Farsi    Arabic    English   
پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت حزب کارگر سوسیال-دمکرات روسیه
                                   

شیوۀ برخورد به احزاب سوسیال-دمکرات ملی

و. ای. لنین


نظر به اینکه:

۱) در روند انقلاب پرولتاریای همۀ ملل در روسیه توسط مبارزۀ مشترک هر چه بیشتر متحد می‌شود؛

۲) این مبارزۀ مشترک احزاب سوسیال-دمکرات ملی مختلف در روسیه را به هم نزدیک‌تر می‌سازد؛

۳) در بسیاری از شهرها کمیته‌های ادغام شدۀ همۀ سازمانهای سوسیال-دمکرات ملی آن محل خاص بجای کمیته‌های فدرال سابق تشکیل می‌شوند؛

۴) بیشتر احزاب سوسیال-دمکرات ملی دیگر بر اصل فدراسیون، که به درستی توسط کنگرۀ دوم حزب کارگر سوسیال-دمکرات روسیه رد شد، تأکید نمی‌کنند؛


ما بر این عقیده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم که کنگره موافقت نماید:

۱) که پرانرژی‌ترین اقدامات باید انجام شوند تا ادغام شدن سریع همۀ احزاب سوسیال-دمکرات ملی در روسیه در یک حزب کارگر سوسیال-دمکرات متحد انجام شود؛

۲) که اساس این ادغام باید یکی شدن کامل همۀ سازمانهای سوسیال-دمکرات در هر محل باشد؛

۳) که حزب باید واقعاً از برآورده شدن همۀ منافع حزبی و نیازهای پرولتاریای سوسیال-دمکرات هر ملت اطمینان حاصل کند، توجه کافی به ویژگیهای خاص فرهنگ و شیوۀ زندگی آن بنماید؛ و اینکه می‌توان از این امر با برگزاری کنفرانسهای ویژۀ سوسیال-دمکراتهای هر ملت خاص، نمایندگی دادن به اقلیتهای ملی در نهادهای محلی، منطقه‌ای و مرکزی حزب، تشکیل دادن گروههای خاص از نویسندگان، ناشران، مبلغان و غیره، اطمینان حاصل کرد.

    تذکر. نمایندگی یک اقلیّت ملی در کمیتۀ مرکزی حزب می‌تواند، مثلاً، به نحوۀ زیر ترتیب داده شود: کنگرۀ عمومی حزب می‌تواند تعداد معیّنی از اعضا را از میان کاندیداهای نامزد شده توسط کنگره‌های منطقه‌ای در آن قسمتهایی از روسیه که در حال حاضر سازمانهای سوسیال-دمکرات جداگانه وجود دارند برای کمیتۀ مرکزی انتخاب نماید.


منتشر شده در پارتینیه ایزوستیا
شمارۀ ۲، ۲۶ مارس ۱۹۰۶
انتشار بر طبق متن روزنامه
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۰

-- ترجمه جواد راستی‌پور

lenin.public-archive.net #L1440fa.html