Farsi    Arabic    English   

اروپایی‌های متمدن و آسیایی‌های وحشی

و. ای. لنین


راتشتاین، ‌سوسیال-دمکرات بنام انگلیسی، حادثه‌ای آموزنده و نمونه را که در هند انگلستان روی داده است، برای مطبوعات کارگری آلمان نقل می‌کند. این حادثه بهتر از هر جر و بحث دیگری آشکار می‌سازد که چرا انقلاب رشد سریعی در هند با نفوس بیش از ۳۰۰ میلیونیش دارد.

آرنولد، یک روزنامه نگار انگلیسی، که روزنامه‌ای در رانگون، شهری بزرگ (با بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفوس) در یکی از ولایات هندی بیرون می‌دهد، مقاله‌ای تحت عنوان: «استهزاء عدالت انگلیسی» منتشر کرده و یک قاضی محلی انگلیسی بنام اندرو را افشا می‌سازد. برای انتشار این مقاله آرنولد به ۱۲ ماه زندان محکوم شد، اما او درخواست تجدیدنظر کرد و با پارتیهایی که در لندن داشت، قادر شد که پرونده را به دادگاه عالی در بریتانیا بکشاند. حکومت هند با عجله محکومیت او را به ۴ ماه «کاهش داد» و آرنولد آزاد شد.

این همه سر و صدا بخاطر چه بود؟

یک سرهنگ انگلیسی بنام مک کورمیک معشوقه‌ای داشت که مستخدمش یک دختر ۱۱ سالۀ هندی بنام آینا بود. این نمایندۀ نجیب ملتی متمدن، آینا را اغوا کرده و به اطاقش می‌برد، به او تجاوز جنسی نموده و در منزلش حبس می‌نماید.

قضیه چنین اتفاق افتاد که پدر آینا در حال مرگ بود و به دنبال دخترش فرستاد و آنوقت بود که دهکده‌ای که او در آن زندگی می‌کرد از کل داستان آگاه شد. مردم از خشم به جوش آمدند و پلیس مجبور به دستگیر کردن مک کورمیک شد.

اما قاضی اندرو او را با قید کفیل آزاد کرده، و بعداً او را، پس از تعبیر مسخرۀ ننگ آمیزی از عدالت، تبرئه می‌کند. سرهنگ نجیب، هم چنانکه جنتلمنهای نجیب النسب معمولا تحت چنین شرایطی انجام می‌دهند، اظهار داشت که آینا روسپی بوده، و در اثبات آن پنج شاهد آورد. در حالیکه ۸ شاهدی که مادر آینا آورده بود حتی توسط قاضی اندرو بازجویی نشدند.

زمانی که آرنولد روزنامه نگار به جرم توهین محاکمه شد، رئیس دادگاه، («حضرت اقدس») سر چالز فاکس اجازه نداد که او شاهدانش را برای دفاع از خود فراخواند.

برای هر کسی باید واضح باشد که در هند هزاران و میلیونها چنین مواردی رخ می‌دهد. تنها شرایط مطلقاً استثنائی آرنولد «توهین کننده» (پسر یک روزنامه نگار با نفوذ لندنی) را قادر ساخت که از زندان بیرون بیاید و برای این مورد، توجه عامه را جلب کند.

فراموش نکنید که لیبرالهای انگلیسی «بهترین» افرادشان را در رأس امور اداری هند می‌گذارند. چندی پیش جان مورلی – نویسندۀ مشهور رادیکال، «نیّر معرفت اروپایی» و «حضرت اجل» در چشم همۀ لیبرالهای اروپایی و روسی – فرمانفرمای هند، رئیس مک کورمیک ها، اندروها و فاکسها بود.

روح «اروپایی» هم اکنون در آسیا بیدار گشته، خلقهای آسیا دارای ذهن دمکراتیک شده‌اند.


پراودا شمارۀ ۸۷
۱۴ آوریل ۱۹۱۳
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۹

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2037fa.html