Farsi    Arabic    English   

از چنین صراحتی سپاسگزاریم

و. ای. لنین


«ایدۀ پوچ ضرورت تشکیل یک بین‌الملل جدید از «سوسیال-دمکراتهای انترناسیونالیست» ... [از] عناصر اپوزیسیون بطور تصادفی چیده شده از همۀ احزاب سوسیالیست.... بین‌الملل فقط از طرف همان عناصری می‌تواند احیا شود که تاکنون مرکب از آنها بوده ... یک بین‌الملل احیا شده، آنطور که مشتی از فرقه‌گرایان و متخصصین در امر ترتیب دادن انشعابات می‌خواهند، «سومی» در توالی نخواهد بود، بلکه همان بین‌الملل دوم، که نمرده است، اما موقتاً توسط یک فاجعۀ جهانی فلج شده است، می‌باشد....»

این چیزی است که آقای و. کوزوفسکی در شمارۀ ۸ بولتن اطلاعات بوند می‌نویسد. ما عمیقاً از صراحت نشان داده شده توسط این بوندیست، که باهوش‌ترین در میانشان نیست، متشکریم. این اولین باری نیست که او از فرصت‌طلبی با رک و راستی‌ای دفاع کرده که باید برای دیپلماتیست‌های بوند ناخوشایند باشد. این بار نیز، او با آشکار ساختن اینکه بوند چطور بنحو ناامید کننده‌ای از سوسیالیسم پرولتاری به دور است، به مبارزه علیه فرصت‌طلبی کمک خواهد کرد. آقای و. کوزوفسکی ارتباط بین فرصت‌طلبی و سوسیال-شووینیسم را نمی‌بیند. برای تشخیص دادن آن ارتباط، باید بتوان سؤالات زیر را از خود پرسید: عقاید اساسی در دو جریان کدامند؟ فرصت‌طلبی چطور در اروپا طی چند دهۀ اخیر رشد کرده؟ شیوۀ برخورد نسبت به سوسیال-شووینیسم که توسط جناحهای فرصت‌طلب و انقلابی در تعدادی از کشورهای اروپایی نمایان شده چگونه است، برای مثال در روسیه، آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، سوئد، سوئیس، هلند و بلغارستان؟

آیا آقای و. کوزوفسکی در این باره اندیشیده است؟ اگر او سعی کرده بود که حداقل به پرسش نخست پاسخ دهد، بسرعت اشتباهش را می‌دید.

اتفاقاً، در شمارۀ ۷ بولتن اطلاعات آقای و. کوزوفسکی شووینیسم ژرمانوفیل را به نمایش گذاشته، زیرا در حالیکه سوسیال-دمکراتهای فرانسوی را محکوم می‌کند، از رأی دادن سوسیال-دمکراتهای آلمانی به نفع اعتبارات جنگی دفاع می‌کند. نویسنده‌ای با نام W. (که در شمارۀ ۸، ص ۱۲-۱۱ نوشته) از آقای و. کوزوفسکی علیه اتهام شووینیسم دفاع می‌کند و اظهار می‌دارد در سازمانی که در روسیه فعالیت می‌کند شووینیسم ژرمانوفیل نمی‌تواند وجود داشته باشد. احتمالاً آقای و. کوزوفسکی به آقای W. توضیح خواهد داد که چرا یک بورژوای اوکرائینی یا لهستانی در روسیه، بورژوای دانمارکی یا آلزاسی در فرانسه، یا یک بورژوای ایرلندی در بریتانیا اغلب شووینیسمی را آشکار می‌سازد که دشمن مللی است که بر آنها ستم می‌کنند.


نوشته شده در تابستان ۱۹۱۵
نخستین انتشار در سال ۱۹۳۱ در جلد ۱۷ از آثار متفرقۀ لنین
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۱

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2293fa.html