Farsi    Arabic    English   

انقلاب پیروزمند

و. ای. لنین


این روزها خیلی این کلمات را می شنویم و می خوانیم. معنی واقعی آنها چیست؟ ما نباید مفهوم «انقلاب» را پرستش کنیم (انقلابیون بورژوا مطمئناً این کار را خواهند کرد و در واقع اکنون دارند می کنند). ما نباید توهمات یا افسانه‌هایی برای خودمان درست کنیم؛ این به کلی با درک ماتریالیستی از تاریخ و دیدگاه طبقاتی ناسازگار است.

با این حال شکی در این نیست که مبارزۀ دو نیرو در مقابل چشمان ما در حال وقوع است، یک مبارزۀ مرگ و زندگی دقیقاً دو نیرو؛ زیرا موضوع مورد مشاجره اکنون حق حاکمیت تزار در مقابل حق حاکمیت مردم است. این دو نیرو عبارتند از: انقلاب و ضدانقلاب.

از این رو، وظیفۀ ماست که در اذهان مان دربارۀ دو چیز نظر روشنی داشته باشیم ۱) محتوای طبقاتی این نیروهای اجتماعی، و ۲) محتوای حقیقی اقتصادی مبارزۀ آنها در این لحظه، در زمان حاضر.

آنچه در زیر می آید می تواند بمثابه پاسخی مختصر به این سؤالات در نظر گرفته شود (پاسخی که نیاز دارد بطور مفصل شرح داده شود):

نیروهای انقلابی = پرولتاریا و دهقانان (دهقانان بمثابه نمایندۀ عمدۀ خرده بورژوازی انقلابی؛ روشنفکران بمثابه عاملی انقلابی کم اهمیت هستند).

انقلاب پیروزمند = دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان.

محتوای انقلاب = ایجاد یک سیستم سیاسی دمکراتیک، از لحاظ اقتصادی معادل ۱) رشد آزادانه سرمایه داری؛ ۲) الغای بقایای سرواژ؛ ۳) ارتقاء دادن استانداردهای معیشتی و فرهنگی توده‌ها، بخصوص اقشار پایینی. [آمریکا و روسیه، بی نوایی و سرمایه داری.]

اسطوره سازی[۱] بمثابه نتیجۀ اجتناب ناپذیر موقعیت تاریخی دمکراتهای بورژوا. [مقایسه کنید با قطعنامه‌های وکلا.[*]] همه «سوسیالیست» هستند....

انقلاب[۲] ، سرنگونی[۳] ... کجا؟ در بین روشنفکران؟ در بین وکلا؟ هیچ. تنها بین پرولتاریا و دهقانان. چه چیز می تواند پیروزیهای آنها را تضمین کند؟ تنها جمهوری، دیکتاتوری دمکراتیک.


نوشته شده در مه - ژوئن ۱۹۰۵
نخستین انتشار در ۱۹۲۶، در جلد پنجم آثار متفرقۀ لنین
انتشار بر طبق متن دستنویس
مجموعه آثار لنین، جلد ۸


توضیحات

[۱] در متن اصلی از کلمه آلمانی Mythenbildung استفاده شده است – مترجم.
[۲] در متن اصلی از کلمه آلمانی Umwälzung استفاده شده است – مترجم.
[۳] در متن اصلی از کلمه آلمانی Umsturz استفاده شده است – مترجم.

[*] اشاره است به قطعنامه‌های کنگرۀ سراسری وکلا که در سن پترزبورگ در ۳۰-۲۸ مارس (۱۲-۱۰ آوریل) ۱۹۰۵ برگزار شد. این قطعنامه‌ها در سرمقالۀ پرولتاری شمارۀ ۲ مورخ ۳ ژوئن (۲۱ مه) ۱۹۰۵ مورد انتقاد قرار گرفتند.

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۱/۱۲/۳


lenin.public-archive.net #L1312fa.html