Farsi    Arabic    English   

به دفتر کنگرۀ زنان در گوبرنیای پتروگراد[۱]رفقا، از آنجا که من فرصت حضور در کنگرۀ شما را ندارم مایلم کتباً شادباشها و بهترین آرزوهایم را برای موفقیت شما بفرستم.

اکنون ما با شادی جنگ داخلی را تمام می‌کنیم. جمهوری شوروی به دلیل پیروزیهایش بر استثمارگران قوی‌تر می‌شود. جمهوری شوروی می‌تواند و باید از هم اکنون نیروهایش را برای امری مهم تری، امری که برای ما زحمتکشان نزدیک‌تر و گرامی‌تر است – برای جنگی بدون خونریزی، جنگی برای پیروزی بر گرسنگی، سرما و هرج و مرج اقتصادی – متمرکز کند. کارگران و دهقانان زن، در این جنگ بدون خونریزی، نقش بخصوص بزرگی بازی می‌کنند.

امید است که کنگرۀ زنان در فرمانداری پتروگراد در بنیان گذاری، تحکیم و سازماندهی ارتشی از زنان کارگر برای این جنگ بدون خونریزی کمک نماید، جنگی که باید پیروزیهای باز هم بزرگتری برای قدرت شوروی به ارمغان آورد و چنین خواهد کرد.

با درودهای کمونیستی
و. اولیانوف (لنین)

۱۰ ژانویۀ ۱۹۲۰


پتروگرادسکایا پراودا، شمارۀ ۱۱ ۱۶ ژانویۀ ۱۹۲۰
منتشر شده بر طبق دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۳۰


[۱] نخستین کنگرۀ زنان کارگر و دهقان فرمانداری پتروگراد در ۱۶-۱۵ ژانویۀ ۱۹۲۰ برگزار شد. ۴۰۳ نماینده که ۱۵۷ نفر آنها کمونیست و ۲۴۶ نفر غیرحزبی بودند و در میان این زنان ۹۱ دهقان، ۱۳۱ کارگر، ۱۳۳ روشنفکر، ۱۵ خیاط ، ۱۱ خانه دار و ۲ نظامی وجود داشتند، در کنگره شرکت کردند. با اینکه اکثریت نمایندگان غیرحزبی بودند، کنگره روحیۀ کمونیستی داشت. مسائل مورد بررسی به شرح زیر بودند: موقعیت حاضر، حزب کمونیست و روش آن نسبت به زنان کارگر و دهقان، مسئلۀ ارضی، کمون مصرف کنندگان، آموزش اجتماعی و غیره. در روز افتتاح کنگره تلگرافی از طرف لنین قرائت شد که کنگره به آن پاسخی داد. یلنا استاسوا از طرف کمیتۀ مرکزی ح.ک.ر.(ب) و ادارۀ مرکزی زنان کارگر و دهقان به کنگره خوش آمد گفت. او بر روی اهمیت «هفته‌ای برای جبهه» پیش رو تأکید کرد و نمایندگان زن را فراخواند تا به منظور احیای زندگی عادی کشور هر کوششی به عمل آورند. کنگره کوشش زنان کارگر و دهقان را برای به عهده گرفتن نقشی فعال در ساختن جمهوری شوروی نشان داد.

- ترجمه جواد راستی‌پور


lenin.public-archive.net #L2962fa.html