناد به مارکس!

ملاک ترقی خواه و حتی مشروطه طلب - دمکرات عزیز! مارکسیستها هیچگاه مانع «تلاشهای بورژوازی برای مبارزه علیه سیستم سیاسی حاضر» نشده‌اند. شما هیچگاه قادر نخواهید بود که یک مورد از «مبارزه» را نشان دهید که «پرولتاریای ضعیف» با انرژی بیشتری در آن شرکت نکرده باشد. مارکسیستها و کارگران یک مورد از «مبارزۀ» بورژوازی علیه زمینداران فئودال را هم تحقیر نکرده‌اند.

ولی شمایی که از مارکس نقل قول می آورید، آیا آن مثالهای تاریخی از خیانت کردن بورژوازی به مبارزه علیه زمینداران فئودال و رفتن به جبهۀ آنها را به یاد ندارید که از ۱۸۴۸ به نحو فزاینده‌ای تکرار شونده بوده‌اند؟

تاریخ روسیه نیز مملو از چنین مثالهایی، بخصوص در ۱۹۰۴ و باز هم بیشتر در پائیز ۱۹۰۵ و از آن هم بیشتر در زمستان همان سال و سپس در بهار ۱۹۰۶، و نظایر آنها، است.

آقای ملاکی که از مارکس نقل قول می آورید، آیا نمی توانید بفهمید که منافع مبارزه علیه زمینداران فئودال می طلبند که آن بورژواهایی که دربارۀ مبارزه صحبت می کنند، و توسط اقداماتشان، به آن خیانت می کنند، باید افشا شوند، مورد حمله قرار گیرند و بی اعتبار گردند؟


زا پراودو شمارۀ ۲۳
۳۰ اکتبر ۱۹۱۳
امضا: و. ایلین
انتشار بر طبق متن زا پراودو
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۹


توضیحات

[۱] گرودسکویه دیلو Gorodskoye Dyelo (امور شهری) – یک دو هفته نامۀ کادتی که به مسائل اقتصاد و مدیریت شهری می پرداخت؛ از ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۸ در سن پترزبورگ منتشر می شد.

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۱/۳/۲۵


lenin.public-archive.net #L2135fa.html