Farsi    Arabic    English   

در باره اقداماتى براى مقابله با اختلال اقتصادى


[کميته مرکزى در باره کنترل کارگرى در صنايع]

١- از هم گسيختگى کامل زندگى اقتصادى روسيه هم اکنون به نقطه‌اى رسيده است که فاجعه گريز ناپذير ميباشد، چنان فاجعه‌اى که ابعاد وحشتناکش به تعطيل شمارى از صنايع اساسى منتهى خواهد شد، کشاورزان را از کشت در مقياس ضرورى محروم خواهد کرد و در حرکت قطارها اخلال ايجاد کرده و در نتيجه رساندن غلات به نقاط صنعتى و شهرها را متوقف و بر ميليونها تن از مردم تأثير ميگذارد. به علاوه، اين سقوط هم اکنون آغاز و بر صنايع مختلفى تأثير گذارده است. تنها از طريق عظيمترين کوشش نيروهاى مردم و اتخاذ شمارى از اقدامات انقلابى، چه در سطح محلى و چه از طريق دولت مرکزى، ميتوان به طور مؤثر با آن مقابله کرد.

٢- نه از طريق روشهاى بوروکراتيک، يعنى ايجاد نهادهايى که سرمايه‌داران و مأمورين دولتى در آن مسلط هستند، و نه با حفظ منافع سرمايه‌داران، سلطه برترشان در صنعت، تسلط‌شان بر سرمايه مالى و حفظ اسرار بازرگانى‌شان در مورد معاملات بانکى، تجارى و صنعتى ميتوان از فاجعه جلوگيرى کرد. اين به دفعات به وسيله اثرات جزئى بحران چنانچه در بعضى از صنايع آشکار شده به اثبات رسيده است.

٣- تنها راه فرار از يک فاجعه [اقتصادی] برقرارى کنترل واقعى کارگرى بر توليد و توزيع کالاها است. براى چنين کنترلى لازم است که در وهله نخست، کارگران اکثريتى معادل حداقل سه چهارم تمامى آرا را در همه نهادهاى کليدى حايز باشند. و آن دسته از صاحبان کارخانه‌ها که فرار نکرده‌اند و کارمندان فنى و علمى مجبور به همکارى شوند؛ ثانياً، کميته‌هاى کارخانه و کارگاههاى آن، شوراهاى مرکزى و محلى نمايندگان کارگران و سربازان و اتحاديه‌هاى کارگرى بايد حق شرکت در اين کنترل را داشته و همه دفاتر تجارى و حسابدارى و نيز ساير اطلاعات موجود را در دسترس داشته باشند؛ ثالثاً، چنين حقى به نمايندگان همه احزاب عمده دموکراتيک و سوسياليست هم داده شود.

٤- کنترل کارگرى، که هم اکنون در چند مورد درگيرى از طرف سرمايه‌داران هم به رسميت شناخته شده است، بلافاصله بايد – از طريق يک سلسله اقدامات کاملاً مطالعه شده که به تدريج ولى بدون درنگ اعمال خواهد شد – توسط کارگران به اداره کامل توليد و توزيع کالاها، توسعه يابد.

٥- کنترل کارگرى همچنين بايد بر همين مبنا بر تمامى عمليات مالى و بانکى و به منظور توضيح وضعيت مالى، با مشارکت شوراها و کنگره‌هاى کارمندان بانکها و اتحاديه شرکتها و ساير کارمندانى که بيدرنگ سازمان داده خواهند شد، تعميم داده شود.

٦- براى نجات کشور از فاجعه [اقتصادی] پيش از هر چيز لازم است که در عمل، و نه با حرف، به کارگران و دهقانان با اعتماد کامل تفهيم کرد که نهادهاى ملى و محلى حاکم حجم عظيم سودها، درآمدها و اموال متنفذان بانکى، مالى، تجارى و صنعتى اقتصاد سرمايه‌دارى را به مردم منتقل خواهند کرد. بدون اين اقدام غير ممکن است که از کارگران و دهقانان خواست و يا انتظار داشت که اقدامى واقعاً انقلابى به عمل آورند و يا دست به کوششى واقعاً جدى بزنند.

٧- با توجه به اختلال کامل نظام پولى و مالى و عدم امکان بازگردانيدن به وضع عادى تا زمانى که جنگ ادامه دارد، هدف تشکيلات دولتى در مقياس وسيع ناحيهاى و نتيجتاً در مقياس سراسر کشور، بايد سازماندهى مبادله ابزار کشاورزى، لباس و چکمه و ساير کالاها با غلات و ساير محصولات کشاورزى باشد. تعاونيهاى شهر و روستا در اين مبادله وسيعاً دخالت خواهند داشت.

٨- تنها هنگامى که اين اقدامات به عمل آيد طرح کار اجبارى همگانى ممکن و لازم خواهد بود. اين اقدام به نوبه خود مستلزم تأسيس ميليشياى کارگرى است که در آن کارگران علاوه بر هشت ساعت کار روزانه خود به رايگان خدمت خواهند کرد، و متعاقباً تبديل به ميليشياى مردمى خواهد شد که در آن حقوق کارگران و کارمندان را سرمايه‌داران ميپردازند. تنها چنين ميليشياى کارگرى و ميليشياى مردمى که از آن بر ميخيزد ميتواند و ميبايد که کار اجبارى همگانى را معمول دارد – و نه به شيوه‌هاى بوروکراتيک و در خدمت منافع سرمايهداران، بلکه در جهت حفظ واقعى مردم از فاجعه [اقتصادی]. تنها چنين ميليشيايى ميتواند و ميبايد انضباطى واقعاً انقلابى برقرار کرده، حدا علاى کوشش مردم را براى جلوگيرى از اين فاجعه تأمين کند. و تنها کار اجبارى همگانى قادر است حداکثر استفاده از نيروى کار کشور را ميسر سازد.

٩- در ميان اقداماتى که براى حفظ کشور از اين فاجعه به عمل ميآيد، يکى از مهمترين وظايف انتقال وسيع کارگران به توليد ذغال سنگ و مواد خام و خدمات حمل و نقل بايد باشد. به همين نسبت انتقال تدريجى کارگران از توليد محصولات نظامى به محصولات مورد نياز براى ترميم اقتصادى، نيز ضرورى است.

١٠- انجام منظم و موفق همه اين اقدامات تنها هنگامى ممکن است که تمامى قدرت دولتى به پرولتاريا و نيمه پرولتاريا تفويض شود.

٢٤ مه ١٩١٧


ترجمه: قطعنامه‌ها و تصميمات حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه ١٩١٧-١٨٩٨، انتشارات سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران، دى ١٣٦٣، بريتانيا.
بازنويس: روبرت هاکوپيان، خرداد ١٣٨٣.

برگرفته از سايت مارکسيستها


lenin.public-archive.net #L2496fa.html