هفت مقاله از لنين
درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى

انتشارات اتحاد مبارزان کمونيست (سهند)، نيمه دوم آذرماه ١٣٥٨


اين کتاب شامل اين بخشهاست:

*- پيشگفتار اتحاد مبارزان کمونيست

١- مارکس درباره "توزيع مجدد عمومى" در آمريکا

٢- پرولتاريا و دهقانان

٣- پيرامون برنامه ارضى ما، نامه به کنگره سوم

٤- برنامه ارضى ليبرالها

٥- سوسياليسم و دهقانان

٦- برخورد سوسيال دمکراسى به جنبش دهقانى

٧- حرفهاى کهنه شده منشويکى! ( در مسير پا خورده!)
بازنويسى براى اينترنت از روى نسخه تجديد چاپ شده کتاب - انتشارات مرکزى کومه‌له، مهر ١٣٦٦